Hotărârea nr. 214/2011

214/14.06.2011 privind reapartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Gheorghe Doja nr.7
Hotararea Consiliului Local 214/14.06.2011
privind reapartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Gheorghe Doja nr.7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-10997/24.05.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
Având în vedere documentaţia de reapartamentare întocmită de către SC SISTEM ALFA-CAD SRL şi înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş cu numărul 178348/05.01.2011, a imobilului situat în Timişoara, str.Gheorghe Doja nr.7, înscris în C.F. nr. 406854-C1, Timişoara, provenită din conversia C.F. nr.5313 Timişoara, nr. topo.12133;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se însuşeşte documentaţia de reapartamentare întocmită de către SC SISTEM ALFA-CAD SRL şi înregistrată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş cu numărul 178348/05.01.2011, a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.7, înscris în C.F. nr. 406854-C1 Timişoara, provenită din conversia C.F. nr.5313 Timişoara, nr. topo.12133.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu şi Instituţia Arhitectului Şef - Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- SC Sistem Alfa-Cad SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Aprobat, PRIMAR


DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU B.S.

Nr.SC2011-10997/24.05.2011                    Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

privind reapartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Gheorghe Doja nr.7

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Patrimoniu, Serviciul Administrare Imobile

  • B. S., privind documentația de reapartamentare a imobilului situat în Timișoara str. Gheorghe Doja nr.7, înscris în C.F. nr. 406854-C1 Timișoara, provenită din conversia

  • C. F. nr.5313 Timișoara, nr. Topo 12133, întocmită de către SC SISTEM ALFA-CAD SRL.

Imobilul situat în Timișoara, str. Gheorghe Doja nr.7, este compus din 8 apartamente cu destinația de locuință și un spațiu cu altă destinație decât cea de locuință.

Prin adresa cu nr.DP2011-436 din 24.01.2011, LUPSE DORU-EUGEN, proprietar al apartamentului nr.6, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 162/R/J/22.02.2006, încheiat cu SC OJCVL TIM SRL, a solicitat aprobarea documentației de reapartamentare a imobilului situat în str. Gheorghe Doja nr.7, deoarece conform memoriului depus podul se afla intr-o stare avansata de deteriorare si se doreste determinarea cotelor parti din pod a fiecarui apartament pentru a se intreprinde o serie de actiuni, pe cheltuiala proprie, respectiv repararea sau inlocuirea acoperisului, eventual in viitor amenajare boxe individuale .

Locatari din acest imobil în calitate de proprietari extratabulari prin cumpărare, pe cheltuială proprie au contractat serviciul de întocmire a documentației de reapartamentare cu SC SISTEM-ALFA-CAD SRL , în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare.

Conform adresei cu nr. / DP2011-436/24.03.2011 a Serviciului Administrare Fond Funciar, rezultă că parcela cu nr. top. 12133, înscrisă în C.F. nr. 406854-C1 Timișoara provenită din conversia de pe hârtia a C.F. nr. 5313 Timișoara nu a fost revendicată de foști proprietari.

Conform adresei cu nr. DP2011-436/ 22.03.2011 a Serviciului Administrare Patrimoniu - Baze Sportive, imobilul situat în Timișoara str. Gheorghe Doja nr.7 înscris în C.F. nr. 406854-C1 Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.5313 Timișoara, nr. topo.12133, nu a fost notificat în baza Legii nr. 10/2001,art. 21,alin 2,3.

Conform adresei nr. DP2011-436/28.03.2011 a Serviciul Juridic în evidențele acestuia nu figurează litigii cu privire la imobilul situat în Timișoara str. Gheorghe Doja nr.7, înscris în C.F. nr. 406854-C1 Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.5313 Timișoara, nr. topo.12133 .

Prin art. 84 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul nr. 633/13.10.2006 al Ministerului Administrației si Internelor - Agenția Naționala de cadastru si Publicitate Imobiliara se prevede că „Modificările care intervin prin operațiuni de alipire ori prin cele de dezlipire a imobilelor se fac pe baza unor documentații cadastrale recepționate de biroul teritorial, cu consimțământul titularului, dat în formă autentică.”

Prin adresa cu nr. DP2011- 436/24.01.2011, SC SISTEM ALFA-CAD SRL în calitate de executant a depus documentația de reapartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Gheorghe Doja nr.7, înscris în C.F. nr. 406854-C1 Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.5313, Timișoara, nr. topo. 12133, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș cu numărul 178348/05.01.2011 în vederea supuneri acesteia spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că terenul aferent apartamentelor este proprietatea Statului Român

Propunem:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe reapartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Gheorghe Doja nr.7, înscris în C.F. nr. 406854-C1 Timișoara, provenită din conversia C.F. nr.5313 Timișoara, nr. topo. 12133, conform documentației întocmite de către SC SISTEM ALFA-CAD SRL și înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș cu numărul 178348/05.01.2011 .

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECTOR

ȘEF SERVICIU,

Ec. Martin Staia


Ec. Nicușor C-tin Miuț

INST. ARHITECTULUI ȘEF SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE ARHITECT ȘEF

Arh. Ciprian Silviu Cădariu               Ing. Dan Robescu

AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC

Jr. Mirela Lasuschevici