Hotărârea nr. 220/2011

220/28.06.2011 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA
Hotararea Consiliului Local 220/28.06.2011
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 13442/23.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2011 - 013376/22.06.2011 a doamnei Gemeniuc Elena Patricia;
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.(a), art.9 alin.(3) şi art.12 alin.1 şi alin.2 din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA - aleasă pe lista Uniunii Democrată Maghiară din România la data de 1 iunie 2008.

Art.2: Se declară vacant locul deţinut de doamna GEMENIUC ELENA PATRICIA în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Instituţiei Arhitectului Şef
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Doamnei Gemeniuc Elena Patricia;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMARIA

NR.SC2011 - 13442 /23.06.2011

REFERAT

În baza Adresei nr.SC2011 - 013376/22.06.2011 a doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA , prin care își anunță demisia din calitatea de consilier, având în vedere acordul încheiat de Uniunea Democrată Maghiară din România cu organizațiile comunităților minoritare sârbă, ucraineană, bulgară și italiană;

În conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.(a) din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleșilor locali, modificată:

„Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului , în caz de demisie”

Alin.3 prevede: „Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier.”

În baza art.12 : „ (1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul județean , după caz, adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile , un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general al județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative”.

Având în vedere aspectele menționate:

PROPUNE:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC ELENA PATRICIA - aleasă pe lista Uniunii Democrată Maghiară din România la data de 1 iunie 2008, - în urma demisiei - , și declară vacant locul acesteia în Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,


SECRETAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

Jr. IOAN COJOCARI


Cod. FP53-01, Ver.1