Hotărârea nr. 243/2011

243/12.07.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011
Hotararea Consiliului Local 243/12.07.2011
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2011 - 14691/07.07.2011 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286 / 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 şi 2 si art. 20 alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2011 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2011.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.162/10.05.2011 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2011.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PROCEDURA DE URGENȚĂ!!!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Nr. SC2011 -        / 07.07.2011

REFERAT

privind rectificarea bugetului loca® al municipiului Timișoara pe anul 2011

Având în vedere:

H Dispoziția primarului nr. 1322/06.06.2011 privind rectificarea bugetului local;

a Adresa nr.5173/03.05.2011 Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș privind suplimentarea cheltuielilor de personal în învățământul preuniversitar de stat;

B Adresa nr.5639/19.05.2011 Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș privind alocarea sumei de 874 mii lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 (11.02.06) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuințe din Municipiul Timișoara;

a Adresa nr.5888/16.05.2011 a Direcției de Sănătate Publică privind repartizarea trimestrială a creditelor aprobate pentru anul 2011 pentru finanțarea unor cheltuieli de capital pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu” Timișoara;

a Adresa nr.SC2011-9977/12.05.2011 a Serviciului juridic privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

Adresa nr.SC2011-780/16.06.2011 a Direcției Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

0 Adresa Serviciului Resurse Umane nr.SC2011-12705/14.06.2011 privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

H Adresa nr.IF2011-6566/16.06.2011 a Direcției Fiscale privind suplimentarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale precum și a cheltuielilor cu asistența socială;

  • *  Adresa nr.193132/17.06.2011 a Direcției de evidență a persoanelor privind suplimentarea cheltuielilor materiale, transfer buget local și evidențierea în cadrul bugetului devenituri proprii și subvenții;

Estimarea prevederilor aferente cap.55 „Dobânzi” la un curs valutar superior celui înregistrat pe parcursul primului semestru al anului 2011;

B Adresa nr.9087/03.06.2011 a Direcției Poliției Locale privind suplimentarea cheltuielilor de personal și materiale;

81 Adresa nr.SC20H-l 1484/31.05.2011 a Serviciului învățământ privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

Adresa nr.SC2011-14584/06.07.2011 a Direcției Dezvoltare privind redistribuirea cheltuielilor de capital;

a Adresa nr.2651/17.06.2011 a Teatrului German privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

a Adresa nr. 1282/09.06.2011 a Teatrului Maghiar privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

B Adresa nr. 1428/17.06.2011 a Filarmonicii Banatul Timișoara privind suplimentarea cheltuielilor materiale și de capital;

B Adresa nr. 10561/19.05.2011 a Direcției de Mediu, privind suplimentarea cheltuielilor materiale pentru Grădina Zoologică Timișoara;

M Adresa nr.493/16.06.2011 a Centrului de servicii sociale „Pentru Voi” privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

a Adresa nr.2031/29.06.2011 a Direcției de Asistență Socială privind suplimentarea cheltuielilor de personal, materiale și de asistență socială;

B Adresa nr.848/14.06.2011 a Cantinei de Ajutor Social privind suplimentarea cheltuielilor materiale;

s Adresa nr.SC2011-12764/14.06.2011 a Direcției dezvoltare privind evidențierea sumelor transferate de SC Ursus Breweries pentru reabilitare clădiri;

a Adresa Direcției Tehnice nr.SC2011-780/28.06.2011 privind suplimentarea cheltuielilor materiale și redistribuirea cheltuielilor de capital și suplimentarea cheltuielilor cu subvențiile;

Adresa nr.SC2011-780/22.06.2011 a Direcției de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor de capital;

  • *  Adresele nr.SC2011-6869/06.04.2011 și SC2011-3493/20.06.2011 a Direcției Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor de capital;

B Adresa nr.SC2011-12951/16.06.2011 a Direcției Dezvoltare privind suplimentarea cheltuielilor de capital;

a Adresa nr.SC201 i -13226/21.06.2011 a Serviciului învățământ privind suplimentarea cheltuielilor de capital, venituri proprii;

a Având în vedere analiza încasărilor realizate până la data de 06.07.2011,

K Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local după cum urmează:

Nr.crt.

Capitol

Denumire indicatori

Buget inițial

Buget rectificat

Influențe

TOTAL VENITURI, din care:

611.443,14

631.961,82

20.518,68

1

00.03

Venituri fiscale

478.540,71

493.232,08

14.691,37

2

00.12

Venituri nefiscale

32.594,36

41.508,36

8.914,00

3

00.15

Venituri din capital

1.773,69

2.429,23

655,54

4

42.02

Subvenții de la bugetul de stat

14.824,00

15.185,00

361,00

5

45.02

Sume FEN posta de rare

83.710,38

79.607,15

-4.103,23

TOTAL CHELTUIELI, din care:

616.156,01

636.674,69

20.518,68

6

51.02

Autorități publice executive

32.735,41

37.131,13

4.395,72

1

54.02

Alte servicii publice generale

4.718,10

5.666,10

948,00

8

55.02

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

27.871,25

23.871,25

-4.000,00

9

61.02

Ordine publică și siguranță națională

11.651,81

13.809,81

2.158,00

10

65.02

învățământ

138.806,61

145.361,61

6.555,00

11

66.02

Sănătate

17.608,76

17.567,27

-41,49

12

67.02

Cultura, recreere si religie

56.110,97

58.440,02

2.329,05

13

68,02

Asigurări și asistență sociaiâ

38.589,26

41.570,38

2.981,12

14

70.02

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

91.226,17

93.048,63

1.822,46

15

81.02

Combustibili și energie

79.024,10

82.582,20

3.558,10

16

84.02

Transporturi

100.361,83

100.174,55

-187,28

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.l, art.5, art.19, alin.l si art. 20 alin.l si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit, a, art. 45, alin,2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea Ia:

® Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2011;

13 Anexa nr.2 - Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul

2011;

81 Anexa nr.3 - Program de dezvoltare 2011.

DIRECTOR ECONOMIC

EC. SMARANDA HARACICU


SEF SERVICIU BUGET

EC. STELIANA STANCIU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘ

SERVICIUL BUGET


Anexa nr.2 - cu amendamente


BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII 2011


mii iei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

200.954,07

0,00

1.757,00

202.711,07

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

191.817,90

0,00

108,00

191.925,90

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

191.817,90

0,00

108,00

191.925,90

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din proprietate

5

30.10

1.513,43

0,00

0,00

1.513,43

Venituri din concesiuni si închirieri

6

30.10.05

1.428,00

0,00

0,00

1.428,00

Alte venituri din proprietate

7

30.10.50

85,43

0,00

0,00

85,43

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8

00.09

190.304,47

0,00

108,00

190.412,47

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

9

33.10

188.331,88

0,00

0,00

188.331,88

Taxe si alte venituri in invatamant

10

33.10.05

2.324,25

0,00

0,00

2.324,25

Venituri din prestări de servicii

11

33.10.08

2.340,09

0,00

0,00

2.340,09

Contribuția eievilorsi studenților pentru internate, cămine si cantine

12

33.10.14

8.832,00

0,00

0,00

8.832.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

13

33.10.16

1,02

0,00

0,00

1,02

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

14

33.10.17

5,81

0,00

0,00

5,81

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

15

33.10.19

216,00

0,00

0,00

216,00

Venituri din cercetare

16

33.10.20

63,02

0,00

0,00

63,02

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

17

33.10.21

149.004,51

0,00

0,00

149.004,51

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

18

33.10.30

19.421,00

0,00

0,00

19.421,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

19

33.10.50

6.124,18

0,00

0,00

6.124,18

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

20

34.10

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

21

34.10.50

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

Diverse venituri

22

36.10

332,00

0,00

108,00

440,00

Alte venituri

23

36.10.50

332,00

0,00

108,00

440,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

24

37.10

40,59

0,00

0,00

40,59

Donații si sponsorizări

25

37.10.01

40,59

0,00

0,00

40,59

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

26

37.10.03

-4.599,85

0,00

-108,00

-4.707,85

Varsaminte din secțiunea de funcționare

27

37.10.04

4.599,85

0,00

108,00

4.707,85

IV. SUBVENȚII

28

00.12

9.136,17

0,00

1.649,00

10.785,17

Subvenții de la alte administrații

29

43.10

4.752,00

0,00

1.649,00

6.401,00

Subvenții pentru înstitutii publice

30

43.10.09

2.234,00

0,00

948,00

3.182,00

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilorde capital din domeniul santatii

31

43.10.14

1.877,00

0,00

701,00

2.578,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

32

43.10.16

641,00

0,00

0,00

641,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta in sanatate

33

43.10.16.01

641,00

0,00

0,00

641,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

34

45.10

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

Fondul European de Dezvoltare regionala

35

45.10.01

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

36

45.10.01.01

4.384,17

0,00

0,00

4.384,17

TOTAL CHELTUIELI

37

49.10

200.954,07

3.808,47

1.757,00

202.711,07

CHELTUIELI CURENTE

38

01

193.835,22

3.771,72

1.581,00

195.416,22

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

39

10

109.944,20

0,00

0,00

109.944,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

40

20

79.176,39

3.771,72

948,00

80.124,39

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

41

56

4.384,17

0,00

633,00

5.017,17

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

42

57

318,80

0,00

0,00

318,80

TITLUL XALTE CHELTUIELI

43

59

11,66

0,00

0,00

11,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

44

70

7.117,85

36,75

176,00

7.293,85

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCÎARE

45

71

7.117,85

36,75

176,00

7.293,85

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

46

80

1,00

0,00

0,00

1,00

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

47

50.10

3.686,03

0,00

948,00

4.634,03

Alte servicii publice generale

48

54.10

3.686,03

0,00

948,00

4.634,03

CHELTUIELI CURENTE

49

01

3.369,53

0,00

948,00

4.317,53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

50

10

1.923,00

0,00

0,00

1.923,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51

20

1.446,53

0,00

948,00

2.394,53

CHELTUIELI DE CAPITAL

52

70

316,50

0,00

0,00

316,50

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

53

71

316,50

0,00

0,00

316,50

Din total capitol

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54

54.10.10

3.686,03

0,00

948,00

4.634,03

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

55

64.10

195.147,12

3.808,47

759,00

195.906,12

Invatamant

56

65.10

15.109,26

36,75

58,00

15.167,26

CHELTUIELI CURENTE

57

01

14.541,84

0,00

0,00

14.541,84

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

58

10

1.319,28

0,00

0,00

1.319,28

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

59

20

13.203,10

0,00

0,00

13.203,10

TITLUL IXASISTENTASOCIALA

60

57

7,80

0,00

0,00

7,80

TITLU L X ALTE C H ELTUIELI

61

59

11,66

0,00

0,00

11,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

62

70

566,42

36,75

58,00

624,42

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

63

71

566,42

36,75

58,00

624,42

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

64

80

1,00

0,00

0,00

1,00

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Invatamant preșcolar si primar

65

65.10.03

5.906,46

36.75

0,00

5.906.46

Invatamant preșcolar

66

65.10.03.01

5.300.60

0,00

0,00

5.300,60

In va tem ant prim ar

67

65.10.03.02

605,86

36,75

0,00

605,86

Invatamant secundar

68

65.10.04

5.009,60

0,00

58,00

5.067,60

Invatamant secundar inferior

69

65.10.04.01

53.80

0,00

0,00

53,80

Invatamant secundar superior

70

65.10.04.02

4.327,80

0,00

58,00

4.385,80

Invatamant p rofe sion a 1

71

65.10.04.03

628,00

0,00

0,00

628,00

Invatamant postliceai

72

65.10.05

991,50

0,00

0.00

991,50

Servicii auxiliare pentru educație

73

65.10.11

3.201,70

0,00

0.00

3.201,70

Internate si cantine pentru elevi

74

65.10.11.03

3.201,70

0,00

0,00

3.201,70

Alte servicii auxiliare

75

65.10.11.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanatate

76

66.10

177.610,91

3.735,44

701,00

178.311,91

CHELTUIELI CURENTE

77

01

173.536,90

3.735,44

633,00

174.169,90

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

78

10

106.503,92

0,00

0,00

106.503,92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

79

20

62.648,81

3.735,44

0,00

62.648,81

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

80

56

4.384,17

0,00

633,00

5.017,17

CHELTUIELI DE CAPITAL

81

70

4.074,01

0,00

68,00

4.142,01

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

82

71

4.074,01

0,00

68,00

4.142,01

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

83

66.10.06

177.610,91

3.735.44

701,00

178.311,91

Spitale generale

84

66.10.06.01

177.610,91

3.735,44

701,00

178.311,91

Cultura, recreere si religie

85

67.10

1.505,00

36,28

0,00

1.505,00

CHELTUIELI CURENTE

86

01

1.465,00

36,28

0,00

1.465,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

87

10

198,00

0,00

0,00

198,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

88

20

1.267,00

36,28

0,00

1.267,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

89

70

40,00

0,00

0,00

40,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

90

71

40,00

0,00

0,00

40,00

Din total capitol

Servicii culturale

91

67.10.03

1.505,00

36,28

0,00

1.505,00

instituții publice de spectacole si concerte

92

67.10.03.04

895,00

36,28

0,00

895,00

Case de cultura

93

67.10.03.06

610,00

0,00

0,00

610.00

Asigurări si asistenta sociala

94

68.10

921,95

0,00

0,00

921,85

CHELTUIELI CURENTE

95

01

921,95

0,00

0,00

921,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

96

20

610,95

0,00

0,00

610,95

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

97

57

311,00

0,00

0,00

311,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

98

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

99

68.10.05

610,95

0,00

0,00

610,95

Asistenta sociala in caz de invaliditate

100

68.10.05.02

610,95

0,00

0,00

610,95

Asigurări si asistenta sociala

101

68.10.06

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

102

68.10.50

311,00

0,00

0,00

311,00

Rezerva de stat

103

68.10.50.01

311,00

0,00

0,00

311,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

104

69.10

2.120,92

0,00

50,00

2.170,92

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

105

70.10

2.120,92

0,00

50,00

2.170,92

CHELTUIELI CURENTE

106

01

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

107

70

2.120,92

0,00

50,00

2.170,92

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

108

71

2.120,92

0,00

50,00

2.170,92

Din total capitol

Locuințe

109

70.10.03

2.120,92

0,00

50,00

2.170,92

Dezvoltarea sistemului de locuințe

110

70.10.03.01

2.120,92

0,00

50,00

2.170,92

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

111

96.10

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

112

97.10

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

113

98.10

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

114

99.10

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR ECONOMIC

EC. SMARANDA ArACICU

J/>

..........///PI

â r /

/


SEF SERVICIU BUGET

EC. STELIANA^STANCIUMUNICIPIUL TIMIȘOARA

TIMIȘ

SERVICIUL BUGET


Anexa nr.1 - cu amendamente


BUGET LOCAL 2011


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

TOTAL VENITURI

1

00.01

611.443,14

0,00

21.151,68

632.594,82

VENITURI PROPRII

2

48.02

395.263,76

0,00

22.840,91

418.104,67

î. VENITURI CURENTE

3

00.02

511.135,07

0,00

23.605,37

534.740,44

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

478.540,71

0,00

14.691,37

493.232,08

A1. IMPOZIT PE VENIT, PRO ATS! CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

250.690,88

0,00

11.100,00

261.790,88

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

4.326,60

0,00

4.100,00

8.426,60

Impozit pe profit

7

01.02

876,28

0,00

1.000,00

1.876,28

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

876,28

0,00

1.000,00

1.876,28

Impozit pe venit

9

03.02

3.450,32

0,00

3.100,00

6.550,32

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10

03.02 18

3.450,32

0,00

3.100,00

6.550,32

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

11

00.06

245.475,20

0,00

7.000,00

252.475,20

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

245.475,20

0,00

7.000,00

252.475,20

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

244.579,20

0,00

7.000,00

251.579,20

Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibarea bugetelor locale

14

04.02.04

896,00

0,00

0,00

896,00

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

15

00.07

889,08

0,00

0,00

889,08

Alte impozite pe venit, profitsi câștiguri din capital

16

05.02

889,08

0,00

0,00

889,08

Alte impozite pe venit, profitsi câștiguri din capital

17

05.02.50

889,08

0,00

0,00

889,08

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

18

00.09

81.713,30

0,00

0,00

81.713,30

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Influenta

Program rectificat

Impozite si taxe pe proprietate

19

07.02

81.713,30

0,00

0,00

81.713,30

Impozit pe clădiri

20

07.02.01

67.712,13

0,00

0,00

67.712,13

Impozit pe clădiri - PF

21

07,02.01,01

17.867,52

0,00

0,00

17.867,52

Impozit pe clădiri - PJ

22

07.02,01,02

49.844,61

0,00

0,00

49.844,61

Impozit pe terenuri

23

07.02.02

8.049,53

0,00

0,00

8.049,53

Impozit pe terenuri - PF

24

07.02.02.01

3.524,49

0,00

0,00

3.524,49

Impozit pe terenuri - PJ

25

07.02.02,02

4.287,28

0,00

0,00

4.287,28

Impozit pe terenurile extravilane

26

07.02.02.03

237,76

0,00

0,00

237,76

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat= restante anii anteriori -

27

07.02.03

5.802,84

0,00

0,00

5.802,84

Alte im poate si taxe de proprietate

28

07.02.50

148,80

0,00

0,00

148,80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

29

00.10

145.491,16

0,00

3.591,37

149.082,53

Sume defalcate din TVA

30

11.02

117.645,00

0,00

1.129,00

118.774,00

Sume defalcate din TVApt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, mun. si sectoarele mun. București

31

11.02.02

117.370,00

0,00

255,00

117.625,00

Sume defalcate din TVApt echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

275,00

0,00

874,00

1.149,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

33

12.02

1.033,05

0,00

0,00

1.033,05

Taxe hoteliere

34

12.02.07

1.033,05

0,00

0,00

1.033,05

Taxe pe servicii specifice

35

15.02

528,72

0,00

0,00

528,72

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

188,05

0,00

0,00

188,05

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

340,67

0,00

0,00

340,67

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

38

16.02

26.284,39

0,00

2.462,37

28.746,76

Taxa asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

20.078,28

0,00

2.000,00

22.078,28

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

40

16,02,02.01

10,853,34

0,00

1,000,00

11.853,34

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

41

16.02.02.02

9.224,94

0,00

1.000,00

10.224,94

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

42

16.02.03

111,97

0,00

0,00

111,97

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilorsau pe desfășurare de activitati

43

16.02.50

6.094,14

0,00

462,37

6.556,51

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

44

00.11

645,37

0,00

0,00

645,37

Alte Impozite si taxe fiscale

45

18.02

645,37

0,00

0,00

645,37

Alte impozite si taxe

46

18.02.50

645,37

0,00

0,00

645,37

C. VENITURI NEFISCALE

47

00.12

32.594,36

0,00

8.914,00

41.508,36

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

48

00.13

19.718,25

0,00

0,00

19.718,25

Venituri din proprietate

49

30.02

19.685,41

0,00

0,00

19.685,41

Venituri din concesiuni si închirieri

50

30.02.05

19.685,41

0,00

0,00

19.685,41

Chirie de la sala

51

30.02.05.01

19.685,41

0,00

0,00

19.685,41

Venituri din dobânzi

52

31.02

32,84

0,00

0,00

32,84

Alte venituri din dobânzi

53

31.02.03

32,84

0,00

0,00

32,84

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

54

00.14

12.876,11

0,00

8.914,00

21.790,11

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

55

33.02

235,40

0,00

200,00

435,40

Venituri din prestări de servicii

56

33.02.08

0,20

0,00

0,00

0,20

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelorde ajutorsocial

57

33.02.12

235,05

0,00

200,00

435,05

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatîi si despăgubiri

58

33.02.28

0,15

0,00

0,00

0,15

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

59

34.02

2.539,82

0,00

1.000,00

3.539,82

Taxe extrajudiciare de timbru

60

34.02.02

2.539,82

0,00

1.000,00

3.539,82

Amenzi, penalîtati si confiscări

61

35.02

8.848,44

0,00

3.675,00

12.523,44

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

62

35.02.01

8.827,20

0,00

3.675,00

12.502,20

Penalîtati pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

63

35.02.02

0,20

0,00

0,00

0,20

Alte amenzi, penalîtati si confiscări

64

35.02.50

21,04

0,00

0,00

21,04

Diverse venituri

65

36.02

1.252,45

0,00

3.748,00

5.000,45

Alte venituri

66

36.02.50

1.252,45

0,00

3.748,00

5.000,45

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67

37.02

0,00

0,00

291,00

291,00

Donații si sponsorizări

68

37.02.01

0,00

0,00

291,00

291,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

-70.899,32

0,00

8.633,84

-62.265,48

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Varsaminte din secțiunea de funcționare

70

37.02.04

70.899,32

0,00

-8.633,84

62.265,48

IL VENITURI DIN CAPITAL

71

00.15

1.773,69

0,00

655,54

2.429,23

Venituri din valorificarea unor bunuri

72

39.02

1.773,69

0,00

655,54

2.429,23

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

73

39.02.01

0,00

0,00

1,00

1,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

74

39.02.03

530,55

0,00

75,00

605,55

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

75

39.02.07

1.140,40

0,00

532,60

1.673,00

Depozite speciale pentru construcții de construînte

76

39.02.10

102,74

0,00

46,94

149,68

IV. SUBVENȚII

77

00.17

98.534,38

0,00

-3.109,23

95.425,15

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

78

00.18

98.534,38

0,00

-3.109,23

95.425,15

Subvenții de Ia bugetul de stat

79

42.02

14.824,00

0,00

361,00

15.185,00

A. De capital

80

641,00

0,00

237,00

878,00

Suventlî de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

81

42.02.16

641,00

0,00

0,00

641,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

82

42.02.16.01

641,00

0,00

0,00

641,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

83

42.02.20

0,00

0,00

237,00

237,00

B. Curente

84

14.183,00

0,00

124,00

14.307,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

85

42.02.32

10.123,00

0,00

0,00

10.123,00

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

86

42.02.34

0,00

0,00

124,00

124,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

87

42.02.41

4.060,00

0,00

0,00

4.060,00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

88

45.02

83.710,38

0,00

-3.470,23

80.240,15

Fondul European de Dezvoltare regionala

89

45.02.01

34.824,05

0,00

-4.103,23

30.720,82

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

90

45.02.01.01

34.824,05

0,00

-4.103,23

30.720,82

Fondul Social European

91

45.02.02

2.841,70

0,00

0,00

2.841,70

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

92

45.02.02.01

2.841,70

0,00

0,00

2.841,70

Fondul de Coeziune

93

45.02.03

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

94

45.02.03.01

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

95

45.02.07

107,30

0,00

0,00

107,30

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

96

45.02.07.01

107,30

0,00

0,00

107,30

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

97

45.02.15

2.016,57

0,00

633,00

2.649,57

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

98

45.02.15.01

2.016,57

0,00

633,00

2.649,57

TOTAL CHELTUIELI

99

50.02

616.156,01

37.278,99

21.151,68

637.307,69

CHELTUIELI CURENTE

100

01

518.427,87

37.191,61

28.960,98

547.388,85

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

101

10

162.153,99

78,65

4.744,81

166.898,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

102

20

169.870,21

35.608,96

14.224,49

184.094,70

TITLUL III DOBÂNZI

103

30

27.871,25

0,00

-4.000,00

23.871,25

TITLUL IVSUBVENTH

104

40

51.623,00

0,00

13.950,00

65.573,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

105

51

4.441,00

0,00

1.649,00

6.090,00

Titlul VIH PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

106

56

83.710,38

0,00

-4.103,23

79.607,15

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

107

57

17.163,04

1.504,00

1.121,91

18.284,95

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

108

59

1.595,00

0,00

1.374,00

2.969,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

109

70

75.508,88

87,38

-7.809,30

67.699,58

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

110

71

75.508,88

87,38

-7.809,30

67.699,58

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

111

81

22.219,26

0,00

0,00

22.219,26

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

112

50.02

65.324,76

87,88

1.343,72

66.668,48

Autoritati publice si acțiuni externe

113

51.02

32.735,41

87,38

4.395,72

37.131,13

CHELTUIELI CURENTE

114

01

31.484,68

0,00

4.670,81

36.155,49

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

115

10

19.187,00

0,00

2.070,81

21.257,81

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116

20

11.852,68

0,00

2.100,00

13.952,68

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

117

59

445,00

0,00

500,00

945,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

118

70

1.250,73

87,38

-275,09

975,64

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

119

71

1.250,73

87,38

-275,09

975,64

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Din toia! capitol

Autorități executive si legislative

120

51.02.01

32.735.41

87,38

4.395,72

37.131,13

Autorități executive

121

51.02.01.03

32.735,41

87,38

4.395,72

37.131.13

Aite servicii publice generale

122

54.02

4.718,10

0,50

948,00

5.666,10

CHELTUIELI CURENTE

123

01

2.240,25

0,50

948,00

3.188,25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

124

20

317,25

0,50

0,00

317,25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIAI..E ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

125

51

1.923,00

0,00

948,00

2.871,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

126

70

2.477,85

0,00

0,00

2.477,85

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

127

71

2.477,85

0,00

0,00

2.477,85

Din total capitol

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administrațiile publice locale

128

54.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

129

54.02.10

4.400,85

0,00

948,00

5.348,85

Alte servicii publice generale

130

54.02.50

317.25

0.50

0,00

317,25

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

131

55.02

27.871,25

0,00

-4.000,00

23.871,25

CHELTUIELI CURENTE

132

01

27.871,25

0,00

-4.000,00

23.871,25

TITLUL III DOBÂNZI

133

30

27.871,25

0,00

-4.000,00

23.871,25

CHELTUIELI DE CAPITAL

134

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATiONALA

135

59.02

11.651,81

0,00

2.158,00

13.809,81

Ordine publica si siguranța natîonaia

136

61.02

11.651,81

0,00

2.158,00

13.809,81

CHELTUIELI CURENTE

137

01

11.565,81

0,00

2.158,00

13.723,81

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

138

10

7.118,00

0,00

1.034,00

8.152,00

TITLUL II BUNURI SI SERVCII

139

20

3.997,81

0,00

250,00

4.247,81

TITLULXALTE CHELTUIELI

140

59

450,00

0,00

874,00

1.324,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

141

70

86,00

0,00

0,00

86,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

142

71

86,00

0,00

0,00

86,00

Din total capitol

Ordine publica

143

61.02.03

10.787,12

0,00

1.284,00

12.071,12

Politie comunitara

144

61.02.03.04

10.787,12

0,00

1.284,00

12.071,12

Protecție civila si proiecția contra incendiilor

145

61.02.05

864,69

0,00

874,00

1.738,69

Partea a Iii-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

146

63.02

251.116,60

18.080,55

12.724,68

263.840,28

Invatamant

147

65.02

138.806,61

9.140,93

6.555,00

145.361,61

CHELTUIELI CURENTE

148

01

137.905,26

9.140,99

6.255,00

144.160,26

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

149

10

106.349,00

0,00

255,00

106.604,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

150

20

27.602,26

9.140,99

6.000,00

33.602,26

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

151

56

2.754,00

0,00

0,00

2.754,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

152

57

500,00

0,00

0,00

500,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

153

59

700,00

0,00

0,00

700,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

154

70

901,35

0,00

300,00

1.201,35

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

155

71

901,35

0,00

300,00

1.201,35

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

156

65.02.03

56.686,05

3.469,69

3.300,00

59.986,05

Invatamant preșcolar

157

65.02.03.01

19.680,15

896.16

1.800,00

21.480,15

Invatamant primar

158

65.02.03.02

37.005,90

2.573,53

1.500,00

38.505,90

Invatamant secundar

159

65.02.04

81.635,82

5.671,30

3.255,00

84.890,82

Invatamant secundar inferior

160

65.02.04.01

5.824,48

0,00

0,00

5.824,48

Invatamant secundar superior

161

65.02.04.02

67.608,28

5.671,30

3.255,00

70.863,28

invatamant profesional

162

65.02.04.03

8.203.06

0,00

0,00

8.203.06

Invatamant postliceal

163

65.02.05

484,74

0,00

0,00

484,74

Sanatate

164

66.02

17.608,76

0,00

659,51

18.268,27

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

165

01

15.477,10

0,00

862,49

16.339,59

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

166

10

4.060,00

0,00

0,00

4.060,00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

167

20

3.311,02

0,00

161,49

3.472,51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

168

51

2.518,00

0,00

701,00

3.219,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

169

56

5.588,08

0,00

0,00

5.588,08

CHELTUIELI DE CAPITAL

170

70

2.131,66

0,00

-202,98

1.928,68

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

171

71

2.131,66

0,00

-202,98

1.928,68

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

172

66.02.06

12.717,66

0,00

659,51

13.377,17

Spitale generale

173

66.02.06.01

12.717,66

0,00

659,51

13.377,17

Servicii de sanatate publica

174

66.02.08

4.891,10

0,00

0,00

4.891,10

Cultura, recreere si religie

175

67.02

56.110,97

7.045,62

2.529,05

58.640,02

CHELTUIELI CURENTE

176

01

49.682,72

7.045,62

-1.238,03

48.444,69

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

177

10

11.500,00

6,65

0,00

11.500,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

178

20

35.006,29

7.038,97

1.050,00

36.056,29

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

179

56

3.176,43

0,00

-2.288,03

888,40

CHELTUIELI DE CAPITAL

180

70

6.428,25

0,00

3.767,08

10.195,33

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

181

71

6.428,25

0,00

3.767,08

10.195,33

Din total capitol

Servicii culturale

182

67.02.03

16.636,93

256.57

1.500,00

18.136,93

Instituții publice de spectacole si concerte

183

67.02.03.04

13.196,95

72,57

1.500,00

14.696,95

Case de cultura

184

67.02.03.06

3.439.98

184.00

0,00

3.439,98

Servicii recreative si sportive

185

67.02.05

39.091,14

6.789,05

1.029,05

40.120,19

Sport

186

67.02.05.01

4.879,41

3.327,26

0,00

4.879,41

Tineret

187

67.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

188

67.02.05.03

34.211,73

3.461,79

1.029,05

35.240,78

Servicii religioase

189

67.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii în dom eniile culturii, recreerii si religiei

190

67.02.50

382,90

0,00

0,00

382,90

Asigurări si asistenta sociala

191

68.02

38.589,26

1.893,94

2.981,12

41.570,38

CHELTUIELI CURENTE

192

01

38.228,91

1.893,94

3.146,91

41.375,82

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

193

10

13.789,99

72,00

1.385,00

15.174,99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

194

20

5.564,31

317,94

640,00

6.204,31

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

195

56

2.211,57

0,00

0,00

2.211,57

TITLUL IXASISTENTASOCIALA

196

57

16.663,04

1.504,00

1.121,91

17.784,95

CHELTUIELI DECAPITAU

197

70

360,35

0,00

-165,79

194,56

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

198

71

360,35

0,00

-165,79

194,56

Din total capitol

Asistenta sociala in caz ele boli si invalidități

199

68.02.05

6.683,79

0,00

0,00

6.683,79

Asistenta sociala in caz de invaliditate

200

68.02.05.02

6.683,79

0,00

0,00

6.683,79

Asistenta sociala pentru familie si copii

201

68.02.06

3.422,10

0,00

28,72

3.450,82

Crese

202

68.02.11

1.320,98

0,00

0,00

1.320,98

Prevenirea excluderii sociale

203

68.02.15

18.928,36

1.893,94

2.830.49

21.758,85

Ajutor social

204

68.02.15.01

17.226,60

1.713,13

2.458,57

19.685,17

Cantine de ajutor social

205

68.02.15.02

1.701,76

180,81

371,92

2.073,68

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

206

68.02.50

8.234,03

0,00

121,91

8.355,94

Partea a IV-a SERViCil Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

207

69.02

108.448,81

9.575,17

1.554,46

110.003,27

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

208

70.02

91.226,17

6.274,17

1.554,46

92.780,63

CHELTUIELI CURENTE

209

01

42.840,41

6.274,17

6.041,54

48.881,95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

210

20

25.840,18

6.274,17

4.023,00

29.863,18

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

influenta

Program rectificat

Titlul Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

211

56

17.000,23

0,00

2.018,54

19.018,77

CHELTUIELI DE CAPITAL

212

70

26.166,50

0,00

-4.487,08

21.679,42

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

213

71

26.166,50

0,00

-4.487,08

21.679,42

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

214

81

22.219,26

0,00

0,00

22.219,26

Din total capitol

Locuințe

215

70.02.03

1.718,41

0,00

140,00

1.858,41

Dezvoltarea sistemului de locuințe

216

70.02.03.01

1.607,72

0,00

0,00

1.607,72

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

217

70.02.03.30

110,69

0,00

140,00

250,69

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

218

70.02.05

19.397,98

3.351.47

1.218,75

20.616.73

Alimentare cu apa

219

70.02.05.01

19.397,98

3.351,47

1.218, 75

20.616.73

Iluminat public si electrificări rurale

220

70.02.06

14.762,68

1.290.47

0,00

14.762.68

Alimentare cu gaze naturale in localitati

221

70.02.07

0,00

0,00

0,00

0.00

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

222

70.02.50

55.347,10

1.632,23

195,71

55.542,81

Proiecția mediului

223

74.02

17.222,64

3.301,00

0,00

17.222,64

CHELTUIELI CURENTE

224

01

17.222,64

3,301,00

0,00

17,222,64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

225

20

17.222,64

3.301,00

0,00

17.222,64

CHELTUIELI DE CAPITAL

226

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

227

74.02.05

17.222,64

3.301,00

0,00

17.222,64

Salubritate

228

74.02.05.01

9.229,89

2.441,49

0,00

9.229,89

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

229

74.02.05.02

7.992,75

859,51

0,00

7.992,75

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

230

74.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

231

79.02

179.615,03

9.535,39

3.370,82

182.985,85

Combustibili si energie

232

81.02

79.024,10

0,00

3.558,10

82.582,20

CHELTUIELI CURENTE

233

01

74.043,76

0,00

6.150,00

80.193,76

TITLUL IVSUBVENTII

234

40

30.123,00

0,00

6.150,00

36.273,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

235

56

43.920,76

0,00

0,00

43.920,76

CHELTUIELI DE CAPITAL

236

70

4.980,34

0,00

-2.591,90

2.388,44

TITLUL XI ACTIVE NEFÎNANCIARE

237

71

4.980,34

0,00

-2.591,90

2.388,44

Din total capitol

Energie termica

238

81.02.06

79.024,10

0,00

3.558,10

82.582,20

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

239

83.02

229,10

0,00

0,00

229,10

CHELTUIELI CURENTE

240

01

229,10

0,00

0,00

229,10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

241

10

150,00

0,00

0,00

150,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

242

20

79,10

0,00

0,00

79,10

CHELTUIELI DE CAPITAL

243

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol

Agricultura

244

83.02.03

229,10

0,00

0,00

229,10

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

245

83.02.03.30

229,10

0,00

0,00

229,10

Transporturi

246

84.02

100.361,83

9.535,39

-1 87,28

100.174,55

CHELTUIELI CURENTE

247

01

69.635,98

9.535,39

3.966,26

73.602,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

248

20

39.076,67

9.535,39

0,00

39.076,67

TITLUL IVSUBVENTII

249

40

21.500,00

0,00

7.800,00

29.300,00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

250

56

9.059,31

0,00

-3.833,74

5.225,57

CHELTUIELI DE CAPITAL

251

70

30.725,85

0,00

-4.153,54

26.572,31

TITLUL XI ACTIVE NEFÎNANCIARE

252

71

30.725,85

0,00

-4.153,54

26.572,31

Din total capitol

Transport rutier

253

84.02.03

93.361,83

9.535,39

-187,28

93.174,55

Drumuri si poduri

254

84.02.03.01

4.326,53

0,00

-2.030,31

2.296,22

Transport in comun

255

84.02.03.02

24.678,14

0,00

5.976,33

30.654,47

Străzi

256

84.02.03.03

64.357,16

9.535,39

-4.133,30

60.223,86

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

257

84.02.50

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program inițial

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Influenta

Program rectificat

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

258

96.02

0,00

0,00

0,00

0,00

REZERVE

259

97.02

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

260

98.02

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

261

99.02

4.712,87

0,00

0,00

4.712,87

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU BUGET EC. STELd^A STÂNCI U


EC. SMARANDA HARACICU

X

.........../!■'

S ‘ s

/

/ /

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2011-


; a Anexa 1a

AP^QBÂT,

MVlAR .

Dr. Ing. Ghed/g^e^lU^Â^ftjUțx \

PROGRAM DEZVOLTARE 2011

RECTIFICARE 2 CU AMENDAMENT

ț ¥"7              ;¥/

\ 4/'Xv’             rnii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE\

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE'

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

169.260,47

2.170,92

4.712,87

3.536,92

76.202,11

19.194,90

63.442,75

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

42.462,87

486,46

4.312,87

0,00

2.755,66

696,03

34.211,85

LUCRĂRI NOI - B

104.933,96

1.684,46

200,00

68,00

73.046,45

18.498,87

11.436,18

DOTĂRI INDEPEND. Si ALTE INV. - C

21.863,64

0,00

200,00

3.468,92

400,00

0,00

17.794,72

TOTAL GENERAL

169.260,47

2.170,92

: 4.712,87

3.536,92

76.202,11

19.194,90

63.442,75

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

975,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,64

51.02.01.03 Autorități executive

975,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,64

A.Lucrări în continuare

106,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106,92

0,00

106,92

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

868,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

868,72

Dotări independente

252,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252,72

Dotări Primărie

165,34

0,00

165,34

Dotări direcția Fiscala

87,38

87,38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596,00

596,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

PT Reparații capitale corp clădire V.AIecsandri nr.1

10,00

0,00

10,00

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.1 HCL 464/2009

10,00

0,00

10,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

2.794,35

316,50

0,00

0,00

2.477,85

0,00

0,00

A.Lucrări în continuare

2.477,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.477,85

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2.477,85

0,00

2.477,85

C. Dotări independente si alte investiții

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări independente

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări

316,50

316,50

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

61.02.03.0rdine publică

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

61.02.03.04 Poliție comunitară

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

C. Dotări independente și alte investiții

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări independente

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări

26,00

26,00

6'1.02.05. Protecție Civilă

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

C. Dotări independente și alte investiții

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Dotări independente

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Dotări

60,00

60,00

Capitolul 65.02 învățământ

1.825,77

0,00

0,00

624,42

0,00

0,00

1.201,35

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

1.238,10

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

1.201,35

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

65.02.03,01. învățământ preșcolar

1.201,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.201,35

A. Lucrări în continuare

1.158,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.158,25

Extindere Grădiniță PP 26

1.158,25

1.158,25

Extindere Grădiniță PP 22, HCL 433/2007

0,00

0,00

Extindere Grădiniță PP 33

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

43,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,10

Dotări independente

43,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20,10

20,10

Dotări grădiniță PP 24

23,00

23,00

65.02.03.02 învățământ primar

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Achiziții imobiie

0,00

0,00

Dotări

36,75

36,75

0,00

65.02.04 învățământ secundar

587,67

0,00

0,00

587,67

0,00

0,00

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

587,67

0,00

0,00

587,67

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

587,67

0,00

0,00

587,67

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

587,67

0,00

0,00

587,67

0,00

0,00

0,00

Dotări

587,67

587,67

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

10.102,76

0,00

656,04

2.586,00

5.132,04

0,00

1.728,68

66.02.06 Spitale

10.102,76

0,00

656,04

2.586,00

5.132,04

0,00

1.728,68

A. Lucrări în continuare

3.832,42

0,00

456,04

0,00

2.523,42

0,00

852,96

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes + Lucrări conexe HCL 409/2010, HCL 145/2011

3.832,42

456,04

2.523,42

852,96

B. Lucrări noi

3.273,82

0,00

0,00

68,00

2.608,62

0,00

597,20

Reabilitarea.modernizarea si echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxîlo -Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010

3.205,82

2.608,62

597,20

Screeningul bolilor metabolice la nou- născut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborării euro regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Remania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF)

68,00

0,00

68,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.996,52

0,00

200,00

2.518,00

0,00

0,00

278,52

Dotări independente

2.718,00

0,00

200,00

2.518,00

0,00

0,00

0,00

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1.800,00

1.800,00

0,00

Achiziții imobile

0,00

0,00

Echipamente medicale dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675,00

675,00

0,00

Achiziție Stafie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200,00

200,00

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

43,00

43,00

0,00

Studii și proiecte

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset

60,00

60,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si lexecutîe privind consolidări si intervenții

218,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218,52

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5

78,52

78,52

ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140,00

140,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

11.093,73

0,00

200,00

10,00

888,40

0,00

9.995,33

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

909,40

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

899,40

C. Dotări independente și alte investiții

909,40

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

899,40

Dotări independente

711,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

701,00

Dotări Teatrul German

10,00

10,00

0,00

Dotări Filarmonica - pian

701,00

701,00

Studii și proiecte

198,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198,40

DAL +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

198,40

198,40

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

10.184,33

0,00

200,00

0,00

888,40

0,00

9.095,93

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

10.184,33

0,00

200,00

0,00

888,40

0,00

9.095,93

A. Lucrări în continuare

2.816,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.816,25

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008

611,83

611,83

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157,38

157,38

Modernizare Scuar Păun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007

3,38

3,38

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2.043,66

2.043,66

B. Lucrări noi

6.532,00

0,00

200,00

0,00

888,40

0,00

5.443,60

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011

280,00

0,00

0,00

280,00

Biodiversitatea si protecția mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4

180,00

176,40

3,60

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor - CONURBANT, CIP - iEE -2010, nr.271380

40,00

30,00

10,00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

832,00

682,00

150,00

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11.2010

200,00

0,00

200,00

0,00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

5.000,00

0,00

5.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

836,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,08

Studii și proiecte

836,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,08

DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

88,04

88,04

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

104,59

104,59

SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea

Castanilor nr. 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

45,00

45,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

11,01

0,00

0,00

0,00

11,01

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea

Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12

45,00

45,00

SURSE DE FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7, 9

20,73

0,00

0,00

0,00

20,73

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80

21,24

21,24

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasuîui

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0,50

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

43,80

0,00

0,00

0,00

43,80

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mureș

0,50

0,50

Amenajament silvic

22,59

22,59

DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

102,92

0,00

0,00

0,00

102,92

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102,92

0,00

102,92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor 1. Creanga

123,82

0,00

123,82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet

102,92

0,00

102,92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2.211,13

0,00

0,00

0,00

2.016,57

0,00

194,56

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

.......__________________________________________________:

2.211,13

0,00

0,00

0,00

2.016,57

0,00

194,56

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

C. Dotări independente și alte investiții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2)

28,77

28,77

68.02.15.01 Centru comunitar

82,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,27

C. Dotări independente și alte investiții

82,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,27

Dotări independente

28,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,35

Dotări

28,35

28,35

Studii și proiecte

53,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,92

DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung

45,36

45,36

DALI+PT Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21)

8,56

8,56

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

C Dotări independente și alte investiții

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Studii și proiecte

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

35,98

35,98

68.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

2.064,11

0,00

0,00

0,00

2.016,57

47,54

B. Lucrări noi

2.064,11

0,00

0,00

0,00

2.016,57

47,54

BARRABARRIPEN

2.064,11

2.016,57

47,54

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

43.569,92

2.170,92

1.500,00

0,00

19.018,77

700,81

20.179,42

70.02.03 Locuințe

3.979,33

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.858,41

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3.728,64

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.607,72

|A.Lucrări în continuare

1.251,44

486,46

0,00

0,00

0,00

0,00

764,98

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258,36

102,39

155,97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4,53

4,53

0,00

Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47

333,03

10,00

323,03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8

9,25

9,25

0,00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4,17

4,17

0,00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

37,15

37,15

0,00

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18

6,25

6,25

0,00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4,96

4,96

0,00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27,70

27,70

0,00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40,29

24,88

15,41

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25,60

25,60

0,00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

53,82

27,50

26,32

Reabilitare termică str. Libia, nr.104, sc.B+C

12,05

12,05

0,00

Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B

1,34

1,34

0,00

Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B

2,00

2,00

0,00

Reabilitare termică Bv. LiviU Rebreanu nr. 132, sc.

A+B

3,49

3,49

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25

16,72

16,72

0,00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21,91

21,91

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4,00

4,00

0,00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1,10

1,10

0,00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1 A, bl. 15/2

24,28

24,28

0,00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc.B

121,81

0,00

121,81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr. 14, sc. A

133,04

10,60

122,44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9

5,22

5,22

0,00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0,90

0,90

0,00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1,71

1,71

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53,72

53,72

0,00

|Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43,04

43,04

0,00

|B. Lucrări noi

2,389,95

1.634,46

0,00

0,00

0,00

755,49

IReabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică Calea Circumvaîațiunii, nr.26

790,77

553,54

237,23

iReabilitare termică str. Stelelor, nr.6

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

290,83

203,58

87,25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

430,11

301,08

129,03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Ana îpătescu, nr. 9

254,84

178,39

76,45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl. 18

5,00

0,00

5,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

y

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Cornelia Coposu, nr.32, sc A+B

318,24

222,76

95,48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250,16

175,11

75,05

C. Dotări independente și alte investiții

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Studii și proiecte

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87,25

0,00

87,25

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

C. Dotări independente si alte investiții

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotari Sala Olimpia, Complex Bega

250,69

250,69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

6.279,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.578,28

70.02.05.01 Alimentări cu apă

6.279,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.578,28

A. Lucrări în continuare

5,724,09

0,00

0,00

0,00

0,00

696,03

5.028,06

Extindere rețele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008

216,27

0,00

216,27

Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636,54

0,00

76,54

560,00

Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008

1,176,71

0,00

1.176,71

Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008

88,94

88,94

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008

656,29

656,29

Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008

291,27

291,27

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir Ion Tanase 511/2008

671,75

671,75

Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1,270,26

550,22

720,04

Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008

151,76

151,76

Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008

99,22

69,27

29,95

Extindere retele apa-canal Mehala - zona

Mesteacănul 512/2008

465,08

465,08

B. Lucrări noi

113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

108,22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

4,78

0,00

0,00

0,00

4,78

0,00

Extindere retele canal Ciarda Roșie - zona Matei Millo 510/2008

108,22

108,22

C. Dotări independente și alte investiții

442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,00

Studii și proiecte

442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,00

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

întregiri retele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

87,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87,00

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,00

SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

SF întregiri retele apa - canal Municipiul Timișoara kii____________.___________________________

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabîlitate din Municipiul Timișoara

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

70,02.06. iluminat public șî electrificări rurale

8.182,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.182,64

A. Lucrări în continuare

8.182,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.182,64

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4.612,64

0,00

0,00

4.612,64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3.570,00

0,00

3.570,00

70.02.50 Aite servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

25.128,86

50,00

1.500,00

0,00

19.018,77

4.560,09

0,00

A. Lucrări în continuare

1.963,84

0,00

1.500,00

0,00

232,24

0,00

231,60

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1.510,00

1.500,00

10,00

PIMMS TRANSFER

238,32

232,24

6,08

Reabilitarea și revitaîizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

215,52

0,00

215,52

B. Lucrări noi

18.735,57

50,00

0,00

0,00

18.386,53

0,00

299,04

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

5.544,00

0,00

5.494,00

50,00

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului

Timișoara (CETATE ), HCL 355/2010

8.315,00

0,00

8.265,00

50,00

Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010

2.026,57

1.927,53

99,04

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-lncubator de afaceri, HCL 302/2010

635,00

50,00

535,00

50,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

2.215,00

2.165,00

50,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.429,45

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

4.029,45

Dotări independente

501,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

101,00

Asociația pentru Management Energetic - aport capital

1,00

1,00

Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL 303/2010

500,00

400,00

100,00

Studii și proiecte

3.928,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.928,45

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

200,00

0,00

200,00

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni -panouri informative", HCL 303/2010

60,00

60,00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

58,11

58,11

SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

620,99

620,99

SF+PT Trafic management si supraveghere video

178,00

178,00

CF+ Documentație pentru modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara

67,00

67,00

SF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara, HCL 352/2010

521,23

0,00

521,23

SURSE DE FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE )

571,59

0,00

571,59

SF+PT Centru Regional de Competente si

Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

170,00

170,00

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37,82

37,82

PUG Municipiul Timișoara

984,62

984,62

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79,10

79,10

PUZ- Complexul Studențesc

20,00

20,00

PUZ Plata 700

160,00

160,00

DALI + PT Reabilitare imobil Regele Caro! 1 Nr.23

55,43

0,00

0,00

0,00

0,00

55,43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent)

134,56

0,00

0,00

0,00

0,00

134,56

SF-Net City

10,00

10,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

64.031,64

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

2.388,44

81.02.06 Energie termică

64.031,64

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

2.388,44

A. Lucrări în continuare

2.388,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.388,44

Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

2.388,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.388,44

Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006

0,00

0,00

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39,21

39,21

Reabilitare RTS Cartierul GirocuîuiHCL 289/2008

57,73

57,73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50,77

50,77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50,40

50,40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

53,63

53,63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155,61

155,61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68,39

68,39

Reabilitare rețele primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

1.572,25

1.572,25

Reabilitare modernizare rețele termice secundare in municipiul Timișoara, HCL 557/2006

340,45

340,45

B. Lucrări noi

61.643,20

0,00

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

61.643,20

43.920,76

17.722,44

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

0,00

0,00

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

DAL1+PT Reabilitare termica clădiri conform OG 69/2010

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

32.569,53

0,00

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

24.215,48

84.02.03 Transport rutier

32.569,53

0,00

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

24.215,48

84.02.03.02 Transportul în comun

1.354,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.354,47

A. Lucrări în continuare

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la RATT

50,00

50,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.304,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.304,47

Dotări independente

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Mașini, echipamente si mijloace de transport

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525,55

0,00

0,00

0,00

0,00

525,55

Tramvaie folosite

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Achiziții tramvaie noi

10,00

10,00

Studii și proiecte

766,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766,92

Studii si proiecte Primărie

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9)

50,00

50,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

150,00

150,00

Studii si proiecte RATT

566,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,92

SF + PT Statie intermodala Dambovita

2,00

2,00

SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Ti misoara-D umbră vița)

200,00

200,00

SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

200,00

200,00

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53,32

53,32

SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina)

111,60

0,00

111,60

84.02.03.01 Drumuri si poduri

2.296,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.296,22

A. Lucrări în continuare

1.238,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.238,94

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

1.238,94

0,00

1238,94

B. Lucrări noi

80,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

80,63

80,63

C. Dotări independente și alte investiții

976,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

976,65

Studii și proiecte

976,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

976,65

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

58,28

58,28

Expertiza Podul Muncii

44,48

44,48

Expertiza Podul Tinereții

58,28

58,28

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

757,33

757,33

Expertiza Podul Eroilor

58,28

0,00

58,28

84.02.03.03 Străzi

21.918,84

0,00

2.356,83

0,00

5.225,57

771,65

13.564,79

A. Lucrări în continuare

11.271,79

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

8.914,96

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331,63

0,00

331,63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0,10

0,00

0,10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3,00

0,00

3,00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6,97

0,00

6,97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181,32

0,00

181,32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2,20

0,00

2,20

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDENT

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

6

7

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7,58

7,58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1.805,51

1.805,51

Amenajare strada Moise Dobosanf Calimanesti) HCL 160/2008

2.113,48

2.113,48

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

6.820,00

2.356,83

4.463,17

B. Lucrări noi

10.101,68

0,00

0,00

0,00

5.225,57

771,65

4.104,46

Modernizare str.Cloșca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Baîea, HCL 439/2010

1.650,00

1.600,00

50,00

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

271,38

271,38

PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009

888,45

888,45

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5.803,13

3.625,57

771,65

1.405,91

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

1.478,72

1.478,72

Amenajare str. Anul 1848

10,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

545,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545,37

Studii și proiecte

545,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545,37

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6,16

6,16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13,64

13,64

SF+PT Amenajare str. Gladiolelor

17,40

17,40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

72,43

72,43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37,59

37,59

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoară

47,17

47,17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47,70

47,7

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

36,46

36,46

|SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

30,38

30,38

SF+PT Amenajare legătură între str. Torac și Calea Stan Vidrighin

30,00

30,00

SF+PT Amenajare Calea Martirilor

96,00

96,00

Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare str.Cloșca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010

110,44

110,44

84.02.50 Aite cheltuieli in domeniul transporturilor

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

C.Dotări independente si alte investiții

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

Dotări independente

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

Achiziții mijloace de transport HCL 47/2004________

7.000,00

0,00

7.000,00

. z-J /

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICA                  Dl RECTOR DIRECTA DEZVOLTARE

Smaranda HARACICUl

.. /W\                                           /

Verificat SEF SERVICIUL INVESTIȚII                                   ÎNTOCMIT /

Gabriela BICA,. .                                          Luminița TOMA

■■                                 o,.,

__—---

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2011-

, ?                   Anexa 1a/1

APROBAT,

/O' ^PRIMAR l

De Ing. Ghecj. țSheorghe CIUHANDU z

l£ .O1’ LJUA'"'

V.-. ț /

V'..'-. ' A,’" Y -L                    mii lei


INVESTIȚII 2011

RECTIFICARE 2 CU AMENDAMENT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE Fi^ANTARâ:"

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EaCEUEI”

2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDIT E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

TOTAL GENERAL

89.279,76

2.170,92

4.256,83

3.468,92

18.459,00

700,81

60.223,28

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

38.344,99

486,46

3.856,83

0,00

0,00

696,03

33.305,67

LUCRĂRI NOI - B

29.071,13

1.684,46

200,00

0,00

18.059,00

4,78

9.122,89

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

21.863,64

0,00

200,00

3.468,92

400,00

0,00

17.794,72

TOTAL GENERAL

89.279,76

2.170,92

4.256,83

3.468,92

18.459,00

700,81

60.223,28

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

975,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,64

51.02.01.03 Autorități executive

975,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

975,64

A.Lucrări în continuare

106,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,92

Amenajare spații PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008

106,92

0,00

106,92

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

868,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

868,72

Dotări independente

252,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252,72

Dotări Primărie

165,34

0,00

165,34

Dotări direcția Fiscala

87,38

87,38

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,00

Sistem infogeografic de administrare a PMT

596,00

596,00

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

PT Reparații capitale corp clădire V.AIecsandri nr.1

10,00

0,00

10,00

PT Reabilitare imobil P-ta Libertății nr.lHCL 464/2009

10,00

0,00

10,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

2.794,35

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

2.477,85

A.Lucrări în continuare

2.477,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.477,85

Casa căsătoriilor si direcția de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006

2.477,85

0,00

2.477,85

C. Dotări independente si aite investiții

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări independente

316,50

0,00

0,00

316,50

0,00

0,00

Dotări

316,50

316,50

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

61.02.03.0rdine publică

86,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

61.02.03.04 Poliție comunitară

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

C. Dotări independente și alte investiții

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotări independente

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,00

Dotari

26,00

26,00

61.02.05. Protecție Civilă

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

| Dotări independente

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE                ]

TOTAL

2011

ALTE SURSE

bĂCtUbN

T 2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDIT E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Dotări

60,00

60,00

Capitolul 65.02 învățământ

1.825,77

0,00

0,00

624,42

0,00

0,00

1.201,35

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

1.238,10

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

1.201,35

65.02.03.01. învățământ preșcolar

1.201,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.201,35

|A. Lucrări în continuare

1.158,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.158,25

Extindere Grădiniță PP 26

1.158,25

1.158,25

Extindere Gradinita PP 22, HCL 433/2007

0,00

0,00

Extindere Gradinita PP 33

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

43,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,10

Dotări independente

43,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,10

Achiziție si montare CT la GR. PP 12

20,10

20,10

Dotări gradinita PP 24

23,00

23,00

65.02.03.02 învățământ primar

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

36,75

0,00

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

Achiziții imobile

0,00

0,00

Dotări

36,75

36,75

0,00

65.02.04 învățământ secundar

587,67

0,00

0,00

587,67

0,00

0,00

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

587,67

0,00

0,00

587,67

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

587,67

0,00

0,00

587,67

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

587,67

0,00

0,00

587,67

0,00

0,00

0,00

Dotări

587,67

587,67

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

3.164,90

0,00

200,00

2.518,00

0,00

0,00

446,90

66.02.06 Spitale

3.164,90

0,00

200,00

2.518,00

0,00

0,00

446,90

A. Lucrări în continuare

168,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168,38

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes - Lucrări conexe HCL 145/2011

168,38

0,00

168,38

C. Dotări independente și alte investiții

2.996,52

0,00

200,00

2.518,00

0,00

0,00

278,52

Dotări independente

2.718,00

0,00

200,00

2.518,00

0,00

0,00

0,00

Aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal

1.800,00

1.800,00

0,00

Achiziții imobile

0,00

0,00

Echipamente medicaie dotare banca de țesuturi umane si celule/compartiment de transplant medular, pentru reacreditare - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara

675,00

675,00

0,00

Achiziție Statie de monitorizare hemodinamica la

UMF "V.Babes", HG 1168/2010

200,00

200,00

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

43,00

43,00

0,00

Studii și proiecte

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

DALI-Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale in aria Timisoara-Varset

60,00

60,00

I Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

218,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218,52

DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato Venerice Str.Marasesti nr.5

78,52

78,52

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXCEDEI"

T 2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDIT E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI -Creșterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli înfectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"

140,00

140,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

10.041,73

0,00

200,00

10,00

0,00

0,00

9.831,73

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

909,40

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

899,40

C. Dotări independente și alte investiții

909,40

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

899,40

Dotări independente

711,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

701,00

Dotări Teatrul German

10,00

10,00

0,00

Dotări Filarmonica - pian

701,00

701,00

Studii și proiecte

198,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198,40

DAL +PT Reabilitare fațada, intrări, sonorizare, climatizare si extindere sala C.Jude

198,40

198,40

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

9.132,33

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

8.932,33

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

9.132,33

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

8.932,33

A. Lucrări în continuare

2.816,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.816,25

Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006, HCL 123/2008

611,83

611,83

Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007

157,38

157,38

Modernizare Scuar Păun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007

3,38

3,38

Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008

2.043,66

2.043,66

B. Lucrări noi

5.480,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

5.280,00

Clădire educaționala multifuncționala la Gradina Zoologica Timișoara, HCL 383/2007, HCL 354/2009, HCL 27/2011

280,00

0,00

280,00

Reamenajare Parcul Lotusului conform HG 1168/22.11,2010

200,00

0,00

200,00

0,00

Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor Ion Creanga HCL 305/2009

5.000,00

0,00

5.000,00

C, Dotări independente și alte investiții

836,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,08

Studii și proiecte

836,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,08

DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc)

88,04

88,04

SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței

104,59

104,59

SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr, 1 - 2 si Hărniciei nr. 3

45,00

45,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Circumvalatiunii nr. 37

11,01

0,00

0,00

0,00

11,01

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str, Muzicescu nr.

45,00

45,00

SF+PT Amenajare parcare ecologica str.

Zarand nr.3, 5, 7, 9

20,73

0,00

0,00

0,00

20,73

SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul pambovita nr. 80

21,24

21,24|

|SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita

[Calea Buziasului

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

SURSE DE FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EaLEUEN

T 2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDIT E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion

0,50

0,50

SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei

43,80

0,00

0,00

0,00

43,80

SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str,Mureș

0,50

0,50

Amenajament silvic

22,59

22,59

DALI + PT Reamenajarea Parcului Rozelor

102,92

0,00

0,00

0,00

102,92

DALI + PT Modernizarea Parcului Justiției

102,92

0,00

102,92

PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor

1. Creanga

123,82

0,00

123,82

DALI+ PT Modernizarea Parcului Alpinet

102,92

0,00

102,92

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

147,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147,02

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

147,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147,02

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

C. Dotări independente și alte investiții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

Cheltuieli de expertiza , proiectare si execuție privind consolidări si intervenții

28,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28,77

DALI+PT Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protecția Copilului si Familiei (str. Platanilor nr.2)

28,77

28,77

68.02.15.01 Centru comunitar

82,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,27

C. Dotări independente și alte investiții

82,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,27

Dotări independente

28,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,35

Dotări

28,35

28,35

Studii și proiecte

53,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,92

DALI+PT Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung

45,36

45,36

DALI+PT Reabilitare clădire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21)

8,56

8,56

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

C Dotări independente și alte investiții

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Studii și proiecte

35,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, situat in Timișoara, str Telegrafului nr.8

35,98

35,98

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

41.089,51

2.170,92

1.500,00

0,00

16.859,00

700,81

19.858,78

70.02.03 Locuințe

3.979,33

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.858,41

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

3.728,64

2.120,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1.607,72

A.Lucrări în continuare

1.251,44

486,46

0,00

0,00

0,00

0,00

764,98

Reabilitare termică Piața Mărăști nr. 1-2

258,36

102,39

155,97

Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8

4,53

4,53

0,00

nr.47

333,03

10,00

323,03

Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-

Fructelor, nr.8

9,25

9,25

0,00

Reabilitare termică Intrarea Zenit, nr. 8

4,17

4,17

0,00

Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2

37,15

37,15

0,00

SURSE DE FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

ALTE SURSE

tXUEUEN T 2010

SURSE PROPRli

EU+STAT

CREDIT E

BUGET LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bl. 18

6,25

6,25

0,00

Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1

4,96

4,96

0,00

Reabilitare termică str. învățătorului nr. 5

27,70

27,70

0,00

Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94

40,29

24,88

15,41

Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10

25,60

25,60

0,00

Reabilitare termică str Mareșal Averescu, nr.35, bl. 99

53,82

27,50

26,32

Reabilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C

12,05

12,05

0,00

A+B

1,34

1,34

0,00

Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc.

A+B

2,00

2,00

0,00

Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. A+B

3,49

3,49

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 25

16,72

16,72

0,00

Reabilitare termică str. Aron Cotruș, nr. 2. bl.D 9/6

21,91

21,91

0,00

Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27

4,00

4,00

0,00

Reabilitare termică str. Meziad, nr.2

1,10

1,10

0,00

Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1 A, bl. 15/2

24,28

24,28

0,00

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr.

14, sc.B

121,81

0,00

121,81

Reabilitare termică str. Cornel Grofșoreanu nr.

14, sc. A

133,04

10,60

122,44

Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7~9

5,22

5,22

0,00

Reabilitare termică str. Virgil Birou, nr.3

0,90

0,90

0,00

Reabilitare termică str. Miorița, nr.2, bl.3

1,71

1,71

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1

53,72

53,72

0,00

Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3

43,04

43,04

0,00

B. Lucrări noi

2.389,95

1.634,46

0,00

0,00

0,00

755,49

iReabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26

790,77

553,54

237,23

Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40

290,83

203,58

87,25

Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică Calea Torontaiului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17

430,11

301,08

129,03

Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Ana Ipătescu, nr. 9

254,84

178,39

76,45

Reabilitare termică str. Ion Slavici, bl.18

5,00

0,00

5,00

Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B

5,00

0,00

5,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE                |

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EÂbbUEN

T

2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDIT E

BUGET | LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Reabilitare termică str. Cornelia Coposu, nr.32, sc A+B

318,24

222,76

95,48

Reabilitare termică P-ța Bihor, nr.14

250,16

175,11

75,05

C. Dotări independente și alte investiții

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Studii și proiecte

87,25

0,00

0,00

0,00

0,00

87,25

Asistenta tehnica la 72 imobile

87,25

0,00

87,25

70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuințelor

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,6d|

C. Dotări independente si alte investiții

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări

250,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,69

Dotări Sala Olimpia, Complex Bega

250,69

250,69

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

6.279,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.578,28

70.02.05.01 Alimentări cu apă

6.279,09

0,00

0,00

0,00

0,00

700,81

5.578,28

A. Lucrări în continuare

5.724,09

0,00

0,00

0,00

0,00

696,03

5.028,06

Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL

216,27

0,00

216,27

[Alimentari cu apa industriala fântâni ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

636,54

0,00

76,54

560,00

Extindere retele apa-canal Ronat ( zona ComoareiJHCL 281/2008

1.176,71

0,00

1.176,71

Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008

88,94

88,94

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008

656,29

656,29

Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008

291,27

291,27

Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir Ion Tanase 511/2008

671,75

671,75

Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009

1.270,26

550,22

720,04

Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008

151,76

151,76

Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008

99,22

69,27

29,95

Extindere retele apa-canal Mehala - zona

Mesteacănul 512/2008

465,08

465,08

B. Lucrări noi

113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,78

108,22

Execuție canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

4,78

0,00

0,00

0,00

4,78

0,00

Extindere retele canal Ciarda Roșie - zona jMatei Millo 510/2008

108,22

108,22

C. Dotări independente și alte Investiții

442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,00

Studii și proiecte

442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442,00

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie et.lll, HCL 467/2010

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

întregiri retele apa-canal Municipiul Timișoara et.l, HCL 466/2010

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

Reabilitare conducta apa si branșamente zona Fabric, HCL 73/2011

87,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87,00

Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,00

SF+PT Reabilitare rețea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

SF întregiri retele apa - canal Municipiul iTimisoara et. II

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EXvEuEN T 2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDIT E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Studiu privind capacitatea de transport a rețelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timișoara

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

8.182,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.182,64|

A. Lucrări în continuare

8.182,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.182,64

Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005

4.612,64

0,00

0,00

4.612,64

Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005

3.570,00

0,00

3.570,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

22.648,45

50,00

1.500,00

0,00

16.859,00

0,00

4.239,45

A. Lucrări în continuare

1.510,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Reabilitare P-ța losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009

1.510,00

1.500,00

10,00

|B. Lucrări noi

16.709,00

50,00

0,00

0,00

16.459,00

0,00

200,00

Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara

5.544,00

0,00

5.494,00

50,00

Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE )

8.315,00

0,00

8.265,00

50,00

Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbravita-Incubator de afaceri

635,00

50,00

535,00

50,00

Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC

2.215,00

2.165,00

50,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.429,45

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

4.029,45

Dotări independente

501,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

101,00

Asociația pentru Management Energetic - aport capital

1,00

1,00

Sistem de informare si comunicare facil pentru jcetateni - panouri informative

500,00

400,00

100,00

Studii și proiecte

3.928,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.928,45

Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene

200,00

0,00

200,00

Studiu de oportunitate si Cerere finanțare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative", HCL

60,00

60,00

Studiu de oportunitate si cerere de finanțare pt. Sistemul de supraveghere pentru creșterea siguranței si prevenirea criminalității in municipiul Timișoara

58,11

58,11

SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010

620,99

620,99

SF+PT Trafic management si supraveghere

178,00

178,00

CF+ Documentație pentru modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului jde Crestere Timișoara

67,00

67,00

ISF+PT Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timișoara

521,23

0,00

521,23

Actualizare SF + PT, Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orașului Timișoara (CETATE), HCL 355/2010

571,59

0,00

571,59

SF+PT Centru Regional de Competente si

Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive

170,00

17O,Oo|

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EĂGEUEN

T 2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDIT E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat

37,82

37,82

PUG Municipiul Timișoara

984,62

984,62

Consultanta pentru verificarea si modificarea conceptului general de dezvoltare urbana a municipiului Timișoara

79,10

79,10

PUZ- Complexul Studențesc

20,00

20,00

PUZ Piața 700

160,00

160,00

DAL1 + PT Reabilitare imobil Regele Carol 1

55,43

0,00

0,00

0,00

0,00

55,43

SF + PT Spațiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator

134,56

0,00

0,00

0,00

0,00

134,56

SF-Net City

10,00

10,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

2.388,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.388,44

81.02.06 Energie termică

2.388,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.388,44

A. Lucrări în continuare

2.388,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.388,44

Retehnoiogizarea,     modernizarea      si

dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distribuție a energiei termice in municipiul Timișoara

2.388,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.388,44

Retehnoiogizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 556/2006

0,00

0,00

Retehnoiogizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006

0,00

0,00

Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008

39,21

39,21

Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008

57,73

57,73

Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008

50,77

50,77

Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

50,40

50,40

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006

53,63

53,63

Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

155,61

155,61

Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008

68,39

68,39

Reabilitare reteie primare de termoficare din municipiul Timișoara , HCL 166/2004

1.572,25

1.572,25

iReabilitare modernizare    reteie termice

|secundare in municipiul  Timișoara, HCL

340,45

340,45

C, Dotări independente și alte investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

0,00

0

DALI+PT Reabilitare termica clădiri - proiectare obiective Municipiul Timișoara

0,00

0,00

DALI+PT Reabilitare termica clădiri conform OG 69/2010

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

26.766,40

0,00

2.356,83

0,00

1.600,00

0,00

22.809,57

84.02.03

Transport rutier

26.766,40

0,00

2.356,83

0,00

1.600,00

0,00

22.809,57

84.02.03.02 Transportul în comun

1.354,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.354,47

A. Lucrări în continuare

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

EĂGEUEN T 2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDIT E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilpr si cheltuielilor la RATT

50,00

50,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.304,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.304,47

Dotări independente

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

Mașini, echipamente si mijloace de transport

537,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537,55

(Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar

525,55

0,00

0,00

0,00

0,00

525,55

Tramvaie folosite

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Achiziții tramvaie noi

10,00

10,00

Studii și proiecte

766,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766,92

Studii si proiecte Primărie

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame stradale pe str Slavici-str Polona din Municipiul Timișoara (traseul 9)

50,00

50,00

SF+PT Reabilitare linii tramvai și modernizare trame [stradale pe str Ștefan cel Mare din Municipiul Timișoara (traseul 1)

150,00

150,00

Studii si proiecte RATT

566,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,92

SF + PT Stafie intermodala Dambovita

2,00

2

SF+PT Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița)

200,00

200,00

SF+ PT Extindere rețea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea rețelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda)

200,00

200,00

Studiu privind valorificarea potențialului de trafic naval pe Canalul Bega

53,32

53,32

SF + PT Extindere linie cale tramvai Mosnita (Acces ibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina)

111,60

0,00

111,60

84.02.03,01 Drumuri si poduri

2.296,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.296,22

A. Lucrări în continuare

1.238,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.238,94

Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007

1.238,94

0,00

1238,94

B. Lucrări noi

80,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,63

PT + Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009

80,63

80,63

C. Dotări independente și alte investiții

976,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

976,65

Studii și proiecte

976,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

976,65

Expertiza Podul Ștefan cel Mare

58,28

58,28

Expertiza Podul Muncii

44,48

44,48

Expertiza Podul Tinereții

58,28

58,28

S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo

757,33

757,33

Expertiza Podul Eroilor

58,28

0,00

58,28

84.02.03.03 Străzi

16.115,71

0,00

2.356,83

0,00

1.600,00

0,00

12.158,88

A. Lucrări în continuare

11.271,79

0,00

2.356,83

0,00

0,00

0,00

8.914,96

Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006

331,63

0,00

331,63

Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006

0,10

0,00

0,10

Amenajare str Berzei, HCL 405/2006

3,00

0,00

3,00

Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

6,97

0,00

6,97

Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006

181,32

0,00

181,32

Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006

2,20

0,00

2,20

Amenajare str. Liege, HCL 158/2008

7,58

7,58

Amenajare zona Polona HCL 466/2009

1.805,51

1.805,51

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE DE FINANȚARE

TOTAL

2011

ALTE SURSE

hÂCbULN

T 2010

SURSE

PROPRII

EU+STAT

CREDIT

E

BUGET

LOCAL

0

1

2

3

4

5

5

6

Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008

2.113,48

2.113,48

Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009

6.820,00

2.356,83

4.463,17

B. Lucrări noi

4.298,55

0,00

0,00

0,00

1.600,00

0,00

2.698,55

Modernizare str.Cloșca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea,

1.650,00

1.600,00

50,00

PT + Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009

271,38

271,38

PT + Amenajare strada Steaua HCL 260/2009

888,45

888,45

Amenajare str. Neculce HCL 25/2010

1.478,72

1.478,72

Amenajare str. Anul 1848

10,00

10,00

C. Dotări independente și alte investiții

545,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545,37|

Studii și proiecte

545,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545,37

SF+PT Amenajare str. Brazilor

6,16

6,16

SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce

13,64

13,64

SF+PT Amenajare str. Gladiolelor

17,40

17,40

SF+PT Amenajare Zona Câmpului

72,43

72,43

SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei

37,59

37,59

SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurențiu Nicoară

47,17

47,17

SF+PT Amenajare str. Anul 1848

47,70

47,7|

SF+PT Reamenajare geometrie intersecție P-ta Balcescu

36,46

36,46

SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoșman

30,38

30,38

SF+PT Amenajare legătură între str. Torac și Calea Stan Vidrighin

30,00

30,00

SF+PT Amenajare Calea Martirilor

96,00

96,00

Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare str.Cîosca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010

110,44

110,44

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,000,00

C.Dotări independente si alte investiții

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

Dotări independente

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

Achiziții mijloace de transport HCg 47/2004

7.000,00

0,00

7.000,00

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC2011-


Anexa 1 a/2

A 3 aprobat, " \ /p'' PRIMĂRII

Dr. Ing. Gheorphe\CIUH^Ni^

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE 2011

RECTIFICARE 2 CU AMENDAMENT

mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2011

EXCEDE

NT 2010

SURSE PROPRII

EU+STAT

CREDITE

BUGET

LOCAL

0

1

2

4

3

4

5

TOTAL GENERAL

79.980,71

456,04

68,00

57.743,11

18.494,09

3.219,47

Capitolul 66.02 Sănătate

6.937,86

456,04

68,00

5.132,04

0,00

1.281,78

66.02.06 Spitale

6.937,86

456,04

68,00

5.132,04

0,00

1.281,78

Reabilitarea,modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr.Victor Babes.HCL 409/2010

3.664,04

456,04

2.523,42

684,58

Reabilitarea,modernizarea si echiparea lambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo -

Faciala din cadrul Spitalului Clinic Municipal, HCL 410/2010

3.205,82

2.608,62

597,20

Screeningul bolilor metabolice la nou- născut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborării euro regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF)

68,00

68,00

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

1.052,00

0,00

0,00

888,40

0,00

163,60

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

1.052,00

0,00

0,00

888,40

0,00

163,60

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

1.052,00

0,00

0,00

888,40

0,00

163,60

Biodiversitatea si protecția mediului - o abordare responsabila a problemelor de mediu a doua orașe infratite - BIOTOWNS HURO/0901/128/1.3.4

180,00

176,40

3,60

O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerării urbane largi, pentru participarea la Convenția Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE -2010, nr.271380

40,00

30,00

10,00

Modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007

832,00

682,00

150,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2.064,11

0,00

0,00

2,016,57

0,00

47,54

168.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

2.064,11

. 0,00

. 0,00

2.016,57

0,00

47,54

68.06.15.50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale

2.064,11

0,00

0,00

2.016,57

47,54

BARRABARRIPEN

2.064,11

2.016,57

47,54

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

2.480,41

0,00

0,00

2.159,77

0,00

320,64

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

2.480,41

0,00

0,00

2.159,77

0,00

320,64

Reabilitarea și revitalizarea fortificației Cetății Timișoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007

215,52

0,00

215,52

Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010

2.026,57

1.927,53

99,04

PIMMS TRANSFER

238,32

0,00

232,24

6,08

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

61.643,20

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

81.02.06 Energie termică

61.643,20

0,00

0,00

43.920,76

17.722,44

0,00

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009

61.643,20

43.920,76

17.722,44

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

5.803,13

0,00

0,00

3.625,57

771,65

1.405,91

84.02.03 Transport rutier

5.803,13

0,00

0,00

3.625,57

771,65

1.405,91

84.02.03.03 Străzi

5.803,13

0,00

0,00

3.625,57

771,65

1.405,91

Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Caro! si bd. 16 Decembrie HCL 304/2010

5.803,13

3.£25,57

771,65

1.405,91

DIRECTOR DIRECȚIA ECqjjl QMICĂ

Smaranda HARACldtq

/y [

Verificat SEF SERVICIUL INVESTIȚII

Gabriela.BI.CAr s-

VV Jr.-

/ U'


DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

/ Ai/reTâ JONIE


ÎNTOCMIT /

L^ninița TOM/}!


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda HARAGI cil

Verificat SEF SERyiCIUL INVESTIȚII

GabrielarȘICA /U;i M

directc/r Dl Ră^w DEZVOLTARE

I AureJw JLMIE

ÎNTOCMIT I

Lupqița TOMA '