Hotărârea nr. 222/2011

222/28.06.2011 privind modificarea componenţei Comisiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara
Hotararea Consiliului Local 222/28.06.2011
privind modificarea componenţei Comisiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 13441/23.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 309/24.06.2008 - privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 220/28.06.2011 - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 221/28.06.2011 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului ŞTEFAN PETRU;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (9) şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Comsiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, astfel:
Comisia III va avea următoarea componenţă:

1. BOGDAN CIPRIAN - APT
2. HORABLAGA NICOLAE MARINEL - PD-L
3. MOLDOVAN VALENTIN - APT
4. RITIVOIU MIHAI - PSD
5. ŞTEFAN PETRU - UDMR


Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 309/24.06.2008 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMARIA

NRSC2011 - 13441/23.06.2011

SE APROBĂ, PRIMAR

dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind modificarea componenței Comisiei III pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale

În vederea desfășurării în bune condiții a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, potrivit dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobat de Hotărârea Consiliului Local nr.377/30.09.2010;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local - privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gemeniuc Elena Patricia , în urma demisiei;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local - privind validarea mandatului de consilier al domnului ȘTEFAN PETRU ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 309/24.06.2008 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate, modificată;

Având în vedere prevederile art.36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală , republicată și modificată;

PROPUNEM:

Modificarea componenței Comisiei III- pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, în sensul înlocuirii doamnei Gemeniuc Elena Patricia , al cărei mandat a încetat de drept, cu domnul ȘTEFAN PETRU.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI