Hotărârea nr. 253/2011

253/12.07.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe colective", str.Ion Neculce nr.13 , Timişoara
Hotararea Consiliului Local 253/12.07.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe colective", str.Ion Neculce nr.13 , Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-012097/27.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/11.02.2009 şi Avizul Favorabil nr. 05/21.10.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal,"Zonă locuinţe colective", str.Ion Neculce nr.13 , Timişoara având ca beneficiar pe Românu Remus, întocmit conform Proiectului nr.58/2010, realizat de S.C.MODULUS S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+3E+M, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim de 2, spaţii verzi de minim
25,91% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul propus pentru construire este înscris în C.F. nr.416427 Timişoara, având nr. topo 7406/1,7406/2, fiind proprietatea lui Românu Remus.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţiei Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


.--------1 14       -----

P+1E

® ®

ku


I

479400


479350


47935

P+M


PLAN MOBILARE URBANISTICĂ (DETALIU) SCARA 1 : 500


B I L A N T T E R I T O R I A L

9

SUPRAFEȚE

EXISTENT

PROPUS

Suprafața (mp)

%

Suprafața (mp)

%

Suprafața totală a terenului în studiu

644,00

644,00

Zona edificată existentă

-

0,00 %

-—- .

Teren ce se cedează domeniului public

75,00

11,65 %

Suprafață edificabilă propusă, în regim P+3E+M

257,60

40,00 %

TOTAL zonă edificabilă propusă

257,60

40,00 %

Accese pietonale

-

1 acces

TOTAL circulații pietonale

-

0,00 %

1,29

0,20 %

Accese auto

-

1 acces (dublu sens)

Platforme și circulaiți auto dalate

-

0,00 %

30,30

4,70 %

Parcaje auto la nivelul solului din dalaj ecologic înierbat

-

0,00 %

56,48

(112,96 / 2)

8,77 %

TOTAL circulații auto

-

0,00 %

86,78

13,47 %

Spații verzi compacte în incintă

-

0,00 %

166,85

25,91 %

Parcaje auto la nivelul solului din dalaj ecologic înierbat

-

0,00 %

56,48

(112,96 / 2)

8,77 %

TOTAL spații verzi pe amplasament

-

0,00 %

223,33

34,68 %
PLAN URBANISTIC ZONAL


ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STRADA ION NECULCE NR.13 C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA , NR. TOP. 7406/1, 7406/2


L E G E N D A :   CRITERII DE ANALIZĂ


ELEMENTE AMPLASAMENT


208700

479350


/ §

479350

z Fp+m]

l


PLAN PARTER CU DISPUNEREA LOCURILOR DE PARCARE PLAN ETAJ CURENT CU
LIMITE DE PROPRIETATE

LIMITE DE PROPRIETATE STUDIATE, ADIACENTE AMPLASAMENTULUI

LIMITA CVARTAL PROPUS SPRE STUDIU PRIN P.U.Z.

CIRCULAȚIE AUTO EXISTENTĂ ȘI PROPUSĂ

CIRCULAȚIE PIETONALĂ EXISTENTĂ ȘI PROPUSĂ

ACCESE AUTO PE PARCELE / PE AMPLASAMENTE

ACCESE PIETONALE PE PARCELE / LA LOCUINȚELE COLECTIVE SPAȚII VERZI / SPAȚII VERZI DE ALINIAMENT EXISTENTE SI PROPUSE


REGIM DE ÎNĂLȚIME

___________________________________________________?_________________________________________________________________ P, P+M - P+2E+M, P+4E, P+7E, P+12E. funcțiunPexistente


DISPUNEREA POSIBILELOR APARTAMENTEiNCADRAREA iN ZONA


P.O.T. existent = 0,00 %.

C.U.T. existent = 0,00.

P.O.T. maxim propus = 40,00 %.

C.U.T. maxim propus = 2,00.

Regim de înățme maxim propus: P+3E+M,eventual mansardă cu supantă parțială (dacă forma acoperișului o permite) pentru construcțile nou propuse, cu parcaje la nivelul terenului și parterului liber, având funcțiune de locuire colectivă

Cota teren sistematizat = 99,147 NMB


NECESARUL LOCURILOR DE PARCARE

Pentru construcițiIe propuse - funcțiune de locuire colectivă se estimează un nr. de 16 apartamente Pentru 16 apartamente sunt necesare 16 locuri de parcare + un spor de 15% , deci un total de 18 buc. Totalul de 18 locuri de parcare sunt dispuse:

 • - la nivelul parterului liber (cu dalaj autoblocant)

 • - la nivelul terenului (cu dalaj înierbat)FUNCȚIUNE REZIDENȚIALĂ (LOCUINȚE INDIVIDUALE)

FUNCȚIUNI DE LOCUIRE COLECTIVĂ

FUNCȚIUNI MIXTE (LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI COMERȚ / SERVICII LA PARTER)

FUNCȚIUNI MIXTE (LOCUIRE INDIVIDUALA ȘI COMERȚ / SERVICII)

FUNCȚIUNI MICĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE

FUNCȚIUNI COMERCIALE ȘI SERVICII

FUNCȚIUNI INDUSTIALE

ANEXE GOSPODĂREȘTI , GARAJE

CONSTRUCȚII PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ


STAREA DRUMURILORSTAREA CLĂDIRILORSTRUCTURA CLĂDIRILORCLĂDIRI CU STRUCTURĂ DURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDA , PIATRĂ, PLANȘEE BETON) CLĂDIRI CU STRUCTURĂ SEMIDURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ, PIATRĂ, PLANȘEE LEMN) CLĂDIRI CU STRUCTURĂ NEDURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ NEARSĂ, PAIANTĂ, CHIRPICI, LEMN)


INTERVENȚII PROPUSE PE TERENUL EDIFICABILPROIECTANT

GENERAL


BENEFICIAR


m n d 11111

I I I LJ L3 I UI ^3 >3S / 2241 / 2006 ^^^^■300192 timișoara str. filare! barbu nr.8/a sc.a ap.2| tel/fax 0256 204624 0744 642 489 0723 399 726


TITLU PROIECT


ROMÂNU REMUS


PROIECT

NR:


PLAN URBANISTIC ZONAL

"ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE"


58/

2010


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arhitect BOGDAN ALBU

PROIECTAT

arhitect BOGDAN ALBU

DESENAT

stud. arh.BIANCA PALCOVICI

VERIFICAT

arhitect ALIDEIA SUCIU

06/2010

SCARA

1:1000

1:500

1:200 grafică

DATA


AMPLASAMENT

TIMIȘOARA,STR. ION NECULCE NR. 13 C.F. NR. 18333-TIMISOARA, NR. TOP. 7406/1, 7406/2


TITLU PLANȘA


PROPUNERE MOBILARE URBANISTICA


FAZA:


P.U.Z.


PLANȘA NR: 06 U


cantina      \

internat

x x   /® x® b

10 A

P'

\..........,.....'.....'.....'.....".....'

-     xyx \ XxXp ® @

/X®/X®b  \p®^

PP+4E

scoalapunct termic


PLAN URBANISTIC ZONAL


Bl. D9


;i; (A


D+P+1E+M


(B)


\ (B 2 E

d II


CB Oi


construcție


\ț\\

\ %\ \ \ \ A '


scoala primara


coMert,servicii

\lapArter  >


Bl. C12


D+P        I|1)


(B CB/


ruina


pERIMETRU EDIFICABIL

LOCUINTA COLECTIVA pROpUSA IN REGIM p + 3E + M


/P+1E)


Bl. L28


Bl. B10

P+4E


I

479400

Nr.top.7349

\

Nr.top.7348


TEREN ' CE SE VA CEDA

DOMENIULUI PUBLIC


PUNCT

TERMIC

(COLTERM S.A.)


SPALATORIE AUTO P


Bl. C15


Servich-asociatiK D+P+1E


SERVICII LA PARTER


TEREN RECOMANDABIL A SE CEDA DOMENIULUI PUBLIC


X 1

Bl. B13


B) (II)


(m)

ruina


depozit


construcții demolate rSP, comerCal-\afe-b£r,Jocuri


p

\

xp

const

ructie

479400

X

®

I

A


depozit

\


P+2E+Et in constructie


atelier

p


atelier


(b p


garaje


Bl. L41


I A TEREN RECOMANDABIL A SE W CEDA DOMENIULUI PUBLIC


Ji parcajE

REAMENAjARe


TEREN RECOMANDABIL A SE I CEDA DOMENIULUI PUBLIC


Bl. L38


; transformare


ruina


atelier


S.C. Ceralast S.A.


centrala termica


Bl. L36

P+4E


Bl. L35


I

I

Bloc L26


TERITORIU STUDIAT |
INCADRAREA IN ZONAB I L A N Ț

y

T E R I T O R I A L

SUPRAFEȚE

EXISTENT

PROPUS

Suprafața

(mp)

%

Suprafața

(mp)

%

Suprafata totala a terenului in studiu, destinat circulatiei si edificarii, din care:

644,00

100 %

644,00

100 %

Teren destinat amenajarii

644,00

100 %

569,00

88,35 %

Teren aflat in prezent in

proprietate privata

644,00

100 %

Teren aflat in prezent in proprietate publica

-

-

Teren aflat in proprietate privata ce se propune a fi cedat domeniului public

75,00

11,65 %


ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STRADA ION NECULCE NR.13 C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA , NR. TOP. 7406/1, 7406/2


L E G E N D A :   CRITERII DE ANALIZĂ


ELEMENTE AMPLASAMENTREGIM DE ÎNĂLȚIME

________________________________________________9______________________________________________________________

P, P+M - P+2E+M, P+4E, P+7E, P+12E.


PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR


TEREN AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL SAU IN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI

TEREN AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATAA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE


TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT CE TRECE IN DOMENIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL ( PENTRU MODERNIZARE CIRCULATII) SAU RECOMANDAT A SE CEDA DOMENIULUI PUBLIC


TERENUL AFLAT ÎN PROPRIETATEA BENEFICIARULUI, PROPUS SPRE EDIFICARE

PERIMETRUL ZONELOR CONSTRUIBILE PROPUSE AFERENTE PROPRIETATII BENEFICIARULUI


STAREA CLĂDIRILORSTRUCTURA CLĂDIRILORCLĂDIRI CU STRUCTURĂ DURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDA , PIATRĂ, PLANȘEE BETON)

CLĂDIRI CU STRUCTURĂ SEMIDURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ, PIATRĂ, PLANȘEE LEMN) CLĂDIRI CU STRUCTURĂ NEDURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ NEARSĂ, PAIANTĂ, CHIRPICI, LEMN)


OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ


 • - Viabilizarea circulației auto și pietonale la nivelul intersecției străzii Soarelui cu str. Ion Neculce prin amenajarea unei bretele cu trotuare laterale si carosabil cu latime de 4,00 m (sens unic) pe un tronson de 25,00 ml, modernizarea sa cu carosabil asfaltat și trotuar dalat.

 • - Viabilizarea circulației auto și pietonale la nivelul străzii Soarelui, tronson de 51,00 ml intre str. Ion Neculce si str. Gheorghe Asachi prin modernizarea străzii cu carosabil asfaltat și trotuar dalat.

 • - Viabilizare circulației auto și pietonale la nivelul str. Ion Neculce prin modernizarea străzii cu carosabil asfaltat, trotuar dalat și parțial spații verzi de aliniament , în lungime totala de 473 ml.

 • - Amenajarea terenurilor libere din zonele adiacente ca spatii verzi publice (terenul aflat la intersectia dintre str. Noua si str. Ion Neculce, terenuri aflate in zonele de locuinte colective).

 • - Amenajarea numărului de locuri de parcare necesare, pe domeniul privat, proporțional cu anvergura investiției propuse .

 • - Dotarea cu utilități a zonei propuse spre edificare.

 • - Amenajarea spațiilor verzi la nivel de aliniament acolo unde prospectul stradal o permite.


PROIECTANT

GENERAL

IT1 n ri 1 11 llț—■ CUI 19630540

1 1                                    J35/'2241 / 2DDG

3 DO iâ 2 1 icnj 5D3T3 str. fîlorBl harbu iu.9/h sc.a ap.2|

tal/fax O25G2O4G24 0744 £42 409 9723 399

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arhitect BOGDAN ALBU

PROIECTAT

arhitect BOGDAN ALBU

DESENAT

stud. arh.BIANCA PALCOVICI

VERIFICAT

arhitect ALIDEIA SUCIU

SCARA 1:1000 grafică

DATA

06/2010


BENEFICIAR


ROMÂNU REMUS


TITLU PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL

"ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE"


AMPLASAMENT

TIMIȘOARA,STR. ION NECULCE NR. 13

C.F. NR. 18333-TIMISOARA,

NR. TOP. 7406/1, 7406/2


TITLU PLANȘA


CIRCULAȚIA TERENURILOR


PROIECT

NR: 58/

2010


FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA

NR:

05 U1                   II 1

■ CQ       1 C

D ®

F I

P+4E

M

1

• •"■ D6
INCADRAREA IN ZONA


PLAN URBANISTIC ZONAL


ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STRADA ION NECULCE NR.13 C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA , NR. TOP. 7406/1, 7406/2


L E G E N D A :     CRITERII DE ANALIZĂ


ELEMENTE AMPLASAMENTREGIM DE ÎNĂLȚIME

______________________________________________________5____________________________________________________________________

P, P+M - P+2E+M, P+4E, P+7E, P+12E.

functiunTexistente

____________________5______________________________________________________________________________________________________FUNCȚIUNE REZIDENȚIALĂ (LOCUINȚE INDIVIDUALE)

FUNCȚIUNI DE LOCUIRE COLECTIVĂ

FUNCȚIUNI MIxTE (LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI COMERȚ / SERVICII LA PARTER)

FUNCȚIUNI MIxTE (LOCUIRE INDIVIDUALA ȘI COMERȚ / SERVICII)

FUNCȚIUNI MICĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE

FUNCȚIUNI COMERCIALE ȘI SERVICII

FUNCȚIUNI INDUSTIALE

ANExE GOSPODĂREȘTI , GARAJE

CONSTRUCȚII PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ


STAREA CLĂDIRILOR


s h-CO O CXI

\

479400


ftE+M
STRUCTURA CLĂDIRILORCLĂDIRI CU STRUCTURĂ DURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDA , PIATRĂ, PLANȘEE BETON) CLĂDIRI CU STRUCTURĂ SEMIDURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ, PIATRĂ, PLANȘEE LEMN)

CLĂDIRI CU STRUCTURĂ NEDURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ NEARSĂ, PAIANTĂ, CHIRPICI, LEMN)


ZONE PROPUSE AFERENTE TERENULUI STUDIATiNCADRARE iN U.T.R.LUCRARI EDILITARE
I I IPRM


PROIECTANT

GENERAL


mo dulus^


CONDUCTA DE APA EXISTENTA STR. ION NECULCE, FONTA, Dn 80 mm

CONDUCTA DE APA ExISTENTA STR. SOARELUI, Otel Dn 275 mm

CANALIZARE STRADALA ExISTENTA STR. ION NECULCE BETON OV. 60/90 mm CONDUCTE SUBTERANE AGENT TERMIC PRIMAR AFERENTE COLTERM S.A.,

IN CANALIZATIE DIN ELEMENTE BETON PREFABRICAT, LATIME 2,00 m BRANSAMENT APA PROPUS, PE100 HD, PN10 Dn 63 mm, L=6,00 m

RACORD CANAL PROPUS, PVC, SN4 De 250 mm, L=5,00 m

CAMIN APOMETRU PROPUS

CAMIN RACORD CANALIZARE PROPUS

LINIE ELECTRICA AERIANA JOASA TENSIUNE ExISTENTA

LINIE ELECTRICA SUBTERANA MEDIE TENSIUNE ExISTENTA

RETEA ELECTRICA AERIANA JOASA TENSIUNE ExISTENTA SAU

ExTINDERE RETEA PROPUSA - LES 0,4 kV

(CIRCUIT SEPARAT DIN POSTUL DE TRANSFORMARE ExISTENT)

FIRIDA DE DISTRIBUTIE PROPUSA

POST TRANSFORMARE ExISTENT

RETEA GAZE NATURALE JOASA PRESIUNE ExISTENTA

BRANSAMENT GAZE NATURALE PROPUS

POST REGLARE MASURARE IN 2 TREPTE PROPUS


PROIECTANT

DE SPECIALITATE       P'- 'Gr' 0

'cONSTR*

S.C. PROED CONSTR S.R.L.

CUI RO13894280 , J 01 / 189 / 2001

Timisoara, strada Lidia nr. 69, ap.18

Tel. 0726131649 , Fax. 0256/243018


ROMÂNU REMUS


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arhitect BOGDAN ALBU

PROIECTAT

ing. OVIDIU NAPAU

DESENAT

stud. arh.BIANCA PALCOVICI

SCARA 1:1000 grafică

VERIFICAT arhitect ALIDEIA SUCIU


DATA 06/2010


TITLU PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL

"ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE"

AMPLASAMENT

TIMIȘOARA,STR. ION NECULCE NR. 13 C.F. NR. 18333-TIMISOARA,

NR. TOP. 7406/1, 7406/2

TITLU PLANȘA

REGLEMENTARI EDILITARE


PROIECT

NR:

58/

2010


FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA NR:

04 ED

479350

\[P^BILANȚ TERITORIAL

9

SUPRAFEȚE

9

EXISTENT

PROPUS

Suprafața (mp)

%

Suprafața (mp)

%

Suprafața totală a terenului în studiu

644,00

644,00

Zona edificată existentă

-

0,00 %

———

Teren ce se cedează domeniului public

75,00

11,65%

Suprafață edificabilă propusă, în regim P+3E+M

257,60

40,00 %

TOTAL zonă edificabilă propusă

257,60

40,00 %

Accese pietonale

-

1 acces

TOTAL circulații pietonale

-

0,00 %

1,29

0,20 %

Accese auto

-

1 acces (dublu sens)

Platforme ș circulați auto dalate

-

0,00 %

30,30

4,70 %

Parcaje auto la nivelul solului din dalaj ecologic înierbat

-

0,00 %

56,48 (112,96/2)

8,77 %

TOTAL circulații auto

9

-

0,00 %

86,78

13,47%

Spații verzi compacte în incintă

-

0,00 %

166,85

25,91 %

Parcaje auto la nivelul solului din dalaj ecologic înierbat

-

0,00 %

56,48 (112,96/2)

8,77 %

TOTAL spații verzi pe amplasament

-

0,00 %

223,33

34,68 %INDICI URBANISTICIîncadrare in u.t.r.


P.O.T. existent = 0,00 %.

C.U.T. existent = 0,00.

P.O.T. maxim propus = 40,00 %.

C.U.T. maxim propus = 2,00.

Regim de înățme maxim propus:

P+3E+M,eventual mansardă cu supantă parțială (dacă forma acoperișului o permite) pentru construcțile nou propuse, cu parcaje la nivelul terenului ș parterului liber, având funcțiune de locuire colectivă

Cota teren sistematizat = 99,147 NMB


încadrarea in zona
PLAN URBANISTIC ZONAL


ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STRADA ION NECULCE NR.13 C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA , NR. TOP. 7406/1, 7406/2

REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA :  CRITERII DE ANALIZĂ

ELEMENTE AMPLASAMENT


ÎNCADRAREA in localitateLIMITE DE PROPRIETATE

LIMITE DE PROPRIETATE STUDIATE, ADIACENTE AMPLASAMENTULUI LIMITA CVARTAL PROPUS SPRE STUDIU PRIN P.U.Z.

CIRCULAȚIE AUTO EXISTENTĂ

J

CIRCULAȚIE PIETONALĂ EXISTENTĂ

J

ACCESE AUTO PE PARCELE / PE AMPLASAMENTE

ACCESE PIETONALE PE PARCELE / LA LOCUINȚELE COLECTIVE

J

SPATII VERZI / SPATII VERZI DE ALINIAMENT

J                                                  J

IMOBILE OCUPATE DE 1 FAMILIE

IMOBILE OCUPATE DE 2 - 4 FAMILII

IMOBILE OCUPATE DE 4 - 9 FAMILII

REGIM DE ÎNĂLȚIME

__________________________________________________?_____________


P, P+M - P+2E+M, P+4E, P+7E, P+12E. functiunTexistente ___________________!_________________________________________________________________________________________________FUNCȚIUNE REZIDENȚIALĂ (LOCUINȚE INDIVIDUALE)

FUNCȚIUNI DE LOCUIRE COLECTIVĂ

J

FUNCȚIUNI MIXTE (LOCUIRE COLECTIVĂ Șl COMERȚ / SERVICII LA PARTER)

FUNCȚIUNI MIXTE (LOCUIRE INDIVIDUALA Șl COMERȚ / SERVICII)

FUNCȚIUNI MICĂ PRODUCȚIE Șl DEPOZITARE

FUNCȚIUNI COMERCIALE Șl SERVICII

FUNCȚIUNI INDUSTIALE

J

ANEXE GOSPODĂREȘTI , GARAJE

CONSTRUCȚII PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ

J

STAREA DRUMURILOR


DRUMURI CU ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ

DRUMURI DE ACCES ÎN INCINTE Șl PLATFORME BETONATE / PAVATE

TROTUARE


STAREA CLĂDIRILORSTRUCTURA CLĂDIRILORCLĂDIRI CU STRUCTURĂ DURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDA, PIATRĂ, PLANȘEE BETON) CLĂDIRI CU STRUCTURĂ SEMIDURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ, PIATRĂ, PLANȘEE LEMN)

CLĂDIRI CU STRUCTURĂ NEDURABILĂ

(ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ NEARSĂ, PAIANTĂ, CHIRPICI, LEMN)

ZONE PROPUSE AFERENTE TERENULUI STUDIAT

unnnTERENUL AFLATÎN PROPRIETATEA BENEFICIARULUI, PROPUS SPRE EDIFICARE

ALINIAMENTE PROPUSE

ZONA DE IMPLANTARE PROPUSĂ LA NIVELUL CVARTALULUI STUDIAT

ZONA DE IMPLANTAREA CLĂDIRILOR PROPUSE PE AMPLASAMENT CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE COLECTIVĂ

J

DRUMURI DE INTERES LOCAL PROPUSE SPRE MODERNIZARE PRIN

AMENAJARE CAROSABIL ASFALTATSI TROTUAR DALAT

ZONĂ VERDE PROPUSĂ SPRE AMENAJARE

TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVATCE SE PROPUNE A FI CEDAT DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL

( PENTRU VIABILIZAREA CIRCULAȚIILOR)

PROIECTANT

GENERAL

BENEFICIAR       ROMÂNU REMUS

PROIECT NR:

58/

2010

I^yU^BB3854^

1 1                               J35 / 2241/ 2006

300192 timișoara str. filare t barbu nr.8/a sc.a ap.2l

tel/fax 0256 204624 0744 642 489 0723 399 726

TITLU PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL

"ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE"

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:1000 grafică

AMPLASAMENT

TIMIȘOARA,STR. ION NECULCE NR. 13 C.F. NR. 18333-TIMISOARA, NR. TOP. 7406/1, 7406/2

FAZA:

P.U.Z.

ȘEF PROIECT

arhitect BOGDAN ALBU

PROIECTAT

arhitect BOGDAN ALBU

DESENAT

stud. arh.BIANCA PALCOVICI

DATA

06/2010

TITLU PLANȘA

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

PLANȘA NR:

03 U

VERIFICAT

arhitect ALIDEIASUCIU
încadrarea in localitate


UTR 40


«>4

încadrare in u.t.r


iNcADRAREA iN ZONAPLAN URBANISTIC ZONAL


ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STRADA ION NECULCE NR.13 C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA , NR. TOP. 7406/1, 7406/2


L E G E N D A : CRITERII DE ANALIZĂ ELEMENTE AMPLASAMENTLIMITE DE PROPRIETATE

LIMITE DE PROPRIETATE STUDIATE, ADIACENTE AMPLASAMENTULUI

LIMITA CVARTAL PROPUS SPRE STUDIU PRIN P.U.Z.

TERENUL AFLAT ÎN PROPRIETATEA BENEFICIARULUI,

PROPUS SPRE EDIFICARE

CIRCULAȚIE AUTO EXISTENTĂ

J

CIRCULAȚIE PIETONALĂ EXISTENTĂ

J

ACCESE AUTO PE PARCELE / PE AMPLASAMENTE

ACCESE PIETONALE PE PARCELE / LA LOCUINȚELE COLECTIVE

J

SPAȚII VERZI / SPAȚII VERZI DE ALINIAMENT

J                                                  J

IMOBILE OCUPATE DE 1 FAMILIE

IMOBILE OCUPATE DE 2 - 4 FAMILII

IMOBILE OCUPATE DE 4 - 9 FAMILII


REGIM DE ÎNĂLȚIME

__________________________________________________?_________________________________________________________________

P, P+M - P+2E+M, P+4E, P+7E, P+12E.DOMENIU

DISFUNCȚ IONALITĂ Ț I

J                                                      »

PRIORITĂ Ț I

9

CIRCULAȚ II

 • - str. Soarelui nu are continuitate la intersecția cu str. Ion Neculce ș ieste nemodernizată .generând dificultă țide circulație;

 • - terenul aflat în proprietatea beneficiarului nu are acces amenajat nici din str. Soarelui, nici din str. Ion Neculce;

 • - drumuri nemodernizate pe str. Ion Neculce, str. Soarelui.

 • - viabilizarea circulației pe str. Soarelui prin mă rireaprofilului stradal în zona intersecției cu str. Ion Neculce;

 • - modernizarea circulației pe str. Soarelui, str.Ion Neculce;

 • - reglementarea circulației în zona intersecției dintre str. Nouă ș istr. Ion Neculce

FOND CONSTRUIT Ș UTILIZAREA TERENURILOR

 • - cvartalul studiat conține 38 de parcele din care 36 sunt edificate, dar starea ș istructura majorită țiiclă dirilor este mediocră ș irea;

 • - ocuparea improprie a parcelelor din strada Ș t.O. Iosif nr. 38-40-42 cu clă diriparțial neautorizate;

 • - sunt necesare intervenții la nivelul cvartalului

( demolă ricorpuri parazitare la nivelul curților, refaceri, reconstruiri etc.);

 • - intrarea în legalitate sau desfințarea construcțiilor ilegale.

SPAȚ IIVERZI, AGREMENT, ZONE DE PROTECȚ IE

 • - nu există spații verzi amenajate la nivelul cvartalului, doar în zonele adiacente;

 • - există trasee de rețele edilitare subterane, adiacente laturii sud- vestice a terenului propus spre edificare aflat în proprietatea beneficiarului.

- amenajarea terenurilor libere din zonele adiacente ca spații verzi publice ( terenul aflat la intersectia dintre str. Nouăși str. Ion Neculce, terenurile aflate în zonele cu locuințe colective), realizarea spațiilor verzi de aliniament de-a lungul stră zilorpropuse spre modernizare.

PROBLEME

DE MEDIU

- nu există premise pentru evaluare de mediu

- asigurarea condițiilor pentru eliminarea riscului de poluare a factorilor aer, apă ,sol.

PROTEJAREA ZONELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU

- nu este cazul.

- nu este cazul.


FUNCȚIUNI - ZONIFICARE

___________________!_____________________________________________________________STAREA DRUMURILORSTAREA CLĂDIRILORSTRUCTURA CLĂDIRILORPROIECTANT

GENERAL

|b-, C.UJ. 1BB38540

1 1                             J35/2241/ 2006

300192 timișoara str, filare t barbu nr.8/a sc.a ap.2l tel/fax 0256 204624 0744 642 489 0723 399 72S^MMfl

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arhitect BOGDAN ALBU

PROIECTAT

arhitect BOGDAN ALBU

DESENAT

stud. arh.BIANCA PALCOVICI

VERIFICAT

arhitect ALIDEIA SUCIU

SCARA

1:1000

GRAFICA

DATA

06/2010


BENEFICIAR


ROMÂNU REMUS


TITLU PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL

"ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE"


AMPLASAMENT

TIMIȘOARA,STR. ION NECULCE NR. 13 C.F. NR. 18333-TIMISOARA, NR. TOP. 7406/1, 7406/2


TITLU PLANȘA


SITUATIA EXISTENTA


PROIECT

NR: 58/

2010


FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA

NR:

02 U


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

ȘEF PROIECT

arh. BOGDAN ALBU

PROIECTAT

arh. BOGDAN ALBU

REDACTAT

arh. BOGDAN ALBU

VERIFICAT

arh. ALIDEIA SUCIU


BENEFICIAR    ROMÂNU REMUS

PROIECT NR.

58/ 2010

DENUMIRE PROIECT

PLAN URBANISTIC ZONAL " ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE "

AMPLASAMENT

MUN. TIMIȘOARA, STRADA ION NECULCE NR.13 C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA, NR. TOP. 7406/1, 7406/2

FAZA

P.U.Z.

DENUMIRE PLANȘĂ

ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU

PLANȘA NR

01-uROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2011-012097/27.06.2011

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuințe colective”, str.Ion Neculce nr.13 , Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-012097/15.06.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă de locuințe colective”, str.Ion Neculce nr.13, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr.7/11.02.2009 și de Avizul Favorabil nr. 05/21.10.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism,

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2715/24.06.2010.

Documentația Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuințe colective”,str.Ion Neculce nr.13, Timișoara, beneficiar ROMÂNU REMUS, proiectant S.C.MODULUS S.R..L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna octombrie 2010, iar în cadrul dezbaterii publice din data de 9 decembrie 2010, organizată în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, la problemele ridicate de cetățenii din zonă a răspuns proiectantul conform procesului verbal atașat;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuințe colective”, str.Ion Neculce nr.13, Timișoara . Planul Urbanistic Zonal “Zonă locuințe colective”, str.Ion Neculce nr.13 Timișoara este elaborat de proiectantul S.C. MODULUS S.R.L., proiect nr. 58/2010, la cererea beneficiarului ROMÂNU REMUS.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de central-estică a orașului, în UTR 40, prevazut prin PUG Timisoara, ca “zonă de locuințe și _funcțiuni complementare, subzonă rezidențială existentă cu locuințe mici ,P-P+2E”

Prin prezentul Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuințe colective”, str.Ion Neculce nr.13, Timișoara , nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul propus pentru construire în suprafață totală de 644 mp, este înscris în CF nr. 416427 Timișoara ,nr. CF vechi: Nr.18333, având nr. top.7406/1, 7406/2, fiind proprietatea beneficiarului ROMÂNU REMUS .

Prin documentația prezentată se propune amplasarea unui imobil P+3E+M de locuințe colective și funcțiuni complementare .Clădirea se va dota cu lift conform „Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997.

1                                     Cod FP 53-01, ver. 1


ROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 email:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro,internet:www.primariatm.ro

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei se va face din str.Ion Neculce, conform avizului Comisiei de Circulație nr.DT2011-001071/12.05.2011.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși sunt:

POTmaxim propus = 40 %

CUT maxim propus = 2

Regimul de înălțime maxim a construcției propuse = P+3E+M

Spatii verzi min. 25,9% conform Avizului Agenției   Regionale pentru Protecția Mediului

Timișoara, nr. 3240/17.05.2011

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuințe colective”, str.Ion Neculce nr.13, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Având în vedere Referatul de specialitate al Instituției Arhitectului Șef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local oportunitatea realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU                                 CONSILIER

Arh. Emilian Sorin CIURARIU                            Ing. Gabriella POSTELNICU

AVIZAT JURIDIC,

mndulus

PROIECT NR. 58/2010


PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

PLAN URBANISTIC ZONAL

„ ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ”

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,

STR. ION NECULCE NR. 13

C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA NR. TOP. 7406/1, 7406/2,

PROIECT NR. 58/2010

300192       timișoara       românia                  I I                telefon / fax      004 0256 204 624

str. filaret barbu nr. B/a, scara a, ap. 2 fTinFlI III IE       mobil 0744 642489'   0723 399726

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/2006 I I | LJ Lvl Lrl I Lvl b2I       e-mail modulusarhitect@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

FOAIE DE CAPĂT
 • 1. DENUMIRE PROIECT :

 • 2. AMPLASAMENT :


3. BENEFICIAR:


„PLAN URBANISTIC ZONAL -

ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE Șl COMERȚ ”

INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STRADA ION NECULCE NR. 13,

C.F. NR. 18333-TIMIȘOARA

NR. TOP. 7406/1, 7406/2

ROMÂNU REMUS

Timișoara, jud. Timiș

Str. Ion Cristoreanu nr.1


 • 4. PROIECTANT

GENERAL:

 • 5. NR. PROIECT:

 • 6. FAZA :


S.C. MODULUSS Adm. Bogdan

58 /2010

P.U.Z.Timișoara, august 2010

str. iilaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2                       fll 1^®*        mDhil °744 G424SS'   0723 399728

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/2006 g jj IHtsslILrl 1 tsr!sSsl       e-mail mDdulusarhitectgyahoo.coni

PROIECT NR. 58/2010               ___PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

COLECTIV DE ELABORARE

PRIVIND RESPONSABILITĂȚILE^ PROIECTANȚILOR PE

SPECIALITĂȚI fTgTTTTgwHîPrî


ȘEF PROIECT:


t .Ujfi

3         4211

I Bogdan

arh. Bogdan ALBU i__albu


PROIECTANT GENERAL:


S.C. MODULUSS. arh. Bogdan ALBU'T3


COORDONARE ȘI VERIFICARE

URBANISM:


PROIECTANT EDILITARE:


S.C. PROED CONSTR S.R.

Ing. Ovidiu NAPĂUAEHOKTUOK IM SOMA JjKfț


ĂrhîFăcî

iU ssmnâîurd


PROIECTANT LUCRĂRI RUTIERE:


S.C. ROAD DESIGN S.R.L.

Ing. Marius DULCUPROIECTANT TOPOGRAFIE

Șl CADASTRU:


S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L. ing. Sandu TRANDAFIR


STUDIU GEOTEHNIC :


S.C. CARA S.R.L.

Ing. loan Petru BOLDUREAN


str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2 FUFUiI lll |EZ       mobil 0744 642489,   0723 399726

C.U.I. H 18838540 J 35/2241/2DD6 I I I Laai ImtI Lari I LI ÎmI_______e-mail modulusarhitectayahoo.com

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

BORDEROU DE PIESE SCRISE Șl DESENATE

 • A. PIESE SCRISE

 • •  FOAIE DE CAPĂT

 • •  COLECTIV DE ELABORARE (LISTA DE RESPONSABILITĂȚI)...........

 • •  BORDEROU DE PIESE SCRISE Șl DESENATE

 • •  MEMORIU GENERAL

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de identificare a documentației

  • 1.2. Obiectul P.U.Z.

  • 1.3. Surse documentare

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. Evoluția zonei

  • 2.2. încadrarea în teritoriu

  • 2.3. Elemente ale cadrului natural

  • 2.4. Circulația

  • 2.5. Ocuparea terenurilor

  • 2.6. Echiparea edilitară

  • 2.7. Probleme de mediu

  • 2.8. Opțiuni ale populației

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ........................... 13

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2. Prevederi ale P.U.G.

  • 3.3. Valorificarea cadrului natural

  • 3.4. Modernizarea circulației

  • 3.5. Sistematizarea pe verticală

  • 3.6. Zonificarea funcțională. Reglementări. Bilanț teritorial. Indici urbanistici

  • 3.7. Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.8. Sănătatea populației

  • 3.9. Apărarea civilă

  • 3.10. Prevenirea și stingerea incendiilor

   • 3.11. Protecția mediului

   • 3.12. Obiective de utilitate publică

   4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE

   • •  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

   • •  LISTĂ ANEXE


 • B. PIESE DESENATE

  1. PLANURI DE SITUAȚIE (PARCELARE) ÎNTOCMITE DE PROIECTANT O.N.C.G.C.


 • 2. ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • 4. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

 • 5. REGLEMENTĂRI EDILITARE.........................................................................04-ED.02-ED

 • 7. CIRCULAȚIA TERENURILOR

  • 8. MOBILARE URBANISTICĂ.................................................................................

  • 9. STUDIU DEÎNSORIRE.......................................................................................


  întocmit,


  arh.


  ORDINUQMmcTILMI .....DIN        /

  4211

  Bogd

  an AlJ^fci

  Afhitd

  4

  cu h swmShuvi’


  300192       timișoara      românia

  str. filaret barbu nr. B/a, scara a, ap. 2

  C.U.I.    R 18838540 J 35/2241/2008

  i                 telefon / fax      004 025B 204 624

  FnrqEni iii t—     mobil 0744 6424 89,  0723 399726

  i 1    Ln Iwl 1 Lrl iiîiî3       e-mail    modulusarhitect@yahoo.com

  PROIECT NR. 58/2010

  PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONÂ LOCUINȚE COLECTIVE

MEMORIU GENERAL
 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date de identificare a documentației

9

1. Denumire proiect:

„PLAN URBANISTIC ZONAL -ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ”

2. Beneficiar:

ROMÂNU REMUS

Timișoara, jud. Timiș, Str. Ion Cristoreanu nr.1

3. Amplasament:

INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STRADA ION NECULCE NR. 13,

C.F. NR. 18333-TIMIȘOARA

NR. TOP. 7406/1, 7406/2

4. Proiectant general:

S.C. MODULUS S.R.L.

Timișoara, str. Filaret Barbu nr.8/A, sc.A, ap.2

5. Nr. proiect:

58/2010

6. Proiectant lucrări edilitare:

S.C. PROED CONSTR S.R.L.

Timișoara, str. Lidia, nr. 69, ap.18

7. Proiectant lucrări rutiere:

S.C. ROAD DESIGN S.R.L.

Timișoara, str. Zidului nr.6

8. Proiectant lucrări topo-cadastrale:

S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L.

Timișoara, str. Constantin Cel Mare nr.6

9. Studiu geotehnic:

S.C. CARA S.R.L.

Timișoara, str. Filaret Barbu nr.2

10. Faza de proiectare:

P.U.Z.

11. Data elaborării:

august 2010

str. filare! barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2 FTimil III |EZ       mobil 0744 642489,   0723 399726

C.U.I. R 1B838540 J 35/2241/2006 I I ILJI Lrl Lrl 11*1 ^3       e-mail modulusarhitect@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 1.2. Obiectul Planului Urbanistic Zonal

Prin contractul încheiat între beneficiarul lucrării ROMÂNU REMUS din Timișoara și proiectantul S.C. MODULUS S.R.L. Timișoara, beneficiarul solicită proiectantului elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea unui ansamblu construit cuprinzând un imobil de locuințe colective cu pe un teren situat în municipiul Timișoara, pe strada Ion Neculce nr.13.

Terenul este needificat, având destinație de zonă pentru locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare (conform prevederilor P.U.G. Timișoara).

Solicitarea beneficiarului fost de elaborare a documentației necesare în vederea schimbării funcțiunii actuale a terenului în zonă destinată amplasării locuințelor colective în regim de înălțime de peste P+2E și funcțiuni complementare, de dezvoltare a echipării tehnico-edilitare a zonei și de stabilire a relaționărilor ce se impun cu vecinătățile. Se propun de asemenea realizarea lucrărilor rutiere și dotărilor tehnice necesare creării unei infrastructuri adecvate derulării investiției.

Suprafața totală a terenului studiat în cadrul P.U.Z. este delimitată de cvartalul în care se încadrează din care este detaliat un teren în suprafață de 644 mp care se află în proprietatea beneficiarului, fiind înscris în C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA, NR. TOP. 7406/1, 7406/2.

Terenul aflat în proprietatea beneficiarului este un teren curți-construcții intravilan identificat conform documentației elaborată de s.c. Dafir Cadconsult s.r.l., ing. Sandu Trandafir.

Terenul pe care se propune derularea investiției este proprietatea beneficiarului Românu Remus, necăsătorit, bun propriu, cumpărare nr. 61,62/2008 încheiere nr. 23281, 23289/2008, având înscrisă interdicția de înstrăinare, grevare, comasare, dezmembrare, închiriere, construire și demolare în favoarea GARANTIBANK INTERNATIONAL NV Suc. România, cu nr. 23281, 23289/2008 și dreptul de ipotecă pentru suma de 183 200 euro + dobânzile, comisioanele și celelalte costuri aferente în favoarea GARANTIBANK INTERNATIONAL NV Suc. România, cu nr. 23281, 23289/2008.

Datele temei-program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul.

Suportul topografic al P.U.Z. a fost ridicarea planimetrică și nivelment al terenului, respectiv limitele de proprietate, limitele de drum, marginile canalelor de desecare, stâlpi ai rețelelor electrice aeriene, executate cu coordonate în sistem Stereo 70, executată de către ing. Sandu Trandafir, proiectant autorizat O.C.P.I. și pusă la dispoziție de către beneficiar.

 • 1.3. Surse documentare

Studiile de fundamentare și proiectele elaborate pentru întocmirea P.U.Z. sunt:

 • •  Ridicarea topografică a terenului și vecinătăților

 • •  Referate și studii geotehnice din zonă și de pe amplasament

 • •  Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timișoara

 • •  Prevederile Planului Urbanistic General aprobat al Municipiului Timișoara

 • •  Prevederile altor documentații de urbanism fază P.U.D./ P.U.Z. aprobate în proximitate (aprobate prin H.C.L.M.T. nr. 354/2006 și 312/2007).

 • •  Prevederile avizului de oportunitate aprobat prin H.C.L. nr. 69/ 24.02.2009

str. iilaret barbu nr. B/a, scara a, ap. 2                       lll |l*"*        mDhil 0744 642489'   0723 399726

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/2006 I I ILJ LhJ Lrl I lari laiăl       e-mail modulusarhitect@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010 ________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

La elaborarea documentației s-a ținut cont de prevederile următoarelor documente:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • - H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, și alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. Evoluția zonei

9

Parcela studiată în cadrul P.U.Z. este în prezent un lot de colț alipit unui pateu de parcele aparținând unei zone rezidențiale cu locuințe în regim P - D+P+1E+M darîntr-o zonă mai largă de tip mixt, cu locuințe individuale și locuințe colective P+4E- P+12E.

în prezent, în zonele adiacente terenului studiat există la nivel de cvartal propus spre studiu prin Avizul prealabil de oportunitate o zonă preponderent destinată locuirii dar cu dotări complementare bogate. Tendința pieței este de densificare și reconstruire a zonei deoarece fondul construit este vechi și aflat într-o stare precară iar intervențiile noi sunt punctuale. Parcelele cvartalului cu front la str. Șt. O. losif și str. Lunei au o proporție între front și adâncime improprie densificării de tip urban.

Datorită calității slabe a cadrului construit existent, dar o poziție avantajoasă față de principalele căi de acces precum și situarea la distanță mică de zone rezidențiale și cu dotări aferente, zona aleasă pentru realizarea investiției se consideră a fi una favorabilă pentru tema propusă de beneficiar, fiind totodată în concordanță cu prevederile Planul Urbanistic General.

Accesul la terenul studiat se realizează cel mai facil de la nivelul străzii Ion Neculce și str. Soarelui la care terenul are front.

 • 2.2. încadrarea în teritoriu

Amplasamentul unde se propune derularea investiției este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în zona central-estică a teritoriului municipiului, cu front de acces pe strada Ion Neculce și strada Soarelui, la sudul Bd. Șt. O. losif și la estul Bd. Ștefan cel Mare - Calea Stan Vidrighin, conform planșelor din documentație Plan de încadrare în zonă și Plan de situație, vizate spre neschimbare de către Primăria Municipiului Timișoara.

Terenul aflat în proprietatea beneficiarului are următoarele vecinătăți:

NORD-EST

- vecinătate - teren cu locuință în str. Ion Neculce nr. 15, parcelă cu nr. top. 7405

SUD-VEST

SUD- EST

NORD- VEST

 • - front stradal la str. Soarelui

 • - front stradal la str. Ion Neculce

 • - vecinătate- terenuri cu locuințe în str. Șt.O.losif nr. 16 și nr. 18, parcele cu nr. top. 7348 respectiv nr. top. 7349

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Teritoriul luat în studiu, detaliat prin prezentul P.U.Z., are o suprafață de 644 mp. Terenul are în plan o formă cvasirectangulară, având laturile de 30,50 m, 21,33 m, 31,34 m și 20,31 m.

Terenul este plat, mărginit de alte.terenuri actualmente edificate și nu prezintă riscuri naturale.

Zona propusă studiului este cvartalul cuprins între str. Soarelui la vest, str. Șt. O. losif și str. Lunei la nord, str. Nouă și str. Ion Neculce la est dar s-au analizat și relațiile cu cvartalurile adiacente, zona extinsă fiind cuprinsă între Bd. Ștefan cel Mare - Calea Stan Vidrighin, str. Gheorghe Asachi.

Cvartalul propus spre reglementare reprezintă zona centrală destinată locuirii din UTR 40.

Zona este lipsită de factori majori de poluare, influențele generate de traficul auto la nivelul străzilor cvartalului sunt nesemnificative. Terenul nu este afectat de rețele de utilități ori distanțe de protecție ale acestora, excepție făcând o canalizație subterană cu conducte de încălzire (agent primar) aparținând Colterm S.A. ce traversează longitudinal limita sud-vestică a parcelei, adiacent drumului. în conformitate cu avizul favorabil emis de deținătorii rețelei subterane nu se impun distanțe de protecție în amenajarea și edificarea terenului deoarece posibilele zone de implantare nu vor afecta rețeaua.

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

Teritoriul din care face parte terenul studiat prin P.U.Z. este situat în partea central-estică a Municipiului Timișoara.

Pe teren nu au existat construcții sau activități generatoare de poluare a solului.

Terenul studiat are categoria de folosință curți construcții, fiind needificat.

Terenul este relativ plan și orizontal, nu prezintă potențial de alunecare, având stabilitatea generală asigurată.

Din punct de vedere geomorfologic, zona este situată în câmpia joasă Timiș-Bega, parte integrantă a marii unități geomorfologice Câmpia Tisei, centrul unui mare complex aluvionar, a cărui axă longitudinală o constituie râurile Timiș și Bega.

Geologic, zona se caracterizează prin existența, în partea superioară, a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri și nisipuri, cu extindere la peste 200 m adâncime. Alternanța pământurilor argiloase cu cele nisipoase, variațiile de culoare, granulometrie și a gradului de îndesare, respectiv a consistenței, scot în evidență caracterul lenticular și încrucișat al stratificatei, caracteristic depunerilor aluvionare.

Regimul eolian în partea de sud-vest a țării este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care se interferează deasupra Europei la latitudinea de 45° nord. în zona de câmpie cea mai mare pondere o au vânturile din nord.

Climatic, amplasamentul prezintă următoarele caracteristici:

Temperatura aerului:

 • - media lunară minimă           -1 - -2 °C (ianuarie)

 • - media lunară maximă          +20 - +28 °C (iulie - august)

 • - temperatura medie multianuală a aerului +8,8 °C

 • - data medie a primului îngheț:   11 octombrie

 • - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 °C]: 8 zile/an

 • - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore/an

Precipitații:

 • - media lunară maximă 70 - 80 mm (iunie)

 • - cantitatea medie multianuală a precipitațiilor: 660 mm/an

300192       timișoara       românia                  I I                telefon / fax      004 0256 204 624

str. filare! barhu nr. B/a, scara a, ap. 2                       lll |l—-Z        mobil 0744 642489, 0723 399726

C.U.I. R 1B838540 J 35/2241/2006 | I ILaiLrlLrlILrle-mail modulusarhitectgyahoo.com PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • - număr mediu al zilelor cu ninsoare :   28 zile/an

 • - număr mediu al zilelor cu brumă :    25 zile/an

Vântul :

 • - direcții predominante N-S 16%

E-V 13%

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepă. El se caracterizează prin temperaturi medii anuale ridicate (10,6 °C), intervalul anual fără îngheț este mai extins (peste 200 de zile), iar numărul mediu anual de zile cu îngheț mai mic (95 de zile). Clima este deci temperat-moderată.

în urma efectuării forajelor aferente studiului geotehnic, se constată următoarea stratificatîe a terenului:

J

 • - Umpluturi din materiale de construcții, pământ, resturi menajere în grosime de 1,00 m față de nivelul terenului.

 • - Pământ vegetal negru între -1,00 și -1,50 m.

 • - Praf argilos gri maroniu cu intercalații feruginoase, tare, între -1,50 și -2,10 m față de nivelul terenului.

 • - Praf nisipos argilos gri maroniu, consistent între -2,10 și -2,80 m față de nivelul terenului.

 • - Nisip mijlociu și fin gri, cu incluziuni feruginoase, în stare de îndesare medie cu zone afânate spre bază, între -2,80 și - 5,00 m față de nivelul terenului,

 • - Stratul continuă și sub cota -5,00 m față de nivelul terenului, neepuizat până la adâncimea la care s-a oprit forajul.

Forajele adânci din zonă nu au epuizat straturile ce compun complexul nisipos la 6,00 m adâncime, atât cât interesează din punct de vedere geotehnic.

Apa subterană interceptată la data efectuării forajului (04.2008) a fost la -3,60 m față de nivelul terenului natural.

Terenul bun de fundare este cel natural, recomandându-se fundarea directă, adâncimea minimă de fundare fiind de -2,20 m față de nivelul terenului natural.

Calculul terenului de fundare se poate efectua considerând o presiune convențională de bază P conv. = 297 kPa.

Adâncimea de îngheț conform STAS 6054/77 h=0,70/0,80 m.

Seismic, în conformitate cu normativul P100 - 92, amplasamentul se încadrează în zona seismică ”D” - având perioada de colț Tc= 1,0 sec., cu un coeficient de seismicitate Ks=0,16 (grad VII MSK).

în concluzie, se face precizarea că pe amplasament se pot executa în condiții normale construcții aferente investiției propuse.

 • 2.4. Circulația

Terenul considerat în cadrul P.U.Z. este cuprins între strada Soarelui la vest, strada Șt. O. losif și strada Lunei la nord, strada Nouă și strada Ion Neculce la est.

Terenul aflat în proprietatea beneficiarului are front la strada Ion Neculce de 21,33 m lungime și la str. Soarelui de 31,34 m.

în dreptul fronturilor stradale drumurile sunt nemodernizate (pământ) și aflate într-o stare tehnică slabă. Din cauza existenței construcției din str. Ion Neculce nr. 11 pe limita de proprietate nord-vestică, prospectul străzii Soarelui în zona intersecției cu str. Ion Neculce este între 3,35 m și 3,76 m lățime și neamenajat, fiind necorespunzător unei circulații fluide în zonă.

str. filare! barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2 ffînni III IC       raDbil 0744 642489'   0723 399726

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/20D6 I I ILJLrlLrlILrlmJI       e-mail modulusarhitect@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010___________ ____________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Se impune realizarea eficientizării traficului auto la nivelul străzii Soarelui prin cedarea unei suprafețe de teren în vederea amenajării unui drum cu prospect minimal de 6,00 m, cu un carosabil de 4,00 m lățime (sens unic) bordat de trotuare laterale de 1,00 m lățime , amplasamentul fiind situat într-o zonă a intravilanului cu potențial ridicat de dezvoltare, stabilindu-se ca investiția să se racordeze tramei stradale existente și propunerilor avizate anterior prin documentații de urbanism adiacent aprobate.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului, terenul în suprafață de 644 mp este înscris în C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA, NR. TOP. 7406/1, 7406/2’fiind needificat și neamenajat.

Nu sunt riscuri naturale în zonă și nici în vecinătăți. Nu sunt surse majore de poluare a mediului.

 • 2.5.1. Caracteristicile funcțiunilor ce ocupă zona studiată și vecinătățile

La ora actuală, folosința terenului detaliat prin P.U.Z. precum și a terenurilor care îl delimitează la nord, est și vest este predominant de terenuri destinate locuințelor individuale și semicolective cu funcțiuni complementare și dotări aferente zonelor de locuit.

în zona situată la sudul, estul și vestul amplasamentului (cvartalului studiat) se află în expansiune o zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare cu regim de înălțime peste P+2E.

în zona nordică, adiacent Str. Șt. O. losif sunt preponderent zone destinate locuințelor colective (aliniate la frontul stradal).

 • 2.5.2. Relationări între funcțiuni

Nu este cazul, funcțiunile propuse fiind compatibile cu cele existente.

 • 2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Zona studiată (cvartalul cuprins între str. Soarelui la vest, str. Șt. O. losif și str. Lunei la nord, str. Nouă și str. Ion Neculce la est ) este în aproape în totalitate edificată (din totalul de 38 de parcele sunt edificate un număr de 36), fiind ocupată cu construcții supraterane și subterane aflate preponderent într-o stare precară sau critică, unele fiind ruinate sau parțial ruinate, cu multe corpuri tip anexă parazitare la nivelul curților și grădinilor. Procentul de ocupare reglementat anterior pentru zona studiată este 40 %.

 • 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei, în corelare cu zonele vecine

Există rețele edilitare la nivelul tuturor străzilor ce delimitează zona studiată și există funcțiuni complementare diverse vis-a-vis de densitatea fondului construit. Densitatea acestor servicii se mărește în special prin acomodarea acestor funcțiuni la nivelul fronturilor străzilor cu circulație majoră (la nivelul parterelor comerciale ale imobilelor situate pe str. Șt.O.losif, Ștefan Cel Mare etc.)

 • 2.5.5. Asigurarea cu spații verzi

Nu există spații verzi judicios amenajate la nivelul amplasamentelor analizate. Se propune o reevaluare a posibilităților de folosire a spațiilor libere (în special pe terenuri aflate în domeniul public, în cadrul zonelor destinate locuirii colective adiacente) pentru amenajarea unor spații verzi suplimentare.

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2     mHIll 111 IEZ       mobil 0744 G42489'   0723 399726

C.U.I. H 1B838540 J 35/2241/20D6 I I ILJLrlLrlILrle-mail modulusarhitect@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

La intersecția străzilor Ion Neculce și Str. Nouă există un teren privat actualmente neamenajat sub forma unui pateu triunghiular ce se propune spre amenajare ca spațiu verde și care se va remodela în vederea modernizării circulației prin amenajarea străzii Neculce cu carosabil asfaltat și trotuare dalate, spații verzi de aliniament.

 • 2.5.6. Existenta unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine

9

Zona nu prezintă riscuri naturale, stabilitatea terenului este asigurată.

 • 2.5.7. Principalele disfuncționalități

Principalele disfuncționalități semnalate sunt legate de:

 • • Str. Soarelui nu are continuitate la intersecția cu str. Ion Neculce și este nemodernizată, generând dificultăți de circulație.

 • • Terenul aflat în proprietatea beneficiarului nu are acces amenajat nici pe str. Soarelui, nici din str. Ion Neculce și este impropriu folosit ca loc de depozitare a deșeurilor și a autoturismelor părăsite.

 • • Cvartalul studiat conține 38 parcele din care 36 sunt edificate dar starea și structura majorității clădirilor este mediocră și rea.

 • • Ocuparea improprie a parcelelor din str. Șt. O. losif nr.38-40-42 cu clădiri parțial neautorizate.

 • • Deși există zone libere needificate substanțiale se remarcă lipsa zonelor verzi amenajate corespunzător în tot cvartalul studiat.

 • 2.6. Echiparea edilitară

  • 2.6.1. Lucrări existente

Alimentare cu apă potabilă si incendiu : există rețea de alimentare cu apă la nivelul străzii Soarelui și străzii Ion Neculce - se propune execuția unui branșament la aceasta.

Branșamentul propus va asigura necesarul de apă de consum menajer si debitul pentru eventualii hidranți de incendiul interiori.

Canalizare apelor menajere: emisarul apelor uzate menajere va fi canalul existent pe strada Ion Neculce la care se face racordul de canalizare proiectat pentru clădire. Racordul descarcă atât apele uzate menajere cât și apele pluviale colectate din incintățclădire+curte).

Canalizare apelor pluviale: sunt prevăzute realizarea unor rigole colectoare pe proprietate care se descarcă în canalizarea stradală prin racordul menajer proiectat.

Rețelele de transport și distribuție energie electrică: există rețele de alimentare cu energie electrică, o linie electrică de joasă tensiune LEA la nivelul străzii Ion Neculce și o linie electrică subterană de medie tensiune LES la nivelul străzii Soarelui ce se situează la nivel stradal, soluția de racordare va face obiectul unui studiu., de soluție funcție de bilanțul energetic estimat.

Alimentare cu gaze: există rețea de alimentare cu gaze naturale la nivelul străzii Ion Neculce și branșament la nivelul parcelei, ca atare se propune realizarea acestuia.

Energie termică: Există rețea de distribuție agent termic (agent primar) la nivelul străzii Soarelui dar obiectivele propuse nu se vor racorda la sistemul centralizat de încălzire.

Telefonie, alte instalații: există cablu telefonic proprietatea Romtelecom S.A., pozat aerian la nivel stradal precum și cablu CATV.

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 2.6.2. Principalele disfuncționalități

Principalele disfuncționalități semnalate la nivel edilitar sunt următoarele :

 • •  La nivelul bretelei de acces str. Soarelui și de-a lungul laturii sud-vestice a terenului există rețele subterane (canalizație cu conducte agent termic primar, rețea subterană energie electrică, rețea apă rece) ce trec adiacent proprietății și impun condiții de amplasare a corpurilor de clădire propuse.

 • •  Pentru concretizarea realizării rețelelor de echipare tehnico-edilitară și racordare la cele existente se vor întocmi studii de soluție și proiecte de specialitate pentru fiecare specialitate în parte.

 • 2.7. Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

în zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului.

Zona studiată este lipsită de factori majori de poluare. în vecinătate nu există agenți cu degajări de noxe sau alte elemente care ar fi incompatibile cu zona propusă și zonele rezidențiale situate în proximitate.

Terenul este plat și nu prezintă riscuri naturale de mediu.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z., privind ocuparea terenului studiat cu funcțiuni de locuire colectivă, viabilizare și modernizare căi de acces, rețele tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrică, rețele de telefonie) - zona se va densifica în mod controlat. Dezvoltarea obiectivului creează premise pentru protecția mediului cu condiția respectării prevederilor P.U.Z. referitoare la realizarea sistemului de canalizare ape menajere și pluviale precum și colectarea și transportarea deșeurilor la centrul zonal de depozitare ecologică Timișoara.

în prezent, zona amplasamentului este dotată cu rețea de canalizare centralizată, respectiv rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de aceasta.

Condițiile de autorizare a executării construcțiilor în această zonă vor avea în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic ținînd cont de caracterul zonei.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Nu sunt riscuri naturale în zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Factorii de poluare relativă a mediului natural sunt cei generați de traficul auto de pe Bd. Ștefan Cel mare-Calea Stan Vidrighin (Calea Buziașului) și strada Șt. O. losif.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție

Nu e cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic

Nu e cazul.

str. filaret barbu nr. B/a, scara a, ap. 2     FT1         I lll IEZ       mDM1 0744 S42489'   0723 399726

C.U.I. R 16838540 J 35/2241/2006 I I ILJLariLrlILariâaJI       e-mail modulusarhiiect@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010                                 PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE"

 • 2.8. Opțiuni ale populației

Terenul din zona studiată este propretate privată, iar proprietarii de terenuri din zonă sunt de acord cu derularea investiției, în principal destinată locuirii și funcțiunilor complementare.

Primăria Municipului Timișoara ca autoritate locală are rol de decizie și mediere a intereselor individuale și a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației Ia luarea deciziilor din administrația publică, la consultarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate și integrate în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare și dezbatere publică.

Propunerile prevăzute în această documentație se înscriu în planurile de dezvoltare urbanistică și arhitecturală, atât la nivelul municipiului Timișoara cât și ale județului Timiș.

Condițiile pieței imobiliare au făcut ca aceste zone urbane să fie în tot mai mare măsură vizate de către investitori, circulația terenurilor în ultimii ani fiind extrem de intensă.

Tipul de investiție propusă, deși prevede schimbarea funcțiunii actuale a terenului în zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare aduce beneficii zonei datorită intervențiilor în zone rezidențiale vechi a unor obiective realizate la standarde modeme.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Realizarea investiției ce face obiectul prezentului P.U.Z. se dorește un pas în demonstrarea faptului că densificarea unei zone de locuit trebuie realizată controlat, cu respectarea elementelor construite în vecinătate și cu potențial de operare în viitor.

în urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone pentru locuințe colective și funcțiuni complementare, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse ori în derulare în vecinătate.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G. / P.U.Z. anterior aprobate în zonă

Terenul face parte dintr-o zonă ce are funcțiunea dominantă de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara pentru acest amplasament, cuprins în zona centrală a UTR 40, este stabilită funcțiunea de zonă rezidențială și funcțiuni complementare, subzona rezidențială existentă cu locuințe mici, P - P+2E (LMa ).

Terenul este în prezent destinat construirii de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P - P+2E și P.O.T. maxim 40 %.

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Cvartalul este bordat perimetral de zone destinate locuirii colective, cu regim de înălțime P+4E , P+6E, P+7E, destinate locuirii colective și comerțului/serviciilor în regim P+12 E (clădiri executate la Bd. Ștefan Cel Mare nr.53, după aprobare PUD prin HCL Nr. 354/07.2006), respectiv P+6 E (clădiri executate în str. Gh. Asachi nr.1, str. Ion Neculce nr.2, după aprobare PUD prin HCL Nr. 312/31.07.2007 ).

La nivelul intersecției str. Soarelui cu str. Gh. Asachi se află în execuție un obiect J                                                                                                                                                                                                                                                     »

în regim P+2E+E parțial cu funcțiunea de spații comerciale și de locuit

Propunerile P.U.Z. sunt în concordanță cu prevederile documentației ”Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara”, la nivelul realizării unei extensii a zonei de locuințe colective peste P+2E situate la nord și vest de strada Soarelui - str.lon Neculce.

Odată cu actualizarea P.U.G. al municipiului prin documentații fază P.U.Z. aprobate se propune prin prezenta documentație schimbarea funcțiunii terenului studiat spre a oferi un regulament cadru venit în sprijinul autorizării executării lucrărilor de construcții în zonă.

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Zona amplasamentului studiat și vecinătățile acesteia sunt în prezent terenuri cu funcțiune rezidențială.

Soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor în vigoare cu privire la forma, dimensiunile terenului, orientarea față de punctele cardinale pentru a permite o bună însorire a volumelor construite propuse.

Condițiile de climă, cât și cele privind construibilitatea nu ridică probleme deosebite.

Condițiile de fundare ale terenului sunt, conform studiilor geotehnice executate în zonă, bune.

Terenul este plan și nu necesită lucrări semnificative de sistematizare pe verticală.

Datorită condițiilor de fundare se propune un regim de înălțime al construcțiilor având funcțiunea de locuință colectivă de maximum P+3E+M, existența rețelelor subterane în proximitate, dimensiunea redusă a terenului și necesitatea cedării domeniului public a unei părți din acesta impune realizarea unor intervenții fără demisol sau subsol .

Se propun soluții pentru diminuarea poluării și reabilitarea terenului:

 • • Spațiu verde în zonele neamenajate.

 • •  Plantare de arbori și arbuști în zonele verzi situate în lungul frontului stradal str. Soarelui și amenajarea unui spațiu verde compact plantat.

 • •  Parcările de la nivelul solului realizate din dale perforate “înierbate”.

 • • Apele de ploaie de pe drumurile de incintă și de pe drumurile de incintă, platforme pavate și parcări vor fi trecute prin rigole, decantoare de nămol și separatoare de hidrocarburi și apoi se evacuează la rețeaua stradală.

 • • Rețelele de canalizare a apelor menajere vor fi executate la standarde ridicate de calitate, adoptându-se tehnologii adecvate pentru a se evita scurgeri ce pot contamina terenul.

 • •  Instalațiile de climatizare vor utiliza freon ecologic.

 • •  Gestionarea colectării și evacuării deșeurilor și resturilor de orice natură se va face strict în conformitate cu legislația în vigoare.

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 3.4. Modernizarea circulației

9

 • 3.4.1. Organizarea circulației auto și pietonale la nivelul spațiilor publice

în prezent parcela needificată nu are acces rutier ori pietonal asigurat nici de la nivel sud- vestic, de pe str. Soarelui și nici de sud-est, de pe str. Ion Neculce.

Atât strada Soarelui (în zona îngustată, adiacentă laturii lungi a parcelei aflate în proprietatea beneficiarului) cât și strada Ion Neculce (pe tronsonul Bd. Ștefan Cel Mare-Str. Nouă) nu sunt modernizate, generând dificultăți de circulație.

Modul de ocupare a parcelelor din cvartalul studiat și celelalte cvartale vecine edificate în aceleași perioade istorice este preponderent cel al clădirilor cu front continuu, parcele cu fronturi relativ mici, generând un prospect stradal variabil ca dimensiune.

Una din oportunitățile majore ale investiției este că nu se impune realizarea unor noi căi de acces la teren, ci doar eficientizări ale celor existente, amplasamentul fiind situat într-o zonă a intravilanului cu potențial ridicat de dezvoltare, stabilindu-se ca investiția să se racordeze tramei stradale existente, cu intervenții de corecție a acestora.

Circulația pietonală nu este susținută la nivelul sudului cvartalului(de-a lungul străzii Ion Neculce), străzile nefiind modernizate și mărginite de trotuare pietonale ori spații verzi de aliniament.

Se propune viabilizarea circulației pe strada Soarelui, pe tronsonul actualmente gâtuit, pe o lungime de circa 25,00 ml între intersecția cu strada Ion Neculce și incinta blocurilor situate la nr. 5 (accesibile din Str. Șt. O. losif) prin amenajarea acestuia cu prospect de 6,00 m, cu sens unic, carosabil de 4,00 m bordat de trotuare de 1,00 m. Pentru aceasta se va ceda o parte din parcela studiată domeniului public.

La nivelul intersecției între strada Ion Neculce și strada Nouă, în zona stației de alimentare cu carburanți există un teren neamenajat privat precum și o serie de drumuri neamenajate.

Se propune remodelarea străzii Ion Neculce cu recomandarea cedării domeniului public a unor zone de teren privat și amenajarea ei cu carosabil cu lățime de 6,00 m (2 sensuri) și trotuare perimetrale variabile, amenajare parcări publice și zone verzi.

Modernizarea circulației prin amenajarea carosabilelor asfaltate și trotuarelor dalate, eventual zone verzi de aliniament (acolo unde propspectul stradal o permite) este impusă pe toată lungimea străzii Ion Neculce și pe Str. Soarelui (tronson în lungime de circa 51,00 ml între str. Ion Neculce și str. Gh. Asachi).

 • 3.4.2. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale în incinta perimetrului privat

Pentru deservirea rutieră din incintă, se propune amenajarea unui singur acces general cu dublu sens (lățime 5,50 m) la nivelul străzii Ion Neculce, a unei platforme de acces dalată, a locurilor de parcare și organizate la parterul construcției și pe teren.

Pentru acomodarea numărului de locuri de parcare în contextul dimensiunilor terenului și inexistenței subsolului ori demisolului s-a optat pentru soluția volumetrică a clădirii cu parter liber.

De-a lungul platformei dalate centrale s-au prevăzut rigole cu capace carosabile și deschise pentru preluarea apelor pluviale și s-a încercat reducerea suprafețelor betonate sau pavate prin inserarea unor benzi suplimentare de spații verzi.

Accesul pietonal se face fie pe aceeași platformă până la zona casei scării accesibilă din platforma centrală de parcare fie direct de la nivelul trotuarului aferent străzii Soarelui, prin intermediul unui trotuar cu podest de acces.

în incintă se vor prevedea alei carosabile, platforme și parcaje. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in Normativul P 118/1998.

str. filaret barbu nr. B/a, scara a, ap. 2 fTiriflI lll |E^Z       mnbil °744 642489'   0723 399726

C.U.I. H 18838540 J 35/2241/2006 I I ILJLJLJIlariimJ       e-mail modulusarhitect0yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Necesarul de parcaje va fi dimensionat în conformitate cu prevederile Normativului P 132-93, cele 18 locuri de parcare propuse fiind poziționate atât la nivelul parterului liber cât și în parcaje acomodate la nivelul terenului. Parcările de la nivelul curții vor fi realizate în totalitate din dale perforate “înierbate” iar cele de sub volumul clădirii din dale autoblocante.

 • 3.4.3. Transportul comun de persoane

Zona este deservită de transport în comun de persoane cu autobuze, troleibuze și tramvai la nivelul Bd. Ștefan Cel Mare și str. Șt.O.losif.

 • 3.5. Sistematizarea pe verticală

Dat fiind natura plană a zonei studiate, volumul de sistematizare pe verticală este destul de redus, lucrările rezumându-se la realizarea pantelor necesare colectării și scurgerii apelor meteorice la rigolele din incintă și mai departe la emisar.

Sistematizarea pe verticală va corela relația cotă teren natural - cotă accese, platformele drumurilor, profilele acestora (Vezi planșele de reglementări urbanistice -propunere de mobilare).

 • 3.6.  Zoriificare funcțională. Reglementări. Bilanț teritorial. Indici urbanistici

  • 3.6.1. Principalele funcțiuni propuse, capacități

Intervențiile urbanistice propuse prin actualul P.U.Z. vor conduce la generarea unor zone stabilite ca aparținând următoarelor funcțiuni poziționate în parcelă

Zonele funcționale sunt dispuse în teren distinct, pe categorii.

 • • spații destinate amplasării de clădiri cu funcțiuni de locuire colectivă

 • •  spații destinate infrastructurii și utilităților aferente (drumuri, platforme, parcaje, dotări edilitare)

 • •  spații verzi amenajate, atât la nivelul fronturilor stradale cât și în incintă.

Dimensiunile planimetrice și înălțimile clădirilor se vor realiza în concordanță cu asigurarea duratei minime de însorire de 1 % h la solstițiul de iarnă.

Suprafața construita la sol a clădirilor cu funcțiune propusă este de maxim 257,60 mp.

Propunerile de sistematizare ale teritoriului s-au făcut în funcție de:

 • • disfuncționalitățile evidențiate

 • • particularitățile de conformare și poziționare ale terenului

 • •  posibilitățile de asigurare a utilităților

 • • integrarea în prevederile de dezvoltare ale zonei și întreg teritoriului

din care face parte.

str. filaret barbu nr. B/a, scara a, ap. 2                      ||| |E        mobil 0744 G42489'   0723 399726

C.U.I. H 18830540 J 35/2241/2006 I I ILJLrlLariILJâidi       e-mail modulusarhitectByahoo.com

PROIECT NR. 58/2010________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 3.6.2. Bilanț teritorial la nivel de parcelă - raportat la propunerea de mobilare

BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFEȚE

EXISTENT

PROPUS

Suprafața

(mp)

%

Suprafața

(mp)

%

Suprafața totală a terenului în studiu

644,00

644,00

Zona edificată existentă

-

0,00 %

‘ --

Teren ce se cedează domeniului public

75,00

11,65%

Suprafață edificabilă propusă, în regim P+3E+M

257,60

40,00 %

TOTAL zonă edificabilă propusă

257,60

40,00 %

Accese pietonale

-

1 acces

TOTAL circulații pietonale

-

0,00 %

1,29

0,20 %

Accese auto

-

1 acces (dublu sens)

Platforme și circulații auto dalate

-

0,00 %

30,30

4,70 %

Parcaje auto la nivelul solului din dalaj ecologic înierbat

-

0,00 %

56,48

(112,96/2)

8,77 %

TOTAL circulații auto

-

0,00 %

86,78

13,47%

Spații verzi compacte în incintă

-

0,00 %

166,85

25,91 %

Parcaje auto la nivelul solului din dalaj ecologic înierbat

-

0,00 %

56,48

(112,96/2)

8,77 %

TOTAL spații verzi pe amplasament

-

0,00 %

223,33

34,68 %

 • 3.6.3. Indici urbanistici

Pentru zona de locuințe colective și funcțiuni complementare se prevede un procent de ocupare al terenului (P.O.T.) maxim de 40 %.

Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) pentru zona de locuințe colective și funcțiuni complementare este de maxim 2,00 .

 • 3.6.4. Regimul de înălțime

Deoarece specificul funcțiunii nu impune înălțimi libere interioare la un nivel al imobilului de peste 3,00 - 3,10 m, dar pentru realizarea parcajelor la parter sunt necesare înălțime de 3,10-3,30 m, regimul de înălțime maxim propus este P+3E+M, înălțimea maximă a la cornișă a construcției este 14,50 m și la coamă de maximum 19,00 m.

 • 3.6.5. Reglementări - configurare spațială

Zona a fost sistematizată având în vedere posibilitatea amplasării unui corp cu funcțiunea de locuire colectivă în regim de înălțime P+3E+M, după aprobarea documentației, cu posibilitatea ocupării terenului parțial de la 1,90 m respectiv 5,00 m

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

față de mezuina dreapta (nord-estică), iar la front similar construcțiilor vecine, în aliniament stradal.

Se va realiza implantarea cu respectarea distanței minime de 6,00 m față de limita de fund a parcelei.

Clădirea va avea utilități proprii. S-au rezervat zone pentru spatii verzi și-dotări tehnico-edilitare.

Se vor asigura locuri de parcare pentru locuitori și vizitatori, proporțional cu dimensiunile și capacitatea construcțiilor ce se vor realiza.

Accesul auto propus va fi din strada Ion Neculce, prin intermediul unui racord la aceasta, conform planșelor anexate.

 • 3.6.6. Reglementări - amplasarea construcțiilor pe parcelă

Având în vedere forma poligonală neregulată a parcelei precum și necesitatea de cedare a terenului din proximitatea străzii Soarelui pentru modernizarea circulațiilor se propun aliniamente laterale conform planșei de Reglementări urbanistice și Mobilare urbanistică atașate documentației. Configurația parcelei, a țesutului urban adiacent și retragerile impuse de condițiile de iluminare și umbrire, precum și alinierea construcțiilor vecine impun următoarele :

Amplasarea construcțiilor față de limita frontală a parcelei se va face cu retragere de 1,10 m, respectiv circa 1,90 m de la limita proprietății la frontul stradal (volumul major al aceteia).

Distanțele recomandate ale clădirii față de limita laterală dreapta (nord-est) a parcelei sunt parțial la 1,90 m de mezuină, parțial cu o retragere de minim 5,00 m.

Distanțele între viitoarele clădiri de pe parcele învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Distanța față de limita de fund este de minim 6,00 m.

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătății.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (construcții propuse) conform Normativului P 118/1998.

Soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma și dimensiunile construcțiilor, a căilor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locală, a necesarului de parcaje.

 • 3.6.7. Principii de compoziție la realizarea obiectivelor nou propuse

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea, se vor trata cu materiale specifice tipului de construcție și funcțiune ( metal, sticla sau beton ) sau tencuieli cu vopsitorii -interzis culori stridente, iar tâmplăriile vor fi realizate din metal, PVC, lemn.

Lucrările tehnice (rețele, conducte de branșament etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmurilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute asfel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau al zonei înconjurătoare.

Instalațiile exterioare de climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate numai pe acoperișuri, doar pe versantul interior, retrase obligatoriu cu minimum 3.00 m - acestea se vor propune din faza de proiectare.

La stabilirea pantelor de acoperiș se va urmări ca acestea sa fie realizate la 20°-70°.

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2 fflnril III lEZ       mobil 0744 B42489'   0723 399726

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/2006 I I ILJlariLvlILrte-mail modulusarhitectgyahoo.com

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 3.7. Dezvoltarea echipării edilitare.

Lucrări existente

La nivel stradal există următoarele utilităti :

-rețea de apă - țeavă fontă 0 80 mm pe str. Ion Neculce;

-rețea de apă - țeavă din oțel 0 275 mm pe str. Soarelui;

-canal beton ovoid 60/90 cm ;

Lucrări proiectate

Debitele de calcul pentru apa și canalizare se determina pentru un număr de maximum 16 apartamente.

Suprafața totală a incintei este de 644 mp -0,0644. ha din care :

-construcții                              - 0,0257 ha

-pavaje din asfalt si din beton           - 0,0164 ha

-spatii verzi                              - 0,0223 ha

Necesarul de apa a fost determinat în baza normativul STAS 1478-90 pentru dotările existente, rezultând conform breviarului de calcul valorile de debite prezentate în documentația cu lucrări hidro-edilitare.

Debitul de ape pluviale

Suprafața totală a incintei este de 644 mp.

Debitul de ape pluviale s-a calculat conform prevederilor STAS 1846-90 pentru suprafața totală de teren St = 644 mp , Sc = 257,60 mp, diferența fiind spațiu verde și suprafețe dalate ( Szv= 223,33 mp).

Nu s-a tinut cont în calcul de suprafața 57,00 mp care se va ceda domeniului public.

Qpluvial= m x x i x S Unde: m=coef. de reducere pt t<40 minute egal cu 0,80 0 = coeficient de scurgere, se ia media ponderată la zona verde și acoperișuri (0,15 zona verde, 0,90 acoperișuri și asfalt)

0med= 0,15x0,0223 ha + 0,90x0,0257 ha= 0,0265 i=140 l/s/ha intensitatea ploii de calcul

Q pluvial= 0,80 x 0,0265 x 250 x 0,0644 ha = 0,341 l/sec

Q pluvial = 0,341 l/sec

Debitul de dimensionare a racordului de canalizare:

Debitul de ape uzate menajere evacuat, s-a determinat conform STAS 1846-90: Q.uz.h.max. = 1.74 l/s x 0,95 = 1,653 l/sec.

Evacuarea apelor uzate colectate se va face la rețeaua de canalizare stradală. Debit total evacuat menajer și pluvial

Q menajer_pluvial = 1,653 l/sec. +0,341 l/sec =1,99 l/sec

Q menajer_pluvial = 1,99 l/sec

BREVIAR DE CALCUL

 • 1. Necesarul de apă potabilă

Debitul de apă potabilă necesar pentru nevoile gospodărești și publice ale locuitorilor s-a determinat conform SR 1478-90. Debitul de calcul pentru alimentarea cu apă s-a determinat conform prevederilor din STAS 1478-90:

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2 fflnFII III |E-■       mobil 0744 642489, 0723 399726

C.U.I. H 1B83S540 J 35/2241/2006 I I ILJLrlLrlILrl■■■3       e-mail modulusarhitect@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Denumirea punctului de consum

Puncte de consum (l/s)

qc punct consum (l/s)

E/punct consum

E total

BATERII PENTRU

chiuveta bucătărie

20

0,2

4

1

20

spălător DN20

0,3

0

1,5

0

cazan de baie DN15

0,2

0

1

0

CT prepararea centrala a apei calde

20

0,2

4

1

20

dus [cada baie]

20

0,1

2

0,5

10

dus DN15

0,2

0

1

0

baie de picioare DN15

0,1

0

0,5

0

lavoar DN15

20

0,07

1,4

0,35

7

spălător circular Dn 15

0,1

0

0,3

0

ROBINETE PENTRU

spălător DN15

0,2

0

1

0

spălător DN20

0,3

0

1,5

0

chiuveta DN15

0,2

0

1

0

încălzitor de apa cu gaze DN15

0,2

0

1

0

marmitaDN15

0,2

0

1

0

rezervor de pisoar DN15

0,2

0

1

0

pisoar individual DN10

0,035

0

0,17

0

spălător circular DN15

0,07

0

0,35

0

baie de picioare DN15

0,07

0

0,35

0

lavor DN15

0,07

0

0,35

0

bineu DN15

0

0,07

0

0,35

0

rezervor de closet

DN10           Wc

20

0,1

0

0,5

10

Spalarea closetului sub presiune

DN15

1,2

0

6

0

fantana de băut apa

0,035

0

0,17

0

hidrant de stropit DN20

0,6

0

3

0

hidrant de stropit DN25

0

4

0

robinet dublu sau simplu serviciu

DN10

0,1

0

0,5

0

robinet dublu sau simplu serviciu mașina de

DN15               spalat

20

0,2

4

1

20

robinet dublu sau simplu serviciu

DN20

0,3

0

1,5

0

robinet dublu sau simplu serviciu

DN25

0,5

0

2,5

0

Suma echvalentilor de consum (E)

87

qc=bx( a x c x (E)1/2 + 0,004 x E )=1 x (0,15 x 1 x (E)1/2 + 0,004 x E)=1,747106858 l/s

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2     1X1001 lll IEZ       mobil 0744 642489, 0723 399726

C.U.l. R 1B83854D J 35/2241/2006 I I ILmILrlLrfILvlmJI       e-mail modulusarhitectgyahoD.com

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 2. Canalizarea apelor uzate menajere

Debitul de ape uzate menajere evacuat, s-a determinat conform

STAS 1846-90:

Q.uz.h.max. = 1.74 l/s x 0,95 = 1,653 l/sec.

Q.uz.h.max. = 1,653 l/sec.

 • 3. Canalizarea apelor meteorice

Debitul de ape pluviale s-a calculat conform prevederilor STAS 1846-90 pentru suprafața totală de teren St = 644 mp , Sc = 257,60 mp, diferența fiind spațiu verde și suprafețe dalate ( Szv= 223,33 mp). Nu s-a tinut cont în calcul de suprafața 57,00 mp care se va ceda domeniului public.

Qpluvial= m x 0 x i x S

Unde: m=coef. de reducere pt t<40 minute egal cu 0,80

0 = coeficient de scurgere, se ia media ponderată la zona verde și acoperișuri (0,15 zona verde, 0,90 acoperișuri și asfalt)

0med= 0,15 x 0,0329 ha + 0,90 x 0,0258 ha=0,0282

i=140 l/s/ha intensitatea ploii de calcul

Q pluvial^ 0,80 x 0,0223 x 250 x 0,0644 ha = 0,363 l/sec

Q pluvial = 0,363 l/sec

Debit total evacuat menajer și pluvial

Q menajer_pluvial = 1,653 l/sec. +0,363 l/sec =2,02 l/sec

Q menajer_pluvial = 2,02 l/sec

Branșament apă

Alimentarea cu apă se va face din sistemul centralizat al mun. Timișoara din conducta otel Dn 275 mm amplasată pe str. Soarelui prin execuția branșamentului individual. Pentru alimentarea cu apa a clădirii se realizează un branșament de apa, avand PE 100HD, PN10 Dn 63 mm, L= 6 m care va fi echipat cu o vană de concesie și un cămin de apometru, având diametrul de 1,50 m, echipat cu o linie de măsurare.

Linia de măsurare cuprinde:

 • -  un apometru multijet de 2”

 • -  doi robineti de închidere;

 • -   un filtru de impurități.

Racord canalizare

Canalizarea menajeră și pluvială se va racoda la canalizarea menajeră a mun. Timișoara la conducta beton Ov 60/90 mm amplasată pe str. Ion Neculce prin execuția racordului individual

Pentru evacuarea apelor uzate menajere si pluviale din incinta se propune realizarea unui racord de canalizare, din țevi PVC, SN4 De = 250 mm, L=5 m.

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Racordul propus se va lega in canalul stradal ov.60/90 cm existent pe str. Cronicar Ion Neculce. La 2 m de clădire, in zona dalata a accesului sau in zona verde se va executa un cămin de racord.

 • 3.7.4. Alimentarea cu energie electrică

Soluția de alimentare cu energie electrică a noilor obiective din complexul de locuințe colective este stabilită în funcție de bilanțul energetic al noilor consumatori aparținând imobilului

Bilanțul energetic al noilor consumatori electrici va fi:

- necesar pt. max.16 apartamente(9 kW/obiectiv)

Pi = 144 kW ks = 0,6

Ps = 86,40 kW

- consumatori comuni (ascensor, iluminat interior incintă și spații verzi)

Pi = 3,00 kW ks = 0,6

Ps =1,80 Kw

TOTAL PUTERE INSTALATĂ

Pi = 147 kW Ps = 88,20 kW

Pentru alimentarea acestor consumatori se impune racordarea la rețeaua aeriană existentă la nivel stradal sau realizarea unui circuit separat din postul de transformare existent în zonă (str. Cronicar Ion Neculce).

Pentru racordarea noilor consumatori la sursele de energie electrică se impun următoarele lucrări:

 • •  Realizare rețele electrice subterane de distribuție de joasă tensiune (LES 0,4 kV) montate pînă la obiectiv.

 • •  Branșament electrice mono sau trifazate de la rețeaua de distribuție până la obiectiv cu firide tip bloc măsură.

 • •  Realizare rețea de iluminat de incintă

Distribuția energiei electrice de la postul de transformare la obiective se va asigura prin rețele subterane în cabluri de 0,4 kV.

Iluminatul exterior se va asigura prin corpuri de iluminat de tip urban, cu lămpi cu vapori de sodiu (250 W) montate pe stâlpi b.a.c. tip S.E.9. sau S.E.5. cu lampadare în zona verde.

Rețelele de distribuție până la punctele de măsură se vor proiecta de către serviciul proiectare sucursala Timișoara aparținând SC Enel Electrica Banat SA, Ia comanda și pe baza temei emise de beneficiar.

Lucrările de alimentare cu energie electrică, rețeaua de medie tensiune, de joasă tensiune se vor asigura prin grija S.C. ENEL- ELECTRICA S.A., costurile intervenției și efectuarea branșamentul electric asigurându-se de către beneficiar.

Etapele lucrărilor necesare sunt:

 • •  realizarea studiului de soluție pentru alimentarea cu energie electrică a zonei

 • •  realizarea racordului postului de transformare

 • •  realizarea circuitului în postului de transformare

 • •  realizarea rețelei subterane de joasă tensiune

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • •  realizarea firidei de distribuție și a branșamentului la clădire

 • •  realizarea rețelei de iluminat de incintă

 • 3.7.5. Telecomunicații

Pentru necesitățile de telefonizare zona va fi racordată la rețeaua de telecomunicații ce tranzitează zona, fiind racordată la Municipiul Timișoara.

Proiectarea și execuția acestor lucrări se va realiza prin grija S.C. ROMTELECOM S.A. sau a altor furnizori de servicii similare.

în paralel cu rețeaua electrică se va putea amplasa și rețeaua TV prin cablu.

în paralel cu executarea lucrărilor de amenajare a drumurilor propuse se vor prevedea racordurile de joasă tensiune, iluminatului de incintă și rețelelor de telecomunicații, cu respectarea distanțelor minime în conformitate cu normativele în vigoare.

Soluția de realizare a legăturilor telefonice beneficiarului se va definitiva de către furnizorul de servicii la solicitarea beneficiarului.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare.

 • 3.7.6. Alimentarea cu energie termică

Asigurarea necesităților de alimentare cu energie termică se va face în sistem propriu, fiecare unitate funcțională va fi dotată cu sistem propriu de încălzire și prepararea apei calde menajere (centrală termică tip cazan mural cu combustibil gazos). Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan și energia electrică.

 • 3.7.7. Alimentarea cu gaze naturale

în zonă există în prezent o rețea de gaze naturale joasă presiune la nivelul trotuarului sudic al străzii Ion Neculce.

Se propune executarea unui branșament pozat subteran cu montarea unui PRM (post reglare-măsurare în 2 trepte), amplasat pe limita de proprietate, la nivelul frontului stradal , pe elemente de fațadă ale clădirii (volumul casei scării).

Rețeaua internă de distribuție presiune redusă se va realiza în sistem îngropat. Materialul folosit va fi PEHD. Pozarea rețelei se va realiza de preferință în zona verde, cu respectarea distanțelor minime față de celelalte canalizații subterane conf. tab. 7 din Normele Tehnice privind Proiectarea, Executarea și Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale din 2004.

Fiecare construcție, indiferent de funcțiune, va fi dotată cu sistem de încălzire.

Se prevede pentru întreg ansamblul independența energetică privind furnizarea căldurii și a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice individuale și alte sisteme de încălzire.

Centralele termice individuale vor deservi fiecare construcție în parte. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultând astfel emisii reduse de noxe.

Arzătoarele cazanelor vor funcționa cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de rețeaua de distribuție a orașului.

 • 3.7.8. Gospodărie comunală

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere precum și cele specifice activității menajere se va face pe teren, controlat, separat pe tipuri de deșeuri în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la deponeul municipiului Timișoara respectiv spre reciclare.

300192       timișoara       românia                  I I                telefon / fax      004 025B 204 524

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2                       III |EZ        mobil 0744 642489,   0723 399726

C.U.I. R 1B838540 J 35/2241/2006 I I ILaiLarilariIlariiaâ3       e-mail modulusarhitect@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010_____________________________ PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 3.8. Sănătatea populației

Construcțiile se vor încadra în cerințele prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătății nr.331/1999 pentru aprobarea "Normelor de autorizare sanitară a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice”.Vor fi respectate Normativele și STAS-urile referitoare la sănătătea publică, în special :

 • - STAS 6472 privind microclimatul;

 • - NP 008 privind puritatea aerului;

 • - STAS 6646 privind iluminarea naturală și artificială.

Construcțiile vor fi echipate cu instalații, îndeplinind toate standardele în acest sens.

Alimentarea cu apă rece se va face de la rețeaua municipiului Timișoara.

Alimentarea cu apă caldă menajeră se va realiza cu instalații proprii.

Evacuarea apelor uzate se va face printr-un sistem de canalizare racordat la canalizarea municipiului Timișoara.

Alimentarea cu energie electrică se asigură prin extinderi și branșamente la rețeaua de distribuție din zonă.

încălzirea spațiilor interioare se va face în principal cu radiatoare racordate la centrala proprie de încălzire având ca sursă de combustibil gazul metan, excepție făcând spațiul destinat comerțului, încălzit cu ventilo-convectori racordați la centrală termică proprie.

Alimentarea cu gaz se face prin racordare la rețeaua de joasă presiune existentă, printr-un post de reglare-măsurare a presiunii.

Se prevăd instalații de condiționare a aerului la spațiile de locuit.

 • 3.9. Apărarea civilă

Clădirea nou propusă are funcțiune de locuințe colective și regim de înălțime P+3E+M. Conform art. 1 din H.G. 560/2005 modificata prin H 37/2006: „Se aprobă categoriile de construcții la care realizarea adăpostului de protecție civilă este obligatorie, potrivit legii, daca acestea au o suprafață construită la sol, mai mare de 150 mp și sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosință: j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălțime mai mare de S+P+4 etaje, acesta se va amenaja la nivelul subsolului / demisolului (dacă acesta corespune condițiilor necesare amenajării adăpostului).

Construcția propusă pe terenul vizat este în regim de înălțime P+3E+M, și nu este prevăzută cu subsol ori demisol.

 • 3.10. Prevenire și stingere incendii

Fiecare construcție de pe amplasament va constitui un compartiment de incendiu distinct.

Construcțiile vor fi realizate de preferință din materiale incombustibile astfel încât să se încadreze în gradul I -II de rezistență la foc (structura de rezistență din elemente de beton armat, pereți de compartimentare din cărămidă, BCA etc.)

Atât pentru spațiile de locuit cât și pentru spațiile comun se vor lua măsuri în faza de proiect D.T.A.C. și faza P.Th. pentru respectarea prevederilor capitolelor 3 si 4 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P.118-99 privind amplasarea,

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

conformarea la foc a construcțiilor, limitarea propagării focului și a fumului, evacuarea fumului și a gazelor fierbinți, căi de evacuare în caz de incendiu.

La fiecare construcție se asigură accesul mașinilor de intervenție .

La nivelul fiecărei clădiri evacuarea se face în cel puțin două direcții distincte și independente.

Instalațiile de stingere se vor realiza conform Normativului NP 086-05 și în funcție de specificul fiecărui obiectiv acestea pot fi:

 • ■  instalații de hidranți de incendiu interiori - debit de calcul 5 l/s timp de 10 min;

 • ■  instalații de hidranți de incendiu exteriori - debit de calcul 10 l/s timp de 3 ore;

 • 3.11. Protecția mediului

9

Elaborarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal conduce la modelarea și integrarea urbanistică a întregii zone.

Soluțiile pentru menținerea parametrilor optimi ai factorilor de mediu sunt de natură urbanistică și tehnică corelate cu cele de ordin administrativ, juridic și igienico-sanitar.

Zona în care se situează terenul este lipsită de factori majori de poluare. Nu existe pericolul degajării de noxe sau elemente care să pună problema protecției mediului. Terenul este plat și nu prezintă riscuri naturale de mediu.

Natura activităților de locuire și comerț preconizate nu reprezintă un factor ce ar putea genera dezechilibre.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform Anexei 1 din H.G. 1076 din 08/07/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe)

 • 1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la :

 • 1.a. Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor

Elaborarea PUZ de față este determinata de intenția de a funcționaliza un perimetru construit în acord cu cerințele și tendința de dezvoltare zonală, relevată prin alte planuri urbanistice aprobate adiacent. Astfel, planul prezent creează în mare măsură cadrul pentru proiecte și activități viitoare,-datorită următorilor factori:

 • ■  densificarea controlată și realizată pe baza studiilor de soluție pentru fiecare caz în parte,

 • ■  planurile urbanistice aprobate în zone adiacente. De remarcat este intenția de dezvoltare pentru zona studiată cu activități de tip locuire colectivă și funcțiuni complementare.

Modelarea zonală propusă creează premise pentru protecția mediului, înțeles ca fiind de tip urban, cu condiția respectării prevederilor din PUZ

3D0Î92       timișoara      românia                  I I                telefon / fax      004 0256 204 624

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2 IȚII lll IC       mDbB 0744 G42489' 0723 399726

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/2006 I I IImJlo4krlILrle-mail modulusarhitect@yahoo.com PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public”.

Soluțiile de densificare propuse creează suportul pentru activități viitoare.

Fiind P.U.Z. pentru zonă destinată locuirii colective și funcțiunilor complementare, terenurile se vor dota cu zone de parcaje necesare, spații verzi, accese auto și pietonale.

Prin cedarea terenului în vederea amenajării tronsonului cu sens unic pe str. Soarelui există premise pentru modernizarea circulației și optimizarea circulației auto în contextul densificării investițiilor în zonă și refacerii obiectivelor degradate, instabile.

Se dezvoltă rețelele edilitare ce deservesc viitoarele obiective.

1.b. Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

Investiția se încadrează în prevederile strategiilor de dezvoltare urbanistică ale Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, se integrează în planurile urbanistice zonale din vecinătate și generează la rândul ei direcții de dezvoltare urbană și densificare.

Prin aprobarea P.U.Z. actual se poate efectua schimbarea funcțiunii actuale a terenului în zonă de locuire colectivă, demersurile necesare edificării și amenajării terenului, de dezvoltare a echipării tehnico-edilitare a zonei și de stabilire a relaționărilor ce se impun cu vecinătățile.

1.c. Relevanța planului pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice, estetice accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural-mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care exploatarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort se va face doar prin aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului, valorificând astfel potențialul natural și cel construit.

Actualmente terenul este needificat și neamenajat, deservind ca loc de depozitare moloz, resturi vegetale, autoturisme avariate și părăsite.

Prin intervențiile propuse prin acest P.U.Z., privind ocuparea terenului studiat cu funcțiuni de locuire colectivă, căi de acces și comunicații, rețele tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrică, rețele de telefonie) - zona se va transforma într-un mediu antropic bine dezvoltat, cu toate caracterisicile aferente.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu.

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Condițiile de autorizare a executării construcțiilor în această zonă vor avea în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic ținînd cont de caracterul zonei.

1 .d. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program

Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de locuire colectivă și funcțiuni complementare nu afectează mediul, fiind luate prin proiectare toate măsurile pentru respectarea prevederilor Normelor C.E. în ceea ce privește protecția tuturor factorilor de mediu.

1.d.1. Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002 (NTPA002).

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele uzate epurate vor fi evacuate in canalul existent la nivelul străzii Ion Neculce, cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuți de Normativul NTPA 002/2002 .

în zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potențialul aport de produse petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un decantor de nămol și separator de hidrocarburi.

Apa potabilă

Alimentarea cu apă pentru consum menajer se realizează prin branșare la rețeaua stradală existentă

Apa uzată

Apele uzate rezultate de la instalațiile interioare sunt dirijate spre canalul stradal existent al municipiului Timișoara.

Vor fi generate ape uzate din surse menajere. Nu există ape uzate de tip tehnologic.

Apele uzate menajere conțin cantitati de poluanti specifice acestor tipuri de ape. Dintre aceștia menționam substanțele organice, compuși cu azot, materii în suspensie și alti compuși specifici.

De asemenea canalizarea care preia apele din parcari va fi echipata cu separatoare de nămol si hidrocarburi înainte de descărcarea in canalizarea incintei.

Vor fi întrunite astfel condițiile prevăzute de Directiva Cadru Apa 2000/60/EC (WFD).

1.d.2. Aerul

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitățile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier.

Sursele de impurificare a atmosferei specifice funcționării obiectivelor

(clădiri cu destinație producție nepoluantă , servicii și depozitare) sunt:

- Surse staționare nedirijate - nu există.

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • -  Surse staționare dirijate - emisiile de poluanți antrenați de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanți specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) și oxizii de azot(NOx).

 • -  Surse mobile - autoturismele. Aceste autovehicule generează poluarea atmosferei cu CO, NOX, SO2 , hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanți sunt intermitente și au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, inclusiv în parcări.

Din datele prezentate se evidențiează că emisiile atmosferice înregistrate pentru zona studiată sunt în principal gaze de ardere de la instalații de mică putere (instalații rezidențiale) care utilizează pentru ardere gaz metan.

Ordinul 462/1993, abrogat parțial de HG 128/2002 și modificat de Ordinul 592/2002, referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17), stipulează că “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condițiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulație a autovehiculelor rutiere -operațiune ce se efectuează la înmatricularea pentru prima dată în țară a autovehiculelor de producție indigenă sau importate, cât și prin condițiile tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice ce se efectuează periodic pe toată durata utilizării tuturor autovehiculelor rutiere înmatriculate în țară”.

Având in vedere că principala sursă de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri :

 • -  realizarea unei zone verzi plantată cu arbuști și arbori pe zona aliniamentului, în proximitatea trotuarului, zonă verde ce devine publică.

 • -  retragerea construcțiilor de la aliniamentul stradal.

 • -  realizarea acceselor interioare precum și zona posterioare se face cu prevederea de plantații pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protecția fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006.

 • -  realizare parcajelor de la nivelul solului pe cât posibil din dale perforate înierbate.

Se vor respecta astfel si prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC

Se propune eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicație și al rețelelor edilitare majore.

Rețeaua de drumuri modernizată în zona amplasamentului studiat pentru a realiza legăturile cu traseele majore existente.

Odată cu realizarea densificării zonei propuse este o necesitate asigurarea utilităților aferente, respectiv rețelele edilitare. Acestea vor fi introduse după cum s-a arătat mai sus.

 • 1.d.3. Solul

Prin realizarea proiectului activitățile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart în două categorii: surse specifice perioadei de execuție și surse specifice perioadei de exploatare.

în perioada de execuție a investiției nu există surse de impurificare a solului cu poluanți. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanți de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului.

în perioada de funcționare sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

PROIECT NR. 58/2010                                 PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor de ambalaje și depozitarea necontrolată a deșeurilor de tip menajer.

în vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri:

 • a) Realizarea unui separator de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier,

 • b) Realizarea de spații adecvate pentru colectarea deșeurilor,

 • c) Lucrări de ameliorare și întreținere a solului în zonele verzi

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursă de poluare.

 • 1.d.4. Zgomotul și vibrațiile

întregul proces tehnologic care se desfășoară cu ocazia realizării proiectului de investiție aferent zonei proiectate este conceput în sensul încadrării în prevederile legale și conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevăzute sunt silențioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat și ușor de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcțiilor, precum și a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus.

Materialele și elementele de construcții prevăzute au indici de izolare la zgomot, de impact reduși în limitele admisibile.

Asigurarea condițiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalații sanitare, instalații de transport pe verticală și orizontală, precum și a unor echipamente corespunzătore.

După implementare, proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental.

Singura sursă actuală de zgomot și vibrații provine de la circulația rutieră la nivelul tramei stradale existente, prin intermediul motoarelor autovehiculelor precum și activități accidentale.

Având în vedere proximitatea zonelor de locuit, obiectivele propuse vor respecta limitele impuse de STAS 10009/88 privind valorile nivelului de zgomot exterior, de sub 60 dB, măsurat la limita incintei.

Pentru limitarea vibrațiilor se iau măsuri la dimensionarea corectă a fundațiilor, platformei pentru parcaje și accesului rutier, în așa fel încât la limita incintei să nu apară vibrații detectabile cu aparatura de specialitate.

 • 1.d.5. Radiațiile

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiațiilor.

 • 1.e. Relevanța PUZ pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Se vor respecta directivele europene legate de protecția mediului incidente, OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum și actele normative subsecvente.

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 1.e.1. Managementul deșeurilor

Rezultate ca urmare a activității desfășurate:

 • - Deșeuri menajere și asimilabile celor menajere,

 • - Deșeuri de ambalaje

Deșeurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile locatarilor, a vizitatorilor, cele specifice activității de locuire colectivă și cele rezultate din ambalaje sunt colectate în recipienți cu această destinație, diferențiați și sunt preluate de societăți autorizate, cu mijloace de transport adecvate, care nu permit împrăștierea lor, în conformitate cu Legea nr.27/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor.

O.U.G. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare transpune in legislația națională Directiva nr. 75/442 privind deșeurile, publicată in Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 194 din 25 iulie 1975, Directiva nr. 91/689 privind deșeurile periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991 și Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2006/12/CE privind deșeurile, publicată in Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006.

Pe amplasament nu vor fi semnalate alte tipuri de deșeuri. Nu există efecte reversibile.

Vor fi respectate prevederile HG 856/2002, precum și ale HG 621/2005.

Soluția de asigurare a utilităților propusă, canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, precum și sistemul de depozitare, colectare și reciclare a deșeurilor sunt conforme cu normele naționale și comunitare actuale de mediu.

 • 1.e.2. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Deoarece lucrările ce se vor executa sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

în corpul de clădire propus, cu destinație de locuire colectivă și comerț-servicii, se vor executa: activități destinate locuirii și comerț / servicii, fără utilizarea sustanțelor periculoase și toxice.

Nu este aplicabilă legislația națională sau comunitară în domeniu.

1.e.3. Protecția calității apelor

Pe perioada implementării proiectului se vor respecta condițiile tehnice de execuție, conform cerințelor avizatorilor.

După perioada de execuție se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreținere necesare evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerințele de calitate ale NTPA 002, date fiind măsurile constructive și tehnice arătate mai sus (separator de produse petroliere).

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Directivei Cadru pentru Apa 2000/60/CE, respectiv a Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente.

Pentru apele uzate se vor respecta Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere (modificată de Directiva 98/15/EC) transpusă prin H.G. nr. 188 din 28 februarie 2002 modificată prin H.G. nr. 352/2005 pentru

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate: conform anexei 2 tab. 1, apele uzate deversate în canalul existent din rețeaua de canalizare orășenească în Stația de epurare Timișoara vor avea indicatorii de calitate cu valorile maxime admise redate în acest tabel (NTPA 002).

 • 2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

 • 2.a. Probabilitatea , durata , frecventa si reversibilitatea efectelor Propunerile promovate prin documentația de față produc efecte ireversibile. Se creează locuri de muncă prin serviciile nou propuse, se realizează spații destinate locuirii la un nivel înalt de calitate, se amenajează o zonă verde în cadrul parcelei.

Trebuie ținut cont că apariția investițiilor induce dezvoltări și modernizări ale zonei cu consecințe pozitive asupra confortului în zonă, apărând spații amenajate pe loturile private dar și pe domeniul public.

2.b. Natura cumulativă a efectelor

Nu e cazul.

2.c. Natura transfrontieră a efectelor Nu se produc efecte transfrontiere.

2.d. Riscul pentru sănătatea umană

Nu e cazul. Nu există riscuri pentru sănătatea umană ori pentru mediu.

în vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Lucrările proiectate nu influențează negativ mediul în ansamblul său. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

2.e. Marimea și spatialitatea efectelor

Nu e cazul.

 • 2.f. Valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat

 • 2.f.i. Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural Nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat.

în conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secțiunea III-zone protejate” și anexele sale publicate în M.O. 152/12. 04. 2000, nu există zone ecologice de interes, desemnate în vecinătatea amplasamentului.

în apropierea perimetrului studiat nu se află nici o arie de protecție avifaunistică sau arii speciale de conservare reglementate conform O.U.G. nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, până la Legea 345/2006.

 • 2.f.ii. Depășirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

300192       timișoara       românia                  I I                telefon / fax      004 025S 204 624

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2              fi I III IC       m°bil 0744 G42483/   0723 399726

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/2006 I I ILJ LJI Lrl I IwJ iiiwJ_______e-mail modulusarhitBCtayahoo.com

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului.

 • 2.f.iii.Folosirea terenului in mod intensiv

Terenul în suprafață de 644 mp are prevăzute ca zone verzi compacte, care delimitează clădirile, o suprafață de 166,85 mp, ceea ce reprezintă 25,91 % din total suprafață aflată în proprietatea titularului investiției.

Pentru zona de locuire colectivă, indicii urbanistici de utilizare a terenului propuși sunt: POT maxim= 40 %, CUT maxim = 2,00.

Regimul maxim de înălțime propus pentru zona locuire colectivă și comerț este P+3E+M (eventual mansardă cu supantă parțială dacă forma acoperișului o permite).

Astfel, se respectă reglementările în vigoare în ceea ce privește coeficientul de ocupare a terenului.

 • 2.g. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional

Nu e cazul.

 • 3.12. Obiective de utilitate publică

Lista obiectivelor de utilitate publică:

Obiective de utilitate publică sunt: drumurile, rețelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.

Dată fiind existența rețelelor de alimentare cu utilități a amplasamentului, nu se impun decât realizarea branșamentelor aferente la acestea, nu apar rețele noi cu rol de utilitate publică.

Cele existente deja sunt:

 • •  Sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă la trama stradală, conducta apă 0 275 mm și 0 80 mm

 • •  Rețeaua centralizată de canalizare menajeră aparținând sistemului de canalizare al municipiului Timișoara, canal beton ovoid 60/90 cm .

 • •  Extinderea rețelei electrice de distribuție de distribuție de joasă tensiune

LES 0,4 kV . ’

 • •  Rețeaua de alimentare cu gaze naturale joasă presiune existentă în acostamentul străzii Ion Neculce.

Obiectivele propuse sunt regăsite în tabelul de mai jos :

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

-Viabilizarea circulației auto și pietonale la nivelul intersecției străzii Soarelui cu str. Ion Neculce prin amenajarea unei bretele cu trotuare laterale si carosabil cu lățime de 4,00 m (sens unic) pe un tronson de 25,00 ml, modernizarea sa cu carosabil asfaltat și trotuar dalat.

 • - Viabilizarea circulației auto și pietonale la nivelul străzii Soarelui, tronson de 51,00 ml intre str. Ion Neculce si str. Gheorghe Asachi prin modernizarea străzii cu carosabil asfaltat și trotuar dalat.

 • - Viabilizare circulației auto și pietonale la nivelul str. Ion Neculce prin modernizarea străzii cu carosabil asfaltat, trotuar dalat și parțial spații verzi de aliniament, în lungime totala de 473 ml.

 • - Amenajarea terenurilor libere din zonele adiacente ca spatii verzi publice (terenul aflat la intersecția dintre str. Noua si str. Ion Neculce, terenuri aflate in zonele de locuințe colective).

-Amenajarea numărului de locuri de parcare necesare, pe domeniul privat, proporțional cu anvergura investiției propuse.

 • - Dotarea cu utilități a zonei propuse spre edificare.

-Amenajarea spațiilor verzi la nivel de aliniament acolo unde prospectul stradal o permite.

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren și construcții):

Terenul în suprafață totală de 644 mp ce face obiectul prezentei documentații este proprietate privată a următoarei persoane fizice:

Terenul pe care se propune derularea investiției este situat în localitatea Timișoara, str. In Neculce nr. 13 și este înscris în C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA, NR. TOP. 7406/1,7406/2 și este proprietatea beneficiarului ROMÂNU REMUS, necăsătorit, bun propriu, cumpărare nr. 61,62/2008 încheiere nr. 23281,23289/2008, nefiind înscrise sarcini.

Determinarea circulației terenurilor între deținători:

în cadrul planșei nr. 06-U - CIRCULAȚIA TERENURILOR atașată documentației sunt marcate prin hașuri circulația terenurilor între deținători și anume:

 • •  Terenuri aflate în proprietate privată destinate construcției de obiective propuse, destinate schimbului.

 • •  Terenuri destinate amenajării de spații verzi destinate schimbului.

 • •  Terenuri aflate în proprietate privată propuse ori recomandate cedării domeniului public pentru modernizarea circulațiilor, amenajarea parcajelor publice, zone verzi.

 • 4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu cadrul conținut al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

La baza elaborării prezentului P.U.Z. și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia au stat:

• Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului

PROIECT NR. 58/2010

PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • •  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 și Ghidul de aplicare al R.G.U., aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000.

 • •  ”Ghidul privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism” - indicativ GM 007-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000.

  * ”Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” - elaborat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCUREȘTI, indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

  © Reglementările cuprinse în P.U.G. și în prevederile Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G.-ului aprobat.


Planul Urbanistic Zonal constituie studiul pe baza căruia se fundamentează modificarea funcțiunii aferente amplasamentului studiat prevăzute inițial prin Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara.

Toate intervențiile în zonă se vor face doar pe baza P.U.Z.-ului aprobat, încadrându-se în prevederile acestuia.

Regulamentul local de urbanism al prezentului P.U.Z. este parte integrantă a proiectului și are un caracter de reglementare ce explicitează și detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor și amenajărilor pe întreaga zonă studiată.

Regulamentul local de urbanism completează prevederile din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 535/1996.

Modificarea prezentului Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. aprobat se va face doar în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor P.U.Z.

Aprobarea unor modificări ale P.U.Z. și implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate realiza numai cu respectare filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o documentația inițială, fiind necesară elaborarea unei noi documentații, conform prevederilor legale.300192       timișoara       românia                  I I                telefon / fax      004 0256 204 624

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2                      lll IE       mohil 0744 G42489'   0723 399726

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/2006     ! I ILzrlLrBIEssrlKaăl       e-mail modulusarhitact@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT

„ PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE - ”

Denumire proiect:

Beneficiar:

Amplasament:

Proiectant general:

Nr. proiect:

Data elaborării:


„PLAN URBANISTIC ZONAL -ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE” J

ROMÂNU REMUS

INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMIȘOARA,

STR. ION NECULCE NR. 13

 • C.F. NR. 18333 - TIMIȘOARA

NR. TOP. 7406/1, 7


S.C. MODULUS S

58 /2010

august 2010

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. GENERALITĂȚI

J

 • 1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent „PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE” este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse în prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea construcțiilor, în limitele terenului studiat.

Modificările Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai în condițiile în care nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism și urmează filiera de avizare și aprobare pe care a urmat-o documentația inițială.

 • 2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau reflementări legale în vigoare, printre care se menționează:

 • •  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului.

 • •  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 și Ghidul de aplicare al R.G.U., aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000.

 • •  ”Ghidul privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism” - indicativ GM 007-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000.

 • •  ”Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal” - elaborat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT BUCUREȘTI, indicativ GM 010-2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

 • •  ”Planul de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timișoara”.

 • •  Reglementările cuprinse în ”Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara” și în prevederile Regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. aprobat.

 • •  Codul Civil.

 • •  Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • •  Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor.

 • •  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții.

 • •  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

e Legea nr.82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

 • •  Legea nr.7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare.

 • •  Legea privind protecția mediului nr.137/1995, republicată.

PROIECT NR. 58/2010           ~_____________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • •  Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr. 213/1998.

 • •  Ordinul Ministerului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

 • •  Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

 • •  Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

 • 3. DOMENIUL DE APLICARE

Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru orice categorie de teren aflat în limita terenului studiat.

Zonificarea funcțională a terenului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități ce se desfășoară pe teren și de ponderea acestora, evidențiate în planșa de reglementări. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor realiza în cadrul fiecărei zone funcționale.

 • 4. DISPOZIȚII GENERALE

Regulamentul Local de Urbanism aferent „Planului Urbanistic Zonal - Zonă locuințe colective” cuprinde prescripții și reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a teritoriului cuprins în perimetrul intravilan detaliat prin P.U.Z.

Activitatea de construire în cadrul P.U.Z. se va desfășura pe terenuri libere, needificate și prin schimbarea de destinație actuală a terenurilor.

Autorizarea executării construcțiilor pe terenuri ce necesită întocmirea de documentații de urbanism fază P.U.Z. nu se va efectua decât în urma elaborării și aprobării acestor documentații.

La eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire se va ține seama de următoarele recomandări de ordin general:

 • - încadrarea profilului funcțional al construcției supuse autorizării în cadrul funcțiunii prevăzute pentru zona respectivă

 • - verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, concesionare etc.)

 • - protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de utilitate publică

 • - încadrarea construcției supuse autorizării în zona ce permite construirea

 • - asigurarea condițiilor de echipare tehnico-edilitară, a acceselor carosabile etc.

Autorizarea executării construcțiilor având destinații diferite de funcțiunea dominantă a zonei respective propuse prin P.U.G. se va face în condițiile în care nu crează incomodări sau disfuncționalități, asigurându-se măsurile de protecție și integrarea lor în structura urbană stabilită prin P.U.G.

Autorizarea executării construcțiilor pe terenuri arabile se va realiza după elaborarea studiilor pedologice și scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestora.

Amplasarea construcțiilor față de arterele de circulație se va face conform profilelor transversale stabilite prin P.U.G.

Parcelelor ce urmează a fi edificate li se va asigura un acces dintr-un drum public, având o lățime minimă de 3,00 m.

Amenajarea și întreținerea spațiului public și a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentații de specialitate.

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT

  • 5.1. Impactul asupra calității solului

Prin activitățile permise propuse nu rezultă ape uzate tehnologice ci doar menajere, evacuate în rețeaua de canalizare existentă.

Apele pluviale colectate de la nivelul platformelor interioare, a drumurilor de incintă și apele pluviale colectate de pe acoperișuri vor descărca în rețeaua de canalizare existentă.

în vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri ce se vor detalia la faza de proiectare D.T.A.C. și P.Th.:

 • - Realizarea unei rețele interne de rigole pluviale,

 • - Realizarea unui separator de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier,

 • - Realizarea unor platforme betonate pentru zonele de acces la parcajele de la sol și parterul clădirii,

 • - Realizarea de spații adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor,

 • - Lucrări de ameliorare și întreținere a solului în zonele verzi

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursă de poluare.

 • 5.2. Impactul asupra calității subsolului și stratului freatic

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Prin măsurile ce se vor adopta la faza de proiectare D.T.A.C. și P.Th. vor fi excluse orice sursă posibilă de poluare accidentală ori rezultată din procesele tehnologice în perioada de funcționare a obiectivului ce ar putea avea impact semnificativ asupra calității subsolului sau stratului freatic.

 • 5.3. Impactul asupra calității aerului

Activitățile permise fiind de tip locuire respectiv funcțiuni complementare, sursele de poluare a aerului sunt datorate în principal traficului auto la nivelul drumurilor adiacente.

Având in vedere că principala sursă de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri:

 • - Realizarea unei zone verzi amenajate pe zona adiacentă fronturilor stradale.

 • - Retragerea construcțiilor de la aliniamentul stradal.

 • - Realizarea acceselor interioare precum și zona posterioară se face cu prevederea de plantații pentru îmbunătățirea capacității de regenerare a atmosferei, protecția fonică și eoliană.

 • 5.4. Impactul asupra patrimoniului construit

în zona care face obiectul prezentului P.U.Z. există construcții, față de care obiectivul se alătură, soluțiile tehnice vizând alăturarea unei construcții noi de cele existente vor face, dacă este cazul, obiectul unor expertize tehnice prealabile realizării

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

proiectului tehnic propriu-zis, distanța până la cele mai apropiate obiective din zona limitelor de proprietate neimpunând soluții de protejare a patrimoniului construit din vecinătate.

 • 6. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR gl LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Zona studiată nu prezintă riscuri deci nu se impun reguli cu privire la siguranța construcțiilor.

Elaborarea PUZ de față este determinată de intenția de a funcționaliza un perimetru inițial destinat locuirii individuale în acord cu cerințele și tendința de dezvoltare zonală, relevată prin celelalte planuri urbanistice aprobate. Astfel, planul prezent creează în mare măsură cadrul pentru proiecte și activități viitoare, datorită următorilor factori:

 • - construirea obiectivului proiectat,

 • - planurile urbanistice din zone adiacente aprobate.

De remarcat este intenția de densificare pentru zona studiată cu activități de tip locuire colectivă și servicii, comerț.

Modelarea zonală propusă creează premise pentru protecția mediului, înțeles ca fiind de tip urban, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stres ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism, asigură “corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public”.

Soluțiile de densificare urbană propuse creează suportul pentru activități viitoare.

Fiind P.U.Z. pentru zonă destinată locuirii colective, terenul se va dota cu zone de parcaje necesare, spații verzi, accese auto și pietonale.

Există premise pentru eficientizarea traficului auto și pietonal pe domeniul public la nivelul unor căi de acces la teren prin modernizarea acestora și amenajarea lor cu carosabil asfaltat și trotuare dalate (strada Soarelui pe sectorul adiacent limitei de proprietate sud-vestice, str. Ion Neculce între Bd. Ștefan Cel Mare și str. Nouă, str. Soarelui - tronson între str. Ion Neculce și str. Gh. Asachi), amplasamentul fiind situat într-o zonă a intravilanului cu potențial ridicat de dezvoltare, stabilindu-se ca investiția să se racordeze tramei stradale existente (Strada Soarelui și str. Ion Neculce).

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
 • 1. REGULI DE UTILIZARE A TERENURILOR

  • 1.1. Modul de utilizare a terenurilor

Zona studiată se încadrează din punct de vedere funcțional, în prezent, în categoria terenurilor pentru construcții și amenajări situate în teritoriul intravilanului municipiului Timișoara.

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Funcțiunea actuală a zonei este, în conformitate cu prevederile P.U.G. al Municipiului Timișoara aprobat, aceea de zonă rezidențială și funcțiuni complementare, subzona rezidențială existentă cu locuințe joase: clădiri în regim P-P+2E (LM a ), fiind înscrisă în UTR 40.

Se propune schimbarea funcțiunii actuale a terenului în zonă destinată amplasării de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii.

Tipul de investiție propusă, deși prevede schimbarea funcțiunii actuale a terenului aduce beneficii zonei datorită creării premiselor unei densificări controlate și la parametrii calitativi înalți.

 • 1.2. Tipuri de zone funcționale

Zona studiată se încadrează din punct de vedere al folosinței, în prezent, în categoria terenurilor needificate tip curți-construcții din intravilan, propuse spre construire.

în vederea asigurării compatibilităților funcțiunilor, autorizarea executării lucrărilor de construcții se face pe baza analizei raporturilor între obiectul propus și structura funcțională a zonei în cadrul documentațiilor de urbanism.

Pentru integrare în zonă a construcțiilor noi se va ține seama de Normele de Igienă aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997.

Intervențiile urbanistice propuse prin actualul P.U.Z. conduc la generarea unor zone stabilite ca aparținând următoarelor funcțiuni, fiind dispuse în teren distinct:

 • •  spații destinate amplasării de unități destinate locuirii colective.

 • •  spații destinate infrastructurii și echipării tehnico-edilitare (drumuri, platforme, parcaje, dotări edilitare).

® spații verzi compacte amenajate, cu rol de protecție și/sau agrement.

 • 1.3. Funcțiunea dominantă a zonei

5

Funcțiunea dominantă propusă pentru zona studiată este aceea a locuințelor colective, în regim de înălțime suprateran P+3E - P+3E+M (eventual mansardă cu supantă parțială dacă forma acoperișului o permite), și funcțiuni complementare compatibile cu funcțiunea de bază.

 • 1.4. Funcțiunile complementare admise ale zonei

în afara funcțiunii de locuire colectivă această zonă va putea acomoda funcțiuni complementare cum ar fi:

 • •  Servicii, birouri aferente activităților comerciale, sedii firme;

 • •  Alte dotări pentru prestarea serviciilor pentru populație;

 • •  Accese pietonale și carosabile, platforme de acces, parcaje auto și drumuri de deservire în incintă;

 • •  Spații verzi amenajate ca plantații de protecție, scuaruri, spații verzi cu rol de recreere și odihnă;

 • •  Echipamentele tehnico-edilitare și amenajările acestora.

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • 1.5. Utilizare funcțională

9

 • 1.5.1. Utilizări permise

 • •  Construcții cu funcțiune de locuință colectivă precum și echipamente legate de funcționarea zonei, cu asigurarea numărului minim legal al locurilor de parcare la nivel de parcelă;

 • •  Spații, de regulă amplasate la parterul construcțiilor propuse, destinate comerțului, serviciilor sau altor activități ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a vecinătăților;

 • •  Spații verzi amenajate;

 • •  Accese pietonale și carosabile, drumuri de deservire la nivel de parcelă, platforme încărcare-descărcare, parcaje auto;

 • •  Este permisă construirea de spații pentru protecția și parcarea automobilelor aferente (pergole, garaje, sisteme de parcare etajate etc,);

 • •  Construcții pentru gospodărie comunală, echipamente și instalații tehnico-edilitare necesare dezvoltării zonei.

 • 1.5.2. Utilizări permise cu condiții

 • •  Este permisă realizarea de spații destinate atelierelor sau unităților de prestări de servicii mici, cu maximum 5 angajați, cu condiția netransformării lorîntr-o activitate mijlocie, cu un personal mai numeros și asigurării numărului minim legal de locuri de parcare la nivel de parcelă;

 • 1.5.3. Interdicții temporare

 • •  Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică (modernizare drumuri, platforme de acces, rețele edilitare etc.) impune ca eventualele dezmembrări, unificări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare dotărilor publice. Se instituie obligativitatea cedării domeniului public a suprafeței de 75,00 mp din parcela înscrisă în C.F. Nr. 18333-Timișoara, nr. top. 7406/1,7406/2 și aflată în proprietatea beneficiarului necesară lărgirii prospectului stradalstr. Soarelui și modernizării circulației. Celelalte zone cu propuneri de cedare a unor suprafețe de teren domeniului public sunt cu caracter de recomandare.

 • 1.5.4. Utilizări interzise

 • •  Este interzisă amplasarea unităților de producție de orice natură și a altor obiective industriale cu caracter poluant sau nepoluant sau ce prezintă riscuri tehnologice, cu impact semnificativ asupra zonelor rezidențiale adiacente;

 • •  Sunt interzise atelierele, unitățile pentru prestări de servicii, altele decât cele menționate la cap. 1.5.2.;

 • •  Sunt interzise dotările aferente comerțului en-gros, activități de depozitare a produselor toxice ori cu impact semnificativ asupra mediului;

 • •  Se interzice amplasarea construcțiilor și amenajărilor care prin natura, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea și confortul zonei;

 • •  Anexele gospodărești de orice tip; Depozitele de deșeuri de orice natură;

PROIECT NR. 58/2010                                PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

 • 2. REGULI DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

2.1.Orientarea față de punctele cardinale

Se va asigura pentru fiecare construcție posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, spre a evita orientarea exclusiv nord.

Amplasarea construcțiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile cu funcțiune destinată locuirii amplasate pe fațada cea mai favorabilă să se asigure durata zilnică minimă de însorire de 1 - 1 % h.

Pentru iluminarea spațiilor de serviciu se pot lua în considerare și soluții de iluminat zenital , prin luminatoare amplasate la nivelul acoperișului ori iluminat și ventilație artificială.

 • 2.2. Amplasarea față de drumurile publice

Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu funcțiunea de locuințe colective și funcțiuni complementare se va permite numai cu respectarea zonei rezervate prospectului stradal transversal prezentat și respectarea eventualelor zone de gardă ale acestuia.

 • 2.3. Amplasarea față de aliniament

Aliniamentul este limita dintre domeniul public și cel privat.

Având în vedere configurația zonei, forma poligonală neregulată a parcelei studiate, necesitatea cedării terenului pentru modernizarea circulației pe strada Soarelui precum și alinierea construcțiilor vecine, se propun următoarele:

 • •  Amplasarea față de aliniament a volumului major a clădirii propuse se va face cu o retragere de 1,10 m -1,95 m față de limita de proprietate la str. Ion Neculce, în conformitate cu aliniamentul frontului nordic al străzii, la minimum 1,90 m de mezuina dreapta (nord-estică) în zona frontului stradal pe o adâncime de circa 7,50 m, respectiv cu retragere de minimum 5,00 m față de limita de proprietate nord-estică de-a lungul parcelei, la o distanță minimă de 6,00 m față de limita de fund, iar aliniamentul lateral sud-vesticîn corelare cu zona de teren propusă spre cedare domeniului public.

 • •  Spațiul cuprins între limita trotuarului și aliniamentul propus va conține o zonă verde (atât la str. Soarelui cât și la str. Ion Neculce), împrejmuirea propusă la nivelul frontului parcelei se propune a fi executată transparent, cu înălțime mică sau deloc. în această zonă se vor regăsi proiecțiile balcoanelor fațadei principale propuse la etajele superioare.

Organul emitent al C.U. și A.C. va ține seama de respectarea aliniamentului stradal și pentru intervenții ulterioare la nivelul loturilor vecine.

Amplasarea construcțiilor se va face în perimetrul construibil propus, conform planșelor nr. 03-U : Reglementări urbanistice și nr. 06-U : Propunere mobilare urbanistică, aferente actualei documentații.

 • 2.4. Amplasarea în interiorul parcelei și în raport cu limitele dintre parcele

Modul de amplasare a construcțiilor în raport cu limitele dintre parcele va fi izolat sau la minimum 1,90 m spre vecini (pe mezuina dreaptă).

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Corpul de construcție propus, având funcțiune de locuință colectivă, se va amplasa în perimetrul edificabil propus în planșele nr. 03-U : Reglementări urbanistice și nr. 06-U : Propunere mobilare urbanistică, aferente actualei documentații.

Având în vedere regimul de înălțime maxim impus ca fiind P+3E+M, (eventual mansardă cu supantă parțială dacă forma acoperișului o permite) construcțiile se vor amplasa în perimetrul edificabil propus, la min. 1,90 m de limita laterală nord-estică .

Corpurile de construcție propuse se vor amplasa la minimum 6,00 m față de limita posterioară a lotului.

Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelată, astfel încât să rezulte un ansamblu unitar din punct de vedere al volumetriei, caracteristicilor arhitectonice și al sistematizării pe verticală.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • 3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 3.1. Accese carosabile

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții la rețeaua de circulație și transport reprezintă o condiție majoră în configurarea, amplasarea și autorizarea acestora.

Accesele în zonă vor fi marcate și semnalizate corespunzător.

Autorizarea executării lucrărilor de construcții se va face doar în cazul asigurării posibilităților de acces la drum public sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor și protecție civilă.

La dimensionarea drumurilor de incintă se va ține cont de prevederile legale în vigoare privind profilul stradal corespunzător categoriei drumului, având în vedere că gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenție sunt de 3,80 m lățime și 4,20 m înălțime.

Drumurile de incintă vor fi proiectate și prevăzute cu marcaje și indicatoare corespunzătoare. Documentația de execuție a lucrărilor aferente acceselor în zona studiată vor face obiectul unor documentații întocmite de proiectanți de specialitate.

 • 3.2. Accese pîetonale

Autorizarea executării lucrărilor de construcții se va face doar în cazul asigurării acceselor pietonale potrivit importanței și destinației construcției.

Se vor avea în vedere executarea de lucrări specifice pentru asigurarea acceselor persoanelor cu disabilități locomotorii în toate spațiile publice (trotuare, rampe de acces conform normativelor în vigoare).

 • 4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA DOTĂRILOR TEHNICO-EDILITARE

  • 4.1. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente

J

Autorizarea execuției construcțiilor va fi permisă doar în cazul existenței posibilităților de racordare la rețelele de apă, canalizare menajeră și energie electrică.

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Nu se admit soluții de echipare în sistem individual decât în contextul realizării unor rezolvări comune cu respectarea legislației în vigoare ori dacă beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

 • 4.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

9

Realizarea de rețele publice edilitare se va face de către autoritățile locale sau de către beneficiar, total sau parțial.

Lucrările de racordare și branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

 • 4.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de alimentare cu apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietatea publică a comunității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

 • 4.4. Amplasarea lucrărilor de echipare a clădirilor

Lucrările de echiparea a clădirilor (apă, canal menajer, gaze, alimentare cu energie electrică, telecomunicații, TV prin cablu, etc.) se vor proiecta și organiza evitând traseele aparente, fiind de regulă îngropate (trasee subterane).

Se admit, în cazuri bine justificate și în mod excepțional, pozarea supraterană a rețelelor de echipare a clădirilor.

Evacuarea apelor pluviale de la nivelul acoperișurilor se face pe parcela respectivă și, împreună cu apa pluvială de la nivelul drumurilor de deservire și platformelor pavate se colectează prin intermediul unei rețele de rigole spre căminul de racord la rețeaua stradală.

Orice amenajare realizată pe un teren trebuie rezolvată în așa fel încât să nu constituie un obstacol pentru evacuarea apelor pluviale la rigolele pluviale propuse.

Lucrările de sistematizare pe verticală a terenului destinat construirii se vor realiza astfel încât apele pluviale să nu aibă direcția de scurgere spre terenurile vecine ci numai spre rigolele propuse în incintă.

 • 5. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENULUI Șl CONSTRUCȚIILOR

  • 5.1. Parcelarea

în cazul necesității efectuării de lucrări de parcelare ori reparcelare proprietarii terenului supus parcelării vor ceda fără despăgubire și sarcini de orice natură suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, piețe, alei, fundături sau parcuri.

Adâncimea loturilor va fi mai mare sau egală cu frontul acestora.

 • 5.2. înălțimea construcțiilor

J                                                           9

Deoarece specificul funcțiunii nu impune înălțimi libere interioare la un nivel al imobilului de peste 3,00 - 3,10 m, regimul de înălțime maxim propus este P+3E+M

300192       timișoara       românia                  I I                telefon / fax      004 0256 204 624

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2 |RW| LI "|| ||| |f"       mobil 0744 642489/ 0723 399726

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/2006 I I ILJILaritelItele-mail modulusarhitect8yahoo.com PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

(eventual mansardă cu supantă parțială dacă forma acoperișului o permite), înălțimea maximă la cornișă a construcției fiind 14,50 m respectiv la coamă de maximum 19,00 m.

 • 5.3. Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Se interzice autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului sau arhitecturii.

Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

Sunt interzise imitațiile de materiale.

J

Fațadele aceluiași corp de clădire, fie ele laterale ori posterioare vor fi tratate unitar în ceea ce privește nivelul calitativ al finisajelor, în armonie.

Lucrările tehnice (rețele, conducte de branșament etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmurilor.

Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute asfel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau al zonei înconjurătoare.

Instalațiile exterioare de climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate numai pe acoperișuri, doar pe versantul interior, retrase obligatoriu cu minimum 3.00 m - acestea se vor propune din faza de proiectare P.T. ori D.D.E.

Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi culori pastelate și armonizate.

Construcțiile pot avea învelitori tip terasă sau șarpantă. La stabilirea pantelor de acoperiș se va urmări ca acestea sa fie realizate la 20°- 70°, curbe ori acoperișuri tip terasă.

 • 5.4. Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) și coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.)

Procentul de ocupare se stabilește în funcție de destinația construcției care urmează a fi amplasată și de condițiile de amplasare existente pe teren.

Terenul are dimensiuni relativ mici, configurația zonei precum și obligativitatea cedării terenului în vederea modernizării și viabilizării circulațiilor pe str. Soarelui, a păstrării unor suprafețe minime destinate acceselor, parcajelor și platformelor precum și spațiilor verzi, pentru zona de locuințe colective se propune un procent de ocupare a terenului

P.O.T. maxim = 40% și un coeficient de utilizare a terenului

C.U.T. maxim = 2,00.

 • 6. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI Șl ÎMPREJMUIRI

  • 6.1. Parcaje. Garaje. Anexe

Tuturor tipurilor de construcții li se vor realiza corelat suprafețele necesare parcării și garării, caracteristice pe funcțiuni.

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se va face numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

PROIECT NR. 58/2010_________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Pentru construcțiile cu funcțiune de locuire colectivă vor fi prevăzute locuri de parcare funcție de specificul activității, după cum urmează:

 • - minimum un loc de parcare pentru fiecare unitate funcțională (apartament);

 • - spor de 15 % destinat vizitatorilor sau unui al doilea automobil ;

Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Amplasarea parcajelor față de clădirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanțelor necesare securității depline în caz de incendiu, precum și gabaritele autospecialelor de intervenție, în conformitate cu normativele în vigoare.

Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

De regulă lucrările rutiere vor fi însoțite și de lucrări de plantare în aliniament. Plantațiile rutiere fac parte integrantă din ansamblul lucrărilor de drumuri, permițând integrarea drumului în peisajul pe care îl traversează și asigurând reducerea noxelor și a poluării sonore.

 • 6.2. Spații verzi

Este obligatorie amenajarea și plantarea spațiilor verzi la aliniamentul străzii Ion Neculce și străzii Soarelui.

Spațiul verde compact la nivel de parcelă nu va fi mai mic de 25% din suprafața lotului.

Arborii de dimensiuni mari vor fi plantați la cel puțin 2,00 m distanță de parcela vecină.

Se interzice folosirea spațiilor verzi ca locuri de depozitare temporară sau definitivă a diverselor materiale sau deșeuri. Acestea se vor depozita pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la deponeul municipiului Timișoara.

 • 6.3. împrejmuiri

în vederea asigurării intervențiilor de pe domeniul public la rețeaua existentă, se propune a nu mai fi executate împrejmuiri la nivelul fronturilor stradale.

Dacă totuși se impune realizarea acesteia, se propune a fi executată transparent, cu înălțime mică, cu socluri pline de maximum 0,50 m înălțime și panouri din grilaje metalice, transparente, împrejmuiri cu înălțime maximă de 1,50 m. Acestea pot fi dublate de gard viu.

Pe limitele laterale și spre spatele lotului se pot realiza împrejmuiri opace cu înălțimea maximă de 2,00 m.

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

y

CARACTERISTICI

Zona de locuințe colective și funcțiuni complementare studiată în prezentul P.U.Z. va cuprinde construcțiile cu regim de înălțime maximum P+3E+M (eventual mansardă cu supantă parțială dacă forma acoperișului o permite).

Trama stradală este cea existentă, cu redimensionări și modernizări, propunându-se suplimentar realizarea de drumuri de incintă, trotuare, parcaje și platforme de parcare/întoarcere.

Teritoriul studiat în prezentul P.U.Z. cuprinde un teren ce își schimbă destinația de locuire individuală în zonă de locuințe colective.

REGLEMENTĂRI

Pentru teritoriul P.U.Z. analizat, terenurile sunt supuse unui regim de interdicție temporară de construire până la elaborarea, avizarea și aprobarea documentației P.U.Z.

Certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru obiectivele propuse pe aceste terenuri nu se vor elibera decât după avizarea și aprobarea documentației fază P.U.Z.

Prezentul Regulament de urbanism va constitui parte din tema de proiectare a obiectivelor propuse spre autorizare.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiunile ce vor urma aprobării P.U.Z. și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Unitățile teritoriale de referință (U.T.R.) sunt delimitate de limite fizice existente: axul străzilor, limitele parcelelor.

Unităților teritoriale de referință li se aplică atât prescripțiile prevăzute la cap. I “GENERALITĂȚI” cît și prescripțiile prevăzute în Regulamentul de urbanism la nivelul unităților teritoriale de referință.

P.O.T. (procentul de ocupare a terenului) reprezintă raportul procentual dintre suprafața construită (Sc) și suprafața terenului (St) pe care se amplasează construcția supusă autorizării

P.O.T. = Sc (mp) / St (mp) x 100

C.U.T. (coeficientul de utilizare a terenului) reprezintă raportul dintre suprafața desfășurată a tuturor clădirilor existente (Sd) propuse pe un teren și suprafața acestui teren(St).

C.U.T. = Sd (mp) / St (mp)

REGULAMENT LA NIVELUL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ

PROIECT NR. 58/2010                                  PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE

Zonă de locuințe colective și comerț, funcțiuni complementare

CARACTERISTICI

Zonă destinată funcțiunilor de locuire și funcțiuni complementare Zone verzi amenajate

REGLEMENTĂRI

 • a. Funcțiuni permise

 • -  funcțiune dominantă : construcții pentru locuințe colective cu funcțiuni complementare

 • b. Funcțiuni interzise

9

 • - construcții pentru activități de producție industrială sau agrozootehnică și de depozitare, comerț en-gros, care prin activitățile specifice stânjenesc locuirea prin poluare fonică, olfactivă, substanțe toxice emanate etc.

 • - parcarea autovehiculelor pe trotuare sau spații verzi amenajate.

Regim de înălțime

Se vor autoriza construcții cu o înălțime maximă de P+3E+M (eventual mansardă cu supantă parțială dacă forma acoperișului o permite).

Regim de aliniere

Construcția cu funcțiunea de locuință colectivă se va amplasa la nivelul frontului str. Ion Neculce la o distanță de 1,10 - 1,90 m, conform planșelor din documentație nr. 03-U Reglementări urbanistice, 06-U Propunere mobilare urbanistică.

Indicatori de utilizare a terenului

P.O.T. maxim = 40,00 %

C.U.T. maxim = 2,00.


300192       timișoara       românia                  I I                telefon / fax      004 D25B 204 624

str. filaret barbu nr. 8/a, scara a, ap. 2                      ||| IE       mDhil 0744 G42489'   0723 399726

C.U.I. R 18838540 J 35/2241/2006 I I IU Lrl Lrl I Lari           e-mail modulusarhitect@yahoo.com

PROIECT NR. 58/2010__________________________________PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

CONCLUZII ÎN URMA EFECTUĂRII STUDIULUI DE ÎNSORIRE

Pentru amplasamentul studiat din municipiul Timișoara, strada Ion Neculce nr.13 și vecinătăți s-a realizat un studiu de însorire atașat documentației : Planșa nr.07-U -Studiu de însorire prin care s-a prezentat modul în care obiectul implantat propus conform planșei de mobilare urbanistică (Planșa 06-U din documentație) și clădirile vecine sunt iluminate natural, în fazele solstițiului de vară (22 iunie) respectiv solstițiului de iarnă (22 decembrie).

Coordonatele amplasamentului sunt: 45°45‘ 9,29" latitudine nordică,

21° 15'11,76" longitudine estică.

Pentru solstițiul de iarnă (22 decembrie):

Răsăritul soarelui ora 08,13, azimut 123,7° Apusull soarelui ora 16,54, azimut 236,3°.

Datorită alinierii terenului pe direcție nord-vest - sud-est, a distanțelor față de clădirile existente și a gabaritului construcției propuse spre implantare se concluzionează că din punct de vedere al asigurării duratei minime de iluminare naturală a spațiilor de locuit, de minimum 1 % h la solstițiul de iarnă, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, art.2. intervenția propusă nu afectează negativ clădirile de locuit vecine, precum nici acestea nu afectează implantul propus și anume :

 • 1. Pentru vecinătatea nord-vestică - există doar terenuri needificate cu funcțiunea de grădină.(terenuri cu nr. top.7348, 7349), neafectate de conul de umbrire.

 • 2. Pentru vecinătatea nord-estică - terenuri cu locuințe în str. Neculce nr. 15, 15A -locuința existentă (corpul major aflat în proximitatea mezuinei terenului propus spre amenajare) are fațade cu goluri de fereastră doar pe laturile sud-estică, nord-vestică și nord-estică. Restul clădirilor au rol de anexă gospodărească. Se asigură condițiile minime de iluminare naturală a spațiilor de locuit.

 • 3. Pentru vecinătatea sud-estică - strada Ion Neculce și vis-a-vis parcelele cu locuințe din strada Ion Neculce nr.14, 14A. Nu sunt afectate în nici un fel de implantul propus.

 • 4. Pentru vecinătatea sud-vestică - strada Soarelui și parcela cu locuință din strada Ion Neculce nr. 11 - Prin distanța, orientarea și gabaritul clădirii existente la nr. 11 și a celei propuse la nr. 13 se asigură condițiile minime de iluminare naturală a spațiilor de locuit ale ambelor clădiri.

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, a Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/1996 și a Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, cu modificările și completările ulterioare intervenția propusă în țesutul construit existent respectă cerințele minimale în legătură cu asigurarea condițiilor minime de iluminare naturală a spațiilor de locuit.

ORDINUL ARHITECȚILQR DIN H0MAMIA


BQadan LBU

Arhitict cu drtyk d9 semngfurâ


Rețea de apa existenta fonta, Dn 80 mm, otel Dn 275 mm

Rețea de canal existenta beton, Ov 60/90 mm

Rețea de gaz existenta

Rețea electrica aeriana joasa tensiune existenta existenta Branșament de apa propus PE100HD,PN10 Dn 63 mm; L=6 m Racord canal propus PVC.SN4 De 250 mm; L= 5 m Branșament gaze naturale propus

Branșament electric propus

Cămin de apometru proiectat; buc.=1

Cămin de racord proiectat; buc.=1

Post reglare măsurare propus; buc.=1 Firida de distribuție propusa; buc.=1
/ K

1

k


PLAN URBANISTIC ZONAL "ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE-


£ .I

„CON51R


Sef proiect:

arh. Bogdan Albu

Proiectant:

ing. Ovidiu Napau

Desenat:

ing. Ovidiu Napau
ROMÂNIA JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2011-012097/27.06.2011

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

privind avizarea documentației Plan Urbanistic Zonal “Zonă locuințe colective”, str.Ion Neculce nr.13 , Timisoara

Avand in vedere cererea insotita de Certificatul de Urbanism cu nr. 2715/15.06.2010, inregistrata cu nr. UR2011-012097/27.06.2010, prin care s-a solicitat eliberarea Avizului Prealabil de Oportunitate;

Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 07/11.02.2009 și de Avizul Favorabil nr. 05/21.10.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Avand in vedere ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism: ,,ART. 3 Pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritățile administrației publice locale competente vor asigura informarea și consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului județean/local/Consiliului General al Municipiului București, în funcție de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură”;

Ținând cont că potrivit procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului:

Documentatia PUZ “Zonă locuințe colective”, str.Ion Neculce nr.13 Timisoara se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), informarea si consultarea publicului se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica.

Arhitect Sef Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU                         CONSILIER

Arh. Emilian Sorin CIURARIU               Ing.Gabriella POSTELNCU