Hotărârea nr. 216/2011

216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică"
Hotararea Consiliului Local 216/14.06.2011
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 11988/03.06.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Dezvoltare economică şi socială", Măsura 1.1. - "Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală/regională", din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin.(4) lit. a), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie "Modernizare construcţie P+1E pentru proiect "Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale" - modificări interioare şi exterioare şi semnalistică", elaborată de către S.C. "LITHOS GROUP" S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Modernizare construcție P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelență pentru îmbunătățirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale” - modificări interioare și exterioare și semnalistică- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - elaborată de către S.C. LITHOS GROUP S.R.L.

VALOAREA TOTALA a investiției (TVA inclus)    =     5.964.720 lei

C+M (TVA inclus) 1 euro= 4,1488 lei

2.189.397 lei


P+m+1E+pod

542,37 mp

661,92 mp


DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 9 luni

 • -   32 zile organizare proceduri de atribuire

 • -   9 luni calendaristice lucrări de construcții

DATE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIEI:

 • •  Regimul de înălțime:

 • •   Suprafața utilă existent:

 • •   Suprafața utilă propusă:

LUCRĂRI DE INTERVENȚII PROPUSE:

 • - consolidarea structurii de rezistență

 • - lucrări de alimentare cu apă, inel incendiu, rețele de canalizare

 • - stație pompe incendiu, rezervă apă incendiu

 • - instalații sanitare

 • - instalații de încălzire, ventilare și condiționare

 • - instalații fluide medicale

 • - instalații electrice

SURSE DE FINANȚARE:

 • - Finanțare nerambursabilă prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Axa prioritară 1, Măsura 1.1 - în proporție de 85 % din valoarea eligibilă a proiectului

 • - Cofinanțare de la Bugetul de Stat - în proporție de 13% din valoarea eligibilă a proiectului

 • - Finanțare de la bugetul local al Municipiului Timișoara - în proporție de 2% din valoarea eligibilă a proiectului

ȘEF S.D.L.I.E, Ec. Daniela Ghinea

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană

Nr. SC 2011 -

REFERAT

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare construcție P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelență pentru îmbunătățirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale” - modificări interioare și exterioare și semnalistică”

Apropierea geografică a orașelor Timișoara si Vârșeț permite utilizarea integrată a infrastructurii de asistență medicală; este nevoie de inițierea unor colaborări, pe baza bilaterală, de la instituție la instituție, de sprijin pentru inițiative comune inclusiv cooperare între cei doi furnizori de servicii de sănătate (armonizarea achiziționării și folosirii de echipamente medicale, planificarea infrastructurii comune de cercetare, crearea de rețele on-line, crearea unui sistem on-line comun în domeniul diagnosticării și coordonării pacienților).

În acest sens, a fost identificată posibilitatea dezvoltării în comun a unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelență pentru îmbunătățirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale în aria Timișoara-Vârșeț.

Propunerea de proiect se încadrează în Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia, Axa prioritară 1: Dezvoltarea economică și socială. Măsura 1.1.: Sprijin pentru infrastructura economică și socială locală/regională), respectiv categoria de operațiuni și activități eligibile „crearea, reabilitarea, modernizarea centrelor de sănătate comune și îmbunătățirea serviciilor de sănătate”.

Prin realizarea acestei investiții se urmărește asigurarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate, îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate si creșterea accesibilității populației la servicii noi de sănătate în zona Timișoara-Vârșet.

Beneficiarul investiției este Siptalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu”, prin Municipiul Timișoara, iar investiția va fi realizată în incinta spitalului, C.F. nr. 428487.

Drept urmare, propunem spre aprobare documentația de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare construcție P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelență pentru îmbunătățirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale” - modificări interioare și exterioare și semnalistică” elaborată de către SC Lithos Group SRL în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul programului IPA de Cooperare transfrontalieră România-Serbia.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare construcție P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelență pentru îmbunătățirea diagnosticului antenatal al malformațiilor fetale” - modificări interioare și exterioare și semnalistică”, elaborată de către S.C. ”LITHOS GROUP” S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa.

Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie


Director executiv Direcția Economică Ec. Smaranda Haracicu


Pt. Șef S.D.L.I.E., Ec. Daniela Ghinea

Avizat juridic

Cons. juridic Mirela Lasuschevici