Hotărârea nr. 259/2011

259/26.07.2011 privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul German de Stat
Hotararea Consiliului Local 259/26.07.2011
privind aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Teatrul German de Stat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 012709/ 11.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 4 alin.(3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere art. I secţiunea A din Ordinul comun nr.77/2011 al Min. Finanţelor publice /nr.42/2011 al Min. Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere art.6 alin.(4) şi art. 33 alin.(1) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere art. 4 alin.(2) din OG 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, actualizată, cu modificările şi completările aduse de Legea 269/ 7 iulie 2009;
Având în vedere prevederile art.36, alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Statul de funcţii, Organigrama şi Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Teatrul German de Stat, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.249/ 13.05.2008 - privind aprobarea Statului de functii şi a Organigramei la Teatrul German de Stat Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 294/13.05.2008 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Teatrului German de Stat Timisoara, se revocă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare şi Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Teatrul German de Stat.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Teatrului German de Stat;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIȘOARA


Anexa nr.2 la H.C.L. nr.


ORGANIGRAMA


CONSILIUL LOCAL AL MUN. TIMIȘOARA


PRIMARCONSILIUL ADMINISTRATIVCONTABIL-ȘEF

1

Contabilitate -Financiar

7


DIRECTOR ADJ.

ARTISTICDIRECTOR ADJ.

ADMINISTRATIV


Serviciul

Personal artistic

41

1

40


Serviciul

10

Secretariat Artistic,

Marketing,

1

Organizare,

Spectacole

9


TOTAL din care:

Conducere:

Execuție:

108

10

98


Biroul

7

Resurse umane -

1

Administrativ-

6


Serviciul

Tehnic scena -culise

12

1

TT

Formație

9

Serviciul

Producție si deservire

muncitori


AVIZAT

Teatrul German de Stat Lucian M. VĂRȘĂNMj


18

T


17


șosț^ drelpto]


ANEXA nr.

la Hotararea nr.din

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A TEATRULUI GERMAN DE STAT TIMIȘOARA

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1.

Prezentul Regulament stabilește normele de organizare și funcționare a Teatrului German de Stat Timișoara, denumit în continuare teatru.

Articolul 2. Denumirea, sediul și funcționarea teatrului

 • (1) Denumirea teatrului este TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIȘOARA. Sediul este în Timișoara, str. Mărășești nr.2, cod 300080.

 • (2) Teatrul se află sub autoritatea administrativă a Municipiului Timișoara.

 • (3) Teatrul a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.1530 din 31.07.1956 și funcționează în condițiile legii ca instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică proprie.

 • (4) Teatrul German de Stat Timișoara este un teatru de repertoriu.

Articolul 3. Structura organizatorică

 • (1) Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul se aprobă, potivit legii, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în raport cu obligațiile sau cu programele stabilite, astfel încât să se asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor și activităților specifice.

 • (2) Structura organizatorică a teatrului reprezentată prin Organigramă și cuprinde compartimente, birouri și servicii, care pot fi:

 • a) de conducere;

 • b) de specialitate;

 • c)  funcționale,

CAPITOLUL II. ATRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Articolul 4. Atribuții

Teatrul îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) promovează cultura teatrală pentru publicul de teatiu, în general, și pentru publicul de expresie germană în special;

 • b) promovează prin mijloace specifice artei spectacolului valorile culturii universale și românești, precum și valorile culturii germane din România;

 • c) contribuie la dezvoltarea dialogului intercultural și la cunoașterea fenomenului artistic românesc în țară și în străinătate;

 • d) contribuie la răspândirea și promovarea valorilor artistice autentice.

Articolul 5. Obiectul de activitate

 • (1) în conformitate cu atribuțiile revăzute la art. 4, teatrul îndeplinește următoarele activități și acțiuni specifice:

 • a) realizează și susține spectacole de teatru profesionist;

 • b) asigură montarea de spectacole de diverse facturi, pentru toate categoriile de spectatori;

 • c)  organizează și participă la evenimente și acțiuni cultural-artistice;

 • d) colaboreză și realizează proiecte comune cu artiști și instituții din țară și străinătate;

 • e) participă la turnee, festivaluri și alte manifestări artistice organizate în țară și în străinătate;

 • f)  realizează proiecte de pedagogie teatrală, precum și activități specifice teatrului școlar și/ sau de tineret;

 • g) preia în repertoriul propriu alte spectacole de teatru, cu respectarea legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe;

 • h) realizează activități de formare și perfecționare în domenii specifice artelor spectacolului;

 • i)  realizează transport public de personae și marfă;

 • j)  realizează activitatea de impresariat artistic.

 • (2) După caz, în desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), teatrul poate pune la dispoziția spectatorilor interesați servicii de traducere, simultană sau prin supratitraj, în limba română.

 • (3) Pentru promovarea activităților sale, teatrul editează publicații și alte materiale promoționale.

 • (4) Pentru categorii defavorizate teatrul acordă reduceri din prețul biletelor de spectacol în condițiile legii. Pentru grupuri de spectatori din rândul acestor categorii, teatrul poate organiza transportul spectatorilor la și de la sediu, cu suportarea cheltuielilor de transport din bugetul instituției.

 • (5) Activitatea teatrului se desfășoară pe stagiuni. Planificarea stagiunilor se stabilește prin Regulamentul de Ordine Interioară.

CAPITOLUL III. CONDUCEREA, ORGANIZAREA SI PERSONALUL Articolul 6. Directorul

 • (1)  Directorul asigură conduerea teatrului și răspunde de buna funcționare și de îndeplinirea atribuțiilor și activităților specifice stabilite potrivit capitolului II.

 • (2)   Directorul reprezintă teatrul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele frzice și juridice din țară și străinătate.

 • (3)  Directorul îndeplinește, în condiițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) răspunde de elaborarea și ducerea la îndeplinire a strategiei artistice, în activitatea curentă și în perspectivă;

 • b) asigură organizarea, conducerea și dezvoltarea activității instituției, precum și administrarea mijloacelor materiale și bănești de care aceasta dispune, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

 • c) asigură elaborarea programului anual de activitate și ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestuia;

 • d) numește Consiliul administrativ și înființează Consiliul artistic al teatrului;

 • e) urmărește și răspunde de îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în Contractul de management, respectiv în anexele acestuia, încheiat cu Municipiul Timișoara, în raport cu obligațiile și programele stabilite;

 • f)  exercită funcția de ordonator de credite, acționează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției;

 • g) răspunde de întocmirea proiectului de buget și a contului de încheiere a exercițiului bugetar ale teatrului, și le supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • h) elaborează și supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara Organigrama și Statul de funcții;

 • i)  propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • j)  aprobă fișele de post pentru personalul salariat, întocmite confoim prevederilor legale de către șefii de servicii, birouri sau compartimente;

 • k) urmărește și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite, coordonează și controlează activitatea personalului angajat, precum și a colaboratorilor;

 • l)  stabilește regimul de utilizare ori difuzare a tipăriturilor și materialelor promoționale editate de instituție cu respectarea principiului potrivit căruia, în cazul publicațiilor care se vând către public în scop promoțional, diferența de preț dintre prețul de achiziție și cel de vânzare se suportă din bugetul teatrului;

 • m) realizează selectarea, angajarea, încadrarea, promovarea, sancționarea și desfacerea contractului de muncă ale personalului salariat, cu respectarea prevederilor legale;

 • n) coordonează evaluarea personalului salariat, confoim legii;

 • o) îndeplinește alte atribuții stabilite de lege.

 • (4)  în exercitarea atribuțiilor sale directorul emite decizii.

 • (5) Directorul poate delega anumite atribuții înlocuitorului său de drept sau - temporal' -altor persoane pe care le va desemna în acest sens.

Articolul 7 Consiliul administrativ

 • (1) In cadrul teatrului funcționează Consiliul administrativ, organ cu rol deliberativ, foimat din:

 • a) președinte — directorul teatrului

 • b) membri:

directorul adjunct sau, după caz, șefii compartimentelor funcționale;

 • -   consilierul juridic;

delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul salariațior;

 • -  reprezentantul Consiliului Local Timișoara și, după caz, reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara, desemnat de acesta.

 • (2) Componenta Consiliului administrativ se stabilește plin decizia directorului.

 • (3)  Consiliul admininistrativ se întruneștre cel puțin o dată la doua luni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin cinci membri ai Consiliului.

 • (4) Președintele Consiliului administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

 • (5) Consiliul administrativ se întrunește în mod valabil în prezența a cel puțin patiu membri.

 • (6)  în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul administrativ adoptă hotărâri, cu votul majorității celor prezenți.

 • (7)  Consiliul administrativ îneplinește următoarele atribuții:

 • a)   acordă consultanță cu privire la proiectul de buget propriu și al contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • b)   înaintează directorului propuneri privitoare la Regulamentul de Ordine Interioară al teatrului;

 • c)   decide asupra solicitării salariaților ce fac parte din personalul de specialitate de a cumula funcții în cadrul altor instituții sau companii de spectacole sau concerte;

 • d)   formulează recomandări cu privire la înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniu, altele decât bunurile imobile, precum și la concesionarea sau închirierea de bunuri prin licitație publică, organizată în condițiile legii;

 • e)   urmărește realizarea programului anual de activitate;

 • f)   formulează propuneri privind moditicarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • g)   formulează propuneri pentru îmbunătățirea activității, pe care le prezintă directorului ori Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • h)   acordă consultanță cu privire la structura organizatorică, la organigrama și la statul de funcții;

 • i)    îndeplinește alte atribuții stabilite de lege.

Articolul 8 Consiliul artistic

 • (1) în cadrul teatrului funcționează Consiliul artistic ca organ de specialitate cu rol consultativ.

 • (2) Consiliul artistic are următoarele atribuții:

 • a) formulează propuneri privind strategia culturală a instituției, a programelor și proiectelor culturale;

 • b) acordă consultanță la realizarea proiectului de repertoriu al teatrului;

 • c) vizionează repetițiile spectacolelor în pregătire și face evaluarea calității acestora;

 • d) urmărește și analizează activitatea artistică din teatru, semnalând conducerii instituției problemele constatate;

 • e) evaluează proiectele artistice ce au fost desfășurate, analizând nivelul de performanță artistică dobândită și formulând, după caz, propuneri de îmbunătățire a activității;

 • f) acordă la solicitare asistență de specialitate în domeniul de activitate al instituției;

 • g) îndeplinește alte atribuții stabilite de conducerea instituției.

 • (3) Consiliul artistic se înființează prin decizia directorului, este format din cel puțin 7 membri, personalități culturale din teatru și din afara acestuia.

 • (4) Consiliul artistic se întrunește cel puțin de două ori pe stagiune sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui ori a directorului teatrului.

Articolul 9.

Organizarea

 • (1) Organizarea instituției este stabilită prin lege și prin prezentul Regulament.

 • (2) Structura organizatorică și numărul de posturi sunt stabilite prin organigramă și prin statul de funcții, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

 • (3) Atribuțiile corespunzătoare compartimentelor funcționale sunt cele stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară;

 • (4) Atribuțiile corespunzătoare funcțiilor se stabilesc prin fișele posturilor, aprobate de director.

Articolul 10.

Personalul

 • (1) Personalul poate fi:

 • a) personal de conducere;

 • b) personal artistic, tehnic ori administrativ;

 • c) personal de deservire.

 • (2) Directorul asigură managementul instituției în urma unui concurs de proiecte de management, organizat în condițiile legii, și în temeiul unui contract de management încheiat între acesta și Municipiul Timișoara, cu respectarea prevederilor legale referitoare la managementul instituțiilor publice de spectacole.

 • (3) încetarea contractului de management al directorului sau reducerea remunerației acestuia se face conform dispozițiilor legale referitoare la managementul instituțiilor publice de spectacole.

 • (4) Angajarea personalului se face cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, pe spectacol sau pe proiect sau prin contracte încheiate potrivit prevederilor privind drepturile de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil.

 • (5) Angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată se face numai prin examen sau concurs, organizat în condițiile legii. încadrarea personalului pe durată determinată, sau pe spectacol ori pe proiect, se poate face și în mod direct, prin acordul pârtilor.

 • (6) Acordarea drepturilor bănești sau de altă natură se face în raport cu funcția și pregătirea profesională, în condițiile și cu respectarea Codului Muncii, a legislației privitoare la salarizarea ori remunerarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv a legilor speciale privitoare la instituțiile publice de spectacole și concerte sau a altor acte normative incidente.

 • (7) Personalul are obligația să își realizeze sarcinile în conformitate cu obligațiile prevăzute în contractul de munca, în fișa postului și în Regulamentul de Ordine Interioară, să respecte disciplina și normele de comportament și totodată să-și acorde sprijin și să se suplinească în serviciu pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor profesionale.

 • (8) Personalul este de asemenea obligat:

 • a) să aibă o atitudine activă și preventivă;

 • b) să sesizeze conducerii teatrului orice împrejurare ce poate cauza prejudicii instituției, de îndată ce a luat cunoștință de această împrejurare;

 • c) să adopte o conduită activă în exercitarea atribuțiilor sale, precum și un comportament general demn și disciplinat.

 • (9) Normele interne de funcționare, inclusiv modalitatea de stabilire a activității săptămânale a teatrului, se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioară.

CAPITOLUL IV PATRIMONIUL ȘI BUGETUL

Articolul ÎL Patrimoniul

 • (1) Patrimoniul teatrului este constituit din mijloace fixe și obiecte de inventar.

 • (2) Teatrul poate primi în administrare sau folosință și bunuri mobile și imobile din domeniul public sau privat, în condițiile legii.

Articolul 12, Bugetul și finanțarea cheltuielilor

 • (1) Bugetul propriu se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • (2) Finanțarea se face de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Timișoara potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu clauzele cuprinse în contractul de management menționat la art. 10 alin. (2).

 • (3) Teatrul poate beneficia de bunuri materiale și fonduri bănești primite sub formă de servicii, donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale. Liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituției.

Articolul 13.

Contabilitatea

Teatrul are cont propriu, organizează și conduce contabilitatea propriilor operațiuni financiare, conform reglementărilor legale.

CAPITOLUL V.

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14.

Antetul. Ștampila

 • (1) în antetul teatrului se va folosi formula "Consiliul Local Timișoara — Teatrul German de Stat Timișoara", sau, după caz, propoziția „Teatrul German de Stat Timișoara este o instituție publică de cultură subvenționată de Municipiul Timișoara."

 • (2) Ștampila va cuprinde inscripția „Consiliul Local al Municipiului Timișoara — Teatrul German de Stat Timișoara".

Articolul 15.

Modificare

Modificarea și completarea prevederilor prezentului Regulament se face prin hotărâre a Consiliului Local


al Municipiului Timișoara.


AVIZAT - Teatrul Gcrm/n de Lucian M.Y DiiXicb


ărșănpan

®r


rt'—Iin'ij:

OMAN

DE STAT iNIȘOARA

1 J

XZȘ o;oara


Consiliul Local Timișoara

APROBAT,Teatrul Gernian de Stat Timișoara

Anexa nr. 1 la HCL nr. 159 / M

STAT DE FUNCȚII al Teatrului German de Stat Timișoara

Nr. crt.

Denumirea funcției

Grad/ treaptă prof.

Nivelul studiilor

Nr. posturi

1.

Director

II

S

1

2.

Director adjunct adm.

II

S

1

3.

Director adjunct art.

II

s

1

4.

Contabil-șef

II

s

1

5.

Șef serviciu

II

s

4

6.

Șef birou

II

s

1

7.

Șef formație muncitori

II

1

8.

Regizor artistic

IA

s

1

9.

Consultant artistic

I

s

2

10.

Scenograf

|

s

1

11.

Actor

IA

s

2

12.

Actor

I

s

9

13.

Actor

II

s

12

14.

Actor

debutant

s

4

15.

Actor

I

M

2

16.

Machior

I

s

1

17.

Instrumentist

I

M

2

18.

Instrumentist

II

M

3

19.

Corepetitor

II

S

1

20.

Sufleur

II

S

1

21.

Consultant artistic

IA

S

1

22.

Secretar literar

I

S

1

23.

Secretar PR

l

s

2

24.

Secretar PR

III

s

1

25.

Secretar artistic

I

s

1

26.

Secretar artistic

II

s

1

27.

Referent

IA

M

1

28.

Operator sunet

I

S

1

29.

Maestru sunet

I

M

1

30.

Operator imagine

I

S

1

31.

Maestru lumini

I

M

1

32.

Maestru lumini

II

M

1

33.

Regizor tehnic

I

M

2

34.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

I

13

35.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

II

4

36.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

III

1

37.

Recuziter

II

2

38.

Șofer

I

2

39.

Pompier

1

40.

Controlor bilete

M; G

1 post cu 54 normă

41.

Supraveghetor sală

M; G

3 posturi a câte 54 normă

42.

Garderobier

M; G

1 post cu 54 normă

43.

îngrijitor

2

44.

Referent de specialitate

I

S

3

45.

Casier

M

1

46.

Contabil

IA

M

1

47.

Economist

IA

S

1

48.

Economist

I

S

1

49.

Magaziner

M; G

1

50.

Merceolog

IA

M

1

51.

Consilier juridic

IA

S

1

52.

Curier

1

53.

Secretar dactilograf

|

G

1

TOTAL

108 posturi

compuse din

105,5 norme

Director,


Lucian M. Vărșăj/idan


' TEATRIJJ^ GERWfAN 'DE

STAT


'"'/'TIMIȘOARA

^0#


KOVl.WI \                                                                                      Ț-.T'A

U 1)1 ! t I IIMJȘ                    -------------------------------—------------------—----------

,:i \it 1 Pil I l IXilȘt JARA                                                                                                                                     ‘

.'i<l\l \l<

-i 2(11 1 i)l 2 ’Ul) 1 ].()’.201 1

~ I3d. C. D. Toga fir. /, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635

e-iitail:primarifttmfaprimuriatm.ro internet: www.primariatm.ro


APROBAT

PRIMAR

Dr.ing.Ghc^rgljC

REFERAT pri\ md siisiiiicrcu proiectului de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul German de Stat

Axând în vedere referatul Teatrului German de Stat înregistrat cu numărul SC201I -ol ?7(JT I-1,06.201 I privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul German de Stat; prevederile art.36 alin.(2) Iii.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215’2001 a administrației publice locale, propunem susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Teu frai German de Stat, conform anexelor I. 2, 3 și 4 prezentate de 'Teatru 1 German de Stal.

Șef Serviciu Resurse Umane,1?P 53 - 01. x cr. 1