Hotărârea nr. 240/2011

240/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice" Extravilan nr. CAD: A 890/2/1, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 240/28.06.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice" Extravilan nr. CAD: A 890/2/1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-010032/01.06.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 07/13.05.2009 şi Avizul favorabil nr. 17/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice", Extravilan, Nr. CAD: A 890/2/1, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 49/2008, realizat de B.I.A. ALMAJAN TITUS GABRIEL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Pentru zona rezidentiala si functiuni complementare: regimul de înălţime de S+P+2E+Er, POT max= 40% si CUT max= 1,2; Pentru zona de dotari si servicii publice: regim de inaltime = S+P+3E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, POT max= 40% si CUT max= 2,0, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de 25 % din suprafaţa totală a parcelei, Hmax cornisa = 10 m - pentru Zona rezidentiala si functiuni complementare, si Hmax cornisa = 13 m - pentru Zona dotari si servicii publice

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat in suprafata de 20.000 mp, este înscris în C.F. nr. 406783 (provenita din converisa de pe hartie a C.F. nr. 140653), având nr. cadastral A 890/2/1- teren agricol extravilan, fiind proprietatea S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L.

Art. 4: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Art. 5: Suprafata studiata prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice", Extravilan, nr. CAD: A 890/2/1, Timişoara, de 20.000 mp conform extrasului CF si a planului parcelar, se va introduce în intravilanul municipiului Timisoara, si terenul va trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutiei Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L.;
- Proiectantului Almajan Titus Gabriel;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Act de înființare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004

Pr.nr. 49/2008


FOAIE DE CAPAT

PR. NR. 49/2008 / Faza PUZ

- DENUMIRE PROIECT :

PUZ - ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE. DOTARI SI SERVICII PUBLICE

- AMPLASAMENT      :

extravilan Timișoara, jud.TIMIS

- BENEFICIAR          :

S.C. INCANTOITALAGRICOLA S.R.L.

- PROIECTANT GENERAL

: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Almajan Titus Gabriel

TIMIȘOARA, str.Gheorghe Doja, nr 12, ap.1

Tel/fax: 0256 - 200998 Mobil: 0721 - 424 360

PR. NR. 49/2008

 • - FAZA DE PROIECTARE

 • - DATA PREDARII PROIECTULUI

:                      P.U.Z.

:         OCTOMBRIE 2010

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Almajan Titus Gabriel

Act de înființare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004

Pr.nr. 49/2008


BORDEROU

 • 1. Piese scrise

 • 1. Foaie de capat

 • 2. Borderou volum

 • 3. Certificat de Urbanism nr. 4365Din 07.10.2010

 • 4. Extrase carte funciara CF nr. 406783 Timisoara nr. Cad.A890/2/1

 • 5. Memoriu de prezentare arhitectura

 • 2. Piese desenate Arhitectura

  1. Plan de incadrare

  00A

  1:5000

  2. Situatia existenta

  01A

  1:1000

  3. Reglementari urbanistice

  02A

  1:1000

  4. Obiective de utilitate publica

  03A

  1:1000

  5. Propunere mobilare urbana

  04A

  1:1000

  Act de înființare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004


  Pr.nr. 49/2008


  MEMORIU DE PREZENTARE

  1. INTRODUCERE


  1.1. Date generale


  - Denumire proiect


  : PUZ - Zona rezidențiala cu funcțiuni complementare.

  Dotari si servicii publice


  • - Amplasament

  • - Faza de proiectare

  • - Beneficiar proiect

  • - Proiectant general

  • - Proiectanti specialitate


  extravilan Timișoara, jud.Timis

  PLAN URBANISTIC ZONAL

  S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L.

  Birou Individual de Arhitectura Almajan Titus Gabriel


  - Data elaborarii


  : OCTOMBRIE 2010


 • 1.2. Obiectul lucrarii

Aceasta documentatie a fost întocmita in vederea realizarii unui ansamblu rezidential cu functiuni complementare, pe un teren aflat in extravilanul municipiului Timisoara.

Planul Urbanistic de Zonal propune mobilarea urbana a terenului si de asemenea prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

Amplasamentul se afla in extravilanul municipiului Timisoara, avand urmatoarele date de identificare: CF nr. 406783 Timisoara - nr.cad A 890/2/1 .

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarii si in acord cu Avizul Prealabil de Oportunitate nr.07/13.05.2009 anexa la HCL nr.224 din 26.05.2009.

Din punct de vedere juridic terenul se afla in proprietatea beneficiarilor.

 • 1.3. Surse de documentare

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt :

 • -  Ridicare topografica

 • -  Studiu geotehnic

 • -  Alte documentatii de urbanism aprobate in zona

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. Evoluția zonei

Terenul este amplasat in extravilanul municipiului Timișoara.

Pe parcela nu sunt nici un fel de construcții fiind folosit in prezent ca si teren agricol.

 • 2.2. încadrare in localitate

Terenul studiat este pozitionat in extravilanul municipiului Timisoara, la vest de acesta, in apropierea cartierului Ronat, avand urmatoarele date de identificare CF nr. 406783 Timisoara - nr.cad A890/2/1.

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

Conform extrasului CF, terenul este liber de constructii.

Regimul eolian in partea de sud - vest a Romaniei este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45° nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale ridicate ( 10,6° C ), intervalul anual fara inghet este mai extins ( peste 200 de zile ), iar numarul mediu anual de zile cu inghet mai mic ( 95 ).

Clima este temperat - moderata.

 • 2.4. Circulatia

Accesul principal la parcela se face pe De 889, acesta facand legatura cu strada Comoarei din Timisoara. De asemenea, pe latura de nord-vest a parcelei se afla De 891. Cele doua drumuri au o latime de 4m.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

Parcela cu CF nr. 406783 Timisoara - nr.cad A890/2/1 nu este afectata de constructii. Parcelele invecinate nu sunt afectate de constructii.

 • 2.6. Echipare edilitara

Pe parcela studiata nu se afla nici un fel de echipare edilitara.

 • 2.7. Probleme de mediu

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu zona rezidentiala.

Terenul este aproximativ plan si nu prezinta riscuri naturale de mediu.

 • 2.8. Optiuni ale populatiei

Propunerile prevazute in aceasta documentatie respecta Avizul Prealabil de Oportunitate nr.07/13.05.2009 anexa la HCL nr.224 din 26.05.2009.

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004

Pr.nr. 49/2008


 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare (conform Avizul Prealabil de Oportunitate nr.07/13.05.2009 anexa la HCL nr.224 din 26.05.2009):

-se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor lipsa ori deficitare din cvartalulce urmeaza a fi reglementat;

-nu se va realiza o lotizare individuala;

-se va corela cu documentatiile din zona;

-se va realiza un sistem rutier de deservire;

-toate drumurile vor fi domeniu public;

-se vor realiza parcari ecologice, inierbate, prevazute cu arbori ornamentali, se vor realiza parcaje subterane;

-se vor realiza alei pietonale

-spatiul verde va fi unitar si central, plantatii ornamentale si spatii verzi compacte de minim 25%

-se vor realiza locuri de joaca pentru copii;

-servituti-crearea strazii de legatura pornind de la strada Comoarei.

 • 3.2. Prevederi ale PUG

Terenul nu este reglementat prin PUG, folosinta actuala fiind de teren agricol.

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Parcela studiata avand CF nr. 406783 Timisoara - nr.cad A890/2/1 va fi impartita in 3 loturi distincte, din care unul, in suprafata de 1400,10mp (5% din suprafata initiala a terenului) va avea destinatia de zona verde amenajata. Celelalte 2 loturi vor avea un procent maxim de ocupare al terenului de 40% restul urmand a fi amenajat ca si spatiu verde (minim 25%).

 • 3.4. Modernizarea circulatiei

Accesul la parcela se va face prin largirea si modernizarea drumului de exploatare existent De 889 (4m). Se va propune un drum de acces cu un profil de 24m avand o suprafata carosabila cu o latime de 7m si rigola, parcaje la 45%, zona verde si trotuar de o parte si de alta a acestuia. Aceasta strada va face legatura cu strada Comoarei din Timisoara.

In partea de nord-vest a parcelei se va largi si moderniza drumul de exploatare existent De 891 (4m). Se va propune un drum de acces cu un profil de 12m avand suprafata carosabila cu o latime de 6m rigola, zona verde si trotuar de o parte si de alta a acestuia.

Pe celelalte 2 laturi ale parcelei se vor crea 2 strazi cu un profil stradal de 12m avand caracteristicile celui de mai sus.

Accesul auto in interiorul parcelei (garajul subteran) se va face prin 5 rampe de acces, conform propunerii de mobilare urbana.

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

 • 3.5. Zonificarea funcționala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Se propune impartirea terenului rezultat in urma realizarii drumurilor de acces in 3 parcele ce vor avea urmatoarele functiuni:

 • 1- Zona rezidentiala si functiuni complementare

 • 2- Zona dotari si servicii publice

 • 3- Zona verde amenajata.

3.5.1 Reglementari

Conform planului de reglementari, cladirile vor avea o amplasare perimetrala pe parcela. Se propune o retragere minima obligatorie de 5m fata de aliniamentul stradal.

Pentru parcela ce va avea ca destinatie realizarea de locuinte colective si functiuni complementare se propune un regim de inaltime maxim de S+P+2E+Er si o inaltime maxima la cornisa de 10m.

Pentru parcela ce va avea ca destinatie realizarea de servicii si dotari publice se propune un regim de inaltime maxim de S+P+3E+Er si o inaltime maxima la cornisa de 13m.

Parcarile se vor asigura atat la nivelul terenului cat si in subsolul cladirilor. Parcela ce va avea ca destinatie realizarea de locuinte colective si functiuni complementare va dispune de 5 accese auto cu dublu sens de circulatie. Pentru parcela ce va avea ca destinatie realizarea de servicii si dotari publice se propune un acces auto pentru parcarea subterana. Fiecare acces va avea o latime de 6m.

3.5.2. Bilant teritorial

Suprafata teren

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Teren conform CF

20.000

0,00

20.000

-

Teren conform ridicare topo

20.000

100

20.000

100

Locuinte si functiuni complementare S+P+2E+M/Er

0,00

0,00

13.250,75

66,26

Dotari si servicii publice S+P+3E+M/Er

0,00

0,00

1.167,98

5,84

Spatii verzi in folosinta comuna

0,00

0,00

1.400,10

7,00

Drumuri, trotuare si zone verzi in aliniament

0,00

0,00

4.181,17

20,90

3.5.3. Indici constructivi

Zona rezidentiala si functiuni complementare:

POT max = 40 % CUT max = 1,2

Zona dotari si servicii publice:

POT max = 40 % CUT max = 2,0 conform anexa la HCJT nr. 115/27.11.2008

 • 3.6.Dezvoltarea echiparii edilitare

Alimentarea cu apa - conform aviz Aqvatim

Canalizare - conform aviz Aqvatim

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

Alimentare cu energie electrica - conform aviz Enel

Telecomunicații - conform aviz

Alimentare cu caldura - conform proiect

Gospodarire comunala - conform aviz Retim

 • 3.7.Protectia Mediului - Date conform HG 1076/2004 anexai:

  • 3.7.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

 • a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

 • - proiectul va genera dezvoltari rezidentiale ulterioare prin extinderea infrastructurii (drumuri, retele de apa/canal, energie electrica, gaz, telecomunicatii)

 • b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele

 • - propunerea tine cont de PUZ-urile aprobate in apropiere si de anexa la HCJT nr. 115/27.11.2008

 • c) relevanta planului sau programuluiin/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile

-folosirea sistemelor de energie regenerabila(panouri solare, pompe de caldura)

-folosirea materialelor si sistemelor de inchidere ecologice cum ar fi lemnul, terasele verzi

Aplicarea masurilor de protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural al amplasamentului propus.

Prin PUZ in cadrul suprafetei studiate se popune ca suprafata de teren neafectata de constructii sa fie amenajata ca spatiu verde in care se pot desfasura activitati in aer liber.

 • d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program

APA:

Alimentarea cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 20.000 mp, cuprinzând parcele pentru locuinte, functiuni complementare, dotari si servicii publice.

Sursa de apa pentru asigurarea apei potabile și pentru stingerea incendiului la parcelele propuse, va fi reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, mai exact conducta de apa de pe strada Comoarei.

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

In zona PUZ se amplaseaza o conducta de alimentare cu apa potabila pe străzile propuse, realizată din teavâ de polietilena PE-HD si echipata cu hidranti de incendiu supraterani amplasati la fiecare 50 m.

Debitele totale de apa potabila sunt :

Q h max = 3,50 + 1,92 = 5,42 l/s

Canalizare ape pluviale

Sistemul de canalizare stabilit pentru zona studiată va fi de tip separativ.

Canalizarea va prelua doar apele uzate menajere, care in final se descarcă în canalizarea municipiului Timisoara, mai exact conducta de pe strada Comoarei. Canalizarea se va realiza din tuburi de PVC-KG cu D=300-600 mm de-a lungul străzilor propuse in PUZ. Dupa ce sunt colectate in canalizarea menajera propusa, apele uzate vor fi trecute prin statia de pompare ape menajere si refulate in canalizarea orasului Timisoara.

Pe canalizarea proiectată se montează cămine de vizitare, distanta dintre acestea nu va depăși 60 m.

Debitele evacuate sunt:

Qmen = 2,84 l/s = 0,0028 mc/s

Pentru preluarea apelor de ploaie, se va prevedea un canal pluvial care colecteaza apele pluviale de pe cladiri si suprafete betonate, cat si surpusul din zona verde (care nu se infiltreaza in sol). Aceste ape vor fi trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si apoi, prin intermediul unei conducte de refulare, vor fi descarcate controlat in canalul existent Hcn 889/9.

Debitul de calcul de ape pluviale este:

Q pl = 123,12 l/s

Volumul bazinului de retentie este:

V= 649,44 mc (aprox. 400 mp)

Volumul anual al apelor pluviale va fi:

V = 12.558,24 mc/an

AERUL:

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei activitatile care pot contitui surse de poluare sunte cele legate de functionarea centralei de incalzire/producere a apei calde si a traficului de masini din zona.

 • - surse stationare nedirijate - nu exista

-surse stationare dirijate - emisiile de la centrala termica au un impact nesemnificativ asupra atmosferei

 • - surse mobile - autovehiculele care vin si parcheaza in zona, din acest punct de vedere emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc la nivelul solului. Ordinul 462/1993 referitor la traficul rutier precizeaza ca emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu cararcter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea autovehiculului.

SOLUL:

Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate surse de poluare solului se impart in doua categorii:

 • - surse specifice perioadei de executie

 • - surse specifice perioadei de exploatare

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

In perioada execuției nu sunt surse industriale de poluare a solului, acestea pot aparea doar accidental prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor.

In vederea diminuarii si chiar eliminarii impactului asupra solului au fost prevazute puncte de depozitare a pubelelor pentru deseurile menajere. Acestea vor fi transportate ulterior de o unitate de profil la depozitul din zona.

Deci putem concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu aer, apa si sol activitatea de pe amplasamentul studiat nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare.

 • e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu -NU E CAZUL

 • 3.7.2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

 • a) probabilitatea, durata, fregventa si reversibilitatea efectelor - NU E CAZUL

 • b) natura cumulativa a efectelor- NU E CAZUL

 • c) natura trasfrontiera a efectelor - NU E CAZUL

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau mediu - NU E CAZUL

 • e) marimea si spatialitatea efectelor - NU E CAZUL

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectata, date de :

 • - caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - NU E CAZUL

 • - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - NU ECAZUL

 • - folosirea terenului in mod intensiv - NU E CAZUL

 • g) efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - NU E CAZUL

3.8.Obiective de utilitate publica

Amplasamentul cu CF nr. 406783 Timisoara - nr.cad A 890/2/1 se afla in extravilanul municipiului Timisoara, si se afla in proprietatea beneficiarului S.C. INCANTOITALAGRICOLA S.R.L.

Suprafata de teren aferenta drumurilor de acces propuse avand 4181,17mp va trece din proprietatea beneficiarului in proprietatea publica.

 • 4. CONCLUZII

Planul Urbanistic de Zonal propune mobilarea urbana a terenului, prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate. Solutia aleasa respecta Avizul Prealabil de Oportunitate nr.07/13.05.2009 anexa la HCL nr.224 din 26.05.2009.

Intocmit

arh. Marius Canceal

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004

Pr.nr. 49/2008


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

 • 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Modificarile Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederile Regulamentului General de Urbanism si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala.

 • 2. Baza legala

La baza elaborarii PUZ-lui au stat urmatoarele:

-Legea 50/91 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata si complectata in 2001

-Ordinul MLPAT 91/91, privind formularele, procedura de autorizatie si continutul documentelor si alte acte legislative specifice domeniului

-Regulament General de Urbanism aprobat in HG 525/27.iun.1996.

-Metodologia elaborare PUZ - Ordinul nr. 176/N/16 August 2000.

-HCJ Timis nr. 115/2008

 • 3. Domeniul de aplicare

PUZ si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita terenului studiat.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in plansa de reglementari. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale.

Odata aprobat, impreuna cu PUZ, RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 4.  Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

Terenul in suprafața de 20 000 mp se afla in extravilanul arabil al municipiului Timișoara si figureaza in Cartea Funciara cu CF nr. 406783, nr CAD A 890/2/1. Acesta urmeaza sa isi schimbe categoria de folosința conform plansei de “Reglementari”.

Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic.

 • 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute si de protectie ale cailor de comunicatie si retelelor tehnico-edilitare, se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor HG 525/96.

 • 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Constructiile se vor amplasa astfel incat sa respecte normele de insorire si iluminat natural si sa evite amplasarea constructiilor la distante necorespunzatoare, unele fata de altele.

 • a) Amplasarea constructiilor in raport cu aliniamentul străzilor propuse:

Constructiile se vor amplasa la o distanta de 5m fata de aliniamentul strazilor propuse. Se permit realizarea de accese auto acoperite, terase acoperite sau orice alt element arhitectural pana la limita de 1,25m fata de aliniamentul stradal, doar in regim de inaltime parter avand o inaltime maxima la cornisa/atic de 4,5m fata de cota terenului sistematizat.

 • b) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de proprietate:

Constructiile se vor amplasa la o distanta de 0m, 1,9m respectiv 5m fata de limitele laterale de proprietate conform plansei de reglementari.

 • c) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de fund ale parcelei

Constructiile se vor amplasa la o distanta de minim 10m fata de limita de proprietate din spate, conform plansei de reglementari.

 • 7. Reguli cu privire la circulatii si asigurarea acceselor obligatorii

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport reprezinta o conditie de configurare, amplasarea si autorizare a acestora.

Se propune pentru accesul la parcele pe latura de nord-est, un drumuri cu profil stradal de 24 m. Pe celelalte 3 laturi se propun drumuri cu profil stradal de 12m.

Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

La dimensionarea strazilor noi, se va tine seama de legislatia in vigoare, privind profilul stradal si de categoria strazii.

Asigurarea accesului autospecialelor de interventie este obligatoriu la curtile interioare.

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenție sunt de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime.

 • 8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Conforn legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local dupa caz.

Lucrarile de echipare a cladirilor ( apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc. ) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor.

Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este obligatorie.

Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale, la canalul existent.

Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran.

Evacuarea apelor pluviale - de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului.

 • 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Se vor respecta planurile propuse in PUZ.

 • 10. Reguli cu privire la amenajari exterioare ( amplasarea de spatii verzi, imprejmuiri, parcari si garaje )

La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni. Spatiile de parcare vor fi asigurate de parcari exterioare inverzite la nivelul solului de-a lungul drumului de 24m sau in subsolul cladirilor.

Amplasarea parcajelor in subsolul cladirilor si fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Rampele de acces la parcare nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.

De regula, lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrari de plantare.

Plantatiile de aliniament, de a lungul acceselor rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il strabate si punerea in evidenta a unor obiective deosebite asigurand reducerea poluarii sonore si de noxe.Se prevad rampe pentru handicapati, la trotuare si spatii publice.

 • III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

 • 11. Unitati functionale

Se propune impartirea terenului rezultat in urma realizarii drumurilor de acces in 3 parcele ce vor avea urmatoarele functiuni:

 • 1-Zona rezidentiala si functiuni complementare

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

 • 2- Zona dotari si servicii publice

 • 3- Zona verde amenajata.

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

 • 12. Generalitati

Art. 1 Zone functionale propuse

-zonele functionale propuse sunt -rezidentiala si fuctiuni complementare

-dotari si servicii publice

-spatiu verde amenajat

Art. 2 Functiunea dominanta rezidentiala si funcțiuni complementare

-zona este compusa din locuinte in regim colectiv cu regim de inaltime de S+P+2E+M/Er

Art. 3 Dotari si servicii publice :

-servicii , comert, birouri

-mici depozitari aferente spatiilor comerciale

Art. 4 Spatiu verde amenajat :

-spatii plantate, agrement, sport

 • 13. Utilizarea functionala

Art. 5 Utilizari permise

-locuinte colective in zona rezidentiala si functiuni complementare

-servicii , comert, birouri

-comert de tip magazine, minimarket etc.

-alimentatie publica

Art. 6 Utilizari permise cu conditii

-nu e cazul

Art. 7 Interdictii temporare de construire

-nu este cazul

Art. 8 Interdictii definitive de construire

-activitati industriale sau de alt tip care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros

-activitati de depozitare, comert engros, antreprize

-spatii de intretinere auto

-ferme agro-zootehnice, abatoare

-anexe gospodaresti pentru cresterea animalelor

-depozite de deseuri

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

-panouri mari publicitare in spatiile verzi sau pe clădiri

 • 14. Condiții de amplasare si conformare a construcțiilor

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 9 Orientarea fata de punctele cardinale

-se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii

-se va asigura insorirea tuturor constructiilor de pe teren.

Art. 10 Amplasarea fata de drumurile publice

-constructiile se vor amplasa la o distanta de 5m fata de aliniamentul strazilor propuse.

Art.11 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil.

-nu este cazul.

Art.12 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR.

-nu este cazul.

Art.13 Amplasarea fata de aeroporturi

-nu este cazul.

Art.14 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei

-nu este cazul.

Art.15 Amplasarea fata de aliniament se va face cu urmatoarele retrageri:

-constructiile se vor amplasa la o distanta de 5m fata de aliniamentul strazilor propuse. -se permit realizarea de accese auto acoperite, terase acoperite sau orice alt element arhitectural pana la limita de 1,25m fata de aliniamentul stradal, doar in regim de inaltime parter avand o inaltime maxima la cornisa/atic de 4,5m fata de cota terenului sistematizat.

Art.16 Amplasarea in interiorul parcelei

-constructiile se vor amplasa la o distanta de 0m, 1,9m respectiv 5m fata de limitele laterale de proprietate conform plansei de reglementari.

 • 15. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 17 Accese carosabile

-se vor asigura 5 accese auto in parcajele subterane ale locuintelor/functiunilor complementare si un acces auto in zona dotarilor si serviciilor.

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

-asigurarea accesului autospecialelor de intervenție este obligatorie la curțile interioare inchise.

-gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime

Art. 18 Accese pietonale

-accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

-profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.

 • 16. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara

Art.19 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta.

-bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate se va realiza la sistemul existent pe strada Comoara, conform propunerii proiectului de retele edilitare. Alimentarea cu apa si reteaua de canalizare va fi deci racordata la sistemul centralizat al municipiului Timisoara.

-firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor.

Art.20 Realizarea de retele tehnico - edilitare

-lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc.) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

-retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran pe baza unui proiect realizat de un proiectant autorizat.

-evacuarea apelor pluviale - de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului.

Art.21 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico - edilitare

-retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a localitatii.

-drumurile propuse intra in proprietatea publica a autoritatii locale. Astfel autoritatea locala va fi responsabila cu intretinerea si mentinerea in buna stare a drumurilor.

-retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective.

-indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica.

 • 17. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor

Art.22 Parcelarea

-parcelele vor avea forma si dimensiunile prevazute in plansa de reglementari

Art.23 Inaltimea constructiilor

Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004                                                Pr.nr. 49/2008

-corpurile de clădire pentru zona rezidențiala si funcțiuni complementare vor avea un regim de inaltime de S+P+2E+M/Er, cu inaltimea maxima la cornișa de max 10,00m si o inaltime maxima de 14,50m fata de CTS.

-corpul de cladire pentru zona dotari si servicii publice va avea un regim de inaltime de S+P+3E+Er, cu inaltimea maxima la cornisa de max 13,00m si o inaltime maxima de 16,00m.

Art.24 Aspectul exterior al constructiilor

-este interzisa executarea din materiale nedurabile.

-lucrarile tehnice ( retele, conducte, bransamente...) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejmuirilor.

-instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatadele principale. Ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia, pe fatadele laterale si posterioare.

-acoperisurile se vor realiza in tip terasa sau sarpanta, sau mixt. Solutiile alese pentru acoperis vor fi in concordanta cu arhitectura generala a ansamblului.

-invelitorile pot fi de tip membrane hidroizolante, tabla de acoperis, tigla ceramica sau sindrile bituminoase.

-fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

Art.25 Procentul de ocupare al terenului

-procentul maxim de ocupare a terenului este de 40 % pentru zona destinata locuirii/functiunilor complementare si 40% pentru zona cu dotari si servicii publice.

 • 18. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si pietonale, imprejmuiri

Art.26 Parcaje

-la toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni.

-se vor asigura 5 accese auto in parcajele subterane ale locuintelor/functiunilor complementare si un acces auto in zona dotarilor si serviciilor.

Art.27 Spatii verzi.

-se va realiza un spatiu verde intre cladiri si aliniament care va avea o latime intre 1,25m-5m.

-curtile interioare vor fi tratate ca spatii verzi amenajate si locuri de joaca pentru copii.

-se vor realiza partial spatii verzi de aliniament de-a lungul strazilor propuse.

-se propune realizarea unui spatiu verde amenajat cu o suprafata de 1400,10mp reprezantand 7,00% din suprafata totala a terenului studiat.

Art. 28 împrejmuiri

-se pot realiza imprejmuiri din grile metalice inglobate in gard viu.

întocmit

arh. Marius Canceal

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2011-010032/01.06.2011

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Referat

Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții locuințe si funcțiuni complementare, dotari si servicii publice”, Extravilan, Nr. CAD: A 890/2/1, Timișoara,

Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-010032/18.05.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Extravilan, Nr. CAD: A 890/2/1, Timișoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4365/07.10.2010, precum și modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Ținând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 07/13.05.2009 și de Raportul de Avizare Favorabil nr. 17/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism;

Documentația Plan Urbanistic Zonal „Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Extravilan, Nr. CAD: A 890/2/1, Timișoara, este elaborata de B.I.A. ALMAJAN TITUS GABRIEL, proiect nr. 49/2008, la cererea beneficiarului S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L.;

Terenul studiat care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă de protecție a monumentelor istorice, si nu se incadreaza in criteriile „zonelor de interes” asa cum sunt descrise in principal in adresa cu nr. 12060/29.09.2008 din partea Consiliului Judetean Timis;

Datorita faptului ca acest teren arabil extravilan, se afla intr-o zona nereglementata din punct de vedere urbanistic, atat functional cat si ca ocupare si utilizare teren, Consiliul Judetean Timis „isi declina competenta de avizare in favoarea municipiului Timisoara - Institutia Arhitectului sef”, prin adresa cu nr. R 4201 din 04.05.2011.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Extravilan, Nr. CAD: A 890/2/1, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, conform adresei Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 1791/28.03.2011, si ca atare planul se adopta fara aviz de mediu.

Terenul studiat în cadrul documentației, liber de constructii, in suprafata de 20.000 mp, este situat în extravilanul municipiului Timișoara, în partea de vest a orasului, avand destinatie agricola, in conformitate cu PUG Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 139/2007, si este inscris in CF nr. 406783 (provenita din converisa de pe hartie a C.F. nr. 140653), cad: A 890/2/1, reprezinta teren arabil extravilan, fiind proprietatea S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L.

Documentatia de urbanism PUZ: „Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Extravilan Nr. CAD: A 890/2/1, Timișoara, a fost afisata pe site- ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara in luna noiembrie 2010,

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

documentația PUZ ,, Construcții locuințe si funcțiuni complementare, dotari si servicii publice”, Extravilan Nr. CAD: A 890/2/1, Timișoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Prin documentație se propune realizarea in partea de vest a municipiului Timisoara, unui ansamblu rezidential cu functiuni complementare, precum si a unor lucrari rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

Accesul principal la parcela se face pe De 889 conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2011-000429/17.02.2011, acesta facand legatura cu str. Comoarei din Timisoara.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 și prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Cladirile cu regim mai mare de trei etaje vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform „Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:

Zona rezidentiala si functiuni complementare:

POT max. = 40 % ;

CUT max. = 1,2

Regim de înălțime max. = S+P+2E+Er; Hmax cornisa = 10 m

Zona dotari si servicii publice:

POT max. = 40 %;

CUT max. = 2,0

Regim de înălțime max. = S+P+3E+Er; Hmax cornisa = 13 m

Se propun spații verzi de min 25 % conform Adresei Agenției Regionale pentru Protecția Mediului nr. 1791/28.03.2011.

Autorizația de Construire se va putea emite doar după ce suprafețele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Constructii locuinte si functiuni complementare, dotari si servicii publice”, Extravilan Nr. CAD: A 890/2/1, Timișoara , se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Ing. Steluta URSU


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Red/dact 1ex-S.U.


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.