Hotărârea nr. 258/2011

258/26.07.2011 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 258/26.07.2011
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.41327/11.07.2011 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sanatate, protecţie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii Poliţiei Locale nr.155 din 12.07.2010 şi a Hotărârii Guvernului nr.1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.