Hotărârea nr. 25/2011

25/25.01.2011 privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu Ambasada Marii Britanii în România în vederea implementării proiectului "Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative (Technopole)"
Hotararea Consiliului Local 25/25.01.2011
privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu Ambasada Marii Britanii în România în vederea implementării proiectului "Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative (Technopole)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 1062/18.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 390/27.10.2009 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Timişoara din România şi Oraşul Nottingham din Marea Britanie;
Având în vedere Adresa de la Ambasada Marii Britanii în România, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2011- 1019/18.01.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2 lit. b) şi e), alin.4 lit. a) şi alin.7 litera a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă colaborarea Municipiului Timişoara cu Ambasada Marii Britanii în România, care doreşte să sprijine parteneriatul dintre oraşele înfrăţite Timişoara şi Nottingham, în vederea implementării proiectului "Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative (Technopole)" în valoare totală de 12.000 de lire sterline, din care:
- suma de 10.000 de lire sterline suportată de Ambasada Marii Britanii în România, reprezentând contravaloare contract specialişti (experţi);
- suma de 2.000 de lire sterline suportată de Municipiul Timişoara, reprezentând contravaloarea costurilor de deplasare a specialiştilor (cazare, costuri de masă şi transport local).

Art. 2. Se aprobă alocarea în bugetul local a echivalentului în lei a sumei de până la 2.000 de lire sterline, reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la proiectul prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor se vor realiza pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Ambasadei Britanice de la Bucureşti, România;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

British Embassy

British Embassy Bucharest

Str. Jules Michelet nr. 24

010463 Bucharest

Tel: +40 21 201 7200

Fax:+40 21 201 7311

E-mail: Richard.Beams@fco.gov.uk www.ukinromania.fco.gov.uk


Bucharest

Doamna Aurelia Junie

Director General

Direcția Dezvoltare

Primăria Municipiului Timișoara Fax: 0256 293 605      ’

17 January 2011

Stimată Doamnă Junie, îmi face o deosebită plăcere să vă anunț că Ambasada Marii Britanii dorește să concretizeze sprijinul pentru parteneriatul dintre orașele Timișoara și Nottingham și prin acordarea sumei de £10,000, destinați finanțării componentei de consultanță pentru proiectul “Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicațiilor și serviciilor creative (Technopole)”, în contextul desemnării orașului Timișoara drept pol de creștere pentru vestul României.

în consecință, Ambasada Marii Britanii va organiza o licitație pentru a identifica o companie de consultanță din Nottingham/ East Midlands care să ofere asistență Primăriei Municipiului Timișoara în cadrul proiectului menționat anterior.

Vă rugăm să ne comunicați dacă este posibil ca Primăria Municipiului Timișoara să contribuie cu o sumă de maxim £2,000, destinată acoperirii costurilor de deplasare a experților din cadrul companiei de consultanță identificate prin licitație de către Ambasada Marii Britanii: cazare, costuri de masă și transportul local.

Vă asigur de sprijinul meu și al secției comerciale în realizarea demersurilor ce vor fi considerate necesare dezvoltării eficiente a parteneriatului dintre Timișoara și Nottingham.