Hotărârea nr. 218/2011

218/14.06.2011 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
Hotararea Consiliului Local 218/14.06.2011
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 12051/03.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest nr. 4014/04.04.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timisoara cu nr. CP2011-288/05.04.2011, şi Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest nr. 5586/16.05.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CP2011-385/17.05.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 352/28.09.2010 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1.- "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 111/29.03.2011- privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/2010;
În baza Ordinului nr. 1360/1938/20.04.2011, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al Axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În baza Notei emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional în aprilie 2011 privind stabilirea eligibilităţii unor cheltuieli în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.1;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/29.03.2011 de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Local nr. 352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", rămânând în vigoare Hotărârea Consiliului Local nr. 352/28.09.2010.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Agenţia pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea

Cartierelor Istorice din Timișoara

Nr. SC2011 - 12 051/ 3.06.2011


Se aprobă,


PRIMAR


Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT

privind revocarea HCL nr. 111/ 29.03.2011 de modificare și completare a HCL nr.352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”

Primăria Municipiului Timișoara intenționează realizarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a Canalului Bega”. Acesta este încadrat în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara”, Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv”, Politica 4.3. Diversificarea posibilităților de agrement și recreere, Programul 4.3.1 Valorificarea potențialului cadrului natural și a peisajului și inclus în lista de proiecte prioritare, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale ale localităților PCT (HCLMT nr. 137/2010) și avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010.

Ca urmare a evaluării tehnice și financiare a proiectului tehnic aferent cererii de finanțare al proiectului mai sus menționat, acesta a fost acceptat pentru etapa de contractare, evaluatorii recomandând totodată trecerea unor cheltuieli de la categoria cheltuielilor eligibile la categoria cheltuielilor neeligibile.

În conformitate cu art.35 lit. a) din Legea nr. 351/14 iulie 2004 a gazelor distribuitorul de gaze naturale are ca obligație „să opereze, să întrețină, să repare, să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului”.

Totodată, în conformitate cu art.42 alin (1) lit. a) din Legea nr. 13/2007 a energiei, operatorul de distribuție are obligația clar definită „exploatează, retehnologizează, reabilitează și dezvoltă rețelele electrice de distribuție, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare”.

Ghidul Solicitantului aferent Axei Prioritare 1 - Programul Operațional Regional 2007-2013, prevede faptul că Municipiul Timișoara, în calitate beneficiar al asistenței financiare nerambursabile, are obligația „Să mențină proprietatea facilităților construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziționate (unde este cazul) și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, să nu gajeze sau ipotecheze bunurile construite/ modernizate/ extinse /achiziționate din finanțarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă”.

Astfel pentru zona de intervenție din cadrul proiectului, Municipiul Timișoara nu va mai putea emite autorizații pentru intervenții pentru modernizare, extindere sau creștere a capacității rețelelor electrice pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului, estimativ până în anul 2020.

Coroborând cele două prevederi legale rezultă obligația legală a operatorului de a executa lucrările de reabilitare a rețelelor prevăzute în proiect, in acest sens conform prevederilor legale, urmând a se obține acordul acestora.

În acest sens, a fost adoptat HCL nr. 111/2011 de modificare și completare a HCL nr.352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”.

Întrucât după evaluarea proiectului, cu ocazia vizitei la fața locului din data de 12.05.2011, reprezentanții OI ADR Vest, AMPOR și Biroul Polului de Creștere, în baza Ordinului nr. 1360/1938/20.04.2011, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, și a Notei emise de AM POR în aprilie 2011 privind stabilirea eligibilității unor cheltuieli în cadrul D.M.I. 1.1., au solicitat eliminarea totală a cheltuielilor necesare pentru modernizarea rețelelor electrice și de gaz, acestea urmând a fi efectuate de către operatorii persoane fizice private, apare necesară revocarea HCL nr. 111/2011, menționată mai sus, și revenirea la HCL nr.352/28.09.2010.

Având în vedere cele menționate mai sus,

9                                      7

Propunem următoarele:

  • 1. Revocarea HCL nr. 111/ 29.03.2011 de modificare și completare a HCL nr.352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere”;

  • 2. HCL nr.352/28.09.2010 rămâne în vigoare.

Director executiv Direcția Dezvoltare                     Director executiv    Direcția    Economică

Arh. Aurelia Junie                                     Ec. Smaranda Haracicu

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Ec. Cristina Scutariu

CCRCIT

arh. Monica Stampar

Avizat juridic

cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat

Cons. Maria Telbis