Hotărârea nr. 245/2011

245/12.07.2011 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
Hotararea Consiliului Local 245/12.07.2011
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-13492/ 29.06.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. RE 2011-001705/ 28.06.2011 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Având în vedere Hotărârea nr.7/15.10.2009 - privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor practicate de S.C. AQUATIM S.A. in aria de operare , adoptată de Asociaţia Generală a Asociaţilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
In baza prevederilor art.36 al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat în data de 19.01.2010, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A.;
Având în vedere Contractul de finanţare nr.120834/24.02.2011, încheiat intre Ministerul Mediului şi Pădurilor si S.C. AQUATIM S.A., având ca obiect finanţarea proiectului "Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş";
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Actul Adiţional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, conform Anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Dl. Gheorghe Ciuhandu, Primar al Municipiului Timişoara, cetăţean român, născut la data de 15.06.1947 la Timişoara, domiciliat în Timişoara, str. Batania nr.23, posesor al C.I. seria TM nr.828550, eliberat de Serviciul Public Comunitar Local Evidenţa Persoanei - Timişoara la data de 14.06.2010, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Timişoara Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Actul Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

Art.3: Se mandatează Dl. Gheorghe Ciuhandu, în calitate de reprezentant al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, ca în viitoarea Adunare Generală ordinară , să aprobe cotizaţia anuală aferentă anului 2011, în cuantum stabilit în tabelul anexat şi trecerea la tariful unic în aria de delegare, atât la serviciile de apă cât şi la cele de canalizare, începând cu 01.08.2011, în conformitate cu Planul anual de evoluţie a tarifelor al S.C. Aquatim S.A., aprobat prin Hotărârea nr.7/15.10.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş (2,12 lei apa;1,85 lei canal).

Art. 4 : Se împuterniceşte doamna Ivănescu Alina Cristina, cetăţean român, născută la data de 04.04.1980 la Timişoara, domiciliată în Timişoara, Str. Herodot nr.7, posesor al C.I. seria TM, nr. 575073, eliberat de Municipiul Timişoara la data de 02.02.2007, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Adiţional la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Timişoara.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. Aquatim S.A.;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
- Mass - media locale.
-

Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa 2

A C T A D I Ț I O N A L NR.2/.........................

LA STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TIMIȘ

cu sediul în localitatea în Timișoara B-dul Revoluției din 1989 Nr.17, jud.Timiș, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Timișoara sub nr.65/24.06.2008 în baza Încheierii civile nr.252/2008 pronunțată de Judecătoria Timișoara la data de 18.06.2008, Statut autentificat sub nr.1385 /27.03.2008 de BNP Românu

Subscrisele,


« ASOCIAȚII:


 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.


Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș reprezentat de D-l Constantin Ostaficiuc, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Timiș, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr.............................;

Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al municipiului Timișoara, reprezentat de domnul Ciuhandu Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

Orașul Jimbolia, prin Consiliul Local al orașului Jimbolia, reprezentat de domnul Kaba Gabor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Deta, prin Consiliul Local al orașului Deta, reprezentat de domnul Roman Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Sannicolau Mare, prin Consiliul Local al orașului Sannicolau Mare, reprezentat de domnul Groza Dănuț, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

Orașul Recaș, prin Consiliul Local al orașului Recaș, reprezentat de domnul Pașca Marinel , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Făget, prin Consiliul Local al orașului Făget, reprezentat de domnul Avram Marcel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Ciacova, prin Consiliul Local al orașului Ciacova, reprezentat de domnul Filip Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Gătaia, prin Consiliul Local al orașului Gătaia, reprezentat de domnul Șargan Iosif, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 10. Orașul Buziaș, prin Consiliul Local al orașului Buziaș, reprezentat de domnul Ilaș Alger Viorel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 11. Comuna Sacoșu Turcesc, prin Consiliul Local al comunei Sacoșu Turcesc reprezentat de domnul Koller Gabriel Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.


 • 12. Comuna Sînmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sînmihaiu Român reprezentat de domnul Bara Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ............................;

 • 13. Comuna Beba Veche, prin Consiliul Local al comunei Beba Veche reprezentat de domnul Bohancanu

Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului nr

 • 14. Comuna Satchinez, prin Consiliul Local al comunei Satchinez reprezentat de domnul Ion Dan Florin, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 15. Comuna Racovița, prin Consiliul Local al comunei Racovița reprezentat de domnul Nanu Ion, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 16. Comuna Uivar, prin Consiliul Local al comunei Uivar reprezentat de domnul Vajda Pavel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 17. Comuna Moșnița Nouă, prin Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă reprezentat de domnul Sorincău Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 18. Comuna Comloșu Mare, prin Consiliul Local al comunei Comloșu Mare reprezentat de domnul Ovidiu Ștefănescu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

19. Comuna Becicherecu Mic, prin Consiliul Local al comunei Becicherecul Mic reprezentat de domnul Buzatu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local

 • 20.

 • 21.

 • 22.


nr

Comuna Curtea, prin Consiliul Local al comunei Curtea reprezentat de domnul loan Unguraș, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Comuna Bethausen, prin Consiliul Local al comunei Bethausen reprezentat de domnulLihoni Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Comuna Criciova, prin Consiliul Local al comunei Criciova reprezentat de domnul Petrovici Ioan Viorel , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

............................;

 • 23. Comuna Cenei, prin Consiliul Local al comunei Cenei reprezentat de doamnul Ilaș Gabriel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 24. Comuna Variaș, prin Consiliul Local al comunei Variaș reprezentat de domnul Horj Vasile, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;


 • 25. Comuna Ghilad, prin Consiliul Local al comunei Ghilad reprezentat de domnul Guran Cornel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 26. Comuna Săcălaz, prin Consiliul Local al comunei Săcălaz reprezentat de domnul Todașcă Ilie, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 27. Comuna Șag, prin Consiliul Local al comunei Șag reprezentat de domnul Oprea Venus, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 28. Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda reprezentat de domnul Cadariu Vasile Dorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 29. Comuna Pișchia, prin Consiliul Local al comunei Pișchia reprezentat de domnul Sas Ioan, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 30. Comuna Știuca, prin Consiliul Local al comunei Știuca reprezentat de domnul Bejera Vasile , în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 31. Comuna Bucovăț, prin Consiliul Local al comunei Bucovăț reprezentat de domnul Jivan Tiberiu Ionel,

în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Dispoziția Primarului nr..............................

 • 32. Comuna Banloc, prin Consiliul Local al comunei Banloc reprezentat de domnul Toța Cornel, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 33. Comuna Parța, prin Consiliul Local al comunei Parța reprezentat de domnul Petricaș Mihai, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 34. Comuna Coșteiu, prin Consiliul Local al comunei Coșteiu reprezentat de domnul Dan Ioan, în calitate de

promotor local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 35. Comuna Cenad, prin Consiliul Local al comunei Cenad reprezentat de domnul Crăciun Nicolae, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 36. Comuna Liebling, prin Consiliul Local al comunei Liebling reprezentat de domnulMunteanu Ioan Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 37. Comuna Denta, prin Consiliul Local al comunei Denta reprezentat de domnul Iacob Slavolub, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 38. Comuna Foeni, prin Consiliul Local al comunei Foeni reprezentat de domnul Cizmaș Miomir Dobrivoi, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 39. Comuna Mănăștiur, prin Consiliul Local al comunei Mănăștiur reprezentat de domnul Curuti Ionel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 40. Comuna Checea, prin Consiliul Local al comunei Checea reprezentat de domnul Birdean Dorin Liviu, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 41. Comuna Fibiș, prin Consiliul Local al comunei Fibiș reprezentat de domnul Carcea Gheorghe Dorel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 42. Comuna Nădrag, prin Consiliul Local al comunei Nădrag reprezentat de domnul Muntean Liviu, în

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................

 • 43. Comuna Victor Vlad Delamarina, prin Consiliul Local al comunei Victor Vlad Delamarina reprezentat

de domnul Sima loan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 44. Comuna Giulvăz, prin Consiliul Local al comunei Giulvăz reprezentat de domnul Cristeti Florentin, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 45. Comuna Lovrin, prin Consiliul Local al comunei Lovrin reprezentat de domnul Graur Vasile, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 46. Comuna Saravale, prin Consiliul Local al comunei Saravale reprezentat de domnul Liviu Petrișor, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 47. Comuna Sâmpetru Mare, prin Consiliul Local al comunei Sâmpetru Mare reprezentat de domnul Popovici Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

............................ .

 • 48. Comuna Balinț, prin Consiliul Local al comunei Balinț reprezentat de domnul Crașovan Dănuț, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 49. Comuna Voiteg, prin Consiliul Local al comunei Voiteg reprezentat de domnul Marinescu Turo, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 50. Comuna Periam, prin Consiliul Local al comunei Periam reprezentat de doamna Rodica Boancăș, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 51. Comuna Traian Vuia, prin Consiliul Local al comunei Traian Vuia reprezentat de domnul Barboni Iosif-Valeriu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

52. Comuna Gottlob, prin Consiliul Local al comunei Gottlob reprezentat de domnul Nastor Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

În baza hotărârii nr.............................. a Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Timiș am hotărât modificarea actelor constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș după cum urmează:

ART.1. Se modifică Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș astfel:

 • 1. Prin primirea de noi asociați: Comuna Belinț, Comuna Bogda, Comuna Mașloc și Comuna Tormac, excluderea/retragerea asociaților: Comuna Beba Veche, Comuna Cenad, Comuna Periam, Comuna Parța, Comuna Variaș, Preambulul Statutului se modifică și va avea următorul cuprins:

« ASOCIAȚII:

 • 1.  Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș reprezentat de D-l Constantin Ostaficiuc, în calitate de

Președinte al Consiliului Județean Timiș, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr.............................;

 • 2.  Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al municipiului Timișoara, reprezentat de domnul Ciuhandu Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ............................;

 • 3.  Orașul Jimbolia, prin Consiliul Local al orașului Jimbolia, reprezentat de domnul Kaba Gabor, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 4.  Orașul Deta, prin Consiliul Local al orașului Deta, reprezentat de domnul Roman Petru, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 5.  Orașul Sannicolau Mare, prin Consiliul Local al orașului Sannicolau Mare, reprezentat de domnul Groza Dănuț, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ............................;

 • 6.  Orașul Recaș, prin Consiliul Local al orașului Recaș, reprezentat de domnul Pașca Marinel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 7.  Orașul Făget, prin Consiliul Local al orașului Făget, reprezentat de domnul Avram Marcel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 8.  Orașul Ciacova, prin Consiliul Local al orașului Ciacova, reprezentat de domnul Filip Petru, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 9.  Orașul Gătaia, prin Consiliul Local al orașului Gătaia, reprezentat de domnul Șargan losif, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 10. Orașul Buziaș, prin Consiliul Local al orașului Buziaș, reprezentat de domnul Ilaș Alger Viorel, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 11. Comuna Sacoșu Turcesc, prin Consiliul Local al comunei Sacoșu Turcesc reprezentat de domnul Koller Gabriel Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 12. Comuna Sînmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sînmihaiu Român reprezentat de domnul

Bara Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 13. Comuna Satchinez, prin Consiliul Local al comunei Satchinez reprezentat de domnul Ion Dan Florin, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 14. Comuna Racovița, prin Consiliul Local al comunei Racovița reprezentat de domnul Nanu Ion, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 15. Comuna Uivar, prin Consiliul Local al comunei Uivar reprezentat de domnul Vajda Pavel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 16. Comuna Moșnița Nouă, prin Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă reprezentat de domnul Sorincău Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 17. Comuna Comloșu Mare, prin Consiliul Local al comunei Comloșu Mare reprezentat de domnul Ovidiu Ștefănescu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

.............................

 • 18. Comuna Becicherecu Mic, prin Consiliul Local al comunei Becicherecul Mic reprezentat de domnul

Buzatu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 19. Comuna Curtea, prin Consiliul Local al comunei Curtea reprezentat de domnul Ioan Unguraș, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 20. Comuna Bethausen, prin Consiliul Local al comunei Bethausen reprezentat de domnulLihoni Ioan, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 21. Comuna Criciova, prin Consiliul Local al comunei Criciova reprezentat de domnul Petrovici Ioan Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 22. Comuna Cenei, prin Consiliul Local al comunei Cenei reprezentat de doamnul Ilaș Gabriel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 23. Comuna Ghilad, prin Consiliul Local al comunei Ghilad reprezentat de domnul Guran Cornel, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 24. Comuna Săcălaz, prin Consiliul Local al comunei Săcălaz reprezentat de domnul Todașcă Ilie, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 25. Comuna Șag, prin Consiliul Local al comunei Șag reprezentat de domnul Oprea Venus, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 26. Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda reprezentat de domnul Cadariu Vasile Dorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. .............................

 • 27. Comuna Pișchia, prin Consiliul Local al comunei Pișchia reprezentat de domnul Sas Ioan, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 28. Comuna Știuca, prin Consiliul Local al comunei Știuca reprezentat de domnul Bejera Vasile , în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 29. Comuna Bucovăț, prin Consiliul Local al comunei Bucovăț reprezentat de domnul Jivan Tiberiu Ionel, în

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Dispoziția Primarului nr..............................

 • 30. Comuna Banloc, prin Consiliul Local al comunei Banloc reprezentat de domnul Toța Cornel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 31. Comuna Coșteiu, prin Consiliul Local al comunei Coșteiu reprezentat de domnul Dan Ioan, în calitate de

promotor local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 32. Comuna Liebling, prin Consiliul Local al comunei Liebling reprezentat de domnulMunteanu loan Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

.............................

 • 33. Comuna Denta, prin Consiliul Local al comunei Denta reprezentat de domnul lacob Slavolub, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 34. Comuna Foeni, prin Consiliul Local al comunei Foeni reprezentat de domnul Cizmaș Miomir Dobrivoi, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 35. Comuna Mănăștiur, prin Consiliul Local al comunei Mănăștiur reprezentat de domnul Curuti Ionel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 36. Comuna Checea, prin Consiliul Local al comunei Checea reprezentat de domnul Birdean Dorin Liviu, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 37. Comuna Fibiș, prin Consiliul Local al comunei Fibiș reprezentat de domnul Carcea Gheorghe Dorel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 38. Comuna Nădrag, prin Consiliul Local al comunei Nădrag reprezentat de domnul Muntean Liviu, în

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................

 • 39. Comuna Victor Vlad Delamarina, prin Consiliul Local al comunei Victor Vlad Delamarina reprezentat de

domnul Sima Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 40. Comuna Giulvăz, prin Consiliul Local al comunei Giulvăz reprezentat de domnul Cristeti Florentin, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 41. Comuna Lovrin, prin Consiliul Local al comunei Lovrin reprezentat de domnul Graur Vasile, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 42. Comuna Saravale, prin Consiliul Local al comunei Saravale reprezentat de domnul Liviu Petrișor, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 43. Comuna Sâmpetru Mare, prin Consiliul Local al comunei Sâmpetru Mare reprezentat de domnul Popovici Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ............................ ♦

 • 44. Comuna Balinț, prin Consiliul Local al comunei Balinț reprezentat de domnul Crașovan Dănuț, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 45. Comuna Voiteg, prin Consiliul Local al comunei Voiteg reprezentat de domnul Marinescu Turo, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 46. Comuna Traian Vuia, prin Consiliul Local al comunei Traian Vuia reprezentat de domnul Barboni Iosif-Valeriu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 47. Comuna Gottlob, prin Consiliul Local al comunei Gottlob reprezentat de domnul Nastor Gheorghe, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 48. Comuna Belinț, prin Consiliul Local al comunei Belinț reprezentat de domnul ........................, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 49. Comuna Bogda, prin Consiliul Local al comunei Bogda reprezentat de domnul........................, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 50. Comuna Mașloc prin Consiliul Local al comunei Mașloc reprezentat de domnul ...................., în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 51. Comuna Tormac prin Consiliul Local al comunei Tormac reprezentat de domnul ..................., în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

Denumite colectiv “Părțile ” și individual “Partea

Având în vedere că :

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare (denumite în cele ce urmează „Serviciile”), până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu un echivalent-locuitor (e.l.) mai mare de 10.000 și până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un echivalenți locuitori cuprinși între 2.000 și 10.000.

Din studiile efectuate la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, rezultă cu claritate că, pentru buna funcționare a Serviciilor și pentru ca Serviciile să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare și de angajamentele asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sunt necesare investiții financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, care depășesc în mod considerabil capacitățile financiare ale acestora..

Procesul de regionalizare reprezintă un element esențial în vederea atingerii obiectivelor ambițioase de investiții.

Ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 în cadrul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș” (denumită în cele ce urmează „Asociația”), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.”»

 • 2. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut:

« Art. 6. - (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 43.000 Lei, constituit din contribuția în numerar în valoare de 1.000 Lei a fiecăruia din primii asociați. Nu a fost constituit aport în natură.

 • (3) Patrimoniul Asociației se majorează cu 4.000 Lei, constituit din contribuția în numerar în valoare de 1.000 Lei a fiecăruia din noii asociați. Nu a fost constituit aport în natură.

 • (4) Patrimoniul actualizat al Asociației este în suma totala de 56.000 Lei constituit din contribuții în numerar ale asociaților, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul Act Constitutiv.»

ART.2. Celelalte prevederi ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș rămân neschimbate.

ASOCIAȚII

Anexa 1

A C T A D I Ț I O N A L nr.2/........................

LA ACTUL CONSTITUTIV ASOCiAțIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TIMIȘ cu sediul în localitatea în Timișoara B-dul Revoluției din 1989 Nr.17, jud.Timiș, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Grefa Judecătoriei Timișoara sub nr.65/24.06.2008 în baza Încheierii civile nr.252/2008pronunțată de Judecătoria Timișoara la data de 18.06.2008, act constitutiv autentificat sub nr.1384 /27.03.2008 de BNP Românu

Subscrisele,


 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.


Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș reprezentat de D-l Constantin Ostaficiuc, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Timiș, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr.............................;

Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al municipiului Timișoara, reprezentat de domnul Ciuhandu Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

Orașul Jimbolia, prin Consiliul Local al orașului Jimbolia, reprezentat de domnul Kaba Gabor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Deta, prin Consiliul Local al orașului Deta, reprezentat de domnul Roman Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Sannicolau Mare, prin Consiliul Local al orașului Sannicolau Mare, reprezentat de domnul Groza Dănuț, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

Orașul Recaș, prin Consiliul Local al orașului Recaș, reprezentat de domnul Pașca Marinel , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Făget, prin Consiliul Local al orașului Făget, reprezentat de domnul Avram Marcel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Ciacova, prin Consiliul Local al orașului Ciacova, reprezentat de domnul Filip Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Orașul Gătaia, prin Consiliul Local al orașului Gătaia, reprezentat de domnul Șargan losif, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 10. Orașul Buziaș, prin Consiliul Local al orașului Buziaș, reprezentat de domnul Ilaș Alger Viorel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 11. Comuna Sacoșu Turcesc, prin Consiliul Local al comunei Sacoșu Turcesc reprezentat de domnul Koller Gabriel Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.


12. Comuna Sînmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sînmihaiu Român reprezentat de domnul Bara Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

............................;

 • 13. Comuna Beba Veche, prin Consiliul Local al comunei Beba Veche reprezentat de domnul Bohancanu

loan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului nr

 • 14. Comuna Satchinez, prin Consiliul Local al comunei Satchinez reprezentat de domnul Ion Dan Florin, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 15. Comuna Racovița, prin Consiliul Local al comunei Racovița reprezentat de domnul Nanu Ion, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 16. Comuna Uivar, prin Consiliul Local al comunei Uivar reprezentat de domnul Vajda Pavel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 17. Comuna Moșnița Nouă, prin Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă reprezentat de domnul Sorincău Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

............................;

18. Comuna Comloșu Mare, prin Consiliul Local al comunei Comloșu Mare reprezentat de domnul Ovidiu Ștefănescu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

19. Comuna Becicherecu Mic, prin Consiliul Local al comunei Becicherecul Mic reprezentat de domnul Buzatu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local

 • 20.

 • 21.

 • 22.


nr

Comuna Curtea, prin Consiliul Local al comunei Curtea reprezentat de domnul loan Unguraș, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Comuna Bethausen, prin Consiliul Local al comunei Bethausen reprezentat de domnulLihoni Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

Comuna Criciova, prin Consiliul Local al comunei Criciova reprezentat de domnul Petrovici Ioan Viorel , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

............................;

 • 23. Comuna Cenei, prin Consiliul Local al comunei Cenei reprezentat de doamnul Ilaș Gabriel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 24. Comuna Variaș, prin Consiliul Local al comunei Variaș reprezentat de domnul Horj Vasile, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;


 • 25. Comuna Ghilad, prin Consiliul Local al comunei Ghilad reprezentat de domnul Guran Cornel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 26. Comuna Săcălaz, prin Consiliul Local al comunei Săcălaz reprezentat de domnul Todașcă Ilie, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 27. Comuna Șag, prin Consiliul Local al comunei Șag reprezentat de domnul Oprea Venus, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 28. Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda reprezentat de domnul Cadariu Vasile Dorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 29. Comuna Pișchia, prin Consiliul Local al comunei Pișchia reprezentat de domnul Sas Ioan, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 30. Comuna Știuca, prin Consiliul Local al comunei Știuca reprezentat de domnul Bejera Vasile , în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 31. Comuna Bucovăț, prin Consiliul Local al comunei Bucovăț reprezentat de domnul Jivan Tiberiu Ionel,

în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Dispoziția Primarului nr..............................

 • 32. Comuna Banloc, prin Consiliul Local al comunei Banloc reprezentat de domnul Toța Cornel, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 33. Comuna Parța, prin Consiliul Local al comunei Parța reprezentat de domnul Petricaș Mihai, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 34. Comuna Coșteiu, prin Consiliul Local al comunei Coșteiu reprezentat de domnul Dan Ioan, în calitate de

promotor local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 35. Comuna Cenad, prin Consiliul Local al comunei Cenad reprezentat de domnul Crăciun Nicolae, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................;

 • 36. Comuna Liebling, prin Consiliul Local al comunei Liebling reprezentat de domnulMunteanu Ioan Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 37. Comuna Denta, prin Consiliul Local al comunei Denta reprezentat de domnul Iacob Slavolub, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 38. Comuna Foeni, prin Consiliul Local al comunei Foeni reprezentat de domnul Cizmaș Miomir Dobrivoi, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 39. Comuna Mănăștiur, prin Consiliul Local al comunei Mănăștiur reprezentat de domnul Curuti Ionel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 40. Comuna Checea, prin Consiliul Local al comunei Checea reprezentat de domnul Birdean Dorin Liviu, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 41. Comuna Fibiș, prin Consiliul Local al comunei Fibiș reprezentat de domnul Carcea Gheorghe Dorel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 42. Comuna Nădrag, prin Consiliul Local al comunei Nădrag reprezentat de domnul Muntean Liviu, în

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................

 • 43. Comuna Victor Vlad Delamarina, prin Consiliul Local al comunei Victor Vlad Delamarina reprezentat

de domnul Sima loan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 44. Comuna Giulvăz, prin Consiliul Local al comunei Giulvăz reprezentat de domnul Cristeti Florentin, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 45. Comuna Lovrin, prin Consiliul Local al comunei Lovrin reprezentat de domnul Graur Vasile, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 46. Comuna Saravale, prin Consiliul Local al comunei Saravale reprezentat de domnul Liviu Petrișor, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 47. Comuna Sâmpetru Mare, prin Consiliul Local al comunei Sâmpetru Mare reprezentat de domnul Popovici Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

............................ .

 • 48. Comuna Balinț, prin Consiliul Local al comunei Balinț reprezentat de domnul Crașovan Dănuț, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 49. Comuna Voiteg, prin Consiliul Local al comunei Voiteg reprezentat de domnul Marinescu Turo, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 50. Comuna Periam, prin Consiliul Local al comunei Periam reprezentat de doamna Rodica Boancăș, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 51. Comuna Traian Vuia, prin Consiliul Local al comunei Traian Vuia reprezentat de domnul Barboni Iosif-Valeriu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

52. Comuna Gottlob, prin Consiliul Local al comunei Gottlob reprezentat de domnul Nastor Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

În baza hotărârii nr............................... a Adunării Generale a Asociaților Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară Timiș am hotărât modificarea actelor constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș după cum urmează:

ART.1. Se modifică Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș astfel:

 • 1. Prin primirea de noi asociați: Comuna Belinț, Comuna Bogda, Comuna Mașloc și Comuna Tormac, excluderea/retragerea asociaților: Comuna Beba Veche, Comuna Cenad, Comuna Periam, Comuna Parța, Comuna Variaș ART. I se modifică și va avea următorul cuprins:

« ASOCIAȚII:

 • 1.  Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș reprezentat de D-l Constantin Ostaficiuc, în calitate de

Președinte al Consiliului Județean Timiș, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr

 • 2.  Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local al municipiului Timișoara, reprezentat de domnul Ciuhandu Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 3.  Orașul Jimbolia, prin Consiliul Local al orașului Jimbolia, reprezentat de domnul Kaba Gabor, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 4.  Orașul Deta, prin Consiliul Local al orașului Deta, reprezentat de domnul Roman Petru, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 5.  Orașul Sannicolau Mare, prin Consiliul Local al orașului Sannicolau Mare, reprezentat de domnul Groza Dănuț, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 6.  Orașul Recaș, prin Consiliul Local al orașului Recaș, reprezentat de domnul Pașca Marinel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 7.  Orașul Făget, prin Consiliul Local al orașului Făget, reprezentat de domnul Avram Marcel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 8.  Orașul Ciacova, prin Consiliul Local al orașului Ciacova, reprezentat de domnul Filip Petru, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 9.  Orașul Gătaia, prin Consiliul Local al orașului Gătaia, reprezentat de domnul Șargan losif, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 10. Orașul Buziaș, prin Consiliul Local al orașului Buziaș, reprezentat de domnul Ilaș Alger Viorel, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 11. Comuna Sacoșu Turcesc, prin Consiliul Local al comunei Sacoșu Turcesc reprezentat de domnul Koller Gabriel Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 12. Comuna Sînmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sînmihaiu Român reprezentat de domnul

Bara Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 13. Comuna Satchinez, prin Consiliul Local al comunei Satchinez reprezentat de domnul Ion Dan Florin, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 14. Comuna Racovița, prin Consiliul Local al comunei Racovița reprezentat de domnul Nanu Ion, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 15. Comuna Uivar, prin Consiliul Local al comunei Uivar reprezentat de domnul Vajda Pavel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 16. Comuna Moșnița Nouă, prin Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă reprezentat de domnul Sorincău Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 17. Comuna Comloșu Mare, prin Consiliul Local al comunei Comloșu Mare reprezentat de domnul Ovidiu Ștefănescu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

.............................

 • 18. Comuna Becicherecu Mic, prin Consiliul Local al comunei Becicherecul Mic reprezentat de domnul

Buzatu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 19. Comuna Curtea, prin Consiliul Local al comunei Curtea reprezentat de domnul Ioan Unguraș, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 20. Comuna Bethausen, prin Consiliul Local al comunei Bethausen reprezentat de domnulLihoni Ioan, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 21. Comuna Criciova, prin Consiliul Local al comunei Criciova reprezentat de domnul Petrovici Ioan Viorel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 22. Comuna Cenei, prin Consiliul Local al comunei Cenei reprezentat de doamnul Ilaș Gabriel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 23. Comuna Ghilad, prin Consiliul Local al comunei Ghilad reprezentat de domnul Guran Cornel, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 24. Comuna Săcălaz, prin Consiliul Local al comunei Săcălaz reprezentat de domnul Todașcă Ilie, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 25. Comuna Șag, prin Consiliul Local al comunei Șag reprezentat de domnul Oprea Venus, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr

 • 26. Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda reprezentat de domnul Cadariu Vasile Dorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 27. Comuna Pișchia, prin Consiliul Local al comunei Pișchia reprezentat de domnul Sas Ioan, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 28. Comuna Știuca, prin Consiliul Local al comunei Știuca reprezentat de domnul Bejera Vasile , în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 29. Comuna Bucovăț, prin Consiliul Local al comunei Bucovăț reprezentat de domnul Jivan Tiberiu Ionel, în

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Dispoziția Primarului nr..............................

 • 30. Comuna Banloc, prin Consiliul Local al comunei Banloc reprezentat de domnul Toța Cornel, în calitate de

Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 31. Comuna Coșteiu, prin Consiliul Local al comunei Coșteiu reprezentat de domnul Dan Ioan, în calitate de

promotor local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 32. Comuna Liebling, prin Consiliul Local al comunei Liebling reprezentat de domnulMunteanu Ioan Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 33. Comuna Denta, prin Consiliul Local al comunei Denta reprezentat de domnul lacob Slavolub, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 34. Comuna Foeni, prin Consiliul Local al comunei Foeni reprezentat de domnul Cizmaș Miomir Dobrivoi, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 35. Comuna Mănăștiur, prin Consiliul Local al comunei Mănăștiur reprezentat de domnul Curuti Ionel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 36. Comuna Checea, prin Consiliul Local al comunei Checea reprezentat de domnul Birdean Dorin Liviu, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 37. Comuna Fibiș, prin Consiliul Local al comunei Fibiș reprezentat de domnul Carcea Gheorghe Dorel, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 38. Comuna Nădrag, prin Consiliul Local al comunei Nădrag reprezentat de domnul Muntean Liviu, în

calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................

 • 39. Comuna Victor Vlad Delamarina, prin Consiliul Local al comunei Victor Vlad Delamarina reprezentat de

domnul Sima Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 40. Comuna Giulvăz, prin Consiliul Local al comunei Giulvăz reprezentat de domnul Cristeti Florentin, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 41. Comuna Lovrin, prin Consiliul Local al comunei Lovrin reprezentat de domnul Graur Vasile, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 42. Comuna Saravale, prin Consiliul Local al comunei Saravale reprezentat de domnul Liviu Petrișor, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 43. Comuna Sâmpetru Mare, prin Consiliul Local al comunei Sâmpetru Mare reprezentat de domnul Popovici Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

............................ ♦

 • 44. Comuna Balinț, prin Consiliul Local al comunei Balinț reprezentat de domnul Crașovan Dănuț, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 45. Comuna Voiteg, prin Consiliul Local al comunei Voiteg reprezentat de domnul Marinescu Turo, în calitate

de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 46. Comuna Traian Vuia, prin Consiliul Local al comunei Traian Vuia reprezentat de domnul Barboni Iosif-Valeriu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.

 • 47. Comuna Gottlob, prin Consiliul Local al comunei Gottlob reprezentat de domnul Nastor Gheorghe, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 48. Comuna Belinț, prin Consiliul Local al comunei Belinț reprezentat de domnul ........................, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 49. Comuna Bogda, prin Consiliul Local al comunei Bogda reprezentat de domnul........................, în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 50. Comuna Mașloc prin Consiliul Local al comunei Mașloc reprezentat de domnul ...................., în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr..............................

 • 51. Comuna Tormac prin Consiliul Local al comunei Tormac reprezentat de domnul ..................., în

calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............................. s-au asociat și au înființat Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș” (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.”

 • 2. ART.VI se modifică și va avea următorul cuprins:

«PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Patrimoniul inițial al Asociației este de 43.000 Lei, constituit din contribuția în numerar în valoare de 1.000 Lei a fiecăruia din primii asociați. Nu a fost constituit aport în natură.

Patrimoniul Asociației se majorează cu 4.000 Lei, constituit din contribuția în numerar în valoare de 1.000 Lei a fiecăruia din noii asociați. Nu a fost constituit aport în natură.

Patrimoniul actualizat al Asociației este în suma totala de 56.000 Lei constituit din contribuții în numerar ale asociaților, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul Act Constitutiv.

Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a.    contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b.    dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c.     donații, sponsorizări sau legate;

 • d.    orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociației.

Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.»

 • 3. ART.VII se modifică și va avea următorul cuprins:

«PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Conducerea Asociației

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții desemnați de Autoritățile Locale.

Sunt numiți în calitate de membri ai Adunări Generale:

 • 1.  Dl. Constantin Ostaficiuc , numit de Consiliul Județean Timiș

 • 2.  Dl Ciuhandu Gheorghe , numit de Consiliul Local al Municipiului Timișoara

 • 3.  Dl. Kaba Gabor, numit de Consiliul Local al Orașului Jimbolia

 • 4.  Dl. ......................, numit de Consiliul Local al Orașului Deta

 • 5.  Dl. ..................... , numit de Consiliul Local al Orașului Sannicolau Mare

 • 6.  Dl. ......................, numit de Consiliul Local al Orașului Recaș

 • 7.  Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Orașului Făget

 • 8.  Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Orașului Ciacova

 • 9.  Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Orașului Gătaia

 • 10. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Orașului Buziaș

 • 11. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Orașului Sacoșu Turcesc

 • 12. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Sînmihaiu Român

 • 13. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Satchinez

 • 14. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Racovița

 • 15. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Uivar

 • 16. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă

 • 17. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Comloșu Mare

 • 18. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic

 • 19. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Curtea

 • 20. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Bethausen

 • 21. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Criciova

 • 22. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Cenei

 • 23. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Ghilad

 • 24. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Săcălaz

 • 25. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Șag

 • 26. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Ghiroda

 • 27. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Pișchia

 • 28. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Știuca

 • 29. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Bucovăț

 • 30. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Banloc

 • 31. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Coșteiu

 • 32. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Liebling

 • 33. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Denta

 • 34. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Foeni

 • 35. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Mănăștiur

 • 36. Dl. ......................, , numit de Consiliul Local al Comunei Checea

 • 37. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Fibiș

 • 38. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Nădrag

 • 39. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Victor Vlad Delamarina

 • 40. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Giulvăz

 • 41. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Lovrin

 • 42. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Saravale

 • 43. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Sâmpetru Mare

 • 44. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Balinț

 • 45. Dl. ......................,, numit de Consiliul Local al Comunei Voiteg

 • 46. Dl. ......................,numit de Consiliul Local al Comunei Traian Vuia

 • 47. Dl.......................,numit de Consiliul Local al Comunei Gottlob

 • 48. Dl. ......................,numit de Consiliul Local al Comunei Belinț,

 • 49. Dl. ......................,numit de Consiliul Local al Comunei Bogda,

 • 50. Dl. ......................,numit de Consiliul Local al Comunei Mașloc

 • 51. Dl. ......................,numit de Consiliul Local al Comunei Tormac

Adunarea Generală îl alege dintre membrii săi pe Președintele Asociației care are atribuțiile prevăzute în Statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.»

ART.2. Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș rămân neschimbate.

ASOCIAȚII

ROMÂNIA                                         SE APROBĂ,

JUDEȚUL TIMIȘ                                        PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                      Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

PRIMMĂRIA

DIRECȚIA TEHNICĂ

BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC 2011-13492/29.06.2011

R E F E R A T

privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș

Având în vedere:

Prevederile art.12, art.13, art.16(2) lit.j, art.21, art.22 și art. 23 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș;

Prevederile art.36 al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat în data de 19.01.2010, între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și S.C. AQUATIM S.A.;

Contractul de finanțare nr. 120834/24.02.2011, încheiat intre Ministerul Mediului și Pădurilor si SC AQUATIM SA, având ca obiect finanțarea proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”;

Faptul că ADI este împuternicită să exercite o serie de atribuții, drepturi și obligații specifice, pentru și în numele unităților administrativ-teritoriale membre, în ceea ce privește exclusiv serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;

Faptul că reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației nu pot vota hotărârile privind primirea/excluderea de membri, aprobarea cotizației și a tarifului unic decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este;

Importanța investițiilor propuse și valoarea de investiții aprobată pentru Județul Timiș, în suma totală de 118.871.000 Euro și asigurarea respectării in termenii stabiliți a Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană și de asemenea pentru dezvoltarea capacității de absorbție a fondurilor și de implementare a viitoarelor proiecte de investiții;

Pentru accesarea Fondului de Coeziune, condițiile de eligibilitate stipulate în Programul Operațional Sectorial MEDIU, „Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 1, sectorul apă-apă uzată” a fost aprobat de către AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș Planul anual de evoluție a tarifelor, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu;

Faptul că 4 localități și-au manifestat dorința de a deveni asociați, anume: Comuna Belinț, Comuna Bogda, Comuna Mașloc și Comuna Tormac, iar localitățile: Comuna Beba Veche, Comuna Cenad, Comuna Variaș, Comuna Periam, Comuna Parța doresc retragerea din cadrul Asociației;

Toate acestea au determinat modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației prin Acte Adiționale.

În concluzie, propunem

Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv și al Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și Acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș pentru a vota primirea/excluderea de membri, aprobarea cotizației și a tarifului unic la nivelul ariei de operare.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

chiș cuLiță

ȘEF BIROUL HIDROTEHNIC, MARIUS ONEȚIU

CONSILIER, LUCUȚ MARINELA

AVIZAT JURIDIC,


Red. / Dact. : ML. ; Ex:1

FP 53 - 01, Ver. 1