Hotărârea nr. 232/2011

232/28.06.2011 pentru respingerea prelungirii Contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6
Hotararea Consiliului Local 232/28.06.2011
pentru respingerea prelungirii Contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr DP2011-000943/9.05.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul- Verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 28.06.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge prelungirea Contractului de inchiriere nr.1220/2001 pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, situat la subsolul imobilului din Timisoara, Piata Victoriei nr.6, inscris in C.F.col.nr.197 Timisoara, nr.top.1186, format din 26 încăperi în suprafaţă de 372,71 m.p încheiat cu Fundaţia pentru Culturism HERCULES Timişoara, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de sala antrenament.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Fundatiei pentru Culturism HERCULES Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD

Nr. DP2011-000943/9.05.2011

Fundația pentru Culturism HERCULES Timișoara are închiriat prin Contractul de închiriere nr.1220/2001, modificat prin actul aditional nr.3/14.03.2006 spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, PiațaVictoriei nr.6, înscris în C.F. col. nr.197 Timișoara, nr. top.1186, pentru sală antrenament.

Spațiul închiriat este situat în subsolul imobilului din Timișoara, PiațaVictoriei nr.6, cu intrarea din curte, fiind format din 26 încăperi în suprafață utilă de 372,71 mp.

Fundația pentru Culturism HERCULES Timișoara, prin cererea nr.DP2011-000943/11.02.2011, solicită aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.1220/2001 pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, piațaVictoriei nr.6.

Din adresa Serviciului Juridic nr.DP2011-943/23.05.2011 rezulta ca nu exista litigiicu privire la imobilul-teren, situat in Timisoara,P-ta Victoriei nr.6, inscris in CF col.nr.400583-C1, CF col vechi nr.197 Timisoara, nr top 1186, CF ind nr.118977-118992/A.

Serviciul Administrare Patrimoniu Baze Sportive, prin adresa nr.DP2011-943/2011 comunică faptul că pentru imobilul din Timișoara, p-ta Victoriei nr.6 nu au fost depuse notificări în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în proprietatea Statului Român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, modificată și completată.

În ședința din data de 17.03.2011 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin H.C.L.M.T. nr.351/2008, analizându-se cererea Fundația pentru Culturism HERCULES Timișoara s-a hotărât întocmirea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea contractului de închiriere încheiat cu Fundația pentru Culturism HERCULES Timișoara, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, piața Victoriei nr.6. Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1220/2001, încheiat cu Fundația pentru Culturism HERCULES Timișoara pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, format din 26 încăperi în suprafață de 372,71 m.p., situat la subsolul imobilului din Timișoara, piațaVictoriei nr.6, înscris în C.F. col. nr.197 Timișoara, nr. top.1186, proprietatea Statului Român, pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de sală antrenament.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIU JURIDIC

Jur.Gabriela Albu


DIRECTOR

ec. Martin Staia

BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD

Ec.Laura Koszegi

REFERENT DE SPEC.

sing.Ileana Kovacs