Hotărârea nr. 22/2011

22/25.01.2011 privind aprobarea Proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 22/25.01.2011
privind aprobarea Proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 1046/18.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr.863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr. nr. 276/ 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008";
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.2), lit. b), alin. 4 lit.a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă Proiectul "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo", în valoare totală de 69.057.561,94 lei (T.V.A. inclus), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Amenajare Complex rutier zona Michelangelo" elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 1.116.439,08 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 1.116.439,08 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 0,00 lei.
Art. 4. (1)Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 31.470.779,77 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 13.235.608,23 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 18.235.171,54 lei.
(2) T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa la H.C.L. nr....................

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Amenajare Complex Rutier zona Michelangelo ”

conform documentației de avizare a lucrărilor de intervenții elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION

S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 155 / 23.09.2009 și a Actului Adițional nr.1/06.09.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :

69.057.561,94 lei

din care: C + M (T.V.A. inclusă) :

63.688.797,08 lei

SURSE DE FINANȚARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):

- Asistență financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat):

54.705.514,63lei

- Buget local (2%)

1.116.439,08 lei

STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile Costuri neeligibile TVA

55.821.953,71 lei

0,00 lei

13.235.608,23lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)

69.057.561,94 lei

Contribuția proprie din Bugetul Local al Municipiului Timișoara: 1.116.439,08 lei (fără T.V.A.),

Contribuție Buget Local - cheltuieli eligibile fără TVA:

1.116.439,08 lei

Contribuție Buget Local - cheltuieli neeligibile fără TVA:

0,00 lei

Asistență finaciară nerambursabilă solicitată:

54.705.514,63lei

Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timișoara:

1.116.439,08 lei + 13.235.608,23lei (TVA aferent proiectului) + 18.235.171,54 lei (avans execuție) =

= 32.587.218,85 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și avansul necesar execuției se vor recupera conform legislației în vigoare.

DURATA DE REALIZARE a investiției: 18luni

9

CAPACITĂȚI FIZICE:

Obiect 1: Pod Michelangelo

 • •  Lungime pod

 • •  Lungime suprastructură

 • •  Lățime parte carosabilă

 • •  Lățime trotuare

 • •  Guri de scurgere

 • •  Trotuare drum

 • •  Zone verzi

 • •   Indicatoare rutiere

74.20m

51.55m 14.00m 2x4.00m 8 buc

1350mp 1110mp 15buc

Obiect 2 Pasaj subteran Vasile Parvan

Lungimea traseului proiectat drum + pasaj:

885m.

Lungime pasaj subteran(inclusiv rampe):

453 m.

Lățime parte carosabilă rampe și pasaj inferior

12.50m

LUCARI PASAJ SUBTERAN

 • •   Suprafața carosabilă în pasaj subteran

 • •  Trotuare în pasajul subteran

 • •   Grinzi prefabricate

 • •  Armaturi

 • •   Piloti forati

 • •  Pereti mulati cu grosime 80cm C35/45 LUCRĂRI DE DRUM

4985mp 940m 178buc 2500t 1185mp 10150mp

 • •   Zona asfalt bretele+căi acces

 • •  Zona verde

 • •   Trotuare

 • •   Indicatoare rutiere

12600 mp

4000 mp 6000 mp 30 buc

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIREC ȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI IOAN GANCIOV

CONSILIER

VIOLA DUMITRU

România                                     SE APROBĂ

Județul Timiș                                            PRIMAR,

Municipiul Timișoara                       dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri și Poduri

Nr. SC 2011 -

REFERAT

privind aprobarea proiectului complex de investiții

„Amenajare complex rutier zona Michelangelo”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. -„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. -„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere

Proiectul “Amenajare complex rutier zona Michelangelo” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara, obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe și flexibile, politica 2.1 „Interconectarea teritorială și creșterea accesibilității polului”, Programul 2.1.3. „Realizarea unui sistem coerent de căi de comunicație în interiorul localităților”.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii publice urbane în municipiul Timișoara - nucleul Polului de creștere - în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile și a creșterii calității vieții locuitorilor din această zonă.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • -   Reabilitare pod Michelangelo

 • -   Pasaj inferior pe relația B-dul Vasile Pârvan - strada Corneliu Coposu

 • 1. Podul Michelangelo este amplasat în zona centrală a Municipiului Timișoara, pe str. Michelangelo, fiind una dintre cele mai importante structuri de traversare ale municipiului, axa B-dul Michelangelo- strada F.C. Ripensia pe direcția N-S și b-dul Vasile Pârvan - B-dul Corneliu Coposu pe direcția V-E

În acest perimetru este cunoscut modul necorespunzător în care se desfășoară circulația rutieră, pietonală și a bicicliștilor datorită configurației intersecției și valorilor în creștere a traficului. Centrul universitar și campusul studențesc ale Timișoarei sunt situate în această zonă fapt care duce la existența unui trafic pietonal intens care urmează să fie recenzat și să se studieze și propună soluțiile cele mai viabile.

Pistele de bicicliști din zona studiată sunt insuficiente și discontinue și nu conferă confort și siguranță circulalației cu bicicleta în zona.

Podul Michelangelo a fost executat în anul 1970 și este alcătuit ca trei mari structuri paralele, fiecare de tip grindă Gerber (cu console și articulații), având o lungime de 51,55m. Structurile marginale sunt destinate a prelua sarcinile din traficul pietonal, fiind extinse numai pe lățimea trotuarelor, iar cea centrală, preia încărcările din traficul rutier.

Podul Michelangelo este utilizat în același timp și pentru traversarea canalului Bega a diferitelor instalații ce fac parte din „utilitățile” unui mare oraș: cabluri telefonice și electrice, conducte de termoficare și conducte pentru alimentarea cu apă termală a Centrului de balneo-fizioterapie.

Lățimea apreciabilă a trotuarelor (4,4m) facilitează desfășurarea traficului pietonal în condiții foarte bune de confort (din punct de vedere al densității traficului).

Traficul rutier se desfășoară pe 4 benzi de circulație, câte două pe sens, totalizând o lățime de 14,00 m. Suprafața de rulare este alcătuită din îmbrăcăminte asfaltică.

Având în vedere starea tehnică nesatisfăcătoare a podului reabilitarea acestuia este necesară astfel încât capacitatea sa portantă să se mențină la nivelul clasei E de încărcare. Reabilitarea podului va trebui făcută astfel încât să respecte următoarele principii de bază:

 • - asigurarea ireproșabilă a funcționalității pentru care a fost concepută structura în condiții de siguranță deplină și confort

 • - asigurarea durabilității

 • - asigurarea costului redus și a unei perioade de execuție cât mai scurtă a lucrărilor

 • - asigurarea aspectului estetic și a încadrării în mediu

 • - asigurarea unei întrețineri și exploatări cât mai facile.

Reabilitarea integrală a structurii existente se realizează cu păstrarea schemei statice actuale a podului. Calea pe pod în urma reabilitării podului va avea o parte carosabilă de 14,00m lățime corespunzătoare a două benzi pe sens și două trotuare cu lățimea de 4,15m fiecare.

 • 2. Pasaj inferior pe relația B-dul Vasile Pârvan - strada Corneliu Coposu.

Lucrări de drum

Separarea fluxurilor N/S - E/V se va realiza printr-un pasaj subteran pe strada Vasile Pârvan cu lungimea totală de 583m, din care 111m reprezintă zona acoperită a pasajului. Proiectul se desfășoară între intersecția B-dul Vasile Pârvan cu străzile Traian Lalescu și strada Delfinului și are o lungime de 885m.

Elementele în plan vertical au fost stabilite astfel încât să asigure un gabarit de circulație în pasaj de 5,00m. Amenajarea denivelată a intersecției respectiv realizarea unui pasaj inferior pe direcția V-E a impus pentru rezolvarea circulației mașinilor pentru celelalte relații existente a unor bretele de racordare cu străzile adiacente. Sau prevăzut bretele alcătuite din 2 benzi de circulație pe sens de 3,5m lățime. Partea carosabilă este încadrată de zona verde și trotuare care păstrează configurația existentă în zonele adiacente. În profil longitudinal bretelele respectă cota existentă astfel încât să nu fie stânjenit accesul la proprietățile riverane. Zona girației existente a fost regândită și reorganizată astfel încât să permită o mai bună circulație și selectare a vehiculelor pe direcțiile dorite. S-a prevăzut realizarea unei lărgiri în partea dreaptă a b-dului Michelangelo prin ocupare unei suprafețe de 1200mp din zona verde pentru a se realiza 4 benzi de circulație pentru preselectarea accesului în intersecție. Toate accesele dispun de benzi dedicate virajelor la stânga. Virajele la dreapta sunt scoase de sub semafor și se execută prin bretele delimitate de insule de dirijare a circulației. Insule de dirijare a circulației, precum și separatori mediani se vor realiza denivelat cu borduri.

Lucrări de pasaj

Lățimea căii inferioare a pasajului, respectiv a rampelor de acces la acesta, măsurată între fețele pereților, a fost dimensionată pentru a corespunde traficului actual și de perspectivă pe relația B-dul Vasile Pârvan - strada Corneliu Coposu și va avea o parte carosabilă cu două benzi de circulație cu o lățime de 11m (2x5,5m) precum și câte un trotuar tehnologic de 0,75m pe ambele părți ale carosabilului.

Lungimea totală a pasajului inferior incluzând și rampele de acces la acesta este de 453,22m din care zona acoperită a pasajului este de 112,53m, iar rampele au lungimea de: 148,70m rampa dinspre B-dul Vasile Pârvan și 192m rampa dinspre strada Corneliu Coposu.

În vederea realizării obiectivelor de investiție vor fi necesare mutări și protejări de instalații și utilități, fiind necesare următoarele categorii de lucrări : pentru rețeaua de termoficare, pentru rețeaua de alimentare cu apă, pentru rețeaua de canalizare, pentru rețeaua de gaze, pentru rețeaua de instalații electrice, pentru asigurarea iluminatului în pasajul inferior, pentru instalații RATT, pentru rețele de telecomunicații.

În vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere" pentru proiectul „Amenajare complex rutier zona Michelangelo” propunem aprobarea întregului proiect precum și a cheltuielilor legate de acesta ce revin municipiului Timișoara.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:

 • 1.  Se aprobă proiectul "Amenajare complex rutier zona Michelangelo", în valoare totală de 69.057.561,94lei (T.V.A. inclus), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere".

 • 2. Se aprobă documentația tehnico-economică și Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Amenajare complex rutier zona Michelangelo" elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Timișoara la cofinanțarea proiectului din bugetul local cu suma de 1.116.439,08 lei, alcătuită din:

 • a) contribuția Municipiului Timișoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 1.116.439,08 lei;

 • b) contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 0,00lei.

 • 4. (1)Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 31.470.779,77 lei, alcătuită din:

 • a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 13.235.608,23 lei;

 • b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 18.235.171,54 lei.

(2) T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum și avansul necesar implementării optime a proiectului se vor recupera, conform legislației în vigoare.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU


DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERV. DRUMURI ȘI PODURI,

IOAN GANCIOV

AVIZAT JURIDIC


CONSILIER, VIOLA DUMITRU