Hotărârea nr. 248/2011

248/12.07.2011 privind aprobarea încheierii Actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiumui Timişoara nr. 217 / 26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara
Hotararea Consiliului Local 248/12.07.2011
privind aprobarea încheierii Actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiumui Timişoara nr. 217 / 26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1938/21.06.2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe CIUHANDU;
Având în vedere solicitarea nr.SC2011-011515/31.05.2011 a Serviciului de Ajutor Maltez în România-filiala Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 217/26.05.2009 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România-filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului social de îngrijire la domiciliu la nivelul Municipiului Timişoara, prelungită cu un an prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.247/29.06.2010;
Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 40 din Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (d) şi (e), alin. 6 lit. (a) pct.2 şi alin 7, lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea Actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului social de îngrijire la domiciliu la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România.

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniou;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Serviciului de Ajutor Maltez în România-filiala Timişaoara;
- Mass-media locale .Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcția de Asistență Socială Comunitară


Nr. 1938/21.06.2011

REFERAT

privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu un an a Convenției -anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 217/26.05.2009,

încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara

Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara cu sediul în Municipiul Timișoara, str. C. Porumbescu nr. 32 este o organizație neguvernamentală care furnizează servicii sociale destinate ' ' persoanelor vârstnice și anume: centru de zi, îngrijire la domiciliu, cantină socială și cămin de bătrâni.

Ițicepând cu anul 2008 o parte din serviciile furnizate de Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara, și anume, Centrul de zi- Clubul Seniorilor și Serviciul de îngrijire la domiciliu, au fost finanțate de către Consiliului Local al Municipiului Timișoara, conform Hotărârii nr. 77/26.02.2008. In ^'’'7'ahii 2009 și 2010, Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara a solicitat și.Obținut 7susținere financiară doar pentru serviciul de îngrijire la domiciliu, asigurându-se plata contravalorii ^salariilor pentru 4 (patru) persoane angajate pe posturi de infirmier, conform sistemului destăbilire a ‘ , ' salariilor de bază în sectorul bugetar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 217/26.05.2009 și Hotărârii Consiliului Local nr. 247/29.06.2010.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare și evaluare a serviciului susținut financiar, ca urmare a obligațiilor părților stabilite în


convenția de parteneriat, anexă la hotărârea amintită. Din analiza activităților desfășurate în cadrul Serviciului de îngrijire la domiciliu s-a constatat că acest serviciu: funcționează cu respectarea Standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii adaptate nevoilor persoanelor vârstnice; este vizibil în comunitatea locală; dispune de personal specializat.capabil

fă răspundă problemelor beneficiarilor; asigură accesul egal al persoanelor vârstnice la serviciile Sociale furnizate.

Serviciul de îngrijire la domiciliu este destinat persoanelor vârstnice, cu domiciliul în Municipiul


Timișoara, care nu locuiesc cu aparținătorii sau aparținătorii nu sunt apți pentru asigurarea sprijinului acestora. La domiciliul beneficiarilor sunt acordate servicii de bază (ajutor pentru igienă, porpqfală; ■ hrănire, îmbrăcare, deplasare în interior, comunicare, etc.), servicii de suport (ajutor pentru'preparâi'ea 'hranei sau livrarea acesteia, realizarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mij țoapele de transport, companie, etc.) precum și servicii de asistență medicală primară, prin aportul personalului

medical voluntar’.

Menționăm că în luna aprilie a anului 2011, Serviciul de Ajutor Maltez Timișoara a constituit subiectiîl unui audit desfășurat de către Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiuliil Timișoara. Auditul s-a referit la organizarea activității de contabilitate, iar rezultatele, cuprinse în raportul de audit nr. SC2011/145/15.04.2011, au demonstrat că această activitate este bine.organizata neexistând constatări negative.                                                                           ;

Prin adresa nr. SC2011-011515/31.05.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Serviciul pe Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara, solicită Consiliului Local aprobarea prelungiri j Susținerii financiare a serviciului social de tip îngrijire la domiciliu, pentru încă un an, fără nici o fțiodificare față de susținerea financiară din anul 2010, și anume: plata salariilor și a contribuțiilor

1                                                                                                      . -v UÂKpUj C 1,

iir                                                                                                                   vpțțȚ1-'1 aferente unui număr de 4 (patru) persoane angajate, cu normă întreagă, pe posturi de infirmier, în.^urpă ||*44.160 lei.

în prezent, Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara nu are posibilitatea să susțină financiar întreaga activitate de îngrijire la domiciliu însă dispune de resurse financiare proprii; pentru asigurarea: cheltuielilor legate de plata salariilor celorlalți angajați implicați în furnizare^^cepțuj ;; serviciu (un asistent social, un îngrijitor la domiciliu, un gestionar și un contabil), precupij și,.4 cheltuielilor legate de achiziționarea produselor igienico-sanitare, obiectelor de uz casnic, îmbrăpăJXyȚite său alte produse în funcție de nevoile persoanelor vârstnice.                                           ; r>...

Precizăm că serviciile furnizate de Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara prin Serviciul de îngrijire la domiciliu sunt acordate în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor de vârsta a treia în cămine pentru persoane vârstnice, îmbunătățirii calității vieții acestora prin menținerea în comunitate și înlăturarea sentimentului de singurătate si abandon.

Luând în considerare cele menționate, în temeiul art.33 și art.40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul r național de asistență socială, în conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.”d” și lit.”e”, alin. 6 lit.” a” 1 1 pct.2 și alin 7, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM:

1, Aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu un an a Convenției - anexa la Hotărârea ■;   ; Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local

al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoarâ pentru susținerea serviciului social de îngrijire la domiciliu la nivelul Municipiului Timișoara, conform anexei.


Primăria Municipiului TimișoaraDirecția Economică

Director executiv

Smaranda racicu


Direcția de Asistentă Socială Comunitară

J                                              5

Consilier juridic MarianajȘărac citAnexă la HCLNțT nr, d.in /Z ■ 0 «2 C (l

A£T APIȚIQNAL

La Convenția^ anexa la iTCj^bi/L hr, 217/26.05.2009

IȚărțile convenției:

  • 1.1 Consiliul Local al Municipiului Tnnjșoara, cp sediul îți Țimișoara, Bulevardul C.ț). Loga nr.l, reprezentat prin 'domnul Primar Dr. îng, GHEORGHE CIUEIÂNDU

și

  • 1.2 Sgryigiyl de Ajiitpr Maltez în România, filiala Timișoara - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 32, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 9364021, fiind constituită și înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinței Civile nr, 7 din 17.01.2002 a Judecătoriei Timișoara, reprezentată prin doamna Ildico Maria Baranyi -președinte,

în șpppul asigurării nevoilor șqgiajg §KΧțenț| l| qpmupi tații MiînRipiuluj Timișoara;

au convenit mphșigrea ppezentphți agț ^dițipnijl 1| popygpția- rjnpxa la ȚLC.L,M-T. nr. 217 / 26.05.2009 privind' apmbaftăEdii verif i eî între Consiliul Local âl Municipiului Timișoara și Serviciul de Âj îi tor Maltez în Români a-fil ia la Timișoara pentru susținerea serviciului social de îngrijire Ia domiciliu la nivelul Municipiului Timișoara

Arfigpl unic; Cpnygnțiș r anexa la JLC.L.fyȚȚ. nr. 217 / ?6.O$20Q9 șg prelungește pe o perioadă dQ un an, până la 26.05.2012.

Toate câlelahe clauze ale Convenției- anexă la H.C.L.M.T. nr. 217 / 26,05,2009 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional «-a înshdat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte,

Prjîpăi^ Munidgiuiițj ȚimjșQara SeKYteinI de Ajutor to România filiala Timișoara

Primar                                     Președinte

Dr. îng, GHEQRQHE CIUHANDU               IldiGO Mgria Baranyi