Hotărârea nr. 255/2011

255/12.07.2011 privind desfasurarea procesului de învăţământ al Liceului de Arte Plastice Timişoara
Hotararea Consiliului Local 255/12.07.2011
privind desfasurarea procesului de învăţământ al Liceului de Arte Plastice Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnului consilier TRAIAN STOIA, cu nr. SC2011 - 014549/06.07.2011;
Având în vedere Referatul nr. SC2011-14549/08.07.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba functionarea Liceului de arte plastice din Timisoara in spatiul Şcolii cu clasele I-VIII nr.9 din Timisoara, Bv. L. Rebreanu nr.35.

Art.2: Se aproba functionarea claselor primare ale Scolii cu clasele I-VIII nr.9 in spatiul Scolii cu clasele I - VIII nr. 25 din Timisoara, str.Cosminului nr. 42.

Art.3: Se aproba prorogarea termenelor prevazute în Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Amenajare campus scolar" la Scoala Generala nr.9, Bv. L.Rebreanu, nr.35, Timisoara, pana la emiterea unei noi hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind realizarea obiectivului de investitie.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnică;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Inspectoratului Scolar al Judeţului Timis;
- Liceului de Arte Plastice Timişoara;
- Şcolii cu clasele I-VIII nr.9;
- Scolii cu clasele I - VIII nr. 25;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU

-BAZEJ8P0RTIVE—-------------—'----

BIROUL TEHNIC

Nr. SC2011-14549/08.07.2011.

REFERAT

Privind proiectul de hotarare initiat de dl. consilier municipal TRAIAN STOIA privind desfasurarea procesului de învățământ al Liceului de Arte Plastice Timișoara.

Dl. consilier municipal Traian Stoia prin adresa nr. SC2011 - 014549/06.07.2011 propune Consiliului Local al Municipiului Timișoara un proiect de hotarare prin care sa se aprobe :

  • -  funcționarea Liceului de arte plastice din Timișoara in spațiul Școlii cu clasele I-...

VIII nr.9 de pe bv. L.Rebreanu nr.35;                                  *

  • -  funcționarea claselor primare ale Scolii cu clasele LVIII nr.9 in spațiul Scolii cu clasele I - VIII nr. 25 de pe str. Cosminului nr. 42;

  • -  prorogarea termenelor prevăzute in Hotararea Consiliului Local al Municipiului

Timișoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si ■ realizarea obiectivului de investiție "Amenajare campus școlar" la Școala Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35, Timișoara, pana la emiterea' unei noi . hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind realizarea obiectivului de investiție.                                                    - .

Conform Dispoziției nr.458/2 din 31.08.2007 a Inspectoratului Școlar Județean • Timiș, începând cu 01 septembrie 2007 unitatea de învățământ Școala cu clasele LVIII nr.9 din Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, bv. L.Rebreanu nr.35, s-a comasat cu Liceul de Arte Plastice din Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, bv. M.Eminescu nr.2.                                                          . -

Denumirea noii unități de învățământ este Liceul de Arte Plastice din Timișoara cu sediul în Timișoara, bv. L.Rebreanu nr.35 și bv. M.Eminescu nr.2.               ■ 1

Locația de pe bv. M.Eminescu nr.2 a fost închiriată de către Liceul de .Arte Plastice Timișoara de la Fundația Caritatea București conform Contractului nr. 1/21.02.2007 care a fost completat cu Actele Adiționale nr.3/04.12.2008, nr.4/19.06.2009 și'nr.5/27.09.2010 din care rezultă că valabilitatea contractului expiră la 30.09.2011, chiria lunară fiind de 31.600 euro pentru construcții (3160 mp.) și teren (3603 mp.).                 ...

Inspectoratul Școlar Județean Timiș, prin adresa nr.4624/20.05.2011 face cunoscut Primăriei Municipiului Timișoara că susține desfășurarea procesului de învățământ a Liceului de Arte Plastice Timișoara în locația de pe bv. L.Rebreanu nr.35.

Față de cele prezentate,

Propunem:

1. Emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care sa se aprobe :

  • -  funcționarea Liceului de arte plastice din Timișoara in spațiul Școlii cu clasele I-VIII nr.9 de pe bv. L.Rebreanu nr.35;

  • -  funcționarea claselor primare ale Scolii cu clasele LVIII nr.9 in spațiul Scolii cu clasele I — VIII nr. 25 de pe str. Cosminului nr. 42;

- prorogarea termenelor prevăzute in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 434/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investiție "Amenajare campus școlar" la Școala —Generala nr.9, bv. L.Rebreanu, nr.35, Timișoara, pana la emiterea unei noi hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind realizarea obiectivului de investiție.

VICEP

Ing. Adrian1,OrPt. DIRECTOR, ec. Martin Staiax

Avizat:

DIRECȚIA ECONOMICĂ,


SERVICIUL JURIDIC,
cod. FP-61,