Hotărârea nr. 219/2011

219/14.06.2011 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 219/14.06.2011
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-12601/10.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3), lit. a), b), e) şi g) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SERVICIUL RESURSE UMANE

SC2011 -___________________________________________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 352, fax:+40 256 490 635, 0356-819 909

e-mail: resurse.umane@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

APROBAT

PRIMAR

Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului

Având în vedere faptul că specificul activităților desfășurate în cadrul compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al Primarului implică exercitarea prerogativelor de putere publică prevăzute de art. 2 alin.(3)lit.a),b) și e) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici , propunem transformarea posturilor de personal contractual din cadrul acestor compartimente în funcții publice, după cum urmează:

 • -  2 posturi contractuale de sef serviciu gradul I în 2 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional superior -functii publice

 • -  1 post contractual de șef serviciu gradul I vacant într-un post de șef serviciu gradul II

 • -  4 posturi inspector de specialitate gradul IA în 4 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional superior

 • -  2 posturi de inspector de specialitate gradul I în 2 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional superior

 • -  3 posturi de inspector de specialitate gradul II în 3 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional principal

 • -  1 post de inspector de specialitate gradul II într-un post de consilier, clasa I, gradul profesional superior

 • -  3 posturi de inspector de specialitate gradul II în 3 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional principal

 • -  3 posturi de inspector de specialitate gradul II în 3 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional asistent

 • -  14 posturi referent, gradul IA în 14 posturi de referent, clasa III, gradul profesional superior

 • -  1 post de referent, gradul I într-un post de referent, clasa III, gradul profesional superior

 • -  1 post de referent, gradul II într-un post de referent, clasa III, gradul profesional superior

și, concomitent, înființarea a 2 posturi de funcții publice vacante de șef serviciu gradul II - conform tabelului privind modificarea calității posturilor- anexa nr.3 la prezentul referat.

Față de cele de mai sus, propunem aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului, conform anexelor 1-2 la prezentul referat.

Șef Serviciu Juridic Mirela Lasuschevici


Șef Serviciu Resurse Umane Rodica Aurelian


FP 53-01,ver.1

-htCL-     2.1^11‘i Ol^Zcll


ANEXA NR.1 LA HCL nr._________


ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


APROBAT


CONSILIUL LOCAL


PRIMAR


ADMINISTRATOR PUBLIC
DIRECȚIA

PATRIMONIU

112

9

74

29

DIRECTOR EXECUTIV


VICEPRIMAR

I ■

n

DIRECȚIA

lX

7

DIRECȚIA

TEHNICA

ț?8

ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV


INSTITUȚIA

.-iRHI i    ! ULlh

SEF

5


DIRECȚIA

-13

5

COMUNICARE

37

DIRECTOR EXECUTIVDIRECȚIA

61

6

DEZVOLTARE

43

7

DIRECTOR EXECUTIV
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL EVIDENTA PERSOANEI


DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUN TIMIȘOARA


CANTINA DE AJUTOR SOCIAL


10 IUNIE 2011

DIRECȚIA FISCALA


SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA


DIRECȚIA POLITIA. LOCALA

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


TOTAL POSTURI DIN CARE

de demnitate publică

funcții publice de conducere

funcții publice de execuție

personal contractual de conducere

personal contractual de execuție


APROBAT PRIMAR Dr.Ing.Ciuhandu Gheorghe

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel

studii

Funcția

publică/Post contr

Nr.posturi

Cls.

Grad

I. FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA

1

PRIMAR

1

2

VICEPRIMAR

2

Total functii demnitate publica

3

II APARAT PROPRIU

A . Functii publice de conducere

3

Secretar

S

1

4

Director executiv

S

6

5

Arhitect Șef

S

1

6

Sef serviciu

S

24

7

Șef birou

S

19

Total functii publice de conducere

51

B. Functii publice de executie

8

Consilier

S

129

I

superior

9

Consilier

S

59

I

principal

10

Consilier

S

136

I

asistent

11

Consilier juridic

S

5

I

superior

12

Consilier juridic

S

4

I

principal

13

Consilier juridic

S

7

I

asistent

14

Consilier juridic

S

3

I

debutant

15

Auditor

S

4

I

superior

16

Auditor

S

1

I

principal

17

Auditor

S

1

I

asistent

18

Referent de specialitate

SSD

9

II

superior

19

Referent

M

42

III

superior

20

Referent

M

3

III

principal

21

Referent

M

5

III

asistent

Total functii publice de executie

408

Total functii publice

459

C.1 . Functii personal contractual de conducere

23

Administrator Public

S

1

Total personal contractual de conducere

1

C.2 . Functii personal contractual executie

25

Inspector de specialitate

S

5

IA

25

Inspector de specialitate

S

4

II

25

Referent

SSD

2

IA

25

Referent

M

2

IA

25

Referent

M

4

I

25

Referent

M

3

II

25

Casier

M

4

Total personal contractual de executie

24

C.3 Functii contractuale de deservire

36

Ingrijitor

8

37

Paznic

3

38

Magaziner

2

39

Sofer

5

40

Administrator

1

I

41

Muncitor calificat

2

I

42

Muncitor calificat

3

III

43

Muncitor calificat

1

IV

44

Muncitor necalificat

Total personal contractual de deservire

25

Total personal contractual

50

D.TOTAL APARAT PROPIU

509

TOTAL GENERAL

512

Anexa nr.2 la referatul nr.-


STAT DE FUNCȚII


SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN