Hotărârea nr. 23/2011

23/25.01.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006
Hotararea Consiliului Local 23/25.01.2011
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 617/11.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.510/18.12.2007 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi cofinanţării proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 330/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele de la Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 19761/24.08.2010 şi nr. 19761/25.08.2010;
În baza Adresei cu nr. SC2010-19761/17.09.2010 de la Cabinet Secretar;
În baza Adresei cu nr. SC2010 -19761/21.10.2010 de la Biroul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, lit. (d), alin. (6) lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/29.07.2010, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă contractul- cadru privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare şi promovare turistică din Timişoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, prin Compartimentul Infocentru Turistic, şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Compartimentului Infocentru Turistic;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Regulament privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006

Preambul

Prezentul regulament a fost elaborat în vederea stabilirii modului de utilizare a unui număr de 50 de audioghiduri, care au fost achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional", realizat în cadrul Programului de vecinătate România -Serbia, Phare 2004-2006, și pe care Municipiul le pune la dispoziția potențialilor vizitatori ai orașului Timișoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic aflat pe str. Alba Iulia nr. 2 din Timișoara.

Art. 1. Definiții:

 • a) audioghid = un aparat similar unui telefon mobil, cu butoane pentru selectarea prin numere a obiectivelor de pe harta însoțitoare, care are incorporat un card de memorie SD, ce conține descrieri auditive a 65 de obiective turistice din Timișoara în 6 limbi, respectiv în limba română, engleză, germană, sârbă, franceză și italiană. Audioghidul este de tip AV Comm -Tec Happy Guide și are următoarele accesorii: cardul de memorie SD și 1 pereche de căști;

 • b) vizitator = persoană fizică aflată în scop turistic în Municipiul Timișoara/persoană fizică interesată de obiectivele turistice ale Municipiului Timișoara.

Art. 2. Audioghidurile vor putea fi utilizate de vizitatori, pentru o durată de maxim 3 ore și pe baza procesului verbal de predare-primire, anexat la prezentul regulament, care se va semna de către vizitator și de către un angajat al Compartimentului Infocentru Turistic.

Art. 3. Vizitatorul va returna audioghidul împreună cu accesoriile menționate în procesul verbal, la sediul Compartimentului Infocentru Turistic Timișoara, până la ora stabilită în procesul-verbal.

Art. 4. În momentul predării către vizitator de către reprezentantul Infocentrului Turistic a audioghidului, împreună cu accesoriile menționate în procesul verbal, se va semna un contract, se va reține de la vizitator o garanție în bani, în cuantum de 15 euro (plătibil în lei calculat la cursul de referință BNR din ziua plății) și o copie a actului de identitate.

Art. 5. În situația în care ora restituirii audioghidului este depășită cu mai mult de o oră, dar nu mai mult de sfârșitul programului de lucru al Compartimentului Infocentru Turistic din ziua respectivă (afișat pe ușa Compartimentului Infocentru Turistic și care se va aduce la cunoștința vizitatorului), se vor percepe penalități în cuantum de 8 lei/oră.

Art. 6. (1) În situația în care audioghidul și accesoriile sunt returnate în ziua lucrătoare următoare, se vor percepe penalități de 10 lei pe ziua respectivă. Pentru fiecare zi suplimentară de întârziere, dar nu mai mult de 3 zile, se vor percepe penalități de 10 lei/zi.

(2) Dacă după trecerea a 3 zile de la data predării audioghidului, conform procesului-verbal de predare-primire, vizitatorul semnatar al contractului nu returnează Compartimentului Infocentru Turistic audioghidul împreună cu accesoriile, va trebui să achite contravaloarea audioghidului și a accesoriilor + TVA, adică 315 euro, sumă din care se scade garanția.

Art. 7. (1) Nu se vor percepe penalități în situația în care vizitatorul, în cadrul zilei în care a preluat audioghidul și înainte de expirarea celor 3 ore, anunță telefonic personalul Compartimentului Infocentru Turistic (la numărul de telefon 0256-437973) faptul că întârzie și stabilește de comun acord cu personalul infocentrului/specifică ora la care va restitui echipamentul preluat.

(2) În orice caz, întârzierea nu poate depăși programul de lucru al Compartimentului Infocentru Turistic din ziua respectivă și nu poate fi solicitată în cazul în care expirarea celor 3 ore coincide cu sfârșitul programului de lucru.

Art. 8. Penalitățile se vor reține de la vizitator din banii reținuți ca garanție.

Art. 9. (1) Deteriorarea parțială a audioghidului sau a cardului SD este penalizată cu suma totală depusă ca și garanție;

 • (2) În cazul pierderii sau deteriorării totale a audioghidului vizitatorul va trebui să achite contravaloarea acestuia și a accesoriilor + TVA, adică 315 euro, sumă din care se scade garanția;

 • (3) Vizitatorul va putea fi acționat în instanță pentru recuperarea sumelor ce depășesc garanția depusă. Pentru formularea acțiunii de chemare în judecată Municipiul Timișoara va putea folosi datele de identitate ale vizitatorului conform contractului, a procesului verbal de predare-primire și a copiei actului de identitate.

Art. 10. Deteriorarea sau pierderea unei perechi de căști se va penaliza cu 25 lei.

Art. 11. (1) Obligațiile vizitatorului:

 • a) să preia și să predea audioghidul și accesoriile acestuia personal, la sediul Compartimentului Infocentru Turistic din Timișoara, str. Alba Iulia nr.2;

 • b) să foloseasca audioghidul și accesoriile acestuia numai conform destinației sale;

 • c) să exploateze audioghidul și accesoriile acestuia ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestuia;

 • d) să restituie proprietarului audioghidul și accesoriile acestuia împrumutate la termenul stabilit în procesul verbal de predare-primire și în bună stare de funcționare, așa cum au fost preluate.

(2) Obligațiile angajatului Compartimentului Infocentru Turistic:

 • a) să predea vizitatorului audioghidul și accesoriile acestuia în condiții generale bune;

 • b) să verifice audioghidul și și accesoriile acestuia la predare și la primire;

 • c) să întocmească procesul verbal de predare-primire;

 • d) să returneze, conform procesului verbal de predare-preluare, suma depusă ca și garanție, în cazul în care audioghidul și accesoriile sale s-au predat în bună stare;

 • e) să perceapă penalitățile de întârziere sau deteriorare prevăzute, dacă e cazul, la predarea audioghidului și accesoriilor acestuia.

Prezentul Regulament va fi tradus și în limba engleză, prevalând varianta în limba română.

PROCES VERBAL CADRU DE PREDARE-PRIMIRE

Nr............... data...................................................................

Se va completa de către vizitator:

Subsemnatul ................................................................................. având actul de

identitate/pașaport, seria..................., nr...................................., cu domiciliul în țara ..................., localitatea

....................., str. ........................, nr. ............ .

Am primit 1 buc. audioghid AV Comm-Tec Happy Guide, seria ............................................., în stare bună de

funcționare, echipat cu următoarele accesorii:

 • - 1 pereche casti audio

 • - 1 card SD

La ridicarea aparatului am lăsat ca garanție la Compartimentul Infocentru Turistic Timișoara suma de ................................. l e i , echivalentul a 15 Euro (echivalentul în lei calculat la cursul de referință BNR din ziua plății).

Mă oblig să returnez aparatul+accesoriile menționate mai sus până cel târziu la ora...................

Prin semnarea prezentului proces-verbal de predare-primire mă oblig să respect prevederile Regulamentului anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. ............................., pe care l-am primit, l-am citit și

înțeles.

Ora predării audioghidului+accesoriilor vizitatorului: ..............

Semnătură vizitator                          Semnătură angajat Compartiment Infocentru Turistic Timișoara

Se va completa de angajatul Infocentrului Turistic:

Subsemnata...................................................., angajată a Compartimentului Infocentru Turistic Timișoara, am primit de

la.................................................................. 1 buc. audioghid AV Comm-Tec Happy Guide,

seria......................................................................în stare bună de funcționare, echipat cu următoarele accesorii:

 • - 1 pereche casti audio

 • - 1 card SD

Din cauza (motivul) ...............................................................................s-au perceput penalități de

S-a restituit vizitatorului garanția:

 • da, în cuantum de ................................. echivalentul a 15 Euro ( echivalentul în lei calculat la cursul de

referință BNR din ziua plății).

 • nu, reținându-se suma de .....................................reprezentând .....................................

Ora restituirii audioghiului + accesoriilor de către vizitator : ..............

Semnătură vizitator                            Semnătură angajat Compartiment Infocentru Turistic Timișoara

ROMÂNIA                                     SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIȘ                                     PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Compartiment Infocentru Turistic                           Dr. ing.Gheorghe Ciuhandu

Nr. SC 2011- 617/11.01.2011

REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/29.07.2010 s-a aprobat Regulamentul privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 20042006. Cu aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/29.07.2010 a fost desemnată Direcția Dezvoltare, prin Biroul Infocentru Turistic, și Direcția Economică. Față de varianta proiectului de hotărâre promovată de Direcția Dezvoltare, în plenul Consiliului Local din data de 29.07.2010 s-a propus și aprobat un amendament, prin care articolul 4 din Regulament a fost modificat astfel:

Forma articolului 4 din Proiectul de hotărâre:

Art. 4. (1) În momentul predării către vizitator de către reprezentantul Infocentrului Turistic a audioghidului, împreună cu accesoriile menționate în procesul verbal, se va reține de la vizitator o garanție în bani în cuantum de 315 Euro, plătibilă în lei, la cursul BNR din ziua semnării procesului-verbal de predare-primire.

(2) Suma de 315 euro reprezintă valoarea de achiziție a unui audioghid, echipat cu card de memorie și cu căști audio.

Forma articolului 4 din HCL nr. 308/29.07.2010:

„Art. 4. În momentul predării către vizitator de către reprezentantul Infocentrului Turistic a audioghidului, împreună cu accesoriile menționate în procesul verbal, se va semna un contract, se va realiza o copie a cărții de credit și se va reține de la vizitator o garanție în bani în cuantum de 15 euro și o copie a actului de identitate.”

Drept urmare, în vederea aducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/29.07.2010, Direcția Dezvoltare a întocmit un contract - cadru privind utilizarea audioghidurilor, conform prevederilor HCL nr. 308/29.07.2010.

În vederea utilizării acestui contract, prin Adresa cu nr. SC2010-19761/18.08.2010, Direcția Dezvoltare a înaintat contractul - cadru Serviciului Juridic și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea verificării acestuia d.p.d.v. juridic și d.p.d.v. economic. Prin adresa cu nr. SC2010-19761/24.08.2010 Serviciul Juridic ne-a comunicat faptul că acest contract - cadru întocmit conform H.C.L. nr. 308/29.07.2010 trebuie modificat d.p.d.v. juridic, conform amendamentelor formulate de acesta. De asemenea, Direcția Economică a formulat anumite obiecțiuni d.p.d.v. economic la contractul - cadru întocmit conform H.C.L. nr. 308/29.07.2010. Drept urmare, Serviciul Juridic a considerat că se impune modificarea Hotărârii nr. 308/29.07.2010, prin modificarea Regulamentului anexă la aceasta, precum și aprobarea contractului - cadru (astfel cum a fost modificat) printr-o hotărâre de consiliu local.

Prin adresa cu nr. SC2010-19761/17.09.2010 de la Cabinet Secretar (atașată prezentului referat) s-a comunicat necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/29.07.2010, care să respecte observațiile formulate de Serviciul Juridic în Adresa nr. SC2010-19761/24.08.2010.

În comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, reunite în data de 07.09.2010, s-a propus „să se întocmească un nou proiect de hotărâre, care să fie avizat juridic” (Comisia nr. 2, conform avizului anexat prezentului referat).

Conform articolului 29 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 377/2010, Proiectele de hotărâri vor fi redactate de către cei care le propun, în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul municipiului și personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin și asistență tehnică de specialitate la solicitarea autorului proiectului de hotărâre”. În această situație, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 308/29.07.2010 trebuia inițiat de cei care l-au propus, în speță de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Direcția Dezvoltare a venit în întâmpinarea acestei propuneri, manifestându-și întreaga disponibilitate în acest sens și redactând Contractul și Regulamentul privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, conform observațiilor transmise de Serviciul Juridic prin Adresa cu nr. SC2010-19761/24.08.2010 și de către Direcția Economică prin adresa cu nr. SC2010-19761/18.08.2010, conform noii organigrame a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, aprobate prin HCL nr. 330/2010, prin care Biroul Infocentru Turistic s-a transformat în Compartimentul Infocentru Turistic, documente pe care le-a transmis Aparatului de permanent lucru al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Ca urmare a acestor demersuri efectuate de Direcția Dezvoltare, în comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, reunite în data de 19.10.2010, s-a propus „să se treacă la procedurile legale pentru promovarea unui proiect de hotărâre, cu prezentarea referatului de specialitate care să însoțească documentația” (Comisia nr. 2, conform avizului anexat prezentului referat).

Având în vedere cele menționate mai sus, necesitatea deblocării acestei situații care stagnează din luna august 2010, dat fiind interesul manifestat al vizitatorilor de a utiliza aceste audioghiduri, precum și posibilitatea municipalității de promovare a orașului prin aceste audioghiduri,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Modificarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/29.07.2010, conform Anexei 1.

2. Aprobarea contractului - cadru privind utilizarea celor 50 de audioghiduri achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului "Dezvoltarea serviciilor de informare și promovare turistică din Timișoara în context regional" realizat în cadrul Programului de vecinătate România - Serbia, Phare 2004-2006, prevăzut în Anexa 2”.

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


Director executiv Direcția Economică

Ec. Smaranda Haracicu


Compartiment Infocentru Turistic

Insp. Lucia Solomon

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici