Hotărârea nr. 215/2011

215/14.06.2011 privind extinderea suprafetei spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1546/2010 la Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Timis in imobilul din Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4
Hotararea Consiliului Local 215/14.06.2011
privind extinderea suprafetei spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1546/2010 la Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Timis in imobilul din Timisoara, P-ta Sf. Gheorghe nr. 4


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 006572/23.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei nr. 55/30.03.2011, înregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2011 - 006572/01.04.2011;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 346/28.09.2010 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4, pe bază de contract de inchiriere, către Uniunea Naţională pentru Progresul României ;
Având în vedere Contractul de inchiriere nr. 1546/2010 incheiat cu Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Timis;
Având în vedere procesul verbal al şedinţei din data de 20.07.2010 al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.07.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art .45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Luarea in evidenta mijloacelor fixe a Consiliului Local al Municipiului Timisoara a spatiilor situate la etajul I si II al imobilului din Timisoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr.4, rezultate ca urmare a refacerii calcanului imobilului de pe str. Augustin Pacha, spatii inscrise in Cartea Funciara nr. 92 Timisoara, nr. top. 326/1 ca :
"Ap. 6 cu 1,27 % p.c. si 11/711 m.p. teren" - situat la etaj I, compus din 2 încăperi cu suprafata utila totala de 28,12 m.p.
"Ap. 13 cu 1,88 % p.c. si 16/711 m.p. teren" - situat la etaj I I , compus din 2 încăperi cu suprafata utila totala de 28,55 m.p.
in proprietatea Statului Roman

Art.2: Se aprobă extinderea suprafetei spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr.4, inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1546/2010 la Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Timis, cu suprafata de 28,12 m.p. aferenta apartamentului nr. 6 din imobilul din Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr.4, situat la etajul I, compus din 2 încăperi, înscris în C.F. nr.92 Timişoara, nr.top. 326/1, ca "Ap. 6 cu 1,27 % p.c. si 11/711 m.p. teren" în proprietatea Statului Român pentru amenajarea unui birou parlamentar.
Modificarea Contractului de inchiriere nr. 1546/2010 incheiat cu Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Timis se va face prin act aditional.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Compartimentului Control Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Uniunii Naţionale pentru Progresul Romaniei;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

birou Licitații contracte sad

Nr. SC2011 - 006572/23.05.2011

REFERAT

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, piața Sf. Gheorghe nr.4, situat la etajul I, compus din 3 încăperi cu suprafața utilă totală de 71,14 mp., înscris în C.F. nr.92 Timișoara, nr.top. 326/1, ca “SAD 6 cu 5,71% p.c. și 40/711 mp. teren” în proprietatea Statului Român a fost atribuit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 346/28.09.2010 pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, către Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, cu destinatia de sediu al organizatiei judetene si municipale, incheindu-se contractul de inchiriere nr. 1546/2010.

Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei prin cererea nr. 55/30.03.2011, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 006572-01.04.2011 solicita extinderea spatiului atribuit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 346/28.09.2010, cu 2 incaperi in suprafata de 28,12 m.p., incaperi situate la etajul I al imobilului din Timisoara, piața Sf. Gheorghe nr.4, in continuarea spatiului atribuit prin HCLMT nr. 346/28.09.2010, pentru amenajarea unui birou parlamentar.

Acest spatiu a fost scos din evidenta mijloacelor fixe ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara ca urmare a demolarii acestuia prin prabusirea calcanului imobilului de pe str. Augustin Pacha.

In prezent calcanul de pe str. Augustin Pacha al imobilului din Timișoara, piața Sf. Gheorghe nr.4 a fost reconstruit astfel ca spatiul descris mai sus poate fi folosit.

In Cartea Funciara nr. 92 Timisoara, nr. top. 326/1 acest spatiu este inscris ca „ Ap. 6 cu 1,27 % p.c. si 11/711 m.p. teren „ în proprietatea Statului Român.

In ședința din data de 17.05.2011 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin HCLMT nr. 351/29.07.2008 s-a analizat solicitarea Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, hotarandu - se sa propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara un proiect de hotarare pentru extinderea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, piața Sf. Gheorghe nr.4 atribuit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 346/28.09.2010.

Având în vedere cele prezentate :

Propunem:

1. Luarea in evidenta mijloacelor fixe a Consiliului Local al Municipiului Timisoara a spatiilor sitauate la etajul I si II al imobilului din Timisoara, piața Sf. Gheorghe nr.4, rezultate ca urmare a refacerii calcanului imobilului de pe str. Augustin Pacha, spatii inscrise in Cartea Funciara nr. 92 Timisoara, nr. top. 326/1 ca :

„ Ap. 6 cu 1,27 % p.c. si 11/711 m.p. teren „ - situat la etaj I, compus din 2 incaperi cu suprafata utila totala de 28,12 m.p.

„ Ap. 13 cu 1,88 % p.c. si 16/711 m.p. teren „ - situat etaj I I , compus din 2 icaperi cu suprafata utila totala de 28,55 m.p.

in proprietatea Statului Roman

2. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind extinderea suprafetei spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, piața Sf. Gheorghe nr.4, inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1546/2010 cu suprafata de 28,12 m.p. aferenti apartamentului nr. 6 din imobilul din Timișoara, piața Sf. Gheorghe nr.4, situat la etajul I, compus din 2 încăperi, înscris în C.F. nr.92 Timișoara, nr.top. 326/1, ca “ Ap. 6 cu 1,27 % p.c. si 11/711 m.p. teren” în proprietatea Statului Român pentru amenajarea unui birou parlamentar.

Modificarea contractului de inchiriere nr. 1546/2010 incheiat cu Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - Organizatia Judeteana Timis se va face prin act aditional.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC


DIRECTOR

ec. Miuț Nicușor Constantin

SEF BIROU

ec. Koszegi Laura

CONSILIER

ing. Voicu Marius

Cod FP 53-01, ver.1