Hotărârea nr. 228/2011

228/28.06.2011 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Stefan cel Mare nr. 33 catre Asociatia MISCAREA PENTRU REGATUL ROMANIEI
Hotararea Consiliului Local 228/28.06.2011
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Stefan cel Mare nr. 33 catre Asociatia MISCAREA PENTRU REGATUL ROMANIEI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.DP2011-767/7.06.2011al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere cererea Asociatiei MISCAREA PENTRU REGATUL ROMANIEI, înregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. nr. DP2011 - 767/07.02.2011;
Având în vedere procesul - verbal al sedintei din data de 17.03.2011 al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/29.07.2008;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Stefan cel Mare nr. 33, situat la parter, avand intrarea din strada, inscris in Cartea Funciara nr.138159 Timisoara, nr.top.7154/XVI, SAD 5, proprietatea Municipiului Timisoara in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, compus din 1 camera, cu 1,61% pc si 34/2134 mp teren in folosinta, catre Asociatia MISCAREA PENTRU REGATUL ROMANIEI, cu destinatia de sediu.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Asociatiei MISCAREA PENTRU REGATUL ROMANIEI;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITAȚII CONTRACTE SAD.

NR. DP2011 - 767/7.06.2011

REFERAT

Spațiul cu alta destinație decat aceea de locuința din Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr.33, este inscris in C.F. nr. 138159 Timișoara, nr. top. 7154/XVI ca SAD 5, situat in corpul parter de la strada cu acces de la strada, compus din 1 camera, cu 1,61 %pc si 34/2134 mp teren in folosinta, in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Spatiul a fost inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1471/2005, la ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA CLUB TIMISOARA care prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2010-10020/8.12.2010 a renuntat la folosinta spatiului incheidu-se procesul verbal de predare-primire nr.DP2010-10020/7.01.2011.

Asociatia MISCAREA PENTRU REGATUL ROMANIEI, solicita prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2011 - 767/07.02.2011 atribuirea spatiului din Timisoara, str. Stefan cel Mare nr.33, descris mai sus, cu destinatia de sediu.

Prin adresa nr.DP2011-767/24.05.2011 Serviciul Juridic comunica faptul ca pe rolul instantelor de judecata exista litigii cu SC SEMPRE TRIM SRL si SC M.C.H.SRL , in C.F. nr. 138159 Timisoara, nr. top. 7154/XVI , insa , precizam ca, din eroare s-a trecut nr.top 7154/XVI, in realitate fiind vorba despre nr.top 7154/XIII si 7154/XVIII.

Spatiul propus spre atribuire catre asociatia MISCAREA PENTRU REGATUL ROMANIEI este diferit de spatiile ocupate de catre SC SEMPRE TRIM SRL si SC M.C.H.SRL , in sensul ca este vorba de in C.F. nr. 138159 Timisoara, nr. top. 7154/XVI.

In sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 351/2008 din data de 17.03.2011 analizandu-se situatia spatiului din Timisoara, str.Stefan cel Mare nr.33 s-a hotarat sa propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara un proiect de hotarare de atribuire a acestuia catre Asociatia MISCAREA PENTRU REGATUL ROMANIEI, cu destinatia de sediu.

Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Stefan cel Mare nr. 33 situat la parter, avand intrarea din strada, inscris in C.F. nr. 138159 Timisoara, nr. top. 7154/XVI,SAD 5, in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara, compus din 1 camera, cu 1,61 %pc si 34/2134mp teren in folosința, cu suprafața utila totala de 25,23 mp., catre Asociația MIȘCAREA PENTRU REGATUL ROMÂNIEI cu destinatia de sediu.

VICEPRIMAR

Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur.Gabriela Albu


DIRECTOR

ec. Martin Ștaia

SEF BIROU

Ec.Laura Koszegi

REFERENT SPEC.

sing. Ileana Kovacs

Cod :FP53-01,ver.1.