Hotărârea nr. 24/2011

24/25.01.2011 privind numirea unei comisii care sa poarte discutii cu reprezentantii Consiliului Judetean Timis referitor la implementarea "Conceptului pentru dezvoltare - modernizare si valorificarea potentialului economic si de agrement al Aerodromului Cioca"
Hotararea Consiliului Local 24/25.01.2011
privind numirea unei comisii care sa poarte discutii cu reprezentantii Consiliului Judetean Timis referitor la implementarea "Conceptului pentru dezvoltare - modernizare si valorificarea potentialului economic si de agrement al Aerodromului Cioca"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-214/06.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu numarul CP2010-778/11.10.2010 a Consiliului Judetean Timis ;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. 73/30.07.2010 - privind aprobarea Conceptului pentru dezvoltarea, modernizarea şi valorificarea potenţialului economic si de agrement al Aeroportului utilitar "Cioca" , Timişoara şi anexa aferenta ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se numeste Comisia care sa poarte discutii cu reprezentantii Consiliului Judetean Timis referitor la implementarea "Conceptului pentru dezvoltare - modernizare si valorificarea potentialului economic si de agrement al Aerodromului "Cioca" , in urmatoarea componenta:
1. ADRIAN ORZA - Viceprimarul Municipiului Timişoara
2. IONEL BUNGĂU - consilier local
3. ŞTEFAN SANDU - consilier local
4. CIPRIAN BOGDAN - consilier local
5. FRANCISC SZABO - consilier local

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica şi Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Consiliului Judetean Timis;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Nr.SC2011-214/06.01.2011.

APROBAT, PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind numirea membrilor unei Comisii care sa poarte discuții cu reprezentantiii Consiliului Judetean Timis referitor la implementarea „Conceptului pentru dezvoltare -modernizare si valorificarea potentialului economic si de agrement al Aerodromului Cioca ”

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara adresa nr. CP2010-778/11.10.2010 a Consiliului Judetean Timis prin care solicita demararea discutiilor cu Consiliul Judetean Timis in vederea implementarii in parteneriat a ,,Conceptului pentru dezvoltare -modernizare si valorificarea popotentialului economic si de agrement al Aerodromului Cioca "Concept aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Timis numarul 73/2010

Aeroportul Utilitar Cioca din Timișoara este situat în partea de vest a localității, la circa 5 km distanță de aceasta, într-o zonă cu o dezvoltare economică continuă determinată de investiții private și publice (PITT), respectiv între drumurile naționale DN 6 si DN 59A pe direcția Timișoara - Cenad si Timișoara - Jimbolia si se intinde pe o suprafata totala de 97 ha, o parte din teren fiind proprietea Consiliului Judetean Timis iar pentru cealalalta parte exista litigiu pe rolul înaltei Curti de Casatie si Justitie intre Consiliul Judetean si Consiliul Local Timisoara .

Acesta este unicul aeroport utilitar al Regiunii Vest Romania si este folosit de SC Aviația Utilitară Timișoara.

Conform extrasului de carte funciara cu numarul 411569 provenita din conversia de pe hartie a CF 137123 terenul pentru aterizare-decolare precum si clădirile aeroportului constand în hangar avioane, aerogara, corp garda și cladire sediu administrativ sunt proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

În prezent aeroportul are o pistă înierbată de 750 m lungime si o lățime de 30 m, pentru activități specifice de zbor pe care se operează la vedere pe timp de zi precum și construcții destinate activității utilitare și sportive .

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem

1.Numirea unei Comisii care sa poarte discutii cu reprezentantiii Consiliului Judetean Timis referitor la implementarea ,,Conceptului pentru dezvoltare -

modernizare si valorificarea potențialului economic si de agrement al Aerodromului Cioca ”

Membrii comisiei si numarul acestora propunem sa se stabileasca de catre consiliul local, din randul consilierilor locali.


Viceprimar,

Ing. Adrian Orza


Direcția Patrimoniu

Director, Ec. Nicusor C-tin Miut


Direcția Economică Director ,

Ec. Smaranda Haracicu


Directia Patrimoniu Sef Serviciu Ec Martin Staia

Directia Patrimoniu Administrare imobile Ing Calin Nicusor Parva


Avizat Serviciul juridic Jr. Mirela Lasuschevic


Red.G.B

Dact:2ex.G.B


Cod.FP53-01, ver1