Hotărârea nr. 250/2011

250/12.07.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană"
Hotararea Consiliului Local 250/12.07.2011
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-14034 /30.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 82/29.03.2011- privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(7) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană".

Art. 2: Se aprobă sediul Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană", în judeţul Timiş, localitatea Timişoara, Bd.C.D.Loga nr.1.

Art. 3: Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 100 lei reprezentând constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei "Timişoara Capitală Culturală Europeană".

Art. 4: Se aprobă cotizaţia anuală a Municipiului Timişoara în cuantum de 100 lei.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Comunicare şi Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Instiuţiei Arhitect Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartiment Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2011-    / 30.06.2011

APROBAT

PRIMAR,

GHEORGHE CIUHANDU


Bd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet:

www.primariatm.ro


R E F E R A T

privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociației “ Timișoara Capitală Culturală Europeană”

Prin H.C.L. nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susținerea demersurilor privind candidatura Timișoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

Având în vedere că procesul de selecție a unei capitale culturale începe cu 6 ani înainte de eveniment, cu lansarea de către guvern a unei competiții interne între orașe, se impune ca o necesitate începerea pregătirilor pentru participarea municipiului Timișoara la această competiție națională. Acțiunile care vor avea loc în cadrul acestui eveniment presupune realizarea unor activități de interes general la nivelul și în interesul comunității timișorene, activități culturale, artistice, sociale, instructiv-educative, sportive, arhitectonice și urbanistice de mare anvergură.

Întrucât la pregătirea, organizarea și derularea acestor acțiuni de mare anvergură vor participa instituții și organizații din diverse domenii de activitate, societăți comerciale, artiști, arhitecți, cetățeni ai municipiului Timișoara etc. se impune ca o necesitate înființarea unei asociații culturale care să unească toate entitățile timișorene care doresc să participe la acest eveniment cultural.

În acest scop, la inițiativa Teatrului Național din Timișoara, au început demersurile în vederea înființării unei asociații având ca scop principal pregătirea programului de desfășurare a evenimentului “ Timișoara Capitală Culturală Europeană”, coordonarea acțiunilor din cadrul acestui eveniment, precum și colectarea fondurilor necesare. Pentru ca această asociație să poată funcționa sunt necesare: existența unui sediu, a unui patrimoniu și a unei surse permanente și sigure de finanțare.

Patrimoniul inițial se va constitui prin contribuția de minim 100 lei a fiecărui membru fondator, taxa de înscriere, precum și din aportul în natură al acestora. Sursa permanentă de finanțare este reprezentată de cotizația anuală de 100 lei/ membru.

Deoarece Primăria Municipiului Timișoara principalul inițiator al acestui proiect și

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem:

 • 1. Aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociației “ Timișoara Capitală Culturală Europeană ;

 • 2. Aprobarea sediului Asociației “ Timișoara Capitală Culturală Europeană , în județul Timiș, localitatea Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1;

 • 3. Alocarea în bugetul local a sumei de 100 lei reprezentând constituirea patrimoniului inițial la Asociației „ Timișoara Capitală Culturală Europeană ”,

 • 4. Aprobarea cotizației anuale a Municipiului Timișoara în cuantum de 100 lei .

  DIRECȚIA COMUNICARE

  Director Executiv,

  Violeta Mihalache


  DIRECȚIA ECONOMICĂ

  Director Executiv

  Smaranda Haracicu


Avizat juridic,

Cod FP53-01,ver.1