Hotărârea nr. 226/2011

226/28.06.2011 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii cu Fundaţia Caritatea a chiriei aferente imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie nr. 24 în care funcţionează Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu"
Hotararea Consiliului Local 226/28.06.2011
privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii cu Fundaţia Caritatea a chiriei aferente imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie nr. 24 în care funcţionează Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-12570/20.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul cu nr. SC2005-3328/25.02.2005 de predare -primire a demisolului parterului , etajul I şi terenul construit şi neconstruit în suprafaţă de 797 mp din imobilului situat în Timişoara bv. 16 Decembrie nr. 24, încheiat între Municipiul Timişoara şi Fundaţia Caritatea.
Având în vedere adresa cu nr. F889/09.06.2011 înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr.SC2011-12570/09.06.2011 şi oferta cu nr. F1870/08.12.2010 a Fundaţiei Caritatea;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 350/2008 - privind constituirea comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 - privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timioşoara nr. 350/2008;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2010 - privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local la Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) şi d) şi alin. (6) lit a) pct. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu Fundaţia Caritatea cuantumul chiriei, perioada de închiriere şi clauzele contractului de închiriere pentru demisolul, parterul şi etajul I al imobilului situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie nr. 24 în care funcţionează Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu".

Art. 2: Contractul de închiriere şi cuantumul chiriei negociate prevăzute la art. 1 vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Comisia de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârârea Consiliului Local nr. 66/2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Fundaţiei Caritatea;
- Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ                               APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                         PRIMAR

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE         Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC2011-12570/20.06.2011

REFERAT

Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii cu Fundația Caritatea a chiriei aferente imobilului situat în Timișoara bv. 16 Decembrie nr. 24 în care funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și ginecologie “Dr. Dumitru Popescu”

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, urmare a adresei cu F889/09.06.2011 a Fundației Caritatea privind oferta de închiriere a imobilului situat în Timișoara bv. 16 Decembrie nr. 24 în care funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și ginecologie “Dr. Dumitru Popescu”.

În imobilul situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie nr. 24 compus din construcție cu D+P+2E și teren construit și neconstruit, funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și ginecologie “Dr. Dumitru Popescu”

Demisolul, parterul, etajul I și terenul aferent în suprafață de 797,00 mp, a fost restituit în anul 2005 către Fundația Caritatea în baza OUG nr. 83/1999 , privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, completată prin HG nr.1334/2000 și a fost predat Fundației Caritatea cu Protocolul de predare - primire nr. SC2005-3328/25.02.2005

Etajul II al construcției a fost edificat ulterior de către Statul Român actualmente făcând parte din domeniul public al Municipiului Timișoara.

Fundația Caritatea   nu are intabulat în cartea funciară dreptul de proprietate asupra imobilului,

deoarece se necesită efectuarea unei documentați cadastrale de dezmembrare a imobilului.

Între Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu și Fundația Caritatea s-a încheiat Contractul de închiriere nr. F315/24.03.2005 pe o perioadă de 5 ani începând cu 01.03.2005, până la 28.02.2010, contract care a fost prelungit până în 31.12.2010 prin act adițional nr. F1504/22.09.2010 cu o chirie lunară de 2129,5 euro, chiria fiind suportată de spital.

Cod.FP53-01, ver1

Prin adresa cu nr. F889/09.06.2011 înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2011-12570/09.06.2011 Fundația Caritatea a înaintat oferta cu nr. F1870/08.12.2010 prin care își exprimă intenția de închiriere a părți din imobil utilizată de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu la o chirie lunară de 4800 euro pe lună.

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem

1. Împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/2010, să negocieze cu Fundația Caritatea cuantumul chiriei, perioada de închiriere și clauzele contractului de închiriere pentru demisolul, parterul și etajul I al imobilului situat în Timișoara bv. 16 Decembrie nr. 24 în care funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și ginecologie “Dr. Dumitru Popescu”.

Viceprimar,

Direcția Patrimoniu Pt. Director,

Ing. Adrian Orza

Ec. Martin Staia

Direcția Economică Director , Ec. Smaranda Haracicu

Avizat

Serviciul juridic

Jr. Sorin Chira

Red:2ex. I.C.

Șef. Birou,

Ing. Călin Pîrva


Cod.FP53-01, ver1