Hotărârea nr. 246/2011

246/12.07.2011 privind transmiterea unor imobile - construcţii şi teren cu destinaţia de grădiniţe, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
Hotararea Consiliului Local 246/12.07.2011
privind transmiterea unor imobile - construcţii şi teren cu destinaţia de grădiniţe, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.DP2011-730/28.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere Adresele cu nr. DP2011-730/04.02.2011 şi nr. DP2011-3288/25.05.2011, transmise de Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelelor Şcolare şi Universitare prin Unitatea Judeţeană de Implementare a Proiectelor Timiş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.
Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) şi art.123 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a imobilelor - construcţii şi teren cu destinaţia de grădiniţe prevăzute în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare, consolidare, extindere, reparaţii capitale, construcţii noi şi dotarea cu mobilier, prin implementarea Proiectului "Reforma educaţiei timpurii în România".
Dreptul de administrare către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş se transmite pe perioada realizării lucrărilor până la recepţia finală.

Art.2: Predarea - primirea imobilelor - construcţii şi teren menţionate la art. 1 se va face prin protocol de predare - primire ce se va încheia între cele două părţi.

Art.3: La finalizarea lucrărilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, are obligaţia să transmită Municipiului Timişoara procesul verbal de recepţie finală cu valoarea lucrărilor efectuate, autorizaţiile de construire, documentaţii tehnice care au stat la baza executării lucrărilor de construcţii precum şi dovada plăţii taxelor către Inspectoratul General de Stat în Construcţii.

Art.4 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu - Biroul Tehnic Edilitate şi Biroul Administrare Imobile din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Anexa nr. 1la HCL nr.............


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Lista imobilelor - construcții și teren cu destinația de grădinițe aflate în domeniul public al municipiului Timișoara ce se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Ministerului Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Nr.

crt

Denumire Unitate de învățământ

Adresa poștală

Nr. CF

Nr. Top

Nr.

Inventar

Valoarea de inventar lei

1.

Grădinița cu program prelungit nr.

2

str.

Herculane

nr.9

CF nou nr.427398 Timișoara, CF vechi nr. 1084 Chișoda

2049/635-637

17749

5.189,00

2.

Grădinița cu program prelungit nr.

12

str. Axente

Sever nr.10,

CF. nou nr. 410108

Timișoara ,

CF vechi

nr.1

10391

17713

87.058,01

3

Grădinița cu program prelungit nr.

48

str.

Drăgășani nr. 1

CF.nou nr. 400524

Timișoara

CF vechi nr. 129470

5600

17670

2.296,40

ȘEF BIROU,

Ing. Pîrva Călin

ÎNTOCMIT,

Ing. Ioana Ciucur

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat

PRIMAR,

Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr.DP2011-730/28.06.2011

R E F E R A T

Privind transmiterea unor imobile - construcții și teren cu destinația de grădinițe, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Ministerului Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara , materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, urmare a adreselor cu nr. DP2011-730/04.02.2011 și nr. DP2011-3288/25.05.2011, transmise de Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelelor Școlare și Universitare prin Unitatea Județeană de Implementare a Proiectelor Timiș, Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Guvernul României - Ministerului Educației ,Cercetării,Tineretului și Sportului, ca agenție de implementare a Guvernului României a primit un împrumut cofinanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea costurilor ridicate de implementarea Proiectului „Reforma educației timpurii în România'” având ca obiectiv reabilitarea, consolidarea, extinderea, reparații capitale, construcții noi și dotarea cu mobilier a 750 grădinițe.

În municipiul Timișoara la propunerea Inspectoratul Școlar Județean Timiș în acest program pot fi incluse 3 grădinițe și anume:

  • - Grădinița cu program prelungit nr. 2 situată în Timișoara, str. Herculane nr.9, înscrisă în CF nr. 427398 Timișoara , CF vechi nr. 1084 Chișoda cu top nr. 2049/635-637;

  • - Grădinița cu program prelungit nr. 12 situată în Timișoara, str. Axente Sever nr.10, înscrisă în CF. nr. 410108 Timișoara , CF vechi nr.1 cu nr. top 10391;

  • - Grădinița cu program prelungit nr. 48 situată în Timișoara, str. Drăgășani nr. 1 înscrisă în CF. nr. 400524 Timișoara CF vechi nr. 129470 top nr. 5600.

Aceste imobile - construcții și teren, având destinația de grădinițe fac parte din domeniul public al Municipiul Timișoara și sunt în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Pentru ca Ministerului Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului prin Inspectoratul Școlar județean Timiș să poată executa aceste lucrări este necesar să aibă un drept de administrare asupra acestor imobile pe durata executării lucrărilor și până la recepția finală.

Conform adresei cu nr. nr. DP2011-3288/01.06.2011 a Serviciului Administrare Patrimoniu -Baze Sportive și adresei cu nr. DP2011-3288/06.06.2011 a Serviciului Administrare Fond Funciar, imobilele mai sus menționate nu fac obiectul unor cererii de revendicare în baza Legii nr. 10/2001 respectiv în baza Legii nr. 18/1991 republicată, art. 34 din Legea nr. 1/2000 și Titlul IV, V și VI din Legea 247/2005.

Conform adresei cu nr. DP2011-3288/02.06.2011 a Serviciului Juridic, pentru aceste imobilele nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată.

Având în vedere cele de mai sus,

Propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe:

  • 1. transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Inspectoratul Școlar județean Timiș”, a următoarelor imobilelor -construcții și teren cu destinația de grădinițe:

  • - Grădinița cu program prelungit nr. 2 situată în Timișoara, str. Herculane nr.9, înscrisă în CF nr. 427398 Timișoara , CF vechi nr. 1084 Chișoda cu top nr. 2049/635-637;

- Grădinița cu program prelungit nr. 12 situată în Timișoara, str. Axente Sever nr.10, înscrisă în CF. nr. 410108 Timișoara , CF vechi nr.1 cu nr. top 10391;

Cod.FP53-01, ver1

- Grădinița cu program prelungit nr. 48 situată în Timișoara, str. Drăgășani nr. 1 înscrisă în CF. nr. 400524 Timișoara CF vechi nr. 129470 top nr. 5600, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare, consolidare, extindere, reparații capitale, construcții noi și dotarea cu mobilier, prin implementarea Proiectului „Reforma educației timpurii în România”.

Dreptul de administrare către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin Inspectoratul Școlar județean Timiș se transmite pe perioada realizării lucrărilor până la recepția finală.

  • 2. Predarea - primirea imobilelor - construcții și teren menționate la pct. 1 se va face prin protocol de predare - primire ce se va încheia între cele două părți.

  • 3. La finalizarea lucrărilor Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș, are obligația să transmită Municipiului Timișoara procesul verbal de recepție finală cu valoarea lucrărilor efectuate, autorizațiile de construire, documentațiile tehnice care au stat la baza executării lucrărilor de construcții precum și dovada plăți taxelor către Inspectoratul General de Stat în Construcții.

VICEPRIMAR,

PT. DIRECTOR,

ec. Martin Staia


Ing. Adrian Orza

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

ȘEF BIROU,

Ing. Călin Pîrva

ÎNTOCMIT,

Ing. Ioana Ciucur.

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

Cod.FP53-01, ver1