Hotărârea nr. 221/2011

221/28.06.2011 privind validarea mandatului de consilier local al domnului ŞTEFAN PETRU
Hotararea Consiliului Local 221/28.06.2011
privind validarea mandatului de consilier local al domnului ŞTEFAN PETRU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Adresa nr. 7/20.06.2011 a Uniunii Democrată Maghiară din România,înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2011 - 013373/22.06.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.304/20.06.2008 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal din data de 28.06.2011 al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 şi art.34 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 şi art.31 alin.5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se validează mandatul de consilier local al domnului ŞTEFAN PETRU.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Instituţiei Arhitectului Şef
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Domnului ŞTEFAN PETRU;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI