Hotărârea nr. 230/2011

230/28.06.2011 privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Timişoara, str. C. Porumbescu nr. 32
Hotararea Consiliului Local 230/28.06.2011
privind aprobarea apartamentării imobilului situat în Timişoara, str. C. Porumbescu nr. 32


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 12627/10.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administraţiei şi Internelor - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
Având în vedere Documentaţia tehnică nr. 1424/2011, elaborată de SC BEST TOUR SRL privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. C. Porumbescu nr. 32;
Având în vedere Adresele Serviciului Juridic cu nr. DP2011-2137/26.05.2011, Serviciului Administrare Fond Funciar nr. DP2011-2137/19.05.2011, Direcţiei Patrimoniu nr. DP2011-2137/07.06.2011;
Având în vedere cererea d-nului Schimerling Ladislau Remus cu nr. DP2011-2137/04.04.2011
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată:


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. C. Porumbescu nr. 32, înscris în CF nr. 406146 Timişoara, CF vechi nr. 5548, top 12519 conform Documentaţiei tehnice nr. 1424/2011 întocmită de către SC BEST TOUR SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Cheltuielile aferente serviciilor de cadastru şi pubicitate imobiliară revin beneficiarului.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- SC BEST TOUR SRL Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT,

PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU SAP-BAZE SPORTIVE

Nr. SC2011-12627/10.06.2011                  Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind dezmembrarea ( apartamentarea ) imobilului situat în Timișoara, str. C. Porumbescu nr. 32

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, material privind dezmembrarea ( apartamentarea ) imobilului situat în Timișoara, str. C. Porumbescu nr. 32 conform Documentației tehnice nr. 1424/2011 elaborată de SC BEST TOUR SRL.

Imobilul menționat mai sus, înscris în CF nr. 406146 Timișoara, CF vechi nr. 5548, top 12519, a fost revendicat în baza Legii 10/2001 de către d-nul Schimmerling Ladislau Remus și a fost soluționat prin Dispoziția nr. 2555/2007 prin care s-a restituit cotă de din apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17 ( faptic 14 ), 16 ( faptic 15 ), și SAD nr. 1, 2 și 3 iar pentru apartamentele nr. 10 și 12 ( vândute în baza Legii 112/1995 ) se acordă despăgubiri în cotă de 1/2 conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005.

Menționăm că documentația de apartamentare a fost executată pe cheltuiala exclusivă a d-nului Schimmerling în vederea intabulării în CF a Dispoziției nr. 2555/2007.

Având în vedere adresele Serviciului Juridic nr. DP2011-2137/26.05.2011, Serviciul Administrare Fond Funciar nr. DP2011-2137/19.05.2011 și a Direcției Patrimoniu nr. DP2011-2137/07.06.2011 imobilul a fost revendicat pe cale administrativă de către D-nul Schimmerling.

Având în vedere cererea d-nului Schimerling, înregistrată la noi cu numărul DP 2011-2137 din 04.04.2011 prin care ne solicită eliberarea adeverinței necesară pentru intabulare la CF a documentației de apartamentare,

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local care să aprobe apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. C. Porumbescu nr. 32, înscris în CF nr. 5548 Timișoara, top 12519 conform Documentației nr. 1424/2011 întocmită de SC BEST TOUR SRL.

Viceprimar,

Ing. Adrian Orza


Direcția Patrimoniu Pt. Director, Ec. Martin Staia


Administrare Imobile Ing. Călin Pîrva

Avizat

Serviciul juridic

Jr. Mirela Lasuschevici

Red: 2ex.


Cod. FP53-01, ver 1