Hotărârea nr. 256/2011

256/26.07.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 256/26.07.2011
privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatele nr. SC2011 - 15375/15.07.2011, nr.SC2011 - 15477/18.07.2011 si nr.SC2011 - 15547/18.07.2011 - ale Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 26 alin.(3) din Legea- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) si alin. (3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara prin suplimentarea numarului de posturi la Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice din cadrul Directiei Dezvoltare cu 5 posturi de executie, conform Anexei nr.1 si se aproba Statul de functii conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT, P

Dr. Ing. Ghe^rDIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA

SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE

tf

REFERAT

privind constituirea Unității de management a proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană ” ca și structură distinctă în Organigrama Primăriei Municipiului Timișoara

Prin contractul de finanțare nr. 102831/22.11.2011 s-a aprobat proiectul “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” CCI 2009R0161PR023 cu cod SMIS - CSNR 16828, proiect co-finanțat prin Fondul de Coeziune, durata de implementare fiind de 37 de luni, respectiv, până la data de 31.12.2013.

Valoarea totală a proiectului este de 255.196.884,00 lei fără TVA, din care: Fondul de Coeziune -118.666.548,00 lei, bugetul de stat - 106.799.895,00 lei, bugetul local- 29.730.441,00 lei.

Proiectul va permite scăderea concentrațiilor emisiilor de SO2, Nox, care în prezent depășesc limitele maxime admise. De asemenea, proiectul va îmbunătăți eficiența energetică de încălzire. Acest proiect face parte dintr-un plan de acțiune mai cuprinzător al municipalității, care prevede o serie de investiții ulterioare prin care vor fi reduse emisiile, în conformitate cu Directiva pentru Prevenirea și Constrolul Integrat al Poluării (IPPC-Recast).

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții în Timișoara reflectată în calitatea factorilor de mediu și starea de sănătate a populației, ca urmare a investițiilor în infrastructura impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivul „convergență”.

Obiectivul specific al proiectului de termoficare din Timișoara este să propună un program de investiții care să asigure conformarea cu obligațiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele strategiilor și politicilor naționale energetice și de asigurare a agentului termic (cum ar fi creșterea eficienței energetice, flexibilitatea combustibililor, siguranța alimentării cu căldură). Programul de investiții propus este rezultatul prioritizării unui număr de opțiuni în baza unor criterii de selecție financiare, de mediu, tehnice și de suportabilitate. Criteriile de selecție s-au definit în baza obiectivelor naționale și municipale.

Rezultatele proiectului, prin implicarea comunității locale, deschid oportunități în numeroase direcții: reducerea poluării, îmbunătățirea calității aerului și creșterea eficienței energetice.

Acțiunile de realizare a obiectivelor și rezultatelor proiectului vor contribui la reducerea poluării și vor genera un impact de amploare orientat spre îmbunătățirea calității aerului și a stării de sănătate a populației.

în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 102831/22.11.2011, s-a constituit în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara o structură denumită generic „Unitatea de management a proiectului”(UMP) care îndeplinește obligațiile Beneficiarului în vederea implementării acestuia.

Potrivit contractului mai sus menționat „Unitatea de management a proiectului” trebuie să se regăsească distinct în Organigrama Primăriei Municipiului Timișoara. Această cerință este menționată și în „Raportul privind analiza structurii și a modului de organizare și funcționare a UMP” elaborat de Asistența tehnică pentru managementul proiectului.

Luând în considerare cele de mai sus vă rugăm să aprobați modificarea în consecință a Organigramei Primăriei Municipiului Timișoara.

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SERVICIUL RESURSE UMANE SC2011 -15375 / 15.07.2011

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635

e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT

PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile art. 26 alin.(3) din Capitolul I -Anexa I din Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Ca urmare a promovării examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara și cel de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara organizat în data de 29 iunie 2011, propunem modificarea Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, prin transformarea următoarelor posturi după cum urmează:

 • -   31 posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent se transformă în 31 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

 • -  22 posturi de consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă în 22 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

 • -   3 posturi de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent se transformă în 3 posturi de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal;

 • -  4 posturi de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal se transformă în 4 posturi de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;

 • -  2 posturi de referent, clasa III, gradul profesional asistent se transformă în 2 posturi de referent , clasa III, gradul profesional principal;

 • -  3 posturi de referent, clasa III, gradul profesional principal se transformă în 3 posturi de referent, clasa III, gradul profesional superior;

 • -  3 posturi de referent, gradul I se trasformă în 3 posturi de referent, gradul IA;

 • -  un post de inspector de specialitate, gradul II se transformă într-un posturi de inspector de specialitate, gradul I;

 • -  un post de inspector de specialitate, gradul I se transformă într-un post de inspector de specialitate, gradul IA;

 • -  3 posturi de muncitor calificat , gradul III se transformă în 3 posturi de muncitor calificat, gradul II;

 • -  un post de muncitor calificat, gradul IV se transformă într-un post de muncitor calificat gradul III.

  Șef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici


Șef Serviciu Resurse Umane Rodica Aurelian

FP 53 - 01, ver.1

Anexa nr. la HCL nr.-


STAT DE FUNCȚII


APROBAT PRIMAR Dr.lng. Ciutiandtt Gi

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcția publică/Post-contr

Nr. posturi

Cls.

Grad

I. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA

1

PRIMAR

1

2

VICEPRIMAR

2

Total funcții demnitate publica

3

II APARAT PROPRIU

A . Funcții publice de conducere

3

Secretar

S

1

4

Director executiv

s

6

5

Arhitect Șef

s

1

6

Sef serviciu

s

24

7

Șef birou

s

19

Total funcții publice de conducere

51

B. Funcții publice de execuție

8

Consilier

s

152

I

superior

9

Consilier

s

64

I

principal

10

Consilier

s

106

I

asistent

11

Consilier juridic

s

9

I

superior

12

Consilier juridic

s

3

I

principal

13

Consilier juridic

s

4

I

asistent

14

Consilier juridic

s

3

I

debutant

15

Auditor

s

4

I

superior

16

Auditor

s

2

I

principal

17

Auditor

s

1

I

asistent

18

Referent de specialitate

SSD

9

II

superior

19

Referent

M

44

III

superior

20

Referent

M

2

III

principal

21

Referent

M

3

III

asistent

Total funcții publice de execuție

406

Total funcții publice

457

C.1 . Funcții personal contractual de conducere

23

Administrator Public

s

1

Total personal contractual de conducere

1

C.2 . Funcții personal contractual execuție

25

Inspector de specialitate

s

5

IA

26

Inspector de specialitate

s

1

I

27

Inspector de specialitate

s

9

II

28

Referent

SSD

2

IA

29

Referent

M

6

IA

30

Referent

M

2

I

31

Referent

M

2

II

#REF!

Casier

M

4

Total personal contractual de execuție

31

C.3 Funcții contractuale de deservire

36

îngrijitor

8

37

Paznic

3

38

Magaziner

2

39

Șofer

5

40

Administrator

1

I

41

Muncitor calificat

2

I

42

Muncitor calificat

3

III

43

Muncitor calificat

1

IV

44

Muncitor necalificat

Total personal contractual de deservire

25

Total personal contractual

57

D.TOTAL APARAT PROPIU

514

TOTAL GENERAL

517

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODIC.


Primăria Municipiului Timișoara

---------Se-aprnbă)-------

priM/L/I

Dr. Ing. Ghedfghe Ciuhandu


Direcția Dezvoltare

Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea

Cartierelor Istorice din Timișoara

REFERAT

în baza Acordului între Guvernul Republicii Federaie Germania și Guvernul României privind colaborarea financiară pentru implementarea proiectului "Reabilitarea monumentelor Istorice situate în cartierele Fabric, Cetate și losefin din Municipiul Timișoara" (2008), în noiembrie 2009 a fost semnat la București, respectiv în martle2010, Acordul de împrumut și Finanțare între KfW, România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat și Municipiul Timișoara, in calitate de Agenție de implementare a proiectului, pentru suma de 3.000.000 euro reprezentând împrumut și 2.000.000 euro reprezentând contribuție financiară în cadrul programului "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timișoarei- Infrastructură Municipală faza II". Ministerul Finanțelor Publice urmează să pună la dispoziția Municipiului Timișoara sumele primite de la KfW în baza Acordului Subsidiar la Acordul de împrumut și Finanțare, care a fost semnat la București, între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara, în data de 07.07.2011.

în conformitate cu art.1.1 din Acordul Separat la Acordul de împrumut și Finanțare, " Agenția de Implementare a programului va fi responsabilă pentru implemetarea programului. Va înființa o Unitate Financiară în componența CCRCIT,în cadrul Primăriei și va transfera întreaga responsabilitate a obligației de a implementa programul acestei Unități Financiare."

Conform punctului 8) din Conceptul Proiectului, "Se intenționează înființarea unei Unități Financiare cu un personal de 5-10 angajați, care sunt subordonați Direcției Dezvoltare".

în conformitate cu art 4.1 din Acordul Subsidiar de împrumut și Finanțare, "Pentru realizarea Programului, pe toată perioada de implementare a acestuia, Municipiul Timișoara va menține și va asigura condiții pentru buna funcționare a CCRCIT, inclusiv angajarea de personal calificat pentru desfrășurarea activităților CCRCIT, în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut și Finanțare și ale Acordului Separat. în acest sens, MT va pune la dispoziția CCRCIT, cu promptitudine, după caz, fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse financiare necesare realizării Programului."

conform negocierilor purtate cu reprezentanții KfW, Unitatea Financiară-a-GGRGIT-va-trebui-sa-aibă-în componență 7 economiști, dintre care, în prezent sunt angajate două persoane cu studii economice.

Având în vedere că în 2 zile după publicarea în Monitorul Oficial a Acordului Subsidiar la Acordul de împrumut și Finanțare, contractul îșl începe valabilitatea, pentru a putea începe implementarea proiectului, vă rugăm să suplimentați numărul de posturi din organigrama CCRCIT cu 5 posturi cu studii superioare economice.

Vă mulțumim.

Director Direcția Dezvoltare

Șef Serviciu CCRCIT


Arh.


Ec. lulia Ban