Hotărârea nr. 227/2011

227/28.06.2011 privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002
Hotararea Consiliului Local 227/28.06.2011
privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.DP2011-132/2.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 2209/05.09.2006 privind notificarea referitoare la imobilul situat in Timisoara,str.Iuliu Maniu nr.4;
Având în vedere Cartea Funciara nr. 422897 Timisoara (provenita din conversia de de pe hartie a CF nr.8590) nr.top 17016 a imobilului situat in Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.4
În conformitate cu prevederile art. 24 alin.1 din Legea 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit Legii 550/2002;
Avand in vedere cererea nr.D72002-9451/14.11.2002 a Societatii Cooperative"Incaltamintea";
Având în vedere Extrasul din Procesul - Verbal, din data de 17.03.2011, al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobilele proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timiţoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/17.03.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002, evidenţiată în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 327/04.12.2002, cu spaţiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.4

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii ce cad sub incidenţa Legii nr. 550/14.10.2002 constituită prin Dispoziţia nr. 2091/2008 a Primarului Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Societatii Cooperative"Incaltamintea";
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD

Nr. DP2011-132./2.06.2011

REFERAT

Imobilul din Timișoara, bv. Iuliu Maniu nr.4 a fost revendicat potrivit dispozițiilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prin notificarea nr. DO6X1003896/19.07.2001 de către doamna Bittenbinder Marta.

Prin Dispoziția nr.2209/05.09.2006 a fost respinsa notificarea referitoare la imobilul situat în Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.4

Din adresa Serviciului Juridic nr.DP2011-132/20.05.2011 rezulta ca nu exista litigii cu privire la imobilul, situat in Timisoara,str.Iuliu Maniu nr.4, inscris in CFnr.422897 Timisoara (provenita din conversia de de pe hartie a CF nr.8590) nr.top 17016.

În imobilul de mai sus avem in evidenta spațiul cu altă destinație in suprafata de 21,24 mp, închiriat la SOCIETATEA COOPERATIVA „INCALTAMINTEA”, prin contract de închiriere nr.391/1998.

În baza art.24 alin.(1) din Legea nr.550/2002 procedurile de vânzare au fost suspendate de drept până finalizarea procedurilor de revendicare.

Chiriașul a solicitat în termenul legal cumpărarea în baza Legii 550/2002 a spațiului închiriat prin cererea nr. D72002-9451/14.11.2002.

În ședința din data de 17.03.2011 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.288/2005, analizându-se situația spațiilor s-a hotărât întocmirea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe vânzarea spațiului cu altă destinație situate în imobilul din Timișoara, bv. Iuliu Maniu nr.4.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind completarea Listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului care se afla în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care urmeaza sa fie vândute potrivit dispozitiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidentiate în Anexa la Hotarârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002 cu spațiul cu alta destinatie din Timișoara, bv.Iuliu Maniu nr.4, inchiriat la SOCIETATEA COOPERATIVA „INCALTAMINTEA”.

VICEPRIMAR ing. Adrian Orza

DIRECTOR


ec. Martin Staia


BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD

AVIZAT

ec.Laura Koszegi


SERVICIU JURIDIC

REFERENT DE SPEC.

jur. Gabriela Albu


sing.Ileana Kovacs

FP 53-01,ver.1