Hotărârea nr. 210/2011

210/31.05.2011 privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismul DACIA 1307 DC şi pentru mijloacele tehnice de intervenţie ce deservesc Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Hotararea Consiliului Local 210/31.05.2011
privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismul DACIA 1307 DC şi pentru mijloacele tehnice de intervenţie ce deservesc Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011-8158/19.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 5, alin.1 din Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, ale art. II, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi ale art. 3, lit. d, art. 6 şi art. 63 din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă şi ale art. 15 din Ordinul nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi ale cap.5, pct. 5.1 din Ordinul nr. 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţia civilă;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4), lit. a) şi alin. (6), lit. a), pct. 8 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă consumul lunar de carburanţi în cotă de 125 litri/lună pentru autoturismul Dacia 1307 DC cu numărul de înmatriculare TM 18 PMT şi consumul lunar de carburanţi de 62 litri/lună pentru mijloacele tehnice de intervenţie ce deservesc Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr. SC2011-8158/19.04.2011

APROBAT PRIMAR

Dr. mg. GHEQRGHE CIUHANDU

REFERAT             II

privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismul DACIA 1307 DC și pentru mijloacele tehnice de intervenție ce deservesc

Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență

în conformitate cu prevederile art. 5, alin.l din Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, ale art. II, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și ale art. 3, lit. d, art. 6 și art. 63 din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă și ale art. 15 din Ordinul 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență și ale cap.5, pct. 5.1 din Ordinul nr. 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidența mijloacelor tehnice de protecția civilă;

Având în vedere că în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Formațiunii de Intervenție Rapidă pe bază de Voluntariat “SALVO” din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență aprobat prin H.C.L. nr. 383/2010, echipele specializate intervin la solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Banat” al județului Timiș prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112 și a cetățenilor din municipiul Timișoara pentru:

- salvări în plan vertical din spații periculoase, medii industriale, salvări din peșteri;

-cercetare-salvare pe cursuri de apă, operațiuni subacvatice;

-cercetare canină - acoperă orice tip de acțiune unde este necesară prezența câinilor de salvare;

-asigură logistica în teren pe timpul des iașii rării intervențiilor pentru membrii echipelor care intervin și pentru sinistrați;

-asigură baza materială tehnică pentru buna desfășurare a intervențiilor și execută operațiuni cu caracter tehnic în timpul acțiunii;

-asigură asistență medicală de urgență echipelor de intervenție și populației;

-asigură asistență veterinară de urgență, înlăturând pericolele provocate de animale, insecte, în spații publice și în zonele de intervenție;

-asigură activități de prevenire și sensibilizare a populației asupra pericolelor și comportamentului în situații de urgență, având ca obiectiv activități de informare în școli și instituții,

-asigură activități de patrulare, monitorizare, asigurare perimetru, degajare circulație, în cazul situațiilor de urgență.

Compartimentul Voluntar pentru Situații de urgență deține 3 autoturisme și mijloace tehnice de intervenție(grup electrogen, generatoare, motopropulsor ambarcațiuni, motoferăstraie, motopompe) pentru asigurarea intervenției operative în domeniul situațiilor de urgență.

în ceea ce privește consumul de carburanți pentru autoturismele Dacia Supernova cu nr. de înmatriculare TM 12 PMT și Ford Tranzit cu nr. de înmatriculare TM 07PMT, consumul de carburanți a fost aprobat prin HCL nr. 34/2002.

Autoturismul Dacia 1307 DC cu numărul de înmatriculare TM18 PMT nefiind cuprins în HCL deoarece a fost achiziționat în anul 2003, propunem emiterea unei HCL prin care să se aprobe consumul lunar de carburanți în cotă de 125 1/lună pentru acest autoturism.

De asemenea în ceea ce privește celelalte mijloacele de intervenție aflate în dotarea Compartimentului Voluntar pentru situații de Urgență și care sunt strict necesare pentru asigurarea intervențiilor propunem aprobarea consumului de carburanți în cotă de 62 litri /lună pentru aceste mijloace de intervenție conform calculului prezentat în anexa la prezentul referat.


Compartiment Voluntar pentru Situații de Urgență Insp. de speptVfîiJl î Găureau


întocmit

Insp. de spec. Gabriela Alexandru

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ANEXA

Normele de consum de carburanți pentru mijloacele tehnice de intervenție (motoutilaje echipate cu motoare) au fost determinate în funcție de limitele de temperatură și regimul de funcționare, conform cap.5, pct.5.1 din Ordinul 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreținerea, repararea, depozitarea și evidența mijloacelor tehnice de protecție civilă și a Manualelor de utilizare și întreținere, astfel:

- MOTOPOMPĂ GALEGIANTE- 2 buc

4 litri/ora de funcționare

- MOTOPOMPĂ TECUMSEH

6 litri/ora de funcționare

- GENERATOR 4 KW

2 litri/ora de funcționare

- GENERATOR 7,5 KW

5 litri/ora de funcționare

- MOTOR MERCURY 25 HP

13 litri/ora de funcționare

- MOTOR MARINER 25 HP

13 litri/ora de funcționare

- MOTORPROPULSOR AMBARCAȚIUNI JONHSON 15 HP

7 litri/ora de funcționare

- MOTORPROPULSOR AMBARCAȚIUNI JONHSON 6 HP

4 litri/ora de funcționare

- GRUP ELECTROGEN PHOENIX

2 litri/ora de funcționare

  • - GENERATOR AER CALD (Termosuflanta)-3 buc

  • - MOTOFERĂSTRĂU HUSQVARNA- 2 buc

5 litri/ora de funcționare

1 litru/ora de funcționare

Ca urmare a calculului efectuat în baza specificațiilor tehnice a fiecărui utilaj, s-a stabilit un consum de carburanți în cotă de 62 litri/lună pentru mijloacele tehnice de intervenție aflate în dotarea Formațiunii de Intervenție „Salvo” a Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență.

COORDONATOR FORMAȚIUNEA DE INTERVENȚIE “SALVO”