Hotărârea nr. 236/2011

236/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1 si garaj", str. Ioachim Miloia nr. 37, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 236/28.06.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1 si garaj", str. Ioachim Miloia nr. 37, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2011- 012179/17.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 06/12.11.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,"Construire casa P+1 si garaj", str. Ioachim Miloia nr. 37, Timişoara, având ca beneficiari pe CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA, întocmit conform Proiectului nr. 103/2010, realizat de SC ARHITECT ANGHEL SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E ( regimul de înălţime de max. admis conform P.U.G. - P+2E), acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2010-000558/24.06.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max admis de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max admis de 1, spaţii verzi de min 5% din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4049/06.06.2011.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1 si garaj", str. Ioachim Miloia nr. 37, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 842 mp, este inscris in CF nr. 406071, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 7784, nr. top. vechi 14768, 14769), avand nr. top 406071, 406071-C1 teren cu casa, fiind proprietatea beneficiarilor CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,"Construire casa P+1 si garaj", str. Ioachim Miloia nr. 37, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarilor CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA;
- Proiectantului SC ARHITECT ANGHEL SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA


P L A N URBANUSTIC de D E T A L I U


REGIMUL JURIDIC si OBIECTIVELE DE UTILITATE PUBLICA


P.O.T. maxim admis= 40%

C.U.T. maxim admis= 1

Regim maxim de inaltime P+2


PROFIL STRADAL EXISTENT STRADA MILOIA

BILANT TERITORIAL

SUPRAFAȚA DE TEREN STUDIATA = 842m2 (nr.cad.14768 curti constructii 428m2 + nr.cad.14769 curti constructii 428m2)

EXISTENT

PROPUS

CASA EXISTENTA P

91m2

10.81%

CASA EXISTENTA P

91m2

10.81%

ZONA IMPLANTARE CASA P+1+Garaj

193.23m2

22.94%

Anexe/Garaj cu Hmax=3.00m

56.17m2

6.67%

ALEI SI ACCESE PIETONALE (dale inierbate)

41.50m2

4.92%

CEDARE DREPT DE SERVITUTE (dale inierbate)

93.62m2

11.11%

CURTI-CONSTRUCTII

751m2

89.19%

CURTI-CONSTRUCTII

366.48m2

43.55%

TOTAL

842m2

100%

TOTAL

842m2

100%


Verificator

CERINTA

A1

referat nr. din

S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L.TIMISOARA cont IBAN - RO14BUCU565434622511RO01 tel. 0744511591

COD FISCAL-C.U.I.RO16493940         fax.0256/492121

PROPRIETARI:    CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA

BENEFICIARI:     CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA

Proiect Nr:

103/2010

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

.SCARA:

M:500

denumire proiect:     Construire Casa P+1 si garaj dupa

FAZA:

P.U.D.

Sef Proiect

arh. ANGHEL C-TN

elaborare P.U.D.

amplasament:    str. Miloia, nr. 37, loc. TIMISOARA, jud. Timis

Proiectat

arh. ANGHEL C-TIN

Proiectat

carii. RUS RADU

DATA: feb.2010

REGIMUL JURIDIC si

t|tlu plansa: OBIECTIVELE DE UTILITATE PUBLICA

var. 1

Nr. Plansa

A.06

Desenat

carh. RUS RADU

&2XROMÂNIA

JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚ IA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341

e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. UR2011- 012179/17.06.2011

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1 si garaj”, str. Ioachim Miloia nr. 37, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-012179/16.06.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1 si garaj”, str. Ioachim Miloia nr. 37, Timișoara;

Ținând cont de Avizul Favorabil nr. 06/12.11.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 486/22.02.2010 prelungit pana la 22.02.2012;

Documentația PUD „Construire casa P+1 si garaj”, str. Ioachim Miloia nr. 37, Timișoara, beneficiari CIUCEA IOAN si VUSCA FLOARE, proiectant SC ARHITECT ANGHEL SRL, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începand cu luna octombrie 2010, iar în cadrul dezbaterii publice din data de 09 decembrie 2010, organizata în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, nu au fost înregistrate sesizări cu privire la această documentație;

Conform procedurii prevăzuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentația PUD „Construire casa P+1 si garaj”, str. Ioachim Miloia nr. 37, Timișoara se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1 si garaj”, str. Ioachim Miloia nr. 37, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1 si garaj”, str. Ioachim Miloia nr. 37, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC ARHITECT ANGHEL SRL, proiect nr. 103/2010, la cererea beneficiarilor CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud -vest a orașului, în UTR 66, prevazut prin PUG Timisoara, ca zona pentru locuinte si functiuni complementare, in regim de P+2E, fiind delimitat la vest de strada Ioachim Miloia, la nord, est si sud de locuinte individuale in regim de P - P+1+M si anexe.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.


ROMÂNIA


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITUȚ IA ARHITECTULUI ȘEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI AVIZARE PUZ/PUD


Bd. Constantin Diaconovici Loga, n


mail:institutiaarhitectuluisef@primar


1, 300030,


atm.ro, inte


tel/fax +40 256 408341


net:www.primariatm.ro


Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1 si garaj”, str. Ioachim Miloia nr. 37, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul studiat în suprafață totală de 842 mp, este inscris in CF nr. 406071, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 7784, nr. top. vechi 14768, 14769), avand nr. top 406071, 406071-C1 teren cu casa, fiind proprietatea beneficiarilor CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA.

In prezent, pe parcela exista un imobil in regim P+1, cu destinatia de locuinta.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1 si garaj”, str. Ioachim Miloia nr. 37, Timișoara, se propune amplasarea celei de-a doua case pe parcela, in regim de inaltime P+1E si garaj.

Accesul auto pentru parcajele din incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) se va face din strada Ioachim Miloia, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-000558/24.06.2010.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși sunt:

POT max admis = 40 % CUT max admis = 1 Regim max de înălțime propus P+1E (regim max de înălțime admis conform P.U.G. - P+2E ) Spatii verzi min. 5% conform Avizului Agenției pentru Protecția Mediului Timișoara, nr.

4049/06.06.2011

Sunt prevăzute bransamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire casa P+1 si garaj”, str. Ioachim Miloia nr. 37, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Arhitect Sef Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Ing. Liliana IOVAN


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,

Red/dact L.I.

Verificator

CERINTA

A1

referat nr. din

S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L.TIMISOARA cont IBAN - RO14BUCU565434622511RO01 tel. 0744511591

COD FISCAL-C.U.I.RO16493940 fax.0256/492121

PROPRIETARI-    CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA

BENEFICIARI:     CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA

Proiect Nr:

103/2010

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SCARA: n:250

denumire proiect:     Construire Casa P+1 si garaj dupa

FAZA:

P.U.D.

Sef Proiect

arh. ANGHEL C-TN

’J!i*s=dL—

elaborare P.U.D.

AMPLASAMENT-    str. Miloia, nr. 37, loc. TIMISOARA, jud. Timis

Proiectat

---'0

ai h. ANGHEL C-T|N

Proiectat

carii. RUS RADU

.DATA:

feb.2010

TITLU PLANSA: PROPUNERI DE MOBILARE URBANISTICA var.1

Nr. Plansa

A.07

Desenat

carh. RUS RADU
sil

ev

p

£ 1

U) /

Zoo

—__ GJ _

L___

P+l

coP

P P p

KO   P

Gj

A A A

P+l+M


P A

[                           Paie "jlT

rTH                   i -14mp= 1J53:%-      ••         "‘                i

■ i! nf-p 8    -           _i.     <c"                              *                   /

Satenrf J                8735            8.4878                                t.                          lll'J

*8"      *87'7'-        ““                   8^                           W

p

1 1

4 i

/ /              *’■                                                87      *’93     •• ih

IaU.       |

Iii im                            ■'” “96.       II

p 1

1 IF’     '--—1—&37^~ ~~1

+ ___

----A7 / o/SBL j LMSr l

Zp '

A 4

P

___ 00 / /

ț^SI

jL'-4-J/

4

P

4

1— --_     D     1

■      pi

LSt/

P

P A

GJ     4

--! //

p

p /


Str LdM


Str. Muz


UTR 66
EXTRAS DIN P.U.G. TIMIȘOARA

P L A N URBANUSTIC de D E T A L I U

PLAN DE ÎNCADRARE IN LOCALITATE

Verificator


CERINTA

A1


referat nr. din


PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1:5000


S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L.TIMISOARA

cont IBAN - RO14BUCU565434622511RO01 tel. 0744511591

COD FISCAL-C.U.I.RO16493940         fax.0256/492121


SPECIFICATIE


NUME


SEMNATURA


PROPRIETARI:


BENEFICIARI:


CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA


CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA


Proiect Nr:

103/2010


Sef Proiect Proiectat Proiectat Desenat


______________________SCARA:

arh. ANGHEL C-Tt^^^^11.10000

1:5000


arh. ANGHEL C-TtK^S^P


carh. RUS RADU

carh. RUS RADU


^J-JATA:

:ZjZfeb.2010


Construire Casa P+1 si garaj dupa elaborare P.U.D.

AMPLASAMENT:     str. Miloia, nr. 37, loc. TIMIȘOARA, jud. Timis


DENUMIRE PROIECT:


FAZA:

P.U.D.


PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE

TITLU PLANSA:        _________________...__...

------- PLAN DE INCADRARE IN ZONA


Nr. Plansa A.01


cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

elaborare PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Construire CASA P+IE+garaj pe teren(nr.37) (nr.cad. 14768,14769 sinr.CF. 406071-C1) aflat in proprietate comuna parti egale % si avand acord notarial din partea coproprietarului CIUCEA IOAN catre coproprietar VUSCA FLOAREA

-str. Ioachim Miloia nr.37(nr.cad. 14768,14769 )(CFnr.406071),

TIMIȘOARA, JUDE’UL TIMI*

- iulie 2010 -

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004


FOAIE DE CAP»T


Denumire proiect

:   PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„Construire CASA P+IE+garaj pe teren(nr.37) (nr.cad 14768,14769

si nr.CF. 406071-C1 ) aflat in proprietate comuna parti egale si avand acord notarial din partea coproprietarului CIUCEA IOAN catre coproprietar VUSCA FLOAREA”

AMPLASAMENT

:     TIMISOARA -      jud.TIMIS

- str. Ioachim Miloia nr.37(nr.cad. 14768,14769 )(CFnr.406071),

Faza

:      P.U.D. (Plan urbanistic de detaliu)

Num*r proiect

:     103/2010

Inițiator

(Beneficiar)

Proprietari

:     CIUCEA IOAN si coproprietar VUSCA FLOAREA ;

:    CIUCEA IOAN si coproprietar VUSCA FLOAREA ;

Elaborator (Proiectant)


• • — — ••«••••••• • •••••—— —

- iulie 2010 -

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004


LISTA DE RESPONSABILIT**I

• • •• ••• ••«•••••• • ••••••••• •••

* «ef proiect

arhitect ANGHEL CONSTANTIN

* Urbanism

arhitect ANGHEL CONSTANTIN arhitect ANGHEL ANAMARIA ANDREEA c.arhitect RUS RADU ZABULON

COLABORARE * Lucr*ri rutiere

S.C. “PATH'S ROUT” S.R.L. inginer DAN PERCEC

* Re*ele electrice, telefonie

S.C. “BEST PROGRAM” S.R.L.

Ing. MOLDOVAN ALEXANDRU

* Lucruri edilitare, ap* canal


* Lucr*ri topometrie


S.C. “BEST PROGREAM” S.R.L.

inginer IUHAS VASILE

inginer IONESCU DAN-GEORGE

P.F.Aut.de O.N.C.G.C.

- iulie 2010 -

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

A^         ________________________________BORDEROU

PIESE SCRISE
 • 1. Foaie de cap*t

 • 2. Lista de responsabilități

 • 3. Borderou

 • 4. Memoriu de arhitectur*

 • 5. Anexe: copie C.U.nr.486/22.02.2010

adresa B.D.U.-P.M.T.,studiu geotehnic, copie Declaratie notariala acord coproprietar +copie act de identitate coproprietari teren care a generat PUD,

 • •   Extras de Carte Funciar* pt cele 2 parcele inscrise in același CF nr.406071 care au generat PUD

ACORD TEHNIC

 • •  Avizul sanitar nr.533/C din 20.08.2010 al DIRECȚIEI DE S»N»TATE PUBLIC» A JUDEȚULUI TIMI»

 • •  Avizul nr.834464/03.09.2010 INSPECTORATUL pentru situatii de urgenta “BANAT” al Județului Timi* (avizul de SECURITATE LA INCENDIU-PSI)

 • •  Avizul nr.833272/03.09.2010 INSPECTORATUL pentru situatii de urgenta “BANAT” al Județului Timi* (avizul de Protectie Civila)

 • •  Avizul de principiu DRuMuRi si TRANsPORTuRi nr.914/05.07.2010 al P.M.T.

 • •  Avizul de principiu PROTECTiA MEDiuLui nr.932/30.06.2010al P.M.T. DiRECTiEi de MEDiu

 • •  Avizul de principiu nrDT2010-000558/24.06.2010-al COMisiEi DE CiRCuLATiE-BiROuL EXECuTiV

Avizul Unic nr.960/06.08.2010 al PRIM»RIEI TIMI»OARA

 • •   Avizul de principiu nr1010/22.07.2010 al ELECTRICA SA Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice TIMIȘOARA

 • •  Avizul nr.16675/07.07.2010 Nr.1304 al ROMTELECOM SA

 • •  Avizul nr. 16675 /27.07.2010 al E.ON GAZ ROMANIA S.A.,Centru Operațional TIMI»OARA

 • •  Avizul de principiu Nr. UR 2010-16675 din 19.07.2010 al S.C. COLTERM S.A. TIMI»OARA

 • •  Avizul nr.UR.2010-01-6675 / 08.07.2010 al R.A. TRANSPORT TIMI»OARA

 • •  Avizul nr.15550/10.08.2009(UR2010/16675) al R.A. AP» »I CANAL “AQUATIM” TIMI»OARA

 • •  identificare parcele care au generat PUD- Plansa intocmita de inginer autorizat      ONCGC - in

str.i.MiLOiA nr.37-top 14768+14769 ;

B. PIESE DESENATE
 • 1. Plan parcelar cu situatia dupa actualizare date imobil -intocmita de expert O.N.C.G.C. pl.nr. 1/3

Vizata de O.C.P.i.                                       sc.1:5000 / sc.1/500

 • 2. Plan de încadrare în LOCALITATE / Extras din P.U.G.(UTR66+67)         sc.1:5000

-existent cu marcare propunere-                                                   pl.nr.A01

 • 3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE / Extras din P.U.G.(UTR11)/-Plan de situație sc.1/1000

-existent cu evidentierea amplasamentului pe locatia studiata la nr.37              pl.nr.A02

 • 4. REGLEMENTARI URBANISTICE / Plan de situație - profil stradal / sc.1/1000  pl.nr.A03

REGLEMENTARI URBANISTICE / Plan de situație - profil stradal / sc.1/500   pl.nr.A03a

 • 5. RETELE EDILITARE / Plan de situație sc.1/500                             pl.nr.A04

 • 6. ALIMENTAREA cu ENERGIE ELECTRICA si TELEFONIE -sc.1/500 .   pl.nr.A05

 • 7. REGIMUL JURIDIC si OBIECTIVELE de UTILITATE PUBLICA         pl.nr.A06

8. PROPUNERI DE MOBILARE URBANISTICA -scara 1 :250              pl.nr.A07

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004


MEMORIU DE ARHITECTUR*


1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTA* IEI

Denumirea lucr*rii :     PLAN URBANISTIC DE DETALII

„Construire CASA P+IE+garaj pe teren(nr.37) (nr.cad. 14768,14769 si nr.CF. 406071-C1) aflat in proprietate comuna parti egale si avand acord notarial din partea coproprietarului CIUCEA IOAN catre coproprietar VUSCA FLOAREA”

AMPLASAMENT

:     TIMISOARA -jud.TIMIS

-str. Ioachim Miloia nr.37

Faza

P.U.D. (Plan urbanistic de detaliu)

Num*r proiect

103/2010


Inițiator

:    CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA

in calitate de proprietari in parti egale asupra terenului;

(Beneficiar) Proprietari

: CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA

in calitate de proprietari in parti egale asupra terenului;

Elaborator            :

(Proiectant)

"S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L. "

arhitect ANGHEL CONSTANTIN S.C. “PATH'S ROUT” S.R.L.

S.C. “BEST PROGRAM ” S.R.L.

Data elaborării        :

februarie 2010

Faza de proiectare    :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

OBIECTUL LUCR’RII

Zona aflat* în studiul de fa** se afl* în partea de SUD a ora*ului Timi*oara, în apropiere de Calea Sagului si str.Chisodei.

2. ÎNCADRARE ÎN ZON*
2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTARII DEJA ELABORATE

Terenul care a generat elaborarea prezentului PUD are o suprafa** de 842 mp *i este situat în partea de SUD a ora*ului, în apropiere de Calea Sagului. .

Parcela studiata este orientat* est-vest, având vecin*t**i la est, vest, nord *i sud terenuri aflate în proprietate privat*, cu laturi perimetrale de 17,47m spre EST, 18,04m spre VEST, 47,06m spre NORD si 47,36 m spre SUD. Subzona este situat* într-o zon* lipsit* de factori de poluare, neexistând în vecin* tate agen*i cu degaj*ri de noxe, produceri de zgomote sau alte elemente ce nu sunt compatibile cu o zon* reziden*ial*.

Terenul este relativ plan *i orizontal.

La elaborarea P.U.D. se va *ine seama de prevederile P.U.G. în care se încadreaz* *i subzona detailat* în P.U.D.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTARII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

Paralel cu întocmirea acestei documenta*ii s-au solicitat avize de la to*i de*in*torii de gospod*rii subterane *i supraterane din zon*.

3. SITUArIA EXISTENT*

ACCESIBILITATE LA C*ILE DE COMUNICAȚIE; LIMITE «I VECIN*T««I

Terenul care a generat elaborarea prezentului PUD va avea acces dinspre strada existenta Ioachim MILOIA aflata inspre VEST -Proprietar fiind Statul Roman . Parcela studiat* este delimitat* pe latura nordica de 47,06m de o parcela cu nr.35 avand (nr.cadastral 14770+14771) aflata in proprietate privata invecinata , pe latura estica de 17,47m o parcela in proprietate privata cu front spre o strada paralela VICTOR VALCOVICI avand (nr.cadastral 14755), pe latura sudica de 47,36m o parcela in proprietate privata cu nr. 39 avand (nr.cadastral 14767+14766+14763) iar la vest de o parcela in proprietate STATUL ROMAN respectiv strada Iochim Miloia. .Parcela cu nr postal 37 este deservita la ora actuala de acelasi drum public mentionat anterior aflat in proprietatea STATULUI ROMAN -drum care deserveste si accesul auto existent al parcelei cu nr 37,35,39..

Beneficiarul VUSCA FLOAREA in calitate de proprietar in parti egale asupra terenului. este beneficiarul prezentului PUD impreuna cu proprietariul CIUCEA IOAN

SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUIRE «I SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

Zona detailat* în P.U.D. are o suprafa** de 842 mp, fiind ocupata la aceasta data de o casa retrasa fata de aliniamentul stradal cu aprox.4,00m, la limita de proprietate dinspre stanga si retrasa fata de limita de proprietate dreapta cu aprox.7,00m. pân* în momentul studiului. Terenul studiat face

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

parte dintr-o zon* mai larg* a c*rei destinație specific» fixat* prin “P.U.G. aprobat prin HCL 157/2002 - este Zona pentru locuinte si functiuni complementare (P/P+1/P+2).

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI

În momentul actual, terenul este în proprietatea lui: VUSCA FLOAREA in parti egale asupra terenului. impreuna cu proprietariul CIUCEA IOAN .acesta din urma dandu-si acceptul notarial printr-o declaratie autentificata in fata notarului ca este de acord ca numita VISCA FLOAREA sa realizeze o constructie avand orice regim de inaltime si cu o suprafata construita la sol de aproximativ 150,00mp si cu posibilitate de apartamentare a imobilelor rezultate astfel.

Actul prin care beneficiarul justifica implicarea personala in elaborarea prezentului PUD este extrasul de carte funciara din care rezulta aflarea in proprietate +1/2 a întregului teren fara constructia edificata anterior de CIUCEA IOAN.

CARACTERISTICI GEO-TEHNICE ALE TERENULUI

Acestea sunt definitivate printr-un studio geotehnic efectuat pe locul amplasamentului propus pe parcela nou rezultata in zona de implantare constructie propusa . (vezi studio geo anexat)

Din punct de vedere seismic, zona se caracterizeaz* prin Ks = 0,16 *i Tc = 0,7 s. ECHIPAREA EXISTENT*

În prezent, intreaga zona inclusiv parcela mare studiata , aste dotata cu retele de apa/canal electricitate + telefonie.si gaz.

4. REGLEMENTARI

În perimetrul amplasamentului studiat se propune amplasarea a celei de-a doua case pe parcela in suprafata totala de 842mp (top nr.14768,14769 astfel incat sa rezulte 2 case cu posibilitate de reapartamentare ulterioara rezultand 2 parcele distincte din punct de vedere topografic si cu o parcela pe care sa se inscrie dreptul de servitute cu pasul si auto cat si pt utilitati pentru CASA A-2-a dorita a se amplasa in spatele celei existente pe parcela.-creandu-se culoar cu drept de servitute pe latimea de 4,00m pt. trecere cu pasul si auto spre parcela nou creata in spate destinata pentru Construire CASA P+M cu garaj. Casa a doua propusa prin acest PUD se va amplasa in cadrul zonei de implantare hasurat in spatele casei existente, in regim P+1E+GARAJ lipit partial la calcanul cladirii existente P+1E+M de la nr.35 si cu retragere fata de limita din dreapta. independent . Anexele sau garajul se vor putea amplasa obtional si pe partea dreapta a cladirii propuse in dreptul accesului auto existent cu posibilitate de amplasare la limita de proprietate pe dreapta conform plansa de reglementari dar vor avea un regim de inaltime de maxim 3,00m. Aceste conditii respecta adresa nr.UR2010-025184/25.10.2010 discutata si elaborata in urma sedintei C.T.A.T.U. din 21 octombrie 2010 si inaintata catre beneficiar si proiectant pentru a se include in documentatie drept recomandari. Aceasta zona de implantare respecta codul civil de amplasare a noii constructii incadrandu-se in R.L.U.actual si anume avand minim 10m distanta fata de spatele parcelei si 4,00m fata de limita laterala dreapta a parcelei, zona in care sunt posibile a se edifica doar constructii de anexe avand o inaltime maxima de 3,00m . Deasemenea cladirea principala P+1E+garaj inclus partial la parter se va putea edifica si complet independenta in cadrul zonei de implantare respectand codul civil existent in ceea ce priveste vederea spre vecini(minim 2,00m distanta fata de vecinatati laterale) dar se va putea amplasa si cu calcan alipit partial la limita de proprietate laterala stanga doar cu acordul proprietarului de la nr.35 in cazul in care constructia se va lipii de constructia alaturata, daca vor rezulta astfel a fi necesare interventii prin subzidiri asupra fundatiei alaturate conditie impusa in faza de D.T.A.C., in faza prezenta de P.U.D. fiind doar mentionate conditiile legale de implantare constructii pe parcela. Amplasarea zonei de implantare fata de aliniamentul stradal va fi de aprox.23m. Inperimetrul acestei zone de implantare se doreste a se edifica o constructie avand o suprafata construita la sol de

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

maxim150,00mp si cu un regim de inaltime de P+1E eventual cu garaj inclus la parter sau garaj independent.

4.1. OBIECTIVE «I MODALIT**I DE OPERARE

Solu»ia urbanistic», respectiv ocuparea terenului a fost elaborat» »inându-se seama de următoarele obiective:

 • •  Asigurarea accesului la locuin»a pe parcela nou propusa, atât pietonal cât *i auto si pentru utilitati.

 • •  Asigurarea rezerv»rii suprafe»elor de teren necesare drumurilor de categoria III, precum *i a drumurilor *i aleilor de deservire local» nou propuse.

4.1.1. LUCR*RI RUTIERE

Din punct de vedere al lucr»rilor rutiere propuse, zona studiat» e m»rginit» pe o latura de strada IOACHIM MILOIA de aceea este o conditie esentiala acceptarea dreptului de servitute prin parcela nou creata printr-o eventuala dezmembrare sau o eventuala apartamentare dinspre SUD .

Pentru deservirea locuin»ei din spate s-a prev»zut un drum carosabil cu l»»imea de 4,00m. Acest carosabil se afl» pe terenul aflat în proprietate privat», deci drumul va fi în proprietate privat» a parcelei amplasata la frontul stradal avand inscris la sarcini drept de servitute de trecere cu pasul si autovehicule asupra unei suprafete de 93,62mp in favoarea parcelei nou create in spate unde se va construii o casa in regim P+1E. Racordul accesului auto de pe parcel» la carosabilul str»zii existente cat si drumul propriu zis se va face prin dalaj cu dale înierbate.

În cadrul prezentului proiect s-au rezervat suprafe»ele de teren necesare asigur»rii drumurilor (23,30 x 4,00 = 93,62 mp).

 • 4.2. UTILIZARE FUNCȚIONAL*

4.2.1. UTILIZ*RI PERMISE:
 • •  Este permis» construirea de locuin»e unifamiliale sau pentru maxim 2 familii, precum »i echipamentele legate de func»ionarea zonei.

 • •  Sedii de firme.

 • •  Amenaj»ri pentru spa»ii verzi, pentru sport, recreere *i protec»ie.

 • •  Amenaj»ri de gr»dini.

4.2.2. UTILIZ*RI PERMISE CU CONDI’II
 • •  Func»iuni de comert, alimenta»ie public» cu condi»ia ca ele s» fie mai mici ca amploare, integrate în structurile propuse *i subordonate func»iunii generice.

4.2.3. UTILIZ*RI INTERZISE
 • •  Este interzis» amplasarea unit»»ilor cu caracter industrial, de depozitare, comer» en-gros, creșterea animalelor.

 • •  Construc»iile pentru echipare cu instala»ii tehnologice.

 • •  Depozite de de»euri.

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

4.3. CONDI’II DE AMPLASARE «I CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR
 • 4.3.1. - Orientarea fa” de punctele cardinale

 • •  Se va asigura pentru fiecare locuin»* posibilitatea dublei orientări pentru spa»iile interioare, astfel încât s* se evite orientarea exclusiv nord.

 • •  Amplasarea construcțiilor de locuin»e va fi astfel încât pentru toate începerile de locuit s* se asigure durata minim* de însorire de 1 h.

 • 4.3.2. - Amplasarea fa»* de aliniament / Amplasarea în interiorul parcelei

 • •  Aliniamentul este limita dintre domeniul public *i domeniul privat.

 • •  Construc»iile se vor amplasa în felul urm*tor: CASA avand regim de inaltime P+1E cu garaj care reprezinta obiectul principal care a cauzat prezentul P.U.D. se v-a amplasa la min. 10,00m fata de spatele parcelei , obtional cu calcan spre limita de proprietate stanga cu respectarea conditiilor mentionate la punctul anterior 4 si la 4,00m fa»* de limita laterala dreapta, tinand cont ca zona de implantare a constructiei se va putea marii considerabil inspre limitele laterale retragerea minima de 4,00 m impusa pt constructii cu Hmin=3,00m fiind aprobata si propusa prin reglementarile prezentului PUD. Lateral dr.pe latimea de 4,00m va fi posibila doar amplasarea de constructii anexe si garaje cu Hmax=3,00m cu conditiile impuse la punctul 4 de reglementari amplasare constructii pe parcela.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
 • 4.4.1. - Accese carosabile

 • •  Autorizarea execut*rii construc»iilor va fi permis* numai în cazul asigur*rii posibilit*»ilor de acces la drumurile publice.

 • 4.4.2. - Accese pietonale

 • •  Autorizarea execut* rii construc»iilor va fi permis* numai în cazul asigur* rii acceselor pietonale, potrivit importan»ei *i destina»iei construc»iei.

 • 4.4.3. -Modalit*»i de organizare «i rezolvare a circula»iei carosabile «i pietonale

 • •  Pentru accesul la locuin»a noua este prev*zut un acces independent auto *i pietonal-astfel pentru locuin»a din spate fiind prev*zut un carosabil de 4,00 m fa»* de limita longitudinal* SUD-ica.

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA TEHNICO-EDILITAR*
 • 4.5.1. - Racordarea la re»ele tehnico-edilitare existente

 • •  Autorizarea execut*rii construc»iilor va fi permis* numai în cazul existen»ei posibilit*»ii de racord la re»elele existente de ap*, instala»iile de canalizare *i de energie electric* nefiind nevoie de realizarea de solu»ii de echipare în sistem individual., beneficiarul fiind obligat s* racordeze construc»ia de pe noua parcela rezultata prin dezmembrare la re»eaua centralizat* public*.

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

 • 4.5.2. - Realizarea de re*ele tehnico-edilitare

 • •  Toate re»elele stradale de alimentare cu ap», energie electric», gaze naturale, telecomunicații sunt realizate subteran.

 • 4.5.3. - Proprietatea public» asupra welelor edilitare

 • •  Re*elele de ap»., de canalizare, de drumuri publice *i alte utilit»*i aflate în serviciul public sunt proprietate public» a ora*ului.

 • •  Re*elele de alimentare cu gaze, cu energie electric» *i de telecomunicații sunt proprietatea public» a ora*ului.

 • 4.5.4. - Alimentare cu ap»-canal

  • 4.5.4.1. Lucr»ri existente:

Pe strada Ioachim MILOIA la nr.37 , în dreptul terenului propus pentru cea de-a doua locuin*a exist» re*ele de alimentare cu ap» *i canalizare.

 • 4.5.4.2. Lucr»ri proiectate

  • 4.5.4.2.1. Alimentarea cu apa

S-a avut in vedere asigurarea necesarului de apa pentru cele doua case, conform planului de situatie anexat.

Sursa de apa va fi conducta stradala existenta pana in dreptul amplasamentului conform prevederilor din avizul R.A. Apa si Canal Aquatim, care asigura si debitul pentru incendiu exterior prin hidrantii de incendiu ce vor fi montatipe aceasta.

QS ZI MED = 2.1 mc/zi = 0.025 l/s

QS ZI MED = 2.41 mc/zi = 0.028 l/s

QS ZI MED = 0.28 mc/h = 0.08 l/s

Conducta de bransament se va realiza din PEMD Dn 50.

 • 4.5.4.2.2. Canalizarea menajera si pluviala

Debitele evacuate la canalizare sunt:

QU ZI MED = 0.8 x QZI MED = 0.8 x 2.1 mc/zi = 1.68 mc/zi = 0.02 l/s

QU ZI MAX = 0.8 x QZI MAX = 0.8 x 2.41 mc/zi = 1.928 mc/zi = 0.023 l/s

QU ORAR MAX = 0.8 x QO MAX = 0.8 x 0.28 mc/h = 0.224 mc/h = 0.062 l/s

Deoarece exista canalizare pe strada, atat apele uzate menajere cat si cele pluviale vor fi preluate din sistemul centralizat al municipiului Timisoara.

Conducta de racord canal se va realiza din PVC Dn 200 mm.

Debitul de ape pluviale colectat de pe toata suprafata va fi de:

QPL = 1.43 l/s ce se va descarca printr-o gura de descarcare amplasata la intrarea in incinta.

 • 4.5.5. - Date tehnice ale investitei

  • 4.5.5.1. Caracteristicile geologice ale terenului de amplasament

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

*

*

*

*


Conform studiului geotehnic efectuat în zon* s-au identificat următoarele stratificași:

Strat vegetal                                      0,00 - 0,30 m

argila prafoasa,maronie,plastic consistenta ;         0,30 - 0,70 m

praf argilos galbui albicios,plastic consistent        0,70- 3,70 m

praf nisipos,albicios,plastic consistent              3,70 - 6,20m

Adâncimea de înghe* conform STAS 6054-77 este 0,70 m

În urma studiilor f*cute în zon* apa freatic* se g*se*te la 3,50m.

In conformitate cu prevederile Normativului P.100/92 *i harta de zonare seismic* a teritoriului, municipiul Timișoara se încadreaz* într-un amplasament cu condi*ii specifice zonei “D” zona de hazard seismic pentru care se considera ag(Ks = 0,16) *i perioada de col* Tc = 0,7 sec.

Clasa de importan** a obiectului este “IV” conform P.100/92. Categoria de importan** “D” -construc*ii de importan** normal* - conform H.G. nr.261/1994 anexa nr.2 privind stabilirea categoriei de importan** a construc*iilor.

 • 4.5.6. - Alimentarea cu energie electric*

Bilan*ul energetic al consumatorilor de energie electric* aferenta noii locuinte se apreciaz* astfel:         1 locuinta bifamiliala P + 1E

2 x 25.0 kW/loc            Pi = 50.0 kW

KS = 0.4

PS = 20.0 kW

Conform PUZ s-a propus extinderea retelei electrice stradale 0.4 kW pe strada Ioachim Miloia - pe baza proiectului elaborat de SC ‘ELECTRICA' SA.

De la reteaua de pe str.MILOIA se va realiza un bransament electric, conform studiu de solutie SC ‘ELECTRICA' SA, cu doua masuri ale energiei electrice. Blocul de protectie si masura se va amplasa la limita proprietatii.

Cladirile existente au un racord aerian LEA 1kV, iar cladirea P + 1E se va alimenta cu un cablu subteran LES 1kV.

 • 4.5.7.- Telefonie

Beneficiarii noii locuinte amplasata pe parcela va solicita branșament separat telefonic.

La proiectare *i execu*ie se vor respecta prevederile tuturor normativelor *i normelor în vigoare.

4.6. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA «I DIMENSIUNILE TERENULUI

•I CONSTRUCȚIILOR
 • 4.6.1. - Parcelarea

 • •  Parcela este orientat* est-vest *i este accesibil* dinspre VEST.

 • •   L**imea sa este de aprox. 18 m , iar adâncimea sa intre aprox. 47m.

 • 4.6.2. - În*l*imea construc*iilor

 • •  Regimul de în*l*ime al locuintei care face obiectul prezentului P.U.D. se va realiza in regim P+1E putand avea distante minime de 4,00m fata de limita laterala dreapta si fata de spate aproximativ 10,00m minim. -In zona de retragere cu minim 4 m a casei propuse in regim P+1E fiind acceptate pentru construire doar anexe sau GARAJE avand o inaltime maxima de 3,00m..

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

 • 4.6.3. - Aspectul exterior al construirilor

 • •  Sunt interzise construcțiile ce reprezint* pasti*e ale unor tipuri de arhitectul’* nespecifice.

 • •  Sunt interzise imitațiile de materiale.

 • •  Culorile dominante pentru fa*adele imobilelor vor fi alb, alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general.

 • •  Construcțiile vor avea acoperi* tip terasa sau *arpant* cu pante mai mici de 45°.

 • •  Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor în planul *arpantei.

 • •  Învelitorile vor fi realizate din materiale ceramice sau tabla.

 • •  Casa propusa din punct de vedere arhitectural *i funcțional va respecta modalitatea actuala de construire a locuintelor in zone exclusiv rezidentiale din matereale moderne avand un regim de inaltime adaptat zonei.

 • 4.6.4. - Procentul de ocupare al terenului

 • •  Steren SITUATIA EXISTENTA (top nr.14768,14769) -S=842mp -POT exist= 10,80% ;

.                             -   Sc=91,00mp;Scd=182mp;    -CUT exist=0,216 ;

 • •  Steren SITUATIA PROPUSA (top nr.14768,14769) -S=842mp -POT propus= 40,00% ;

.                    - Sc=250,00mp; Scd=482,00mp          -CUT propus=1,00 ;


Steren dupa dezmembrare si creare 2 parcele :

.                     - parcela Nr.37 -S=421mp

-POT exist= 21,61% ;

-CUT exist=0,43 ;

-POT propus=40,00% ;

-CUT propus=1,00 ;


.  - Sc=91,00mp;Scd=182mp;

- parcela Nr.37A(nou create) -S=421mp

. - Sc=150mp; Scd=300mp;

Zona are caracter rezidențial (locuințe cu dot*ri aferente) *i se propune un procent de ocupare a terenului de P.O.T.max=40% / CUTmax= 1,00).

4.7. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPA«II VERZI •I ÎMPREJMUIRI
 • 4.7.1. - Parcaje, garaje *i anexe

Casa propusa pt max.2 familii va fi dotata fiecare cu câte un garaj înglobat sau independent fata de construcția casei.

 • 4.7.2. - Spații verzi

 • •  Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înalt* pentru fiecare 150 mp de lot.

 • •  Este obligatorie amenajarea *i plantarea cu arbori a zonei spațiului verde aferent circulațiilor carosabile.

 • •  Este permis* amenajarea unei gr*dini de mic* producție (legume, fructe, flori), în special în zona r*mas* în spate pe o distanț* de 6 m, adic* 100 mp.

 • 4.7.3. - Împrejmuiri

 • •  Spre fontul str*zilor *i la limitele de vecin*tate pân* la frontul casei în interior se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârm*.

cod IBAN - RO14BUCU565434622511RO01

C.U.I. -R16493940 / J35/1714/07.06.2004

În*l*imea acestor împrejmuiri va fi de maxim 1,80 m, cu soclu opac de maxim 0,50 m *i vor putea fi dublate de un gar viu.

 • •  De la cas* *i pân* în spatele lotului se pot realiza împrejmuiri opace (zid*rie, etc) cu o în*l*ime maxim* de 2,00 m.

 • •  Se interzice executarea împrejmuirilor stradale din panouri prefabricate de beton.

 • 4.8. BILAN* TERITORIAL

Suprafața ini*ial* ...............................................................842,00 mp

Suprafața total* destinat* locuinței *i gr*dinilor...........................706,88 mp

Suprafața total* destinat* circulațiilor publice (carosabil,

Trotuare *i spa*ii verzi de aliniament).................................... 135,12 mp

5. CONCLUZII

Solu*ia urbanistic* adoptat* se înscrie în prevederile “PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMI-OARA”.

Se recomand* centralizarea informațiilor referitoare la operabile ce vor urma aviz*rii P.U.D. ului *i introducerea lor în baza de date existent*, în scopul corel*rii *i al men*inerii la zi a situa*iei din zon*.

Întocmit - edilitare/ELECTRICE/

S.C. BEST PROGRAM SRL

ing.IUHAS VASILE Sing.MOLDOVAN A.

Întocmit- arhitectura S.C.ARHITECT ANGHEL SRL

Arhitect ANGHEL CONSTANTINEXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA

P L A N URBANUSTIC de D E T A L I U


Limita zonei studiate

Limita parcelei studiate

Limita de proprietate Cladire existenta de locuinte cu regimul de inaltime aferent


Garaj existent


Drum auto

Trotuare

Alei pietonale

dale inierbate

Drept de servitute de trecere pietonala si auto

(in cazul unei dezmembrari) dale inierbate

Curti constructii

Spatii verziREGLEMENTARI URBANISTICE


P.O.T. maxim admis= 40%

C.U.T. maxim admis= 1

Regim maxim de inaltime P+2

PROFIL STRADAL EXISTENT STRADA MILOIA

BILANT TERITORIAL

SUPRAFAȚA DE TEREN STUDIATA = 842m2 (nr.cad.14768 curti constructii 428m2 + nr.cad.14769 curti constructii 428m2)

EXISTENT

PROPUS

CASA EXISTENTA P

91m2

10.81%

CASA EXISTENTA P

91m2

10.81%

ZONA IMPLANTARE CASA P+1+Garaj

193.23m2

22.94%

Anexe/Garaj cu Hmax=3.00m

56.17m2

6.67%

ALEI SI ACCESE PIETONALE (dale inierbate)

41.50m2

4.92%

CEDARE DREPT DE SERVITUTE (dale inierbate)

93.62m2

11.11%

CURTI-CONSTRUCTII

751m2

89.19%

CURTI-CONSTRUCTII

366.48m2

43.55%

TOTAL

842m2

100%

TOTAL

842m2

100%


Verificator

CERINTA

A1

referat nr. din

S.C. ARHITECT ANGHEL S.R.L.TIMISOARA cont IBAN - RO14BUCU565434622511RO01 tel. 0744511591

COD FISCAL-C.U.I.RO16493940         fax.0256/492121

PROPRIETARI:    CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA

BENEFICIARI:     CIUCEA IOAN si VUSCA FLOAREA

Proiect Nr:

103/2010

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

.SCARA:

M:500

denumire proiect:     Construire Casa P+1 si garaj dupa

FAZA:

P.U.D.

Sef Proiect

arh. ANGHEL C-TN

elaborare P.U.D.

amplasament:    str. Miloia, nr. 37, loc. TIMISOARA, jud. Timis

Proiectat

arh. ANGHEL C-TIN

Proiectat

carii. RUS RADU

DATA: feb.2010

titlu plansa: REGLEMENTARI URBANISTICE var. 1

Nr. Plansa

A.03a

Desenat

carh. RUS RADU

&2X
N

11

11 uBILANT TERITORIAL

SUPRAFAȚA DE TEREN STUDIATA = 842m2 (nr.cad.14768 curii construcții 428m2 + nr.cad.14769 curți construcții 428m2)

EXISTENT

PROPUS

CASA EXISTENTA P

91m2

10,81%

CASA EXISTENTA P

91m2

10,81%

ZONA IMPLANTARE CASA P+1+Garaj

193,23m2

22,94%

Anexe/Garaj cu Hmax=3,00m

56,17m2

6,67%

ALEI SI ACCESE PIETONALE (dale inierbate)

41,50m2

4,92%

CEDARE DREPT DE SERVITUTE (dale inierbate)

93,62m2

11,11%

CURTI-CONSTRUCTII

751m2

89,19%

CURTI-CONSTRUCTII

366,48m2

43,55%

TOTAL

842m2

100%

TOTAL

842m2

100%


/    76

A 4

P

4

p

4

p

P A

GJ     4