Hotărârea nr. 213/2011

213/14.06.2011 privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in imobile revendicate
Hotararea Consiliului Local 213/14.06.2011
privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta aflate in imobile revendicate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2010-010141/31.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - verbal al sedintei din data de 03.02.2011 al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.07.2008;
Având în vedere prevederile cap. III, art. 21, alin (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman, in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
Având în vedere art. 11 pct. 4 din contractele de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, prevazute in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare, spatii situate in imobile revendicate in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman, in perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aflate in diverse stadii de solutionare, administrativa sau juridica, de la data expirarii pana la data de 31.12.2011 cu posibilitatea prelungirii anuale pâna la finalizarea definitivă a revendicarii.
Locatiunea inceteaza de drept, odata cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spatiului.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA PATRIMONIU

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


BIROU LICITATII CONTRACTE SAD

Nr.DP2010-010141/31.05.2011

REFERAT

In evidențele noastre avem spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în

5                         ±5                      5                                 5

imobile revendicate în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în proprietatea Statului Român, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, închiriate cu contracte de închiriere a căror valabilitate a expirat.

Revendicările sunt în diverse stadii de soluționare administrativă sau juridică, nefiind până în prezent finalizate.

În conformitate cu art.21, alin (5), cap.III din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în proprietatea Statului Român, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989: “(5) Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locația de gestiune, asocierea în participațiune, ipotecarea, locațiunea, precum și orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriașschimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor immobile - terenuri și/sau construcții notificate potrivit prevederilor prezentei legi ”.

În contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință există clauza prevăzută la art. 11 pct.4) care prevede: “Locațiunea încetează de drept, odată cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spațiului”.

Din discuțiile purtate cu chiriașii spațiilor situate în imobile revendicate s-a constatat faptul că întâmpină greutăți în desfășurarea activității și în relațiile cu furnizorii de utilități deoarece se solicită dovada deținerii spațiului în care funcționează, iar contractele de închiriere sunt expirate.

Se propune prelungirea contractelor de închiriere, pe o perioadă de 1 an, pentru următoarele spații cu altă destinație:

  • - Bv. Regele Carol I ( Tineretii ) nr.22, închiriat la S.C. HARAP ALB S.R.L., imobil revendicat;

  • - Bv. Regele Carol I ( Tineretii ) nr.22, închiriat la S.C. B & C S.R.L., imobil revendicat ;

S.C. HARAP ALB S.R.L. si S.C. B & C S..R.L. figureaza cu chiria lunara achitata la zi.

În ședința din data de 03.02.2011 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.351/2008, s-a hotărât întocmirea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile revendicate în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în proprietatea Statului Român, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, de la data expirarii pana la data de 31.12.2011, cu posibilitatea prelungirii anuale până la soluționarea revendicării imobilului.

Având în vedere cele prezentate, PROPUNEM:

1. Emiterea unui Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe prelungirea contractelor de închiriere, încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, prevăzute în ANEXA, care face parte integrantă din hotărâre, spații situate în imobile revendicate în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în proprietatea Statului Român, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aflate în diverse stadii de soluționare administrativă sau juridică, de la data expirarii pana la data de 31.12.2011 cu posibilitatea prelungirii anuale până la soluționarea definitivă a revendicării imobilelor.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU

Ec. Koszegi Laura

CONSILIER

ing. Voicu Marius

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC

jur. Gabriela Albu

Cod FP 53-01, ver.1