Hotărârea nr. 239/2011

239/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Lotizare parcela rezidentiala", str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 239/28.06.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Lotizare parcela rezidentiala", str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-009437/24.05.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul favorabil nr. 03/21.10.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Lotizare parcela rezidentiala", str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timişoara, având ca beneficiar pe PORTASE OCTAVIAN si PORTASE EUGENIA, întocmit conform Proiectului nr. 266/2010, realizat de B.I.A. "CRACULEAC MIRCEA", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P - P+1E(M) - P+2E(1E+M), acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2 , spaţii verzi de 40% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,"Lotizare parcela rezidentiala", str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat este înscris în CF nr. 424034, Timisoara (CF vechi nr. 12570), având nr. topo 18944, 18945, 18946 - teren intravilan, fiind proprietatea PORTASE OCTAVIAN si PORTASE EUGENIA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarilor PORTASE OCTAVIAN si PORTASE EUGENIA;
- Proiectantului B.I.A. "CRACULEAC MIRCEA";
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ERROR: syntaxerror

OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title

()

/Subject

(D:20101102141657+02'00')

/ModDate

()

/Keywords

(PDFCreator Version 0.9.5)

/Creator

(D:20101102141657+02'00')

/CreationDate

(User)

/Author

-mark-

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

FOAIE DE GARDA

Denumirea lucrării :

P.U.D. Lotizare parcela zona rezidentiala

Amplasament :

Timișoara, str. Pictor Theodor Aman nr.26

Beneficiari :

PORTASE OCTAVIAN si PORTASE EUGENIA

Proiect nr.:

266/2010

Proiectant general:

B.I.A.,,CRACULEAC MIRCEA”

Timișoara str.Mitropolit Varlaam nr.12, ap.6

Tel./fax 0256 497423

Proiectanti: URBANISM

arh. Cr*culeac Mircea

GEO

S.C. GEOSOND S.R.L.

TOPO

P.F.A. ing. Sîrb Nela

DRUMURI

S.C. PATH’S ROUT S.R.L.

EDILITARE

S.C. HAL PRO S.R.L.

ELECTRICE

S.C. TECS-PRO S.R.L.

BORDEROU

I. PIESE SCRISE

A. MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. Introducere

 • 2. Incadrarea in zona

 • 3. Situatia existenta

 • 4. Reglementari

 • 5. Concluzii

 • 6. Anexe

Certificat de Urbanism nr. 3224 / 22.07.2010

Extras C.F. nr.424034

II. PIESE DESENATE

 • 1. Planuri de încadrare în municipiu, zon*, PUG                          0.0

 • 2. Plan cadastral

 • 3. Situatia existenta

  o o O v- o o o <N cd cd «5


 • 4. Reglementari urbanistice

 • 5. Reglementari edilitare - apa canal

 • 6. Reglementari edilitare - retele electrice

 • 7. Obiective de utilitate publica

 • 8. Posibilitati de mobilare urbanistica

 • 9. Lucrari rutiere

A. MEMORIU DE PREZENTARE

1.INTRODUCERE

1.1.Date de recunoaștere a documentației

Denumire proiect Amplasament Faza de proiectare Beneficiari Proiectant general Numar proiect Data elaborarii

P.U.D. pentru Lotizare parcela zona rezidentiala

Timișoara str. Pictor Theodor Aman nr.26 P.U.D.

PORTASE OCTAVIAN si PORTASE EUGENIA

B.I.A. ,,CR* CULEAC MIRCEA”

266/2010

sept. 2010

 • 1.2. Obiectul lucr» rii

Lotizarea pentru care se întocmește PLANUL URBANISTIC DE DETALIU reprezint* dezmembrarea unei parcele de 2168mp, cu casa in regim parter existenta, pentru realizarea a doua noi case de locuit pentru membrii familiei.

Parcela este amplasata in Timisoara strada Pictor Theodor Aman nr.26

Obiectul lucrarii const* în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice *i estetice din zon*, fa** de propunerile si recomand*rile din PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Timișoara.

 • 2. ÎNCADRAREA ÎN ZON»

  • 2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate

Parcela este amplasata în intravilanul municipiului Timișoara strada Pictor Theodor Aman nr.26

În P.U.G. Municipiului Timișoara zona studiat* este cuprinsa in UTR 7, care este in totalitate o subzona rezidentiala de tip - LM a - subzona reziden*ial* existent* cu locuin*e mici: cl*diri P, P + 1 »i P + 2,

Funcțiunea dominant* este cea rezidențial*, zona fiind compus* din locuin*e cu caracter urban *i semi - rural cu regim de în*l*ime P, P + 1 *i P + 2.

Funcțiunile complementare admise ale zonei:

 • -   institu*ii publice *i servicii

 • -  spa*ii verzi amenajate

 • -  accese carosabile, pietonale, piste cicli*ti, parcaje, garaje

 • -   re*ele tehnico -edilitate *i construc*ii aferente

Utiliz*ri permise.

 • -  locuin*e individuale cu caracter urban în subzonele func*ionale LMa, LMb *i LMm

 • -  locuin*e pentru maximum 2 familii în subzonele LM a, LM b,*i LM m

 • -  conversia locuin*elor în alte func*iuni ce nu deranjeaz* zona de locuit.

 • -  Func*iuni complementare zonei de locuit: comer*, alimenta*ie public*, servicii, administra*ie, cultur*, culte, înv***mînt, s*n*tate, spa*ii verzi, locuri de joac* pentru copii, sta*ionare autovehicule, instala*ii tehnico-edilitare necesare zonei;

 • -   birouri, sedii financiar-bancare,etc.

 • 3. SITUATIA EXISTENTA

  • 3.1. Accesul la caile de comunicație

Parcela este situata in partea de vest a municipiului Timișoara. Accesul auto si pietonal se face din strada Pictor Theodor Aman iar prin aceasta se leaga la c*ile de comunicație major* str. Lt Ovidiu Balea si Calea Bogdanestilor spre centrul municipiului.

 • 3.2. Limite si vecinatati

Parcela studiata are o suprafata de 2168mp; are o lungime totala de 91,16m, latime de 33,39m si front de 16,38m lungime spre str. Pictor Theodor Aman.

Se invecineaza spre dreapta, stanga si spate cu parcele proprietate privata.

3.3.Suprafete

Pe parcela exista o casa in regim parter si anexe avand următorii indici:

Ac = 247,40mp = Ad ; P.O.T. = 11,41; C.U.T. = 0,11

Restul terenului in suprafața de 1920mp este ocupat de curte cca.300mp si gradina de 1600mp.

 • 3.4. Caracterul zonei; aspect arhitectural

Zona in care este situata parcela este o zona rezidentiala în vechiul cartier Rona*, cartier cu un caracter semi-rural cu constructii de locuit cu regim mic de înaltime *i o infrastructur* slab dezvoltat*.

În ultimii ani prin apari*ia unor construcții de locuin*e noi si extinderi, supraetajari, modernizari la construcțiile existente se simte o u*oara tendin** de schimbare a aspectului zonei. Deasemeni lucrarile de modernizare a re*elei de strazi si re*elelor edilitare vor schimba curand aspectul rural al zonei.

 • 3.5. Fondul construit

Este compus in proportie de 80% din case individuale cu regim parter. In ultimii 5-10ani s-au construit si cateva case de locuit individuale si colective cu regim de inaltime P+1 si P+2E.

Stuctura constructiva este predominant* cu zidarie portanta, plansee din lemn, acoperisuri cu sarpanta din lemn si invelitori ceramice.

Starea cl*dirilor este în general buna la corpul principal si medie spre mediocr* la anexele gospodare*ti.

 • 3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor

Parcela analizata cat si covar*itoarea majoritate a terenurilor vecine sunt proprietate privat* a persoanelor fizice si juridice.

Parcelele sunt mari, cu suprafete cuprinde intre 1200 - 1500mp, slab construite.

 • 3.7. Elemente geotehnice

Forajele si studiul geotehnic efectuat pe amplasament arata urmatoarea succesiune stratigrafica: sol vegetal 0,20m; argila prafoasa cafenie cu urme vegetale 0,40m; argila prafoasa cafenie cu oxizi de fier si concretiuni carbonatice 0,50m; argila cafeniu-cenusie 0,90m; argila prafoasa cenusie 1,10m; praf nisipos argilos cenusiu 0,50m; nisip mijlociu umed apoi inundat 0,90m; argila nisipoasa cenusie 1,00m

Nivelul apei subterane a fost atins la adancimea de 3,80m fata de cota terenului natural. Nivelul superior maxim al acviferului freatic nu va depasi adancimea de 1,5m fata de CTN.

Adancimea de fundare optima pentru imobile cu regim mic de inaltime este cuprinsa intre 0,90-1,20m fata de CTN. Riscul seismic redus Ks=0,16 ; Tc=0,7s

 • 3.8. Echiparea existenta

 • •  Alimentarea cu apa

În prezent pe str. Pictor Theodor Aman exist* retea de alimentare cu apa potabil*, având diametrul de 80 mm.

 • •  Canalizarea

Amplasamentul studiat nu are racord la canalizare menajer* *i pluvial* .Strada Pictor Theodor Aman nu are inca retea de canalizare. In apropiere de-a lungul strazii C.A. Rosetti exist* o re*ea de canalizare ape uzate menajere, având diametrul de 400 mm, care conduce aceste ape la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timișoara.

Planul de dezvoltare al Aquatim prevede extinderea retelei de canalizare pe strada Pictor Theodor Aman pan* în anul 2012.

 • •  Alimentarea cu caldura

Nu exista o retea centralizat* de alimentare cu caldur*. Încalzirea caselor este asigurat* cu centrale proprii alimentate cu gaz.

 • •  Alimentarea cu gaze

În zona analizat* exista retea de distribuție de gaze naturale de presiune redus*.

 • •  Alimentarea cu energie electrica

În prezent amplasamentul este alimentat cu energie electric*. Pe str. Pictor Theodor Aman exista retea electrica de distributie aeriana .

 • •  Telecomunicatii

Pe amplasament, exista retea de telecomunicatii.

 • 3.9. Probleme de mediu

În prezent pe teritoriul analizat în cadrul PUD nu sunt factori majori de poluare. Factori de poluare în zona limitrofa sunt provoca*i de depozitarea ilegal* a deseurilor si circulația rutier* pe strada înca nemodernizat* Pictor Theodor Aman.

 • 4. REGLEMENTARI

  • 4.1. Lotizarea

Dorinta realizarii a înca dou* case noi pentru membrii familiei, a condus la necesitatea dezmembr*rii parcelei existente în 3 loturi.

0 Bilant parcela - existent

Constructii (casa si anexe)

247mp

- 11,40%

Circulatii (curte)

472mp

- 21,80

Spatiu verde (gradina)

1.449mp

- 66,80

Parcela cu casa, curte si gradina

2.168mp

- 100%

0 Bilant parcela - propus

Lot 1 cu casa existenta, curte si gradina

793 mp

- 36,60%

Lot 2 gradina

685 mp

- 31,60

Lot 3 gradina

690 mp

- 31,80

Total teren

2.168 mp

- 100,00%

0 Bilant zone functionale pe parcela(lot) - propus

Zona implantare c-tii                                       40,00

Zona platforme, circulatii                                     20,00

Zona verde 40,00

Total parcela                             100,00%

 • 4.2. Regimul de construire

Parcela analizata precum si cele invecinate sunt parcele cu suprafete mari cu lungimi de cca. 90 -100m.

In aceia*i situa*ie sunt *i parcelele cu care se învecineza spate în spate, situate pe str. Ciocarliei, strada paralela cu str. Pictor Theodor Aman.

Între cele doua str*zi se g*seste strada Bruxelles, o strad* înfundat* a carei lungime este jumatate din cea a str*zilor Ciocarliei *i Pictor Theodor Aman.

Prelungirea acesteia pana în str. C.A.Rosetti întocmai ca str*zile Ciocarliei si Pictor Theodor Aman ar favoriza dezmembrari ale parcelelor cu lungimi mari si realiz*rii unui nou front de construc*ii orientate spre str.Bruxelles.

De altfel, o privire asupra tramei stradale din zona aduce argumente în favoarea acestei actiuni.

Loturile 2 si 3 rezultate prin lotizarea propus*, fiind situate pe fund de parcel* vor avea front la prelungirea str.Bruxelles.

Alinierea constructiilor propuse pe cele doua loturi va tine cont c* intr-un viitor apropiat se poate realiza prelungirea str. Bruxelles.

Regimul de înaltime propus în conformitate cu regulamentul P.U.G.Timi»oara este :

P* P+1E(M) * P+2E(1E+M) - Hmax corni-- = 9,00m;

Indicii de ocupare »i utilizare a terenului propu»i sunt:

P.O.T. = 40% C.U.T. = 1,2

 • 4.3. Accesul la caile de comunicație

Lotul 1, care cuprinde casa existent», curtea si o mic» parte din gradin» are acces auto si pietonal direct la str. Pictor Theodor Aman, avand front de 16,38m spre aceasta strada

Lotul 2 si 3 rezultate prin dezmembrare, vor avea acces auto si pietonal prin traversarea Lotului 1, lot ce va avea inscris in CF servitute de trecere pentru Lotul 2 si 3.

Prin realizarea prelungirii str. Bruxelles Loturile 2 si 3 ar avea acces pietonal si auto direct nu mai grevand Lotul 1 cu servitute de trecere.

 • 4.4. Asigurarea utilitatilor

Alimentarea cu apa

Consumul de ap» din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer »i pentru igienizarea spa»iilor. Sistemul de alimentare cu ap» propus este format dintr-un bran»ament la sistemul centralizat de ap» al municipiului Timi»oara de pe strada Theodor Aman, unde exist» o re»ea de ap» având diametrul de 80 mm. Bran»amentul de ap» se va realiza de-a lungul drumului de servitute propus pe parcel», cu conducte de polietilen» PE - ID având diametrul De 40 x 3,0 mm. Din aceast» re»ea se va realiza un bran»ament pentru fiecare cl»dire propus».

Re»eaua proiectat» va asigura atât consumul menajer cât »i asigurarea apei pentru incendiu. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 - 1,5 m în lungul str»zilor conform plan»elor anexate. Debitul »i presiunea necesare în re»elele de distribu»ie a»a cum rezult» din breviarul de calcule vor fi asigurate de sta»iile de pompare ale municipiului.

Necesarul de ap».

 • - parcele = 3 buc.

 • - nr. de locuitori = 3,5 loc. /parcel».

 • - norm» de consum = 140 l /om /zi.

Qzimed 1 = 1,1 x (3 x 3,5 x 140) /1000 = 1,62 m3/zi = 0,019 l /s.

Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 1,87 m3 /zi = 0,022 l /s.

Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0,22 m3 /h.

Canalizarea

Canalizarea propus» se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se va realiza o extindere a sistemului de canalizare al municipiului Timi»oara, existent pe str. C.A. Rosetti, de-a lungul str»zii Teodor Aman. Aceast» extindere se va realiza cu conducte din PVC - KG având diametrul de 400 mm. La aceast» re»ea se vor racorda obiectivele nou propuse prin racorduri realizate din PVC - KG având diametrul de 200 mm. Extinderea sistemului de canalizare va prelua doar apele uzate menajere. Pe traseul re»elelei de canalizare vor fi amplasate c»mine de vizitare »i intersec»ie cu un diametru de minim 1 m.

Pentru asigurarea unei exploat»ri corespunz»toare, re»elele de canalizare vor fi prev»zute obligatoriu cu c»mine de vizitare amplasate la o distan»» maxim» de 50 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prev»d c»mine de vizitare în punctele de schimbare a direc»iei, de intersec»ie cu alte canale »i în puncte de schimbare a pantelor.

C»minele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii »i între»inerii acestora, pentru cur»»irea »i evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

C»minele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile pl»cii de baz» 1,5 x 1,5 m »i H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de font» carosabile.

2. Canalizarea apelor pluviale


Apele pluviale de pe parcel* vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor -separator de hidrocarburi *i dirijate spre un bazin de reten*ie propus conform plantelor anexate. Bazinul de reten*ie va avea un volum de 8 m3. Din acest bazin,

apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spahiilor verzi prev*zute, iar surplusul va fi


desc*rcat controlat, gravitațional sau prin pompare în canalizarea stradal*. Rezult* volumul de ap* pluvial* colectat la o ploaie: Vcolectat = 6,96 m3. Volumul de ap* pluvial* colectat anual este: Vanual = 1.365,84 m3 /an.

Debitele de calcul pentru canalizare menajer*. Quz zimed = 0,8 X Qzimed = 1,30 m3 /zi = 0,015 l /s. Quz zimax = 0,8 x Qzimax = 1,50 m3 /zi = 0,017 l /s.


Quz orarmax


= 0,8 x Qorarmax = 0,18 ITT /h.

Alimentarea cu gaz, energie electrica si telefonie

Lotul 1 cuprinzand casa parter existent* va ramane cu racordurile existente la gaz, energie electric* si telefonie.

Pentru noile loturi 2 si 3, rezultate în urma dezmembr* rii, se vor realiza racorduri separtate din retelele de gaz, energie electric* si telefonie existente la acest moment pe str. Pictor Theodor Aman.

Noile racorduri la utilitati pentru deservirea Lotului 2 si 3 vor traversa aerian sau îngropat Lotul 1 prin zona de trecere spre Lotul 2 si 3.

Daca în viitor se prelungește str. Bruxelles, Loturile 2 si 3 se vor racorda la utilita*ile acestei str*zi intrerupand racordurile din str. Pictor Theodor Aman.

 • 4.5. Obiective de utilitate public*

Planul Urbanistic de Detaliu propune ca posibil* si necesar* realizarea prelungirii str*zii Bruxelles.

Obictive de utilitate public* vor fi dot*rile tehnico-edilitare din zona studiat* : dumuri, re*ele de alimentare cu ap* *i canalizare, re*ele de gaze naturale, re*ele electrice, telefonie etc.

Realizarea obiectivelor de utilitate publica propuse va necesita cedari de teren.

Astfel 167 mp destinași realiz*rii drumului *i retelelor edilitare vor trebui sa treac* din proprietatea privat* a beneficiarilor Portase Octavian si Portase Eugenia, în proprietatea public* a Consiliului Local Timișoara.

 • 5. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu, s-a efectuat in concordam* cu cadrul continut al documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate prin ordinul nr. 176/N/2000 al MLPAT, HGR nr. 525/10.07.1996- Regulamentul General de Urbanism si anexele 1-6 ale acestuia.

La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglement*rilor si restricțiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 • •  respectarea Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara

 • •  respectarea Ordonantei nr.43 /1997 privind regimul drumurilor

 • •  asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prev*zute prin tem*

Lotizarea propus* va cre*te indicii de ocupare *i utilizare a terenului P.O.T.*i C.U.T.

Întocmit

arh. Cr*culeac Mircea

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2011-009437/24.05.2011


SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Lotizare parcela rezidentiala”, str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-009437/11.05.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Lotizare parcela rezidentiala”, str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Favorabil nr. 03/21.10.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3224/22.07.2010;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “ Lotizare parcela rezidentiala”, str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “ Lotizare parcela rezidentiala”, str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timișoara este elaborat de proiectantul B.I.A. „CRACULEAC MIRCEA”, proiect nr. 266/2010, la cererea beneficiarilor PORTASE OCTAVIAN si PORTASE EUGENIA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de vest a orașului, în UTR 7 - subzona rezidentiala existenta cu locuinte mici, avand regim de inaltime P, P+1, P+2, conform PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, fiind incadrat de parcele proprietate privata.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “ Lotizare parcela rezidentiala”, str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului, conform adresei Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 1953/04.04.2011.

Terenul studiat în suprafață totală de 2168 mp, este inscris in CF nr. 424034, Timisoara (CF vechi nr. 12570), avand nr. top 18944, 18945, 18946 - teren intravilan, cu interdictie de instrainare si grevare in favoarea: CEC SA BUCUREȘTI SUC TIMISOARA, (motiv pentru care a fost depusa adeverinta cu nr. 12926/C/30.07.2010 eliberata de CEC BANK Sucursala TIMISOARA, prin care se dovedeste faptul ca imprumutul a fost achitat integral), fiind proprietatea beneficiarilor PORTASE OCTAVIAN si PORTASE EUGENIA. Terenul studiat este ocupat in prezent de un corp de cladire in regim P.

Documentatia de urbanism ,,Lotizare parcela rezidentiala”, str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timișoara, a fost afisata pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in luna mai 2011, urmand sa parcurga procedurile conform Regulamentului de informare si consultare a publicului, aprobat cu HCL 140/2011.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu ,,Lotizare parcela rezidentiala”, str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timișoara, se propune dezmembrarea parcelei existente in 3 loturi, in vederea realizarii a inca doua case noi

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

pentru membrii familiei. Loturile 2 si 3 rezultate prin lotizarea propusa, fiind situate pe fund de parcela, vor avea front la prelungirea str. Bruxelles.

Accesul auto si pietonal la Lotul 1 care cuprinde casa existenta, se va realiza din str. Pictor Theodor Aman nr. 26, iar la Loturile 2 si 3, se va realiza prin traversarea Lotului 1, lot ce va avea inscris in C.F. servitute de trecere pentru Loturile 2 si 3, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-001975/18.11.2010.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși sunt:

POT max = 40 %

CUT max = 1,2

Regim maxim de înălțime: P - P+1E(M) - P+2E(1E+M)

Hmax cornisa = 9,00 m

Spatii verzi min. 40 % - conform adresei Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Timișoara, nr. 1953/04.04.2011.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Lotizare parcela rezidențiala”, str. Pictor Theodor Aman nr. 26, Timișoara , se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Arhitect Sef

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU


CONSILIER

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Ing. Steluta URSU


AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact S.U.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.