Hotărârea nr. 235/2011

235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. -"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 235/28.06.2011
privind aprobarea proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. -"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 11408/30.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În baza Ordinului ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 287/06.03.2010 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive" în valoare totală de 12.625.475,62 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", elaborate de către S.C. "ATELIERELE ARHITECH" S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 5.334.311,21 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 4.858.890,93 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de . 475.420,28 lei.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.632.683,51 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 2.432.273,51 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 3.200.410 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Comaprtimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la HCL nr........................


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI

CENTRU REGIONAL DE COMPETENȚE ȘI DEZVOLTARE A

FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE- documentație tehnico economică elaborată

de către S.C. ”ATELIERELE ARHITECH” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.156/14.09.2010


VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 12.625.475,62 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) :                                4.444.549,47 lei


SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

 • - Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat)    4.858.890,90 lei

 • - Buget local ( minim 50%)                                       4.858.890,93 lei


STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile

Costuri neeligibile

TVA din care:

TVA cheltuieli eligibile

TVA cheltuieli neeligibile


9.717.781,83 lei

475.420,28 lei

2.432.273,51 lei

2.332.267,63 lei 100.005,88 lei


TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)


12.625.475,62 lei


Contribuția proprie din Bugetul Local (eligibile și neeligibile):

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA:

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:


5.334.311,21 lei (fara TVA)

4.858.890,93 lei

475.420,28 lei


Asistență finaciară nerambursabilă solicitată:


4.858.890,90 lei


Sumă totală (cheltuieli eligibile și neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

5.334.311,21 +2.432.273,51 (TVA aferentă proiectului) + 3.200.410 (avans execuție) = 10.966.994,72 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 18 de luni de la semnarea contractului de finanțare

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI :

 • -   Crearea unei infrastructuri de afaceri, care oferă suport și asistență atât celor care vor să demareze mici afaceri cât și impuls pentru consolidarea lor

 • -  Implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sectorul automotive


 • -   Creșterea numărului și a competențelor furnizorilor locali și regionali din domeniul construcții de mașini/automotive

 • -   Crearea unui centru de competențe și dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente: academie de training automotive, portofoliu de consultanță pentru furnizori și laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate;

 • -   Valorificarea și adaptarea potențialului de training și formare al universităților în domeniul construcții de mașini/automotive la nevoile întreprinderilor;

 • -   Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din sector.

 • -  Instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de producție și îmbunătățirea calității, utile firmelor mici si mijlocii cât si firmelor mari, inclusiv multinationale.

 • -  Sprijinirea firmelor mici și mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe mașinile cu comenzi numerice sau de injecție mase plastice pentru acoperirea acestor procese în cazul în care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri.

CAPACITĂȚI:

 • -  Suprafața desfășurată nou creată a structurilor de afaceri (mp):2000 mp.

 • -  Suprafața construită nou creată a structurilor de afaceri (mp): 1600 mp.

 • -  Amprenta la sol a nou createi structuri de afaceri (mp): 1789 mp.

 • -  Suprafața utilă nou creată a structurilor de afaceri (mp): 1924,83 mp.

 • -  Suprafața parcaje: 624 mp.

 • -  Suprafață drumuri:1710 mp.

 • -  Suprafață alei: 625,50 mp.

 • -  Suprafață spații verzi: 3433 mp.

 • -  Număr locuri de parcare: 50 buc

  Director executiv Direcția Dezvoltare

  Arh. Aurelia Junie


Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ec. Cristina Scutariu

Întocmit,

Cons. Olaru Bogdana

ROMÂNIA                                             Se aprobă,

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                             PRIMAR

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională                 Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2011 - 11408/30.05.2011

REFERAT

privind aprobarea proiectului “Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere

Obiectivul strategic al Programului Operațional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile și echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor și resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creștere, îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiții.

Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere” are ca scop creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Municipiul Timișoara este membru fondator din anul 2007 al Clusterului regional Automotivest, rețea care a coagulat un nucleu de întreprinderi și universități active în domeniul construcții de mașini/automotive și care are ca misiune facilitarea creșterii competitivității pe piață a membrilor rețelei de tip „cluster” din Regiunea de Vest, pentru industria automotive. Astfel, s-au creat premisele pentru o investiție strategică de sprijinire a acestui sector, în vederea generării unor servicii care să influențeze în mod direct creșterea competențelor întreprinderilor din regiune, care se află în lanțul de furnizori al sectorului automotive internațional, sau care intenționează să intre în acest sistem.

Pe teritoriul Polului de creștere sunt localizate peste 60 de întreprinderi din sectorul automotive, atât companii multinaționale, cât și firme românești, cu un portofoliu extins de produse. În vederea creșterii competitivității întreprinderilor românești și a stimulării companiilor multinaționale pentru a-și menține unitățile de producție în zona Polului de creștere sunt necesare investiții ce vizează dezvoltarea furnizorilor locali, inclusiv prin realizarea infrastructurilor de sprijin a afacerilor care să asigure accesul întreprinderilor la anumite facilități, la costuri substanțial reduse.

Crearea unui centru de competențe și dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente: academie de training automotive, portofoliu de consultanță pentru furnizori și laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate va contribui la:

 • - Creșterea numărului și a competențelor furnizorilor locali în domeniul automotive;

 • - Valorificarea și adaptarea potențialului de training și formare al universităților în domeniul construcții de mașini/automotive la nevoile întreprinderilor;

 • - Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din sector

In vederea realizării acestui obiectiv se intenționează atragerea de fonduri europene, astfel în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara a fost inclus proiectul „Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, proiect ce contribuie la dezvoltarea economică a zonei Polului de creștere prin sprijinirea unuia dintre cele mai dezvoltate sectoare economice la nivel regional, și anume automotive și construcții de mașini. Proiectul urmează a fi depus în cadrul Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere, în vederea finanțării. Fondurile structurale constituie, așadar, o oportunitate în găsirea surselor financiare necesare pentru realizarea unui Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive.

Proiectul „Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive” se găsește pe poziția 5 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timișoara și avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010.

Proiectul se încadrează în categoria de operațiuni b) Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara” în cadrul obiectivul 1. Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor care utilizează înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicațiilor și serviciilor creative, politica 1.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil și inovativ, programul 1.1.1. Realizarea infrastructurilor de susținere a afacerilor.

Beneficiarul investiției „Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive” este Municipiul Timișoara, iar acest centru va fi amplasat în Parcul Industrial Freidorf, C.F. nr. 417703.

Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul “Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, documentația tehnico-economică, elaborată de către S.C.”ATELIERELE ARHITECH” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr. 156/14.09.2010, contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului, precum și alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiție pentru recuperarea acesteia -, precum și a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condițiile rambursării în cazul proiectelor finanțate din fonduri structurale, cu mențiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 20072013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

 • 1. proiectul “Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive” în valoare totală de 12.625.475,62 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

 • 2. Documentația tehnico-economică și Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului “Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, elaborate de către S.C. ”ATELIERELE ARHITECH” S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa la prezentul referat.

 • 3. contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 5.334.311,21 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 4.858.890,93 lei;

 • b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de .

475.420,28 lei.

 • 4. (1) alocarea din bugetul local a sumei de 5.632.683,51 lei, alcătuită din:

 • a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 2.432.273,51 lei;

 • b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 3.200.410 lei.

(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Director executiv Direcția Dezvoltare

Arh. Aurelia Junie


Director executiv Direcția Economică

Ec. Smaranda Haracicu


Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ec. Cristina Scutariu

Întocmit,

Cons. Olaru Bogdana