Hotărârea nr. 223/2011

223/28.06.2011 privind aprobarea procedurii de solicitare de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, Ministerului Finanţelor Publice, a compensării, respectiv a stingerii obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibil cuvenite conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006
Hotararea Consiliului Local 223/28.06.2011
privind aprobarea procedurii de solicitare de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, Ministerului Finanţelor Publice, a compensării, respectiv a stingerii obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibil cuvenite conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-13192/21.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea S.C. COLTERM S.A. înregistrată cu nr. RE2011-1639/16.06.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2002 privind înfiinţarea societăţii comerciale de producere şi distribuire a energiei termice şi a apei calde;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A;
Avand in vedere prevederile art. 24 din Codul de Procedura Fiscala:
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă procedura de solicitare de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, Ministerului Finantelor Publice, a compensării, respectiv a stingerii obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara, cu sumele scadente şi nevirate reprezentând compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibil cuvenite conform Ordonanţei de Guvern nr. 36/2006.

Art. 2: Se acordă delegarea competenţei către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A., de a solicita Ministerului Finanţelor Publice compensarea, respectiv stingerea obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timişoara cu sumele scadente şi nevirate reprezentand compensaţii acordate de la bugetul de stat pentru creşterea neprevizionată a preţurilor la combustibil cuvenite conform Ordonanţei de Guvern nr. 36/2006.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara precum şi Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Resurse Umane;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S A.J35/185/.2004; R 16063013 ;

cont: B.C.R. R077RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara; e-mail: office@colterm.ro

Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256^131616;

Nr. 7^-7 llG.OQ fy//

Către,

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

Serviciul Energetic

Prin prezenta solicitam aprobarea in Consiliul Local a unei documentații prin care solicitam ANAF compensarea respectiv stingerea obligațiilor de plata ale SC Colterm către bugetul de stat, concomitent cu încasarea de către SC Colterm SA Timișoara a sumelor reprezentând creșterea neprevizionata a prețului la combustibil de la bugetul de stat din perioada 2007-2011 in cuantum de 58.210.869 lei.

La data de 9.06.2011 SC Colterm are următoarele datorii către Ministerul Finanțelor:

-contribuții la asigurări sociale angajator (iunie 2010-mai 2011) -TVA de plata (febr.2010-mai 2011)

7.347.708 lei

18.568.158 lei


20.904.939 lei

10.650.479 lei

3.241.610 lei

60.712.894 lei

58.210.869 lei


-rate de capital si dobânzi la

creditele aprobate pentru aprovizionările de combustibil garantate de MF in anii 2002-2005 (rate scadente dec.2008-dec.2010) -majorări de întârziere pentru rate de capital si dobânzi plătite de MF (dec.2007-aprilie2011)

-penalitati intarziere pentru plata TVA si CAS

TOTAL:

Compensare pentru creșterea neprevizionata a preturilor la combustibil cuvenita conform OG 36/2006 (din care aferent anilor anteriori 52.696.199 lei).

Conform balanței de verificare încheiata la 30 aprilie 2011 SC Colterm are creanțe de încasat in suma de 183.047.917 lei (anexa 1) din care subvenții 90.848.238 lei.

Subvențiile pentru diferența de preț in suma de 27.862.574 lei si ajutoarele pentru încălzire in suma de 4.774.795 lei au fost practic acoperite prin accesarea unui credit in suma de 50 mii.lei contractat in luna octombrie 201 Ode la Bancpost pe o perioada de 3 ani, cu garanția Consiliului Local Timișoara.

Analizând situația creanțelor de încasat se constata ca asociațiile de locatari au de achitat 78.461.427 lei din care 4.184.663 lei au depășit termenul de scadenta la data de 30 aprilie 2011. La aceasta situație contribuie si faptul ca majoritatea asociațiilor de locatari/propietari agreaza un sistem de plăti planificate prin care circa 20% din contravaloarea energiei termice livrate in cursul trim.l se incaseaza in perioada iulie-septembrie.

Se constata un volum ridicat de facturi restante de la instituții publice in suma de 5.368.653 lei si agenti economici in suma de 1.213.504 lei care au fost notificați si preavizați ca li se va intrerupe furnizarea apei calde cu finele sem.1.2011.

Ca atare rezulta ca neincasarea compensării pentru combustibil de la bugetul de stat in suma de 58,2 mii.lei face ca societatatea sa aiba mari greutati pentru a asigura cash flow-ul necesar desfășurării normale a activitatii economice.

Totalul obligațiilor de plata la 30 aprilie 2011 este de 130.286.448 lei, din care obligațiile scadente către Ministerul Finanțelor sunt de 60.383.935 lei, obligațiile de plata către furnizori sunt in suma de 66.877.082 lei (anexa 1 pct.l.B) din care furnizorii de combustibil reprezintă 59.398.137 lei.

Aceasta neincasare la termen generează de mai multi ani cheltuieli neeconomicoase societății conducând la inregistrarea de pierderi financiare.

Astfel pe anul 2010 s-a inregistrat o pierdere de 20.320.069 lei, pierdere care se datoreaza in principal grevării rezultatelor financiare de :

-inregistrarea pe costurile societății a 5.262.133 lei majorări de intarziere percepute de către Ministerul Finanțelor ca urmare a nevirarii la scadenta a ratelor de capital la creditele contractate cu garanția statului in anii 2003 si 2004 pentru aprovizionarea cu combustibil.Valoarea ratelor de capital neachitate la scadenta de către SC Colterm SA la ABN AMRO si BCR sunt de 20.904.939 lei ceea ce a determinat majorări de intarziere -inregistrarea pe costurile societății a 1.005.401 lei penalitati calculate urmare a neachitarii la scadenta la bugetul statului de taxe si impozite.

Precizam cu nu este eficient sa nu rambursam la scadenta ratele de capital aferente creditelor garantate de Ministerul Finanțelor si sa nu viram CAS angajator la termen, deoarece pentru intarzieri se percepe o penalizare de circa 33% fata de o dobanda la un credit curent accesat la o banca comerciala de circa 12,9%.

-inregistrarea pe costurile societății a 10.715.771 lei penalizări comerciale calculate de către furnizori datorita nerespectarii condițiilor contractuale referitoare la termenele de plata (SC OMV Petrom Gas București 10.106.930 lei; Enel Energie 392.146 lei; Aquatim 189.903 lei etc)

Aceste penalizări si majorări am fost obligați sa le acceptam deoarece nu am putut respecta termenele de plata prevăzute in contracte datorita neincasarii subvențiilor de la bugetul de stat si local.

In permanenta soldul subvențiilor de la bugetul de stat si local (anexa 2) in cursul anului 2010 a oscilat intre 99 si 117 mil.lei. Aceasta in condițiile in care veniturile anuale din vanzarea energiei termice si electrice sunt de 221.845.127 lei, iar volumul subvențiilor neincasate reprezintă peste 46% din veniturile anuale.

Pentru a asigura aprovizionarea cu combustibili societatea noastra a finanțat o parte (cca 50%) din soldul subvenției neincasate (din anii anteriori) accesând in luna octombrie 2010 un credit de 50.000.000 lei pe o perioada de 3 ani cu garanția Consiliului Local Timișoara acordat de către Bancpost.

In cursul lunii decembrie 2010 pentru a continua livrările de gaz metan OMV Petrom Gas a solicitat:

a)Acceptul de a plăti inca 4.255.575 lei majorări pentru intarzierile la plata din perioada V-XI.2010.

b)Plata pana in 20.1.2011 a consumului de gaz prezumat pe luna ianuarie 2011, respectiv 14 mii.lei in 3 rate relativ egale in 30.XII.2010; 10.1.2011 si 20.1.2011.

Pentru a evita intreruperea aprovizionărilor din cauza achitării cu intarziere de 30-90 zile si uneori chiar mai mult, peste scadenta contractuala a facturilor pentru aprovizionările de combustibil, materiale, prestări servicii, din luna ianuarie 2010 SC Colterm nu a mai achitat contravaloarea CAS datorat de angajator.

Considerând ca si normal un volum de credite curente de circa 40 mii.lei, avand in vedere caracterul sezonier al activitatii societății noastre in sensul ca vara ne aprovizionam cu cărbune pentru iama următoare, executam reparații si investiții tehnologice, apreciem ca circa 2,5 mii.lei din cele peste 6 mii lei dobânzi achitate in anul 2010 au fost determinate de neincasarea subvențiilor cuvenite.

Pentru a evita o decapitalizare a societății o parte din pierderea inregistrata in anii anteriori ne propunem in anul 2011 conform BVC aprobat sa o recuperam printr-un program mai redus de investiții cu 7.029.220 lei fata de fondul anual de amortizare al mijloacelor fixe, rezultând o decapitalizare de numai 5.031.370 lei.

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa ne sprijiniți prin emiterea unei hotarari de Consiliu Local prin care se aproba sa se solicite Ministerului de Finanțe sa compenseze obligațiile la bugetul de stat datorate de către SC Colterm cu compensațiile cuvenite pentru creșterea neprevizionata a prețului la combustibil conform OG 36/2006 in suma de 58.210.869 lei.

Va mulțumim.COLTERM SA

ANEXA NR. 1


TIMIȘOARA

NR

SITUAȚIA DATORIILOR SI CREANȚELOR LA 30.04.2011

conform balanța finala

EXPLICAȚII

SUME IN SOLD (LEI)

PERIOADA

A. CREANȚE DE ÎNCASAT TOTAL, din care:

183.047.917

1. Clienti de încasat, total din care:

92.199.679

- Asociații de locatari,total din care:

78.461.427

-in termen

74.276.764

martie-aprilie 2011

-restante

4.184.663

februarie 2010-februarie 2011

- Agentnti economici din care

2.605.935

-termen

1.392.431

martie-aprilie 2011

-restanți

1.213.504

februarie 2010-februarie 2011

Instituții Publice din care

11.132.317

-termen

5.763.664

martie-aprilie 2011

-restanți

5.368.653

aprilie 2010-februarie 2011

2. Subvenții, total din care:

90.848.238

- Compensare pentru combustibil, total din care:

58.210.869

decembrie2009 - aprilie 2011

an 2009

5.293.691

decembrie 2009

an 2010-2011

52.917.178

februarie 2010 -aprilie 2011

- Subvenții pentru dif. de preț

27.862.574

ianuarie 2010-aprilie 2011

- Ajutoare încălzire total din care

4.774.795

noiembrie 2010-februarie 2011

Ajutoare buget de stat

1.259.304

Ajutoare buget local

3.515.491

B.OBLIGAȚII DE PLATA TOTAL, din care :

130.286.448

1. Furnizori activitatea curenta , Total din care:

66.877.082

- Furnizori combustibili, Total

59.398.137

Petrom Gas (gaze naturale)

31.492.770

octombrie-aprilie 2010

EON Gas

10.449.386

martie-aprilie 2011

SNL OLTENIA (cărbune)

10.367.060

octombrie2010-aprilie 2011

Megatrans

7.088.921

octombrie2010-aprilie 2011

- Alti furnizori

7.478.945

noiembrie 2010-aprilie 2011

2. Furnizori investiții

3.025.431

octombrie 2009-aprilie 2011

3. Obligații la Ministerul Finanțelor - Total, din care:

60.383.935

Contribuții la asigurări sociale,imp. sal

9.254.958

februarie 2010 - aprilie 2011

TVA de plata

18.568.158

februarie 2010 - aprilie 2011

Rate de capital si dobânzi la credite garantate de MF

20.904.939

decembrie 2008 -decemb2010

Majorări de întârziere pt. rate de capital si dobânzi plătite de MF

10.650.479

decembrie 2007 -APRILIE2011

Penalitai intarzaiere plata TVA si CAS

1.005.401

ianuarie 2010 - decemb 2010

SOLD CREDITE TOTAL 30.04.2011

88.688.672 lei


SC COLTERM TIMIȘOARA

ANEXA 2


Situație privind soldul subvențiilor neincasate in 2010

LEI

Luna

Sold subv neincasat

Subv dif preț

Subv Comp, combustibili

31,12,2009

81,817,448

40,069,756

41,747,692

Jan.10

99,194,770

47,919,783

51,274,987

Feb. 10

106,083,481

53,501,359

52,582,122

Mar.10

115,504,868

57,237,522

58,267,346

Apr. 10

118,670,548

59,137,239

59,533,309

May.10

117,402,569

58,820,714

58,581,855

Jun.10

117,148,171

57,933,583

59,214,588

Jul.10

116,220,029

56,562,599

59,657,430

Aug.10

117,158,939

57,014,557

60,144,382

Sep.10

117,899,932

57,039,187

60,860,745

Oct. 10

113,800,703

55,968,469

57,832,234

Nov.10

105,673,609

53,989,963

51,683,646

Dec.10

104,121,521

51,425,322

52,696,199

Director General

Dr.lng.Matei AurelDirector Economic Buciu Igp^l           "


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

SC2010 -

APROBAT,

PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

aprobarea procedurii de solicitare de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A.

Timișoara Ministerului Finanțelor Publice a compensării, respectiv a stingerii obligațiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A.

Timișoara cu sumele scadente și nevirate reprezentând compensații acordate de la bugetul de stat pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibil cuvenite conform O.G. nr.

36/2006

Prin adresa nr. RE2011-1639/16.06.2011 SC Compania Locală de Termoficare Colterm solicită emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe să se solicite Ministerului de Finanțe să compenseze obligațiile la bugetul de stat datorate de către SC Colterm SA cu subvențiile pentru creșterea neprevizionată a prețului la combustibil conform prevederilor OUG 36/2006.

Precizăm că datoriile SC Colterm SA către Ministerul de Finanțe reprezintă: contribuții la asigurările sociale angajator, TVA de plată, penalități de întârziere pentru plata TVA și CAS, rate de capital și dobânzi la creditele aprobate pentru aprovizionările cu combustibil și garantate de minister, majorări de întârziere pentru rate de capital și dobânzi este pentru perioada decembrie 2007 -aprilie 2011. Compensarea pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibili neîncasată de SC Colterm SA este pentru perioada decembrie 2009 - aprilie 2011.

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:

Să se aprobe de către Consiliul Local,

  • 1. Procedura de solicitare de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timișoara Ministerului Finantelor Publice a compensării, respectiv a stingerii obligațiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timișoara cu sumele scadente și nevirate reprezentând compensații acordate de la bugetul de stat pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibil cuvenite conform O.G. nr. 36/2006.

  • 2. Acordarea delegării competenței către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. de a solicita Ministerului Finanțelor Publice compensarea, respectiv stingerea obligațiilor de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. Timișoara cu sumele scadente și nevirate reprezentand compensații acordate de la bugetul de stat pentru creșterea neprevizionată a prețurilor la combustibil cuvenite conform O.G. nr. 36/2006. Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană", conform Anexei 2 la proiectul de HCL

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU BUGET STELIANA STANCIU


ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC

RED. MM

Ex. 1

FP 53-01, Ver. 1