Hotărârea nr. 231/2011

231/28.06.2011 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara Piaţa 700
Hotararea Consiliului Local 231/28.06.2011
privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara Piaţa 700


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Dp2011-3346/17.06.2011, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Luand in considerare Adresa Institutiei Arhitectului Sef cu nr. DP2011-3346/16.06.2011;
Tinand cont de solicitarile locatarilor inregistrate cu numerele:
-SC AGIL SRL - DP2011-003408/31.05.2011
-SC YUNELA SRL - DP2011-003346/30.05.2011 şi DP2011-003406/31.05.2011
-SC CIRJA SRL - DP2011-003405/31.05.2011
-SC COCKTAIL & VISE CO SRL - DP2011-003407/31.05.2011
-SC TROPIS SRL - DP2011-003404/31.05.2011
-SC TOP-LINE SRL - DP2011-003424/01.06.2011
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi alin. (5) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea prin acte aditionale a contractelor de inchiriere a terenurilor apartinand domeniului public pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Municipiul Timisoara Piaţa 700, pe o perioada de 6 luni, respectiv incepand cu 01.07.2011 pana la data de 31.12.2011, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Odata cu aprobarea "Planului Urbanistic Zonal 700", contractele inceteaza de drept. La incetarea contractului, locatarii sunt obligati sa elibereze terenul, in termen de 30 de zile.
Nerespectarea acestui termen, duce la evacuarea pe cale administrativa de catre Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, pe cheltuiala locatarului.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                                      DE ACORD

DIRECȚIA PATRIMONIU                                           P R I M A R

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD                     Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU

NR.Dp2011-3346/17.06.2011

R E F E R A T privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara P-ta 700.

Catre Comisiile Consiliului Local

In evidenta Biroului Licitatii Contracte si Spatii cu alta Destinatie au fost inregistrate un numar de 7 contracte de inchiriere avand ca obiect inchirierea de terenuri pentru amplasare de constructii cu caracter provizoriu -chiosc (toneta) cu destinația de vanzare mărfuri generale. Contractele au fost incheiate in baza H.C.L.M.T. nr.4/26.01.1999, cu termen la data de 11.06.2009 si prelungite in baza HCL nr.209/26.05.2009 pana la data de 31.12.2009 .

Prin HCL nr.9/25.01.2011 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public, pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Timisoara P-ta 700, termenul a fost prelungit pana la data de 30.06.2011.

S-au depus 7 cereri de prelungire a contractelor dupa cum urmeaza:

-SC AGIL SRL - DP2011-003408/31.05.2011

-SC YUNELA SRL - DP2011-003346/30.05.2011 SI DP2011-003406/31.05.2011

-SC CIRJA SRL - DP2011-003405/31.05.2011

-SC COCKTAIL & VISE CO SRL - DP2011-003407/31.05.2011

-SC TROPIS SRL - DP2011-003404/31.05.2011

-SC TOP-LINE SRL - DP2011-003424/01.06.2011

Institutia Arhitectului Sef prin adresa nr.DP2011-3346/16.06.2011, isi exprima punctul de vedere cu privire la prelungirea contractelor de inchiriere, conform caruia contractele se vor prelungi pe o perioada de 6 luni.

Fata de cele prezentate mai sus,

P R O P U N E M :

Prelungirea prin acte aditionale a contractelor de inchiriere a terenurilor apartinand domeniului public pe care se afla amplasate constructii cu caracter provizoriu-chioscuri comerciale in Municipiul Timisoara P-ta 700, pe o perioada de 6 luni, respectiv incepand cu 01.07.2011 pana la data de 31.12.2011.

Odata cu aprobarea ,,PUZ 700'', contractele inceteaza de drept. La incetarea contractului, locatarii sunt obligati sa elibereze terenul, in termen de 30 de zile.

Nerespectarea acestui termen, duce la evacuarea pe cale administrativa de catre Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, pe cheltuiala locatarului.

VICEPRIMAR,                                 DIRECTOR,

ADRIAN ORZA                             Ec. MARTIN STAIA

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF,                         SEF BIROU,

ARH.CIPRIAN CADARIU                        EC. LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53-01 ver.1

ANEXA HoTARAREA-

NR. CRT.

DENUMIRE FIRMA

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE

AMPLASAMENT

1

TROPIS SRL

1811868

PIAȚA 700

2

YUNELA

15810579

PIAȚA 700

3

CIRJA SRL

5015592

PIAȚA 700

4

COKTAIL & VISSE COM

1818777

PIAȚA 700

5

TOP-LINE SRL

1832968

PIAȚA 700

6

AGIL

2487817

PIAȚA 700

7

AGIL

2487817

PIAȚA 700

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR, EC. MARTIN STAIA

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD SEF BIROU,

l EC. LAURA KOSZEGI