Hotărârea nr. 217/2011

217/14.06.2011 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creşterere"
Hotararea Consiliului Local 217/14.06.2011
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creşterere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 12050/ 03.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest nr. 4014/04.04.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timisoara cu nr. CP2011-288/5.04.2011, şi adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest nr. 5586/16.05.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CP2011-385/17.05.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creşterere" modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 110/29.03.2011;
În baza Ordinului nr. 1360/1938/20.04.2011, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
În baza Notei emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional în aprilie 2011 privind stabilirea eligibilităţii unor cheltuieli în cadrul domeniului major de intervenţie 1.1 - " Planuri integrate de dezvoltare urbană";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", rămânând în vigoare Hotărârea Consiliului Local nr.355/28.09.2010.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională - Regiunea Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Nr. SC2011- 12 050/3.06.2011


Se aprobă,


PRIMAR


Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT

Privind revocarea HCL nr. 110/29.03.2011 de modificare și completare a HCL nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere

Municipiul Timișoara intenționează realizarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”. Proiectul este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara” și se încadrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv”, Politica 4.1 „Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente și moderne pe întreg teritoriul polului de creștere”, Programul 4.1.2 „Creșterea calității spatiilor publice centrale ale municipiului Timișoara, nucleul Polului de creștere”.

Ca urmare a evaluării tehnice și financiare a proiectului tehnic aferent cererii de finanțare al proiectului mai sus menționat, acesta a fost acceptat pentru etapa de contractare, evaluatorii recomandând totodată trecerea unor cheltuieli de la categoria cheltuielilor eligibile la categoria cheltuielilor neeligibile. Parte din aceste cheltuieli neeligibile sunt aferente lucrărilor de reabilitare a rețelelor de gaz, respectiv a rețelelor electrice.

În conformitate cu art.35 lit. a) din Legea nr. 351/14 iulie 2004 a gazelor distribuitorul de gaze naturale are ca obligație „să opereze, să întrețină, să repare, să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului”.

Totodată, în conformitate cu art.42 alin (1) lit. a) din Legea nr. 13/2007 a energiei, operatorul de distribuție are obligația clar definită „exploatează, retehnologizează, reabilitează și dezvoltă rețelele electrice de distribuție, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare”.

Ghidul Solicitantului aferent Axei Prioritare 1 - Programul Operațional Regional 2007-2013, prevede faptul că Municipiul Timișoara, în calitate beneficiar al asistenței financiare nerambursabile, are obligația „Să mențină proprietatea facilităților construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziționate (unde este cazul) și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, să nu gajeze sau ipotecheze bunurile construite/ modernizate/ extinse /achiziționate din finanțarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă”.

Astfel pentru zona de intervenție din cadrul proiectului, Municipiul Timișoara nu va mai putea emite autorizații pentru intervenții pentru modernizare, extindere sau creștere a capacității rețelelor electrice pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului, estimativ până în anul 2020.

Coroborând cele două prevederi legale rezultă obligația legală a operatorului de a executa lucrările de reabilitare a rețelelor prevăzute în proiect, în acest sens conform prevederilor legale, urmînd a se obține acordul acestora.

În acest sens, a fost adoptat HCL nr. 110/29.03.2011 de modificare și completare a HCL nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere.

Întrucât după evaluarea proiectului, cu ocazia vizitei la fața locului, reprezentanții OI ADR Vest, AMPOR și Biroul Polului de Creștere, în baza Ordinului nr. 1360/1938/20.04.2011, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, și a Notei emise de AM POR în aprilie 2011 privind stabilirea eligibilității unor cheltuieli în cadrul D.M.I. 1.1., au solicitat eliminarea totală a cheltuielilor necesare pentru modernizarea rețelelor electrice și de gaz, acestea urmând a fi efectuate de către operatorii persoane fizice private, apare necesară revocarea HCL nr. 110/29.03.2011, menționată mai sus, și revenirea la HCL nr.355/28.09.2010.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem următoarele:

1. Revocarea HCL nr. 110/29.03.2011 de modificare și completare a HCL nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere;

3. HCL nr. 355/28.09.2010 rămâne în vigoare.

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


Director executiv   Direcția   Economică

Ec. Smaranda Haracicu

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ec. Cristina Scutariu

Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională

Ec. Adriana Deaconu

Avizat juridic

cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat

Cons. Maria Telbis