Hotărârea nr. 238/2011

238/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara
Hotararea Consiliului Local 238/28.06.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011-009310/18.05.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.(1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 03/09.03.2009 şi Avizul favorabil nr. 24/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 19/15.02.2011, cu conditii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara, având ca beneficiari pe BUGA VIOREL si BUGA LAURA, întocmit conform Proiectului nr. 102/2007, realizat de S.C. ATELIER CAAD S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de: pentru Zona 1 şi Zona 2: (S)+P+4E - birouri, comert, servicii; Hmax cornisa = 15 m, (S)+P+1E - hale si depozite; Hmax cornisa = 10 m, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2 - pentru Zona 1, si CUT de 1 - pentru Zona 2, spaţii verzi de 26,11 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente" Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr.. 407514 (provenita din converisa de pe hartie a C.F. nr. 146321), având nr. topo: A 743/3/3 - teren agricol extravilan, fiind proprietatea lui BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

Art. 4: Suprafata studiata (de 21000 mp) prin prezentul Plan Urbanistic Zonal "Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente", Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg. Timisoara va trece in zona D de impozitare.

Art. 5: Autorizatia de construire se va putea emite dupa ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale vor fi trecute in domeniul public, precum si dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico-edilitara si a cailor de circulatie, conform Avizului CJT nr. 19 din 15.02.2011.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţia Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Beneficiarilor: BUGA VIOREL si BUGA LAURA;
-Proiectantului: S.C. ATELIER CAAD S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315

cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente

Extravilan Timișoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.

CF 407514 Timișoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp

Beneficiar BUGA Viorel,

Timișoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM aferent P.U.Z.


TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315

cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


Reglementări zona construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente - max.(S)+P+4E

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate: la nord de Calea Torontalului, la est de limita Parcului Industrial, la sud de drumul de exploatare DE 743/3/1- drumul de legătura de intrare în Parcul Industrial, la vest de calea ferata.

Limita zonei studiate este figurată în planșa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal cu linie roșie. Suprafața acestei zone este de 36,05ha.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea unei zone industriale nepoluante, cu zone pentru depozitare, comerț , servicii si birouri aferente, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 50%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul municipiului Timisoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE

Conținutul Regulamentului

Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalități

cap. 2 - Utilizarea funcțională

cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază:

art. 1 - tipurile de subzone funcționale

art. 2 - funcțiunea dominantă a zonei

art. 3 - funcțiile complementare admise ale zonei.

În cap. 2 - Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență:

art. 4 - utilizări permise

art. 5 - utilizări permise cu condiții

art. 6 - interdicții temporare

art. 7 - interdicții definitive (permanente).

În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor:

 • 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii în completarea art. 17-24 din R.G.U. cu referire la:

art. 8 - orientarea față de punctele cardinale

art. 9 - amplasarea față de drumurile publice

art. 10 - amplasarea față de căi navigabile existente

art. 11 - amplasarea față de C.F.

art. 12 - retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat

art. 13 - amplasarea față de aeroporturi

art. 14 - amplasarea față de aliniament

art. 15 - amplasarea în interiorul parcelei.

 • 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art. 25 și 26 din R.G.U. cu referire la :

art. 16 - accese carosabile

art. 17 - accese pietonale


TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315

cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


 • 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27, 28 și 29 din R.G.U. cu referire la:

art. 18 - racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente

art. 19 - realizarea de rețele tehnico-edilitare

art. 20 - proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • 3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor în completarea art. 30,

31,32 și 15 din R.G.U. cu referire la:

art. 21 - parcelare

art. 22 - înălțimea construcțiilor

art. 23 - aspectul exterior

art. 24 - procentul de ocupare al terenului

 • 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri în completarea art.

33, 34 și 35 din R.G.U. cu referire la:

art. 25 - parcaje

art. 26 - spații verzi

art. 27 - împrejmuiri.

IV.12.1. Construcții industriale nepoluante

Cap. 1 Generalități

Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

În funcție de regimul de înălțime propus, în zona studiată se întâlnesc:

 • -  Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si spații aferente pentru birouri

 • -   parcaje

 • -   spații verzi de aliniament.

Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de construcții industriale și spații aferente pentru birouri, depozitare, servicii si comert.

Art. 3. Funcțiunile complementare admise ale zonei:

 • -  spații verzi amenajate

 • -   accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje

 • -   rețele tehnico - edilitate și construcții aferente.

Cap. 2 Utilizarea funcțională

Art. 4. Utilizări permise.

 • -   instituții servicii și echipamente publice

 • -   sedii firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale

 • -  spații de prezentare și expunere

 • -   construcții industriale cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante

 • -   construcții și instalații tehnico-edilitare ce deservesc, precum și echipamente legate de funcționarea zonei zona

 • -  spații pentru administrația coordonatoare a zonei


TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315

cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


 • -   parcaje, parking-uri

 • -   spații publice plantate, parcuri, grădini publice, cu amenajările specific: alei pietonale, pergole monumente de artă plastică, mobilier urban, fântâni

Art. 5. Utilizări permise cu condiții

- Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

Art. 6. Interdicții temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

 • -   stații de întreținere auto;

 • -   construcții pentru creșterea animalelor, ferme agro - zootehnice, abatoare

 • -   construcții și amenajări care prin natura lor, volumul și aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea și confortul zonei

 • -   depozite de deșeuri.

Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Conform art. 17 - RGU și Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 536/1997.

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice

Se va ține cont de zona drumurilor propuse.

Se va respecta art. 18 din R.G.U.

În cazul terenurilor situate de-a lungul arterelor de penetrație în oraș (DN 6) se vor respecta retragerile construcțiilor față de drumuri stabilite în documentațiilor P.U.Z. aprobate (50m fata de marginea imbracamintii asfaltice).

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Parcela pe care se propune investia se afla la o distanta fata de calea ferata intre 115m si 145m, respectand zona de siguranta feroviara de 20m respectiv 100m.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei

Nu este cazul.


TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315

cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE(6m).

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Se va respecta R.L.U. aferent P.U.G. Timișoara.

 • -   autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • - amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătății, Art. 2,3,4,5 și 16

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarea condiție:

 • -   clădirile principale se vor amplasa la o distanță de cel puțin 8m față de limită.

 • 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea obligatoriu asigurat un acces auto, având minimum 3m lățime. Trebuie asigurat accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, a evacuării deșeurilor, salvării.

Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

 • 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

 • 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor


TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315

cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


Art. 21. Parcelarea

Se propune impartirea terenului in doua parcele;

Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap.II 9 din R.L.U.

Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • -   protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • -   respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • -   regimul de înălțime general al construcțiilor este de P+4E- Hmax cornisa 15m pt birouri , comert ,servicii si P+1E - Hmax cornisa 10m pt hale si depozite.

 • -  se pot realiza subsol sau demisol, în condițiile în care studiul geotehnic o permite.

Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor

 • a) Dispoziții generale

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade.

 • b) Fațade

Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

 • c) Acoperișuri

Construcțiile vor avea învelitori tip terasă.

Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș.

Art. 24. Procentul de ocupare a terenului

Zona are un P.O.T. maxim admis = 50%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 2


TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315

cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


zona 1 - construcții industriale, depozitare, servicii, comert si birouri

 • - Hmax. Cornișa= 15m (S)+ P+4E pt birouri, comert, servicii

 • - Hmax. Cornișa= 10m (S)+ P+1E pt hale si depozite

P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. maxim = 2

zona 2 - constructii industriale, depozitare, servicii, comert si birouri

 • - Hmax. Cornișa= 15m P+4E pt birouri, comert, servicii

 • - Hmax. Cornișa= 10m (S)+ P+1E pt hale si depozite

P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. maxim = 1

 • 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Prin excepție de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire de către delegațiile permanente ale consiliilor locale.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Parcajele, parking-urile aferente construcțiilor vor fi dimensionate conform RGU și vor fi prevăzute obligatoriu cu două accese distincte. Cele situate la intersecția unor căi rutiere, vor avea accesele din străzi diferite.

Art. 26. Spații verzi

Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie asigurarea unui procent de spatiu verde de 20% din suprafata terenului sau 25% din suprafata ramasa dupa cederea drumurilor.

Art. 27. Împrejmuiri

Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se pot realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60m și vor putea fi dublate de un gard viu. De la clădire și până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00m.

CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit, Arh. Cătălina BOCANTIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

CAAO


PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente

Extravilan Timișoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg.

CF 407514 Timișoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp

Beneficiar BUGA Viorel,

Timișoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

MEMORIU DE PREZENTARETIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


FOAIE DE CAPĂT

Nr. proiect:

102/2007

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente

Extravilan Timișoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg. CF 407514 Timișoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp

Beneficiar

Buga Viorel,Timișoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

Proiectant general:

S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Data elaborării:

ian. 2011

■ Faza de proiectare:


Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


CAAO


LISTA DE RESPONSABILITĂȚI


 • ■   Proiectant general:

 • ■   Șef de proiect:

S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Arh. Cătălina BOCAN

■ Arhitectură și urbanism:

S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.24 Arh. Cătălina BOCAN

■ Drumuri:

S.C. PATH’S ROUT S.R.L.

Timișoara, str. Emile Zola nr.92 Ing. Vasile PERCEC


■ Edilitare - apă canal:


S.C. PRO WASSER AT. S.A.

Timișoara

Ing. Mărioara GOLUMBA


■ Edilitare - electrice:


S.C. CAPABIL S.R.L.

Timișoara

Ing. Ileana CĂPASTRARU
TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

CAAV)


BORDEROU

A. PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Lista de responsabilități

Borderou

 • 1. Introducere

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

  • 1.2. Obiectul lucrării

  • 1.3. Surse documentare

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1. Evoluția zonei

  • 2.2. Încadrarea în localitate

  • 2.3. Elemente ale cadrului natural

  • 2.4. Circulația

  • 2.5. Ocuparea terenurilor

  • 2.6. Echiparea edilitară

  • 2.7. Probleme de mediu

  • 2.8. Opțiuni ale populației

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2. Prevederi ale P.U.G.

  • 3.3. Valorificarea cadrului natural

  • 3.4. Modernizarea circulației

  • 3.5. Zonificarea funcționala - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

  • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.7. Protecția mediului

  • 3.8. Obiective de utilitate publică

 • 4. Concluzii, măsuri în continuare

 • 5. Anexe

  • 5.1. Certificat de urbanism nr.1816 din 06.05.2010

  • 5.2. Extras CF

  • 5.3. Declarație notarială

  • 5.4. Dovada plată R.U.R.

  • 5.5. Studiu geotehnic

  • 5.6. Avize și acorduri ale organismelor centrale și locale interesate

 • - AVIZ DE OPORTUNITATE nr.3 din 9.03.2009

 • - AVIZ C.T.A.T.U. nr.24 din 16.12.2010

 • - ACORD P.I.T.

 • - OCPI nr. 713 din 05.11.2010

 • - OSPA nr. 994 din 21.07.2010

 • - ANIF nr.4237 din 20.10.2010

 • - AVIZ UNIC REȚELE EXISTENTE nr.885 din 21.07.2010

 • - AVIZ ROMTELECOM nr.1413 din 06.07.2009TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

CAAO


 • - AVIZ RATT nr.UR2010-01-6914 din 14.07.2010

 • - AVIZ AQUATIM nr.13884 din 15.07.2010

 • - AVIZ E-ON GAZ nr. 317 din 18.06.2010

 • - AVIZ ENEL nr.4788946 din 01.07.2010

 • - AVIZ COLTERM nr. 16914 din 19.07.2010

 • - AVIZ TRANSELECTRICA nr.4127 din 25.06.2010

 • - AVIZ TRANSGAZ nr.3743 din 18.06.2010

 • - AVIZ DSP nr.484/M din 27.07.2010

 • - AVIZ ISU nr.834384 din 16.07.2010

 • - AVIZ ORANGE nr. 09/TD/NET/39033/GPE din 21.06.2010

 • - AVIZ APELE ROMANE nr. 313 din 16.11.2010

 • - AVIZ DRDP nr. 340/444 din 08.11.2010

 • - AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE nr. DT2010-002050 din 11.11.2010

 • - AVIZ DIRECTIA DE MEDIU nr.1677 din 19.11.2010

 • - AVIZ DIRECTIA TEHNICA nr.1612 din 09.12.2010

 • - ADRESA JURIDIC nr.SC2010-16616 din 23.07.2010

 • - ADRESA PATRIMONIU nr.DP2010-005643 din 04.08.2010

 • - ADRESA FOND FUNCIAR nr.DO2010-1143 din 23.06.2010

B. PIESE DESENATE

Pl. 0' - Încadrarea în PUZ Director Timișoara Nord               sc.1:10000

Pl. 1 - Situația existentă                                             sc.1:1000

Pl. 2 - Reglementări urbanistice - zonificare                         sc.1:1000

Pl. 02 ED - Reglementări - echipare edilitară apă canal            sc.1:2000

Pl. 01 E - Reglementări - echipare edilitară electrice si telecomunic.sc.1:2000

Pl. 4 - Proprietatea asupra terenurilor, obiective de utilitate publică sc.1:1000

Pl. 5 - Propunere de mobilare urbanistica                         sc.1:1000TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


 • 1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

■ Nr. proiect:

102/2007

■ Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente

Extravilan Timișoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 CF 407514 Timișoara, nr. cad. A743/3/3 21.000mp

■ Beneficiar:

BUGA Viorel,

Timișoara, intr. Zenit nr.4, sc. A, et.3, ap.10

Proiectant general:

S.C. Atelier CAAD S.R.L.

■   Data elaborării:

ian 2011

■ Faza de proiectare:

Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

■ Solicitări ale temei - program

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în extravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord, în adiacența drumului național, a unor imobile cu destinația construcții comerț, depozitare și servicii pe o suprafață de 21.000 mp teren. Delimitarea zonei studiate este făcută, conform avizului prealabil de oportunitate, la nord de Calea Torontalului, la est de limita Parcului Industrial, la sud de drumul de exploatare DE 743/3/1- drumul de legătura de intrare în Parcul Industrial, la vest de calea ferata.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 • •  asigurarea accesului la viitoarea funcțiune, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

 • •  stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone

 • •  reglementarea gradului de construibilitate a terenului

 • •  rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor drumuri

 • •  propunerea infrastructurii tehnico - edilitare în vederea realizării de construcții industriale nepoluante

Obiectul P.U.Z.-ului constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Municipiului Timișoara Certificatul de Urbanism nr. 1966 din 04.05.2009, beneficiar BUGA Viorel, in urma obtinerii avizului de oportunitate aprobat cu HCL133 din 2009.

Prin C.U. nr. 1816 din 06.05.2010 s-au solicitat avizele conform metodologiei puzTIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

CAAO


 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE
 • - Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara;

 • - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996;

 • - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

 • - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000.

În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat și aprobat următoarele P.U.Z.-uri și P.U.D.-uri:

 • ■  P.U.D. "Parc Industrial Timișoara - Calea Torontalului", Timișoara (HCLMT nr. 381/18.12.2001) cu valabilitate prelungită prin HCLMT 40/29.01.2008

 • ■  P.U.Z. "Zonă de producție și servicii", adiacentă Parcului Industrial Calea Torontalului, Timișoara (HCLMT nr. 2281/14.10.2003)

 • ■  P.U.D. "Fabrică nouă de preparare a produselor din carne", Calea Torontalului - DN 6 km. 564+600 stânga, Timișoara (HCLMT nr. 401/25.10.2005)

În urma analizării documentației mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii generale:

 • -  se poate accesa din parcul industrial Calea Torontalului

 • -  zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente;

 • - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelări, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră propusă.

 • - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee și rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

Se impune corelarea intențiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri și a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităților în variante centralizate de echipare, precum și realizarea unor soluții de acces în concordanță cu avizele obținute.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
 • 2.1.EVOLUȚIA ZONEI

Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de nord a municipiului Timișoara, cu acces direct din banda colectoare dreapta a drumului național

Amplasamentul, situat pe partea stângă a drumului DN6 Timișoara - Cenad, nu este inclus în intravilanul municipiului.

În partea nord-estică se află mai multe zone pentru care s-au elaborat și aprobat planuri urbanistice pentru spații comerciale, depozitare, showroom și hale industriale.

Pentru viitorul apropiat este propusă construirea centurii Timișoarei [ Inelul IV ] care se află la nord vest față de terenul studiat.

Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru partea stângă a Căii Torontalului funcțiuni comerciale și industriale.

Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul - atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiuneaTIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare în zonele învecinate.

 • 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul studiat se încadrează în extravilanul municipiului Timișoara, în partea de vest, în stânga drumului național DN 6 și la sud est de centura Timișoarei și are următoarele vecinătăți:

 • - nord de canalul Hcn 197 și DN 6

 • - la est de parcela A743/3/4/1

 • - la sud de drumul de exploatare DE 743/3/1

 • - la vest de parcela A743/3/2.

Suprafața terenului este de 21.000mp, conform C.F. 407514 Timișoara, nr. cad. A743/3/3.

Zona de studiu are un caracter preponderent industrial nepoluant cu zone de servicii, birouri si locuinte de serviciu :

-la nord - zona de productie si birouri: SC.AGIL GROUP SRL.-70m

-la est - tipografie Timis Expres -110m

-la sud - zona de birouri si locuinte de serviciu SC.AGIL GROUP SRL- 40m

-la vest Calea Ferata -150m

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate neamenajat, fără plantații. În zona studiată există un canale, Hc 197, care va fi menținut.

Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate:

 • -   primăverile sunt timpurii și ades capricioase

 • -   veri uscate și lungi

 • -  toamne lungi și cu temperaturi relativ constante

 • -   ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei:

 • -  temperatura medie multianuală a aerului: 8,8gr C

 • -  data medie a primului îngheț: 11 octombrie

 • -   nr. Mediu al zilelor tropicale [T max. >30 gr C]: 8 zile/an

 • -  cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an

 • -  durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an

 • -  număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an

 • -  număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an

În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă în suprafața unora dintre elementele meteorologice.TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief redusă, parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică.

Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica și de diferite consolidări specifica câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioara a stratificației.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 4-4,3m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,3m.

Adâncimea de îngheț este de 0,70m.

Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare amplasament pe care urmează a se construi.

În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic ag=0,16 și perioada de colț Tc=0,7 sec.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din drumul de exploatare DE 743/3/1, situat la sud.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren extravilan, arabil.

Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este cuprinsă în C.F. 407514 Timișoara, nr. cad. A743/3/3 în suprafață de 2,1ha, arabil extravilan, proprietar Buga Viorel, Timișoara

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă.

Analiza situației existente a relevat următoarele aspecte: accesul în zonă se poate face dinspre parcul industrial. La aceasta oră nu există în zonă circulație organizată, cu excepția drumului de exploatare DE 743/1. Nu există zone cu funcțiune de locuire în apropiere.

 • 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ
 • a) Alimentarea cu apă și canalizare

Zona studiată nu este echipată cu rețele de apă și canalizare.

 • b) Alimentarea cu gaze naturale

Pentru poziționarea exactă a rețelelor din zonă s-au cerut avize de amplasament de la C.N. TRANSGAZ S.A. și E-ON GAZ.

 • c) Alimentarea cu energie electrică

În apropierea zonei există rețele de energie electrică. Amplasamentul nu este traversat de instalații electrice aeriene.TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

 • d) Alimentarea cu energie termică

În apropierea zonei există rețele de energie electrică.

 • e) Telefonizare

În zonă există cabluri fibră optică, ce ar impune restricții referitoare la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziționarea exactă a acestora s-a cerut un aviz de principiu de la ROMTELECOM.

 • f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă nu există rețea urbană de televiziune în cablu.

 • 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenurile încadrate în zona de studiu au avut categoria de folosință de terenuri arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului.

Se va asigura un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

În prezent, zona nu este dotată cu canalizare centralizată, nici cu rețea de distribuție a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul.

Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă la Calea Șagului, datorită intensității traficului.

 • 2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar în întreaga zonă s-au făcut solicitări pentru diverse investiții, în principal destinate industriei, serviciilor și depozitării.

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 • -  dezvoltarea să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de amenajare a teritoriului

 • -  dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.Z.-ul director NORD municipiului;

 • -  asigurarea necesarului de spații verzi;

 • -  asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă nu sunt propuse nici un fel de funcțiuni, în imediata vecinătate fiind dezvoltate zone pentru depozitare și industrie.

În urma solicitărilor beneficiarului se propune realizarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, birouri, în corelare cu celelalte dezvoltări din vecinătate.


TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


În scopul realizării investiției pe terenul studiat a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri, intravilanul Timișoara, indicarea drumurilor de pământ care întretaie zona studiată. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate rețele de utilități. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În P.U.G.-ul Timișoarei această zona este încadrată parțial în intravilan și parțial în extravilan, teren agricol. Din discuțiile cu autoritățile locale a reieșit că zona poate să devină suport pentru comerț, servicii și depozitare. Documentația propune utilizările funcționale ale zonei, precum și traseele și profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidențiate traseele de utilități care au impus restricții precum și culoarele de protecție.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spații verzi și se urmărește integrarea propunerii în dezvoltarea zonei.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare:

 • - realizarea accesului principal din drumul de exploatare DE 743/1 conformat lărgit la 7m carosabil și în continuarea străzii ”B” din parcul industrial. Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități (Ord.M.T.nr.50/1998) si cu Planul Urbanistic General. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. La realizarea intersecțiilor s-a ținut cont de razele de racordare între străzi. Străzile vor fi mărginite de trotuare pietonale si spații verzi.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93 Zonele de protecție ale drumurilor sunt stabilite în funcție de categoria și amplasarea acestora, astfel:

 • - 50,00 m de la marginea îmbrăcăminții asfaltice pentru drumul național Dn 6 Timișoara -Cenad.

În interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu două benzi de 7m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

 • -     generarea unei zone pentru construcții industriale nepoluante, depozitare,

servicii, comert si birouri aferente împărțită în 2 parcele mari;

 • -      asigurarea mai multor accese în zona studiată;

 • -      spații verzi și spații verzi de aliniament cu rol de protecție 25%TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


regim de înălțime maxim P+1E (pentru depozite și hale); hmax.cornisa = 10m; P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. maxim =1 și P+4E pentru corpuri administrative, hmax.cornisa = 15m; P.O.T. maxim = 50%, C.U.T. maxim = 2

asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilitățile de edificare

Bilanț teritorial:

Destinație teren

Situația existentă

Situația propusă

suprafață

procente

suprafață

procente

Suprafata studiata

21.000,00mp

100,00%

21.000,00mp

100,00%

Drumuri de utilitate publica

4.440,00mp

21,42%

Suprafata rezultata dupa cedarea drumurilor

16.560,00mp

100,00%

Zonă construibila constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente

8.280,00mp

50,00%

Spații verzi (compacte și pe parcele)

4.323,80mp

26,11%

Alei carosabile în incintă, platforme, parcaje

3.956,20mp

23,89%

Total

21.000,00mp

100,00%

21.000,00mp

100,00%

Investiția se va face gradat și etapizat.

Se vor rezerva zone speciale pentru spații verzi și dotări edilitare: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Se vor asigura locuri de parcare pentru angajați, vizitatori și TIR (aprovizionare).

Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 8m față de limitele drumurilor de acces.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

În zona studiata exista aductiune de alimentare cu apa și colector de canalizare menajera prevazute pentru alimentarea cu apa si canalizarea Parcului Industrial Torontal.

 • a) Alimentarea cu apă

 • b) Canalizare menajera

 • c) Canalizarea pluviala

b1.Date hidrologice de bază - niveluri, debite și volume de apă - necesare pentru amplasarea și dimensionarea lucrărilor.

Sursa de alimentare cu apâ pentru consum curent este reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, prin racordarea la conducta existenta pe Calea Torontalului.

Necesarul de apa pentru satisfacerea cerintei locuitorilor zonei va fi:

Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s

Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s

Q s orar max = 3,07 mc/h = 0,85 l/sTIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


b2.Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor, a influenței lucrărilor proiectate asupra regimului apelor de suprafață sau subterane și a obiectivelor existente și programate a se executa în zonă prin schema directoare de amenajare și management a bazinului hidrografic sau conform PUZ.

Fluxul apei pe zona studiata se prezinta astfel:

 • •  Sursa de apa pentru necesarul de apa potabila este reteaua de apa a municipiului Timisoara prin racordarea la conducta existenta pe Calea Torontalului - Parc Industrial Torontalului. Debitul de refacere a rezervei de incendiu se asigura din conducta existenta iar debitul la incendiu si presiunea se asigura de la o gospodarie de apa ce consta dintr-un rezervor de inmagazinare a rezervei intangibile de incendiu si o statie de pompare.

 • •  Emisarul apelor uzate menajere va fi canalizarea municipiului Timisoara, prin racordarea la canalul existent de pe Calea Torontalului - Parc Industrial Torontalului, cu descarcare in canalul existent al municipiului Timisoara.

 • •  Apele pluviale vor fi preluate de o canalizare pluviala si descarcate intr-un bazin de retentie. Din bazinul de retentie apele vor fi descarcate controlat in canalul HCn 197, in prealabil fiind trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi.

Din punct de vedere al gospodăririi apelor, lucrările proiectate nu influentează regimul apelor de suprafată sau subterane și a obiectivelor existente și programate a se executa în zonă.

 • c.Scopul investitiei si elementele de coordonare

cl.Elemente privind profilul și capacitățile investiției, în funcție de care se dimensionează lucrările

Locuitorii echivalenti care vor fi deserviti de lucrarile de alimentare si canalizare :

■ 200

c2.Necesitatea investiției și impactul ei major asupra mediului și comunității din zonă

În partea sudică (oras) si estica se află mai multe zone pentru care s-au elaborat și aprobat planuri urbanistice pentru spatii comerciale, depozitare, showroom și hale industriale.

Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru partea stanga a Căii Torontalului funcțiuni comerciale și industriale.

Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul - atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare în zonele învecinate.

c3.Precizări referitoare la alte documente și avize emise anterior

Nu este cazul.

c4.Încadrarea în schema directoare de amenajare și management a bazinului hidrografic

Lucrarile proiectate se încadrează în schema cadru de amenajare, a bazinului hidrografic Timis- Bega.

c5.Încadrarea lucrărilor în clasa și categoria de importanță

Conform STAS 4273-83, cu privire la asigurarea sursei de apă și la apărarea împotriva inundațiilor:

Clasa de importanta III-constructii de importanta medie

Categoria constructiei hidrotehnice - 3 -constructii de importanta medie-institutie publica.

Functie de durata de exploatare - constructii definitive (permanente).

Durata de functionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

c6.Influența lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonăTIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


Lucrarile proiectate nu influenteazâ în vreun fel obiectivele existente sau proiectate în zonă.

 • d.Precizari privind:

dl.Măsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuării directe sau indirecte în resursele de apă a substanțelor periculoase

Destinatia constructiilor din incintele propuse fiind constructii cu rol administrativ, de depozitare si servicii, dar in esenta, c-tii cu functiuni nepoluante, nu actioneaza negativ asupra resurselor de apa nefiind producatoare de evacuari de substante nocive.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale constructiilor vor fi preluate de un sistem de canalizare centralizat care le descarca in canalizarea municipiului Timisoara.

Apele pluviale vor fi stocate intr-un bazin de retentie de unde sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si se descarca controlat in canalul HCn 197.

Lucrări pentru respectarea normelor de calitate ale resursei de apă receptoare

Descarcarea apelor uzate menajere in canalul colector respecta conditiile impuse de NTPA 002 privind calitatea apelor ce pot fi preluate de reteaua de canalizare oraseneasca.

d3.Aparatura și instalațiile de monitorizare a calității apei la evacuare în emisar.

La descarcarea apei de ploaie in canalul de desecare se prevad camine de monitorizare si inchidere in cazul in care calitatea apei descarcate nu corespunde cerintelor.

d4.Controlul poluării industriale, gestiunea deșeurilor.

Datorita destinatiei alese a constructiilor, nu exista poluare industriala.

Deseurile care rezulta de la locuinte vor fi strict menajere si vor fi separate si depozitate in containere specifice pe functiuni, pentru care se vor amenaja locuri speciale de depozitare a containerelor pregatite pe functiuni, reciclabile si gunoi menajer.

Containerele sunt preluate de unitati specializate, operatorul regional al deseurilor si transportate de asemenea pe functiuni la depozitele de gunoi sau la statiile de sortare aprobate pentru municipiul Timisoara.

d7.Lucrări pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuția investiției.

Dupa terminarea lucrarilor de construire a cladirilor si a lucrarilor de infrastructura, se va realiza o sistematizare pe verticala a zonei, se va amenaja zona verde prin plantatii si se vor marca toate arterele de circulatie.

 • e.Considerații privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile

Avind in vedere ca toate lucrarile ce urmeaza sa se realizeze vor fi incepute in anul 2009, devine obligatorie utilizarea materialelor, utilajelor, tehnologiei, etc. Care sa respecte prevederile normelor U.E.

PREVEDERI SPECIFICE.

 • a). precizarea sursei de apa și calitatea necesară pentru scopul avizat și a receptorului apelor uzate și pluviale .

a.l.sursa de apa potabila: sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara prin extinderea existenta a retelei pe Calea Torontalului, lucrari prevazute pentru rezolvarea utilitatilor in Parcul Industrial Torontalului.TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

CAAO


a.2.receptorul apelor uzate menajere: sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timisoara, canal colector executat pentru Parcul Industrial Torontalului.

a.4. receptorul apelor de ploaie: Apele pluviale vor fi stocate intr-un bazin de retentie de unde sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si se descarca controlat in canalul HCn 197.

 • b). Valorile medii ale necesarului de apă, cerința la sursă și evacuarea apelor uzate menajere/tehnologiceși meteorice, gradul de recirculare al apei.

■ Necesarul de apă potabila:

Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s Q s orar max = 3,07 mc/h = 0,85 l/s

Reteaua municipiului va asigura debitul pentru consum menajer.

Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu se satisface de la conducta de alimentare cu apa stradala.

Q U ZI MED

Q U ZI MAX

Q U ORAR MAX = 0,8 X 3,07 mc/h


■ Debite evacuate la canalul colector: = 0,8 X 42,74 mc/zi = 34,19 mc/zi = 0,39 l/s = 0,8 X 49,15 mc/zi = 39.32 mc/zi = 0,46 l/s 2,46 mc/h = 0, 68 l/s

Debite de ploaie :

Qpl = 54,40 l/s

Volumul de compensare rezulta :

V= 362,30 mc

Apele pluviale vor fi stocate intr-un bazin de retentie de unde sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si se descarca controlat in canalul HCn 197.

 • c).Regimul de funcționare al folosinței de apă.

Sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara este sursa pentru asigurarea intregului consum de apa pe obiectiv.

Functie de durata de exploatare - constructii definitive (permanente).

Durata de functionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

- Rețeaua de distribuție apa potabila. Reteaua de distributie se va realiza din teava de polietilena PE-HD, si se va amplasa pe strazile nou create formind in final inele de alimentare cu apa.

Va avea diametrul Dn100 mm, se monteaza în pământ la 1.10 m adâncime pe pat de nisip. Reteaua de distributie se va poza de regulă în zona verde ( în afara zonei carosabile ), se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani amplasati la distante de 100 - 120 m unul de altul și cămine de vane de sectorizare în nodurile de retea. Legătura conductei de polietilenă la armăturile din cămine, branșamentele și racordul hidrantilor de incendiu se vor realiza cu piese speciale din polietilenă de tipul : teuri egale și reduse, adaptoare pentru flanșe, bride de racord, reductii.

La faza de proiect tehnic se va elabora o schema de dimensionare a retelei din care va rezultaTIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


o retea stradala cu diametrii functionali.

- Rețeaua de distribuție apa de incendiu : va fi o retea independenta echipata cu hidranti de incendiu exteriori montati in lateralul acesteia la distanta maxima de 100 m. Debitul si presiunea la incendiu exterior sunt asigurate de la sursa proprie, rezervor de inmagazinare cu statie de pompare iar debitul de refacere al rezervei de incendiu se preia de la conducta stradala.

 • - canalizarea menajera: Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90. Procentul de restitutie se considera de 80% din necesarul de apa calculat. Canalizarea stradala se va executa din tuburi din polietilena riflate, cu diametrii ce vor fi determinati de debitele ce vor fi preluate.

Canalizarea va functiona in sistem separativ, canalizarea menajera va prelua strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Apele provenite din precipitatii vor fi preluate separat.

Canalizarea menajera se va realiza din tuburi din PVC - KG cu diametrul D=200mm .

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60m, obligatoriu la schimbarile de directie si la intersectiile retelei.

 • -  canalizarea pluviala: Suprafata drumurilor de pe care se colecteaza apa de ploaie este de 0,80 ha. Apele pluviale vor fi stocate intr-un bazin de retentie de unde sunt trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si se descarca controlat in canalul HCn 197.

h). Aparatura și instalații atestate in tară/UE cu certificat de metrologie in termen de valabilitate.

Lucrarile vor fi atacate dupa aprobarea PUZ si a proiectului de executie, in anul 2009, an cand intrarea in U.E. ne impune utilizarea materialelor si utilajelor corespunzatoare normelor U.E., dar si provenienta acestora sa fie U.E.

BREVIAR DE CALCUL

A.NECESARUL DE APĂ

Necesarul de apă s-a determinat pentru o zonă de locuinte situata in extravilanul municipiului Timisoara, pe Calea Torontalului, pentru un număr de 200 locuitori, în baza S.R. 1343/1-2006 pentru nevoile gospodăresti și publice.

 • ■   150 persoane in constructii cu functiuni de servicii - spatii de birouri

 • ■    50 persoane in constructii cu functiunea de depozitare materiale de constructii

 • ■  Se asimileaza cu o populatie echivalenta de 200 persoane.

 • I.Necesarul de apă

Conform S.R. 1343/1-2006, necearul de apă este de:

■ N g ( i ) - necesarul de apă pentru nevoi gospodărești

1

1000


x N (i ) x q g ( i )


unde :

 • ■   N (i ) - număr de locuitori, egal cu 200

 • ■  q g - debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodărești, egală cu 295 l/om zi - conform S.R. 1343/1-95 - zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

N g = 1x 370 x 200 = 74 mc/zi

1.000

 • 2.Determinarea debitelor de calculTIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

CAAX)


Q s zi med - debitul zilnic mediu ( mc/zi )

Q s zi med = k p x k s x N

unde :

 • ■  Kp =1,10 - coeficient ce tine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune și retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006

 • ■  Ks =1,05 - coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q s zi med = 1,10 x 1,05 x 74 = 85,47 mc/zi

Q s zi max - debitul zilnic maxim ( mc/zi )

Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED

unde :

 • ■   K zi =1,15 - coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-95, tabel 1.

Q S ZI MAX = 1,15 x 85,47   = 98,30 mc/zi

Q S ORAR MAX - debitul orar maxim ( mc/h )

Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24

unde :

 • ■  K o =1,5- coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-95, tabel 2.

Q S ORAR MAX = 1,50 x 98,30 / 24 = 6,14 mc/h

Debitele totale sunt :

Q S ZI MED = 85,47 mc/zi

Q S ZI MAX = 98,30 mc/zi

Breviarul de calcul a fost elaborat tinând seama de normativele în vigoare.


Q S ORAR MAX = 6,14 mc/h specifice reale determinate pentru municipiul Timișoara după contorizare se situează valorilor din norme. Putem concluziona că vom avea urmele consumuri:

Consumurile la jumătatea


Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s Q S ORAR MAX = 3,07 mc/h = 0,85 l/s

Reteaua municipiului va asigura atit debitul pentru consum menajer cit si debitul de incendiu exterior.

B.DEBITE DE CANALIZARE

 • 1.Determinarea debitelor de canalizare

  Q u zi med = 0,8 X 42,74 Q U ZI MAX = 0,8 X 49,15 Q U ORAR MAX = 0,8 X 3,07


mc/zi = 34,19 mc/zi = 0,39 l/s mc/zi = 39.32 mc/zi = 0,46 l/s mc/h = 2,46 mc/h = 0, 68 l/s

2.Determinarea cantităților de apă din precipitații

Debitul de ape meteorice se stabilește luându-se in considerare numai debitul ploii de calcul, care, conform STAS 1846/90 se calculează cu relatia:TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

CAAO


Qp = m x S x 0 x I

Suprafata totală a zonei studiate este de 21.000 mp = 2,10 ha. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt:

Constructii Drumuri Zona Verde

S=1,05 ha

S=0,52 ha

S=0,52 ha

-acoperișuri

-drumuri

-spatii verzi


coef. de scurgere 0 = 0,90 coef. de scurgere 0 = 0,85 coef. de scurgere 0 = 0,05

~ 1,05x0,90 + 0,52x0,85 + 0,52x0,05

0 = -----------— = 0,67


2,10

Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 2/1. t =durata ploii

L 500

t=tcs + — =5+-42= 17 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses

va = 42 m/min

-lungimea colectorului este de 500 m

i=95 l/sxha - pentru durata de 17 minute și frecventa de 2/1

Q pl = 0,67 x 2,10 x 95 x 0,80 = 134,46 l/s

Volumul bazinului de retentie este:

V= 0,134 mc/s x 3 x 17 minute x 60 = 410 mc (aprox. 250 mp)

Volumul anual al apelor pluviale va fi:

Vanual= Ql/s X t X 60 X 100zile/an/1.000 = mc/an

V = 134,46 l/s x 17 x 60 x 100 / 1.000 = 13.714,92 mc/an

 • d) Alimentarea cu energie electrică

În zonă apar noi consumatori de energie electrică.

Destinatiile noilor obiective sunt spatii comerciale, depozite, servicii, birouri iar consumatorii sunt specifici acestor destinatii.

Pentru alimentarea cu energie electrică propunem amplasarea pe fiecare zona a cate unui post trafo prefabricat cu racordul de 20kV aferent.TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

CAAO


De la Postul Trafo vor pleca retele in cablu de joasa tensiune pentru alimentarea tablourilor generale proprii fiecarei zone.

De la aceste tablouri se vor alimenta constructiile si se va asigura iluminatul exterior de incinta, pentru fiecare zona.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA și se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

 • e) Telecomunicații și televiziune în cablu

Beneficiarii vor comanda la operatorii specializati bransamente la retelele de telecomunicatii, pe baza unei teme de proiectare.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( I7-2002; PE 107-1995; P 118-1999 ).

 • f) Alimentarea cu gaze naturale

Se va racorda la reteau extinsa a localitatii

h) Gospodărie comunală

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la deponeu.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 25% din suprafața privată ocupată de spații verzi. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

 • •  spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi și plante decorative

 • •  Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

 • •  Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

 • •  Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

 • •  Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană: nu e cazul

 • •  Valorificarea potențialului turistic și balnear: nu e cazul

 • •  Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatareTIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA


existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • 1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la :
 • 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenția de a funcționaliza un perimetru extravilan în acord cu cerințele și tendința de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul Timisoarei, în care sunt foarte multe alte planuri similare aprobate. Modelarea propusă creează premize pentru protecția mediului, înțeles ca fiind de tip urban, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier).

 • 1.b. Se încadrează în documentațiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat câteva obiective principale: încadrarea în caracterul zonei precum și asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

 • 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren arabil, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulțumitoare. Se vor consulta și rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul și în ceea ce privește scoaterea terenului din circuitul agricol. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu.

 • 1.d. Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de locuințe nu afectează mediul.

Apa: prin soluțiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială) - se elimină posibilitatea de infiltrații în sol.

Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei - exceptând cele legate de circulația autovehiculelor, funcțiunea fiind de locuire. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse - intermitente.

Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite - sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor, se va întreține solul în spațiile verzi.

Zgomot și vibrații: proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot.TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717

Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315

cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

Radiații: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații.

Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele:

 • ■ Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;

 • ■ Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele

reciclabile - hârtie, carton, sticlă etc. - vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor;

 • ■ Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

 • ■ Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și

STAS 6156/1986;

 • ■ Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM

1103/2003;

 • ■ Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002;

 • ■ Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru

asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001;

 • ■ Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice

locale sau județene.

 • 1. e. Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.

Managementul deșeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinație și vor fi preluate de societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăștierea lor.

Gospodărirea substanțelor periculoase și toxice: fiind industrie nepoluantă, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale.

Protecția calității apelor: prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.

■ Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

 • 2. a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă - ca durată sau frecvență - ca atare nu se pune problema reversibilității efectelor (elementele componente rămân nenocive și deșeurile neutre se adună și se elimină în câteva minute)

 • 2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create și agrementate special pentru medii în care stau și locuiesc oameni.

 • 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanță de peste 60km față de graniță.

 • 2.d. Nu e cazul. Nici în condiții accidentale, nici în condiții normale natura activității nu afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător.

 • 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele - ca areal de suprafață cât și ca număr de populație posibil afectat - sunt practice nule, neafectând practic nici măcar locuitorii din clădirile propuse. Toate spațiile vor fi încălzite, ventilate și se vor asigura toate normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară.

 • 2.f. Nu e cazul.TIMIȘOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7 tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A.

cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIȘOARA

CAAO


 • 2.f.i. - nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (național, regional sau local) în zonă. Nu există caracteristici naturale speciale

2.f.ii - nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului, pe parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc.

2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de ocupare al terenului studiat cu construcții P.O.T. este 50%, rămân în zonă platforme, parcaje, spații verzi amenajate (25%)

2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici național, comunitar sau internațional.

Din aceste considerente generale și specifice legislației de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiției, luând în considerare situațiile cu investiții similare; se apreciază că investiția este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului și se realizează pe o suprafață relativ mică..

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare.

Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației.

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico - edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite, precum și asigurarea funcțiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Ținându-se cont de tendințele de dezvoltare a zonelor rezidențiale în intravilanul localității Timișoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât și posibilitățile de cooperare și corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluții armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor și serviciilor necesare funcționării.

Întocmit,

Arh. Cătălina BOCAN

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2011-009310/18.05.2011

SE APROBA,

P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Referat

Privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț si birouri aferente” Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timișoara, Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-009310/10.05.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente”, Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timișoara.

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1816/06.05.2010 prelungit pana la data de 05.05.2012, precum și modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 03/09.03.2009 și de Raportul de Avizare Favorabil nr. 24/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Documentația Plan Urbanistic Zonal „Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente” Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timișoara, este elaborata de S.C. ATELIER CAAD S.R.L., proiect 102/2007, la cererea beneficiarului BUGA VIOREL;

Pentru aceasta documentatie de urbanism a fost atasat si Avizul CJT nr. 19/15.02.2011 cu conditii, in sensul ca autorizatia de construire se va obtine dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico edilitara si a cailor de circulatie.;

Prin Planul Urbanistic Zonal „Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente” Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, conform adresei Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 1204/07.03.2011, si ca atare planul se adopta fara aviz de mediu.

Terenul studiat în cadrul documentației este situat în extravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest a orasului, avand destinatie agricola, in conformitate cu PUG Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 139/2007. Terenul studiat în suprafață totala de 21000 mp este inscris in CF nr. 407514 (provenita din converisa de pe hartie a C.F. nr. 146321), cad: A 743/3/3, reprezinta teren agricol extravilan, fiind proprietatea lui BUGA VIOREL si BUGA LAURA, cu interdictie de instarinare si grevare in favoarea Alpha Bank Romania S.A. Suc. Timisoara, motiv pentru care a fost atasat si acordul bancii, cu nr. 4829/30.05.2011.

Documentatia PUZ: Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente” Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg,Timișoara, a fost afisata pe site-ul PMT in luna noiembrie 2010, urmand procedurile conform Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat cu HCL nr. 140/ 19.04.2011, si anume etapa aprobarii PUZ si RLU aferent, conform Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007.

Prin documentație se propune realizarea in partea de nord a municipiului Timisoara, in adiacenta drumului national, a unor imobile cu destinatia de constructii comert, depozitare si servicii. Delimitarea zonei studiate este realizata la nord de Calea Torontalului, la est de limita Parcului Industrial, la sud de drumul de exploatare DE 743/3/1 si la vest de calea ferata. Zona de studiu are un caracter preponderent industrial nepoluant cu zone de servicii, birouri si locuinte de serviciu.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 și prelungit cu HCL nr. 139/2007, sub rezerva dotarii in mod obligatoriu cu lift, conform „Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Accesul la parcela se va realiza din drumul de exploatare DE 743/1 largit la 7 m, conform Avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-002050/11.11.2010 .

Indicii de construibilitate propuși prin documentație sunt:

ZONA 1 - Constructii industriale, depozitare, servicii, comert si birouri:

POT max. = 50 % ; CUT max. = 2

Regim de înălțime max. = (SJ+P+4E - birouri, comert, servicii; Hmax cornisa = 15 m

Regim de înălțime max. = (SJ+P+1E - hale si depozite; Hmax cornisa = 10 m

ZONA 2 - Constructii industriale, depozitare, servicii, comert si birouri:

POT max. = 50 %; CUT max. = 1

Regim de înălțime max. = P+4E - birouri, comert, servicii; Hmax cornisa = 15 m

Regim de înălțime max. = (SJ+P+1E - hale si depozite; Hmax cornisa = 10 m

Se propun spații verzi de min 26,11 % conform Adresei Agenției Regionale pentru Protecția Mediului nr. 1204/07.03.2011.

Autorizația de Construire se va putea emite doar după ce suprafețele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Constructii industriale nepoluante, depozitare, servicii, comert si birouri aferente” Extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg., Timișoara , se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

ARHITECT SEF

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Ing. Steluta URSU


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/dact 1ex-S.U.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.