Hotărârea nr. 257/2011

257/26.07.2011 privind transformarea postului de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului Permanent de Lucru al Consiliului Local
Hotararea Consiliului Local 257/26.07.2011
privind transformarea postului de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului Permanent de Lucru al Consiliului Local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 15381/15.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 26 alin.(3) din Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) si alin.3 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se transforma postul de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului Permanent de Lucru al Consiliului Local in post de inspector de specialitate, gradul I.

Art.2: Cu aducere la undeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.