Hotărârea nr. 233/2011

233/28.06.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timisoara în calitate de partener la proiectul "Traditional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South East Europe", acronim TRAFLICCA, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei
Hotararea Consiliului Local 233/28.06.2011
privind aprobarea participării Municipiului Timisoara în calitate de partener la proiectul "Traditional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South East Europe", acronim TRAFLICCA, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-12546/09.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi e), alin. (4) litera a) şi f) şi alin. (7) lit. a) şi c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timisoara în calitate de partener al proiectului "Traditional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South East Europe", acronim TRAFLICCA, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, având pentru municipiul Timişoara un buget de 85.200 EURO, din care susţinerea prin contribuţie proprie de la bugetul local al Municipiului Timişoara - 2 % (1.704 Euro), 98% - asistenţă financiară nerambursabilă, defalcată după cum urmează: 85% -UE (FEDR) - 72.420 Euro şi 13% bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului - 11.076 Euro.

Art. 2: Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor proiectului "Traditional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South East Europe", acronim TRAFLICCA, în procent de 2% din valoarea estimată a proiectului, respectiv echivalentul în lei a sumei de 1.704 Euro, finanţarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA aferentă) sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, precum şi aprobarea avansării de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea proiectului, în cazul desemnării proiectului ca şi câştigător.

Art. 3: Se aprobă împuternicirea domnului GHEORGHE CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor pentru proiectul "Traditional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South East Europe", acronim TRAFLICCA.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Universităţii din Maribor (Slovenia);
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU serviCiul AVIZE MEDIU URBAN

SC2011-12546 /09.06.2011.

SE APROBĂ,

P R I M A R,

Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de Partener la proiectul „Tradițional Food Culture and Lifestzles for Climate Change Adaptation in South East Europe”, acronim TRAFLICCA, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei

În cursul lunii mai 2011, Direcția de Mediu a fost contactată de către Universitatea Maribor - Slovenia în calitate de coordonator și lider de proiect, în vederea includerii Municipiului Timișoara într-un proiect cu finanțare europeană prin Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei, în cadrul Axei prioritare 4 - Dezvoltare sinergiilor transnaționale ale zonelor cu potențial - a treia solicitare de proiecte, axă care vizează o abordarea transnațională a problemelor ce afectează zonele metropolitane și sistemele regionale de așezări, promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potențial în ceea ce privește accesibilitatea și atractivitatea acestora și utilizarea patrimoniului cultural pentru dezvoltare.

Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei are ca obiectiv general Crearea de parteneriate transnaționale, în domenii de importanță strategică, în scopul îmbunătățirii procesului de integrare teritorială, economică și socială și al sprijinirii coeziunii, stabilității și competitivității. Selectarea proiectelor va avea loc în doua etape. În prima etapă, aplicanții vor completa și depune o Expresie de Interes (Expression of Interes) care va descrie problema sau provocările la care proiectul se referă, obiectivele și rezultatele, bugetul estimat și parteneriatul. În ce-a de a doua fază a selecției, candidații pre-selectați vor fi invitați să depună aplicația completă, urmând a se proceda la selecția finală.

În acest moment, proiectul are ca parteneri: Universitatea din Maribor (Slovenia) ca lider de proiect, Municipalitatea din Poljcane (Slovenia), Institutul pentru Ecologie din Austria și Guvernul Landului Stiria (Austria), Provincia Rimini (Italia) și Fundația Centrul de Instruire Italia, Universitatea Corvinus și Municipalitatea Budapesta (Ungaria), Municipalitatea din Sparton/Artemidas (Grecia), Social and Environmental Responsability Centre (SERC) Bulgaria, Institutul pentru Agricultură a Republicii Bosnia Herzegovina, Comunitatea Locală Laktasi - Bosnia și Herzegovina, Universitatea din Beograd (Serbia) și Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile Timișoara.

Proiectul are la bază ideea de consolidare și coeziunea teritorială în zona Europei de Sud Est, prin dezvoltarea de soluții integrate pentru revitalizarea locuințelor și gospodăriilor de tip rural, reprezentând o parte importantă a patrimoniului cultural din regiune. Proiectul atinge următoarele obiective (1) stabilirea de sinergii și colaborarea în cadrul regiunii SEE; (2) dezvoltarea constantă regională cu păstrarea simultană a patrimoniului cultural și natural; (3) promovarea transferului de know-how și experiențe cu privire la principiile de învățare prin colaborare (4) revitalizarea caselor din mediul rural și a celor pilot din proiect, utilizarea TIC; (5) promovarea unui turism durabil in zonele rurale (6) armonizarea reglementărilor, care va fi realizat prin mai multe activități: crearea de rețele, schimbul de experiență, expertiză, crearea de noi servicii și activități de diseminare producătoare de rezultate vizibile. Tipul prezentului proiect este unul SOFT (dotări, instruiri, studii, proiecte pilot de infrastructură mică etc.)

Considerăm că Timișoara ca promotor al Strategiei privind schimbările climatice și a planului strategic de acțiune privind combaterea, atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice va putea dezvolta și promova rezultatele proiectului atât în propriul teritoriu administrativ dar și în localitățile din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

Proiectul se încadrează și în obiectivul general al Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, Obiectivul 4 - Crearea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv. În acest scop, pentru Proiectul TRAFLICCA vor fi identificate cele mai bune locații pentru diversele activități, în funcție de poziția lor în ansamblul teritorial al polului de creștere și facilitățile specifice pentru un tip de activitate, de posibilitățile de conectare și deservire infrastructurală sau de nevoia de conservare și punere în valoare a unor puncte de interes, valoroase din perspectiva proiectului.

Proiectul va contribui la încurajarea activităților agricole tradiționale, în spiritul culturii și specificului agricol al zonei, impulsionarea utilizării terenurilor agricole ale zonei, cu potențial agricol și horticol deosebit, crearea de centre de transfer dinspre zonele rurale spre zonele urbane, pentru produsele agro-alimentare necesare locuitorilor polului, înspre piața de desfacere din zona urbană.

Din punct de vedere al protecției mediului și a peisajului, acest proiect va promova potențialul cadrului natural al zonei, va încuraja turismul rural, prin exploatarea noilor posibilități de recreere și agrement și pentru crearea de noi posibilități de recreere în zona polului de creștere Timișoara.

Proiectul se încadrează în contextul viitoarei dezvoltări a Grădinii Zoologice care va lua în considerare o mai atentă conturare a zonei KINDERZOO, prin includerea animalelor de fermă existente într-un concept mai amplu - a gospodăriei țărănești, prin prezentarea animalelor, grădinii și uneltelor specifice casei rurale. Acest concept de educare a vizitatorilor, în special a copiilor urmărește promovarea culturii și tradițiilor locale și regionale.

Proiectul va contribui la identificarea acelor măsuri și acelor proiecte a căror implementare să contribuie la măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice în Municipiul Timișoara și polul de creștere în sectorul agricol/horticol și al educației locuitorilor pentru menținerea unui stil de viață și a unui comportament responsabil față de natură, prin utilizarea resurselor existente specifice zonei. Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a demarat în acest sens acțiuni locale de atragere a micilor producători agricoli din Timișoara și localitățile polului de creștere, în furnizarea pe piața locală, a produselor agro-alimentare, organizarea unor întâlniri cu reprezentații societăților de desfacere a produselor, în vederea promovării produselor tradiționale locale, a produselor de tip bio și în general a hranei produse local, cunoscut fiind faptul că importurile de produse agroalimentare din zone îndepărtate geografic tind să fie preponderente pe piața locală. O astfel de conduită deși economic rentabilă, nu este una durabilă din punct de vedere a mediului înconjurător și deloc stimulativă pentru producătorii mici și mijlocii din zona Timișoara - o zonă agricolă cu un potențial uriaș.

Bugetul proiectului propus municipiului Timișoara este de 85.200 Euro, din care susținerea prin contribuție proprie de la bugetul local al Municipiului Timișoara - 2 % (1.704 Euro), 98% - asistență financiară nerambursabilă, defalcată după cum urmează: 85% -UE (FEDR) - 72.420 Euro și 13% bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (11.076 Euro).

Pentru municipiul Timișoara pachetele de activități vizează în special contribuția la dezvoltarea de strategii și politici și conducerea activității de dezvoltare a metodologiei și strategiilor.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 28/29.06.2010 privind aprobarea Strategiei locale privind schimbările climatice și a Planului strategic de acțiuni privind combaterea, atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice în municipiul Timișoara, precum și oportunitatea oferită pentru municipiul Timișoara în implicarea în activități de protecție a mediului, identificare și implementare a unor proiecte privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, de promovare a culturii și tradițiilor locale și regionale de produse agro-alimentare, de promovare a unor strategii în acest domeniu, de diseminarea de informații, interrelaționare și promovare a polului de creștere Timișoara, considerăm oportună participarea la acest proiect.

PROPUNEM:

  • 1.     Aprobarea participării municipiului Timișoara în calitate de partener al proiectului „Tradițional Food Culture and Lifestzles for Climate Change Adaptation in South East Europe'’”, acronim TRAFLICCA, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei.

  • 2.     Aprobarea cofinanțarea proiectului din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor „Traditional Food Culture and Lifestzles for Climate Change Adaptation in South East Europe””, acronim TRAFLICCA, în procent de 2% din valoarea estimată a proiectului, respectiv echivalentul în lei a sumei de 85.200 EURO, finanțarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA aferentă) sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, precum și aprobarea avansării de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea proiectului, în cazul desemnării proiectului ca și câștigător.

  • 3.     Aprobarea împuternicirii domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timișoara în vederea semnării tuturor documentelor pentru proiectul „Traditional Food Culture and Lifestzles for Climate Change Adaptation in South East Europe”, acronim TRAFLICCA.

VICEPRIMAR,       DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

ADRIAN ORZA               VASILE CIUPA

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,   ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU URBAN,

SMARANDA HARACICU         ADRIAN BERE - SEMEREDI

ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI,                CONSILIER,

DIANA - MIHAELA NICA             IUDIT BERE - SEMEREDI

Avizat juridic,

ȘEF SERVICIUL JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

Red,, Dact: BSi, Ex.2