Hotărârea nr. 211/2011

211/14.06.2011 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006 -15414/31.07.2006
Hotararea Consiliului Local 211/14.06.2011
privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006 -15414/31.07.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-12191/06.06.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-11775/01.06.2011 a Primăriei Municipiului Timişoara şi Adresa nr. 9495/03.06.2011 a S.C. Retim Ecologic Service S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie a S.C. Retim Ecologic Service S.A. din data de 03.06.2011 şi Memoriul tehnico-economic nr. 9450/02.06.2011 întocmit de S.C. Retim Ecologic Service S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 296/29.07.2010 privind prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006;
Având în vedere Directiva nr. 99/31/EC privind depozitarea deşeurilor transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului României nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată;
Având în vedere prevederile art.15 pct. 4 din Contractul nr. SC2006-15414/31.07.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 296/29.07.2010 privind prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. Retim Ecologic Service S.A..

Art. 2: Se aprobă completarea art. 8 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. Retim Ecologic Service S.A., prin introducerea alineatului 2 care va avea următorul conţinut: "Contractul de concesiune poate fi prelungit în cazul în care operatorul la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului de salubrizare a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor".

Art. 3: Se aprobă modificarea punctului 3 din "Programul de realizare a investiţiilor şi aportul acestora în gestiunea integrată a deşeurilor în Municipiul Timişoara" prin înlocuirea staţiei de compostare aerobă (în aer liber) pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile menajere şi asimilabile acestora, colectate de pe raza municipiului Timişoara cu staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de epurare a municipiului Timişoara care urmează a fi realizată de S. C. Retim Ecologic Service S. A. în baza "Programului de realizare a investiţiilor şi aportul acestora în gestiunea integrată a deşeurilor în Municipiul Timişoara", anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 până la data de 01.02.2014.

Art.4: (1) Se aprobă prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat cu S.C. Retim Ecologic Service S.A., pe o perioadă de 25 de ani, începând cu data de 04.08.2014 până la data de 04.08.2039, perioadă necesară amortizării investiţiei staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de epurare a municipiului Timişoara, conform Memoriului tehnico-economic nr. 9450/02.06.2011 întocmit de S.C. Retim Ecologic Service S.A.
(2) Încheierea Actului adiţional de prelungire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, conform alin. (1), va avea loc la finalizarea investiţiei staţie de compost de tip "închis" cu fermentare uscată de către S.C. Retim Ecologic Service S.A.
(3) În situaţia nerealizării investiţiei staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilaţie şi filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase, deşeurile verzi şi nămolurile rezultate de la staţia de epurare a municipiului Timişoara până la data de 01.02.2014, prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat cu S.C. Retim Ecologic Service S.A., se va putea face doar pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional încheiat cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea lui, conform art. 8 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006.

Art. 5: Se aprobă completarea art. 4 lit. a) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat cu S.C. Retim Ecologic Service S.A., cu următoarele bunuri de retur:
- Staţie de sortare a deşeurilor municipale reciclabile;
- Staţie de compost de tip "închis" cu fermentare uscată.

Art. 6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Deşeuri din cadrul Serviciului Avize Mediu Urban din Primăria Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Instituţia Arhitectului Şef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Serviciului Audit Public Intern;
-S.C Retim Ecologic Service S.A;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN

BIROUL GESTIUNE DEȘEURI

SC2011 - 12191 /06.06.2011

APROBAT

PRIMAR

DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006

Serviciul public de salubrizare a localităților se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ - teritoriale. Autoritățile administrației publice locale au sarcina și responsabilitatea de a asigura pe teritoriul unității administrativ teritoriale servicii de salubrizare eficiente și de calitate.

Consiliul Local al municipiului Timișoara a delegat pe o perioadă de 8 ani, respectiv până la data de 04.08.2014, în baza contractului de concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 activitățile specifice serviciului de salubrizare către operatorul SC Retim Ecologic Service SA.

La punctul 3 din „Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara”, anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 este prevăzută construirea unei stații de compostare aerobă (în aer liber) în valoare de 1.950.000 euro pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile menajere și asimilabile acestora colectate de pe raza municipiului Timișoara.

Cerințele Comunității Europene și noile reglementări legislative din țara noastră impun o reducere de la an la an a cantității de deșeuri biodegradabile supuse eliminării definitive prin depozitare în depozite ecologice.

Conform cu Directiva nr.99/31/EC privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația românească prin H.G.nr.349/2005 cu modificările și completările ulterioare, cantitatea de biodegradabil depozitată trebuie să scadă astfel:

-16 iulie 2010 cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 75% din cantitatea totală produsă în anul 1995;

-16 iulie 2013 cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 50% din cantitatea totală produsă în anul 1995;

-16 iulie 2016 cantitatea depozitată trebuie să se reducă la 35% din cantitatea totală produsă în anul 1995.

Având în vedere că de la data de 31.12.2008 pe depozitul de deșeuri Parța -Șag care deservea municipiul Timișoara s-a sistat depozitarea deșeurilor menajere în conformitate cu Programul de închidere a depozitelor neconforme prevăzut în H.G.nr.349/2005, costurile transportării deșeurilor la viitorul deponeu ecologic vor fi mai mari și este important ca o parte din aceste deșeuri să primească alte destinații, astfel încât cantitatea care va fi transportată să fie mai mică.

Investiția prevăzută inițial în „Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara”, respectiv stație de compostare aerobă nu ar duce la atingerea țintelor impuse de Comunitatea European și legislația națională întrucât

compostarea pe platformă deschisă prezintă numeroase dezavantaje și anume:

  • -  emisii de mirosuri neplăcute;

  • -   suprafețe mari acoperite cu deșeuri;

  • -  timp îndelungat de compostare;

  • -   nevalorificarea potențialului energetic supus compostării.

În vederea îndeplinirii obiectivelor impuse de legislația în vigoare se impune realizarea unei stații de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara.

Sistemele de compostare închise sunt folosite pentru a accelera și mai mult compostarea și pentru a îndeplini condițiile climatice, pentru a evita mirosurile neplăcute și pentru a obține un control asupra ratelor de compostare. În Europa, majoritatea stațiilor de compostare din apropierea marilor orașe sunt de tip ”închis” pentru a evita protestul celor care locuiesc în vecinătăți în legătură cu mirosurile neplăcute, ceea ce trebuie avut în vedere vis-a-vis de amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția și anume platforma de pe Calea Șagului (str.Vasile Cotruș nr.3A) în aproprierea stației de sortare a deșeurilor municipale din Timișoara.

În acest sens, prin adresa nr.SC2011-11775/01.06.2011 Primăria Municipiului Timișoara a solicitat operatorului de servicii publice de salubrizare SC Retim Ecologic Service SA realizarea unei stații de compostare de tip „închis” având în vedere considerentele de mai sus, în locul stației de compostare aerobă (în aer liber) prevăzută inițial la punctul 3 din „Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara”.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SC Retim Ecologic Service SA întrunit în sedință în data de 03.06.2011 și înaintată Primăriei Municipiului Timișoara prin adresa nr.9495/03.06.2011, operatorul de servicii publice de salubrizare este de acord cu realizarea investiției stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara, solicitând totodată prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006. În acest sens, SC Retim Ecologic Service SA a depus memoriul tehnico-economic cu nr.9450/02.06.2011, care a fost analizat și însușit de către Serviciul Avize Mediu Urban, din care reiese faptul că valoarea investiției stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara se ridică la o valoare de cca 19.798.550 euro, cu o perioadă de amortizare de 25 de ani calculată în conformitate cu prevederile Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe și a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, actualizată.

Totodată, SC Retim Ecologic Service SA a solicitat modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, în temeiul art.15 pct.4 din contract care prevede dreptul operatorului „de a iniția modificarea și/sau completarea contractului în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico - economice care au stat la baza încheierii acestuia”.

Potrivit art.14 alin.2 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată, durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investițiilor, fără a depăși 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decât în anumite condiții.

Conform art.14 alin.2 lit. b) din actul normativ mai sus menționat, durata contractului poate fi prelungită „în cazul în care operatorul la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului de salubrizare a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor”.

În conformitate cu prevederile alin.3 ale articolului mai sus menționat prelungirea contractului va fi decisă de autoritățile deliberative ale unităților administartiv teritoriale.

Art.28 alin.2 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată, prevede că „investițiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceștia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare”. La alin.3 al aceluiași articol se prevede că ”investițiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii și revin de drept la expirarea contractului gratuit și libere de orice sarcini unităților administrativ - teritoriale fiind integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a gestiunii se vor menționa bunurile de retur, respectiv modul de repartiție a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare”.

În acest sens este necesară completarea art.4 lit.”a)- bunuri de retur” din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, prin includerea ca bunuri de retur a Stației de compostare de tip „închis” cu fermentare uscată și a Stației de sortare a deșeurilor municipale reciclabile.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

  • - modificarea punctului 3 din „Programul de realizare a investițiilor și aportul acestora în gestiunea integrată a deșeurilor în Municipiul Timișoara”, anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, prin înlocuirea stației de compostare aerobă (în aer liber) pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile menajere și asimilabile acestora colectate de pe raza municipiului Timișoara cu stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara, care urmează a fi finalizată până la data 01.02.2014;

  • - completarea art.8 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, prin introducerea alineatului 2 care va avea următorul conținut: „Contractul de concesiune poate fi prelungit în cazul în care operatorul la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului de salubrizare a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor”;

-aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 pe o perioadă de 25 de ani începând cu data de 04.08.2014, perioadă necesară amortizării investiției stație de compostare cu fermentare uscată complet închisă, dotată cu sistem de ventilație și filtrare a aerului pentru prelucrarea fracției biodegradabile din deșeurile municipale nepericuloase, deșeurile verzi și nămolurile rezultate de la stația de epurare a municipiului Timișoara, conform memoriului tehnico-economic nr.9450/02.06.2011 întocmit de SC Retim Ecologic Service SA și implicit revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.296/29.07.2010 privind prelungirea, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006.

Totodată menționăm faptul că, încheierea actului adițional de prelungire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006, conform alineatului de mai sus, va avea loc la finalizarea investiției stație de compost de tip „închis” cu fermentare uscată de către SC Retim Ecologic Service SA.

În situația nerealizării investiției stație de compost de tip „închis” cu fermentare uscată de către SC Retim Ecologic Service SA până la data de 01.02.2014, prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și SC Retim Ecologic Service SA, se va putea face doar pe o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin acordul de voință al părților, prin act adițional încheiat cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea lui, conform art.8 alin.1 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006.

- completarea în mod corespunzător a art.4 lit.”a)- bunuri de retur” din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006 prin includerea ca bunuri de retur a Stației de compostare de tip „închis” cu fermentare uscată și a Stației de sortare a deșeurilor municipale reciclabile.

VICEPRIMAR

ADRIAN ORZA


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU VASILE CIUPA

ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU URBAN ADRIAN BERE-SEMEREDI


ȘEF BIROU GESTIUNE DEȘEURI MARINELA TOPOR


ÎNTOCMIT

ADINA BUMBU

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC