Hotărârea nr. 254/2011

254/12.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 articolul VIII", Calea Sagului nr. 171, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 254/12.07.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 articolul VIII", Calea Sagului nr. 171, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011- 012574/27.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Art. I, pct. 35 - Art. 56^1 si Art. VIII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 09/24.03.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 articolul VIII", Calea Sagului nr. 171, Timişoara, având ca beneficiar pe Novac Ioan si Novac Cristina Petruta, întocmit conform Proiectului nr. 74/2008, realizat de SC ARHI 3D SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-002479/19.03.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 0,6, H max = 10 m, spaţii verzi de min 21,40% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4502/20.06.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 articolul VIII", Calea Sagului nr. 171, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 1.857 mp, este inscris in: CF nr. 407544 Timisoara ( CF vechi nr. 3624/ Freidorf), avand nr. top 554/16, teren intravilan extins in suprafata de 619 mp, CF nr. 407560, Timisoara ( CF vechi nr. 3624/ Freidorf), avand nr. top 554/34, teren intravilan extins in suprafata de 619 mp, CF nr. 409953, Timisoara ( CF vechi nr. 3624/ Freidorf), avand nr. top 554/35, teren intravilan extins in suprafata de 619 mp, fiind proprietatea beneficiarilor NOVAC IOAN si NOVAC CRISTINA PETRUTA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 articolul VIII", Calea Sagului nr. 171, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Institutiei Arhitectului Sef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Beneficiarilor NOVAC IOAN si NOVAC CRISTINA PETRUTA;
-Proiectantului SC ARHI 3D SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Verificator/Expert

Nume

Semnătură

Cerința

Referat / Expertiza n r ./data

□P

Timișoara, 300166 Str. Ludwig von Ybl nr. 24 Sirhl.^D J35/834/2002 Tel./fax+40(0)256 403997 ....... 0724228088

Beneficiar:      NOVAC |0AN Si SOtia:

NOVAC CRISTINA PETRUTA;

Pr. nr.

67/2008

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

1:500 1:5000

Titlu proiect: Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E parțial conform Ordonanței 7/2011 articolul VIII

Nr. toD./ 554/16. 554/34. 554/35

Faza:

P.U.D.

Set proiect

arh. D.Belea

Proiectat

irig. G Belea

4

2008

Titlu planșa:

CIRCULAȚIA TERENURILOR

PI. nr:

Desenat

irig. G BeleaSuprafete

S mp

% din T

Circulatii

Rutiere

o 00

io co CD

443.55

23.88%

34.62%

Parcaje

119.95

6.45%

Trotuar

72.30

4.29%

Spatii verzi

313.10

16.88%

Suprafata construita

908.10

48.50%

Suprafata desfasurata

1097.85

Suprafata totala

1857.00

100%Drum

Cladiri


Verificator/Expert

Nume

Semnatura

Cerinta

Referat / Expertiza nr./data

sc floînst srl

J20/614/2008

Orastie, jud Hd

Str. Unirii nr. 115 Tel./fax +40(0)254 242550 0726014595

NOVAC IOAN si sotia:

Beneficiar:     NOVAC CRISTINA PETRUTA;

Proiect nr:

67/2008

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

Titlu proiect: Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E parțial conform Ordonanței 7/2011 articolul VIII

Nr. top./ 554/16, 554/34, 554/35

Faza:

Sef proiect

ing. Muntean Florin

1:500

1:5000

P.U.D.

Proiectat

ing. Rotea Mircea

04

Titlu plansa: REGIM JURIDIC

Pl. nr:

Desenat

ing. Rotea Mircea

2008

REGLEMENTARI EDILITARETimisoara 1900

str. Ludwig von Ybl nr. 24

tel. 0256-480821 mobil. 0724-228088

Nr.inreg. J35/834/03.06.2002

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr. 74./2008

 • 1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Proiectant


: S.C. ”Arhi 3d” S.R.L.


Data elaborării


: iulie 2008


Denumirea proiectului

: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„Constructie hala servicii si depozitare”

Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial conform Ordonantei 7/2011 articolul VIII

Nr. proiect

: 74/2008

Beneficiar

: NOVAC IOAN si NOVAC CRISTINA PETRUTA

OBIECTUL LUCRĂRII (P.U.D.)

Zona aflata in studiul de fata se afla in municipiul Timisoara, C.Sagului, nr. 171 ,jud. Timis si reprezintă parcelal identificata prin CF 3624, Freidorf , nr. Top: 554/16; 554/34; 554/35 aflat în proprietatea dl. Novac Ioan si sotia Novac Cristina Petruta.

Acest memoriu a fost redactat pentru a sprijini intrarea in legalitate a proiectului „Construire hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial”.

 • 2. ÎNCADRARE IN ZONA

2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

Zona studiata este situata in municipiul Timisoara, pe C. Sagului. Parcela aflata in discutie are suprafata de S= 1857 mp. Sunt construite 2 hale cu destinatie de servicii si depozitare.

Pentru acesta s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 1053 din 17.03.2011.

2.2 CONCLUZII DOCUMENTATII ELABORATE CONCOMITANT CU P.U.D.

Paralel cu intocmirea acestei documentatii s-au solicitat avize de la toti detinatorii de gospodarii subterane si supraterane din zona.

 • 3. SITUATIA EXISTENTA

3.1 ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICATIE

Zona studiata este delimitata pe latura de Nord-Vest de Calea Sagului avand doua benzi de circulatie auto si trotuare pietonale;de asemenea in spatele parcelei se afla o artera secundara de trafic.

3.2 SUPRAFATA OCUPATA, LIMITE SI VECINATATI

Suprafata terenului insumata este de 1857 mp si se invecineaza pe doua laturi cu terenuri aflate in proprietate privata iar spre Nord Vest cu Calea Sagului si Sud-Est cu o artera secundara de circulatie.

3.3 SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFETE DE TEREN LIBERE

In prezent, din totalul de 1857 mp ai terenului, 908.10 mp o reprezinta suprafata construita (in procent de 48.50%), restul de 948.90 mp fiind suprafata libera de teren.

3.4 CARACTERUL ZONEI

Zona are un caracter mixt, predominand cladiri de servicii si depozitatre dar exista si cladiri cu caracter de locuire.

 • 3.5 SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFETE DE TEREN LIBERE In prezent, din totalul de 1857 mp ai terenului, 908.10 mp o reprezinta suprafata construita (in procent de 48.50%), restul de 948.90 mp fiind suprafata libera de teren.

3.6 TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Terenul este in proprietatea lui Novac Ioan si a sotiei Novac Cristina Petruta.

3.7 CARACTERISTICI GEO-TEHNICE ALE TERENULUI

 • 1.Din punct de vedere seismic, amplasamentul se incadreaza in zona „D”, cu Tc=0.1 sec si ks=0.16 conform hartii de zonificare seismica cuprinsa in Normativul P100/92.

 • 2.Apa subterana a fost interceptata la cota de -2.50m.

 • 3.Terenul de fundare il constituie pachetul in stare naturala de argila prafoasa cafenie de diferite nuante, plastic- vartoasa; ce apare sub tandemul umplutura- sol vegetal remaniat, de pana la cca 1.20m. Adancimea minima de fundare se poate considera Dmin.=1.40m.

3.8 ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Tema propusa de beneficiar este de a realiza o constructie de tip hala care sa adaposteasca functiuni de servicii si depozitare.

Pe teren se regasesc doua corpuri de cladire, cu regim de inaltime P, respectiv P+1 cu o suprafata construita la sol de 908.10 mp si o suprafata desfasurata de 1097.85 mp. Acoperisul are invelitoarea din panouri sandwich cu tabla cutata la exterior, cu panta de 7% cu scurgere la jgheaburi si burlane exterioare.

Sistemul constructiv al halelor este : structuri metalice in cadre cu stalpi profile metalice, inchiderile fiind realizate din panouri prefabricate de tip sandwich.

Halele sunt dotate cu instalatii interioare complete, respectiv pentru iluminat interior si exterior, instalatii si obiecte sanitare corespunzatoare, instalatii de incalzire cu radiatoare pe apa calda si centrala proprie, canalizare menajera si pluviala.

Din punct de vedere compozitional, halele sunt amplasate una in prelungirea celeilalte, desfasurandu-se pe adancimea parcelei. Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de regulamentele urbanistice locale in vigoare. Ambele hale sunt deservite de o zona carosabila de acces in lungul parcelei.

Din punctul de vedere al distantelor, primul corp de cladire (cu regimul de inaltime P+1E) este amplasat cu o retragere de 4.60 metri fata de limita de proprietate dinspre Calea Sagului, alipit fata de limita de proprietate din partea dreapta si la o distanta de 7.90 metri fata de limita de proprietate din partea stanga.

Cel de-al doilea corp de cladire (cu regimul de inaltime P) se afla in prelungirea primului corp de cladire, cu o retragere de 11 metri fata de limita din stanga si 0.60 metri fata de cea din dreapta; fata de limita dinspre artera de circulatie secundara, constructia este retrasa cu 3.70 metri.

3.9 ECHIPAREA EXISTENTA

In urma raspunsurilor tuturor detinatorilor de gospodarii subterane si supraterane, s-au identificat traseele retelelor existente.

 • 4. REGLEMENTARI

4.1 OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de regulamentele locale in vigoare. Tema propusa de beneficiar este de a realiza o constructie de tip hala care sa adaposteasca functiuni de servicii si depozitare.

4.2 FUNCTIONAREA, AMPLASAREA SI CONFORMATIA CLADIRILOR

Amplasarea si functionalitatea constructiei propuse este in concordanta cu tema de proiectare si nevoile locale de derulare a investitiei.

Hala servicii si depozitare.

Proiectul prevede realizarea a doua corpuri de cladire, avand ca regim de inaltime P respectiv P+1E cu o suprafata construita la sol de 908.10 mp si o suprafata desfasurata de 1097.85 mp.

Acoperisul va avea invelitoare din panouri sandwich cu tabla cutata la exterior, cu panta> de 7% cu scurgere la jgheaburi si burlane exterioare.

Sistemul constructiv va fi din struicturi metalice in cadre cu stlpi profile metalice; iar inchiderile se vor realiza din panouri prefabricate de tip sandwich.

Halele vor fi dotate cu instalatii interioare complete respectiv pentru iluminat interior si exterior, instalatii si obiecte sanitare corespunzatoare, instalatii de incalzire cu radiatoare pe apa calda si centrala proprie, canalizare menajera si pluviala.

 • 4.3 PRINCIPII DE COMPOZITIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

COMPOZITIONAL

Halele vor fi amplasate una in prelungirea celeilalte desfasurate in adancimea parcelei. Solutia urbanistica a fost elaborata tinandu-se seama de regulamentele locale in vigoare. Tema propusa de beneficiar este de a realiza o constructie de tip hala care sa adaposteasca functiuni de servicii si depozitare.

Ambele hale vor fi deservite de o zona carosabila de acces in lungul parcelei. DISTANTE

Primul corp de cladire in regim P+1E este amplasat cu o retragere de 4.60m fata de limita de proprietate dinspre Calea Sagului, alipit fata de limita de proprietate din partea dreapta si cu o distanta de 7.90 m fata de limita de proprietate din partea stanga.

Al doilea corp de cladire in regim P se afla in prelungirea primului, cu o retragere de 11 m fata de limita din stanga si 0.60 m fata de cea din dreapta; fata de limita dinspre artera de circulatie secundara, constructia este retrasa cu 3.70 m

4.4 INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCTII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE

Integrarea si amenajarea noilor constructiisi armonizarea cu cele existente in zona, se va realiza prin materialele utilizate si prin regimul de inaltime propus P+1E.

4.5 MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULATIEI CAROSABILE SI PIETONALE

Lucrarile rutiere se vor rezuma la o zona carosabila de legatura intre cele doua artere de circulație existente - un drum cu o latime de 5 m iar parcajul se va rezolva relationat cu acest drum in fata celui de-al doilea corp de cladire.

4.5.1 - Accese carosabile

Accesul auto pe parcela este asigurat atat dinspre Calea Sagului cat si dinspre artera de circulatie din spatele parcelei.

Accesul utilajelor pentru stingerea incendiilor se va face dinspre Calea Sagului.

4.5.2 - Accese pietonale

Accesul pietonal pe parcela este posibil dinspre C. Sagului.

4.6 MODALITATI DE ORGANIZARE SI ARMONIZARE CU CELE EXISTENTE

Datorita caracterului zonei, armonizarea cu constructiile existente in zona este asigurata de regimul de inaltime propus si a materialelor folosite.

 • 4.7 PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUTIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Amplasarea obiectivelor in cadrul terenului s-a realizat luand in calcul, forma terenului si drumul de acces la parcele.

4.8 CONDITII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDITIONARI IMPUSE DE ACEASTA

Zona studiata nu prezinta un caracter special din punct de vedere al faunei, vegetatiei sau a constructiilor existentepentru a fi impuse conditii speciale de protectie.

 • 4.9 SOLUTII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUARII Pentru a se evita poluarea mediului ambiant constructiile vor avea toate conditiile de norme igienico-sanitare, in ceea ce priveste evacuarea reziduurilor menajere si a celor rezultate in urma depozitarii si evacuarea gunoiului. Pentru depozitarea gunoiului se vor realiza spatii speciale de colectare cu pubele.

Evacuarea acestora din urma se va realiza periodic, in baza unui contract de salubritate dintre beneficiar si o firma abilitata de a efectua astfel de servicii.

Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei si Normele de protectia muncii in vigoare.

4.10 PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Terenul in cadrul zonei studiate este relativ plan pe doua paliere - incinta si carosabilul strazii cu diferente de 8 cm si respectiv 4 cm

 • 4.11 REGIMUL DE CONSTRUIRE

ALINIEREA CONSTRUCTIILOR

Limitele terenului propus pentru realizarea investitiei sunt limitele de proprietate conform Planului de parcelare. Implantarea constructiilor se va face in limitele zonei specificate.

INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Inaltimea maxima propusa este de 10 m.

 • 4.12 ASIGURAREA TEHNICO-EDILITARA

4.12.1 Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa rece este asigurata de Aquatim Timisoara. Alimentarea cu apa calda sanitara se va realiza de la boilerul din centrala termica prin racord de 1”.

Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza din conducte de PVC pentru canalizare, fiind conduse la exterior.

Conform breviarului de calcule au rezultat urmatoarele debite necesare:

- apa rece qc = 0.73 l/s;

- apa calda qc = 0.42 l/s;

- canalizare q = 0.92 l/s.

Presiunea necesara este de Hnec = 7m CA, asigurata fiind de reteaua exterioara.

4.12.2 Instalatii de incalzire

Instalatia de incalzire centrala va fi in sistem bitubular din conducte de cupru izolat, cu distribuție orizontala utilizând agentul termic apa calda la parametrii 90 / 70 °C, furnizat de centrala termica proprie (dispusa in subsolul cladirii) ce va functiona pe gaz. Drept corpuri de incalzire se vor prevedea radiatoare compacte din otel tip 22 K. Conform breviarului de calcule, necesarul de energie termica este:

 • - incalzire                         Qinc =60.000kcal/h

 • - preparare apa calda sanitara    Qacm =10.000kcal/h

Total CT =70.000 kcal/h

In centrala termica se vor prevedea:

 • -  un cazan de 80 KW

 • -  boiler preparare a.c.m. cu V=500l

 • -  vas expansiune

 • -  pompe circulatie agent termic

4.12.3 Retea apa-canal incinta

Alimentarea cu apa rece se face prin bransamentul unui camin de apometru Dn-40 la reteaua publica existenta.

Canalizarea apelor uzate menajere se face la canalizarea publica.

Se asigura de catre Aquatim Timisoara.

4.12.4 Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va asigura de la sursa S.C.ELECTRICA S.A.

Lucrari necesare:

Studiu de solutie pentru alimentarea cu energie electrica

Realizarea unui bransament trifazat subteran la un bloc de protectie si masura cu 4 plecari (4masuri).

Lucrarile se vor realiza de o firma atestata pentru acest gen de lucrari .

4.12.5 Alimentarea cu gaz

Se va asigura de catre S.C. E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. prin bransament.

Se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatia in vigoare.

4.13 PROCENTUL DE OCUPARE SI COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

P.O.T existent = 0.00%

C.U.T existent = 0.00

P.O.T propus = 50%

C.U.T propus = 0.6

BILANT TERITORIAL

TZOENREITORIAL

FUNCTIONALE

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

S mp

% din T

S mp

% din T

Suprafata construita

0

0

9m0p8.10

48.50

Suprafata desfasurata

01097.85

Circulatii

Rutiere

0

0

443.55

23.88

Parcaje.

0

0

119.95

6.45

Trotuare.

0

0

72.30

4.29

Spatii verzi

0

0

313.10

16.88

S. teren totala.

1857

100

1857

100

5.CONCLUZII

Solutia urbanistica adoptata se inscrie in prevederile „PLANULUI URBANISTIC ZONAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA”.

Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii

P.U.D. -ului si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelării si menținerii la zi a situatiei din zona.

Întocmit, arhitect Belea DanENTARI URBANISTICE


CD CD


CD C\J


ADIA STAR S.R.L.w

flF

475550'

/J50     >           300

K        ^300           ,0.40, /

---------/---------

<                     c y

8.00                 \      89/31


Suprafete

S mp

% din T

89,37 Rutiere

443.55

23.88%

Circulatii

64

Parcaje

119.95

6.45%

Trotuar

CD

72.30

4.29%

Spatii verzi

313.10

16.88%

Suprafata construita

908.10

48.50%

Suprafata desfasurata

1097.85

Suprafata totala

1857.00

100%10.00m

Verificator/Expert

Nume

Semnatura

Cerinta

Referat / Expertiza nr./data

arh A. Anghelescu

nH □P peL

Timisoara, 300166 Str. Ludwig von Ybl nr. 24 A rm.?D J358342002   Tef +40(0)256 403997

0724228088

Beneficiar:      NOVAC IOAN si soția:

NOVAC CRISTINA PETRUTA;

Pr. nr.

67/2008

Specificație

Nume

Semnatura

Scara:

1:200

1:5000

Titlu proiect: Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E parțial conform Ordonanței 7/2011 articolul VIII Nr. top./ 554/16, 554/34, 554/35

Faza:

P.U.D.

Sef proiect

arh. D.Belea

Proiectat

arh. D.Belea

4

2008

Titlu plansa:

SITUATIA EXISTENTA

Pl. nr:

Desenat

s.arh. Filip Ruxandra


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2011- 012574/27.06.2011

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E parțial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-012574/22.06.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Favorabil nr. 09/24.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1052/17.03.2011;

Documentația PUD „Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E parțial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara, beneficiari NOVAC IOAN si NOVAC CRISTINA PETRUTA, proiectant SC ARHI 3D SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna februarie 2010, iar în cadrul dezbaterii publice din data de 06 mai 2010, organizata în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, nu au fost înregistrate sesizări cu privire la această documentație;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUD „Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara se incadreaza in Etapa 2 -etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

In baza noilor modificari legislative si anume Ordonanta de Urgenta nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, care mentioneaza in Art. I, pct. 35 - Art. 56A1 :,,Nu pot fi inițiate și aprobate documentații de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire” si Art. VIII „Dispozițiile art. Ipct. 35, referitoare la art. 56A1 din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012”,beneficiarul documentatiei va putea obtine Autorizatia de Construire pentru intrare in legalitate a constructiilor edificate, in baza unei documentatii de urbanism cu situatia reala pe teren si aprobata prin HCL. Totodata beneficiarul documentatiei domnul Novac Ioan, a depus la documentatia PUD, dovada de achitare a amenzii cu nr. 6035619/07.12.2010, stabilita in baza Procesului Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor cu nr. 170/645/19.11.2010.

Bd. Constantin Diaconovici


Loga, n


mail:institutiaarhitectuluisef@primar


1, 300030,


atm.ro, inte


tel/fax +40 256 408341


net:www.primariatm.ro


Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC ARHI 3D SRL, proiect nr. 74/2008, la cererea beneficiarilor NOVAC IOAN si NOVAC CRISTINA PETRUTA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud -vest a orașului, în UTR 60, prevazut prin PUG Timisoara, ca zona de depozitare si prestari servicii, cu interdictie de construire pana la elaborare PUZ/PUD, fiind delimitat la nord - vest de Calea Sagului, la sud-est de o artera secundara de circulație, la sud - vest si nord - est de terenuri proprietate privata.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 1.857 mp, este inscris in: CF nr. 407544 Timisoara ( CF vechi nr. 3624/ Freidorf), avand nr. top 554/16, teren intravilan extins in suprafata de 619 mp, CF nr. 407560, Timisoara ( CF vechi nr. 3624/ Freidorf), avand nr. top 554/34, teren intravilan extins in suprafata de 619 mp, CF nr. 409953, Timisoara ( CF vechi nr. 3624/ Freidorf), avand nr. top 554/35, teren intravilan extins in suprafata de 619 mp, fiind proprietatea beneficiarilor NOVAC IOAN si NOVAC CRISTINA PETRUTA.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara, se propune intrarea în legalitate a celor 2 hale cu destinatia de servicii si depozitare, in regim P, respectiv P+1E, edificate fara Autorizatie de Construire.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) se va face din Calea Sagului, conform avizului Comisiei de Circulație nr. TH2009-002479/19.03.2009.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii de construibilitate prevazuti in prezenta documentatie sunt:

POT max = 50 %

CUT max = 0,6

Regim max de înălțime P+1E

H max = 10 m

Spatii verzi min. 21,40% conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului Timișoara, nr. 4502/20.06.2011

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Arhitect Sef

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Ing. Liliana IOVAN


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/dact L.I.


ROMÂNIA JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚ IA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2011- 012574/27.06.2011

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform O.U.G. nr.

7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara

Avand in vedere Certificatul de Urbanism cu nr. 1052/17.03.2011 si Avizul Favorabil nr. 09/24.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Avand in vedere ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: ,,ART. 3 Pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritățile administrației publice locale competente vor asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului județean/local/Consiliului General al Municipiului București, în funcție de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură”;

si conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului:

Documentatia PUD “Legalizare hala servicii si depozitare in regim de inaltime P+1E partial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII”, Calea Sagului nr. 171, Timișoara, beneficiari NOVAC IOAN si NOVAC CRISTINA PETRUTA, se incadreaza Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Arhitect Sef Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Ing. Liliana IOVANSuprafete

S mp

% din T

Circulatii

Rutiere

CD LO IO

406.31

21.88%

30.11%

Parcaje

97.12

5.23%

Trotuar

55.71

3.00%

Spatii verzi

389.76

21.40%

Suprafata construita

908.10

48.50%

Suprafata desfasurata

1097.85

Suprafata totala

1857.00

100%