Hotărârea nr. 21/2011

21/25.01.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener şi co-finanţării proiectului de cooperare între municipiul Timişoara şi Oraşul Szeged - "Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013
Hotararea Consiliului Local 21/25.01.2011
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener şi co-finanţării proiectului de cooperare între municipiul Timişoara şi Oraşul Szeged - "Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-1235/18.01.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere aprobarea, în şedinţa comună a Consiliului Local al Oraşului Szeged şi al Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 22.01.2010, a derulării în comun a unor proiecte în domeniul protecţiei mediului;
Având în vedere Referatul nr.SC2010-30954/28.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b) şi (e), alin. 4 litera (a) şi alin. 7 lit. (b) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit. (a) şi (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de partener, la Proiectul de cooperare între municipiul Timişoara şi Oraşul Szeged - "Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., depus în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, având pentru municipiul Timişoara un buget de 40.000 EURO, finanţat după cum urmează:
- 98% asistenţă financiară nerambursabilă, defalcată după cum urmează: 85% bugetul Uniunii Europene prin FEDR - Fondul European pentru Dezvoltare Regională - 34.000 Euro şi 13 % bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - 5.200 Euro;
- 2% contribuţie proprie din bugetul Local al Municipiului Timişoara - 800 Euro;

Art.2: Se aprobă co-finanţarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor Proiectului "Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4, cu suma de 800 EURO, inclusiv T.V.A. aferentă, precum şi a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului.

Art.3: Se aprobă avansarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea proiectului "Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4, în valoare de 40.000 Euro, urmând ca sumele prezentând asistenţa financiară nerambursabilă (85% - U.E. (FEDR) şi 13% bugetul de stat) să fie recuperate în urma validării cheltuielilor efectuate de municipiul Timişoara de către Controlul de Prim Nivel şi aprobării cererii de rambursare a cheltuielilor de către Autoritatea de Management a programului.

Art.4: Se aprobă împuternicirea domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor Proiectului "Biodiversitatea şi protecţia naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite", acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementului Calităţii;
- Primăriei Oraşului Szeged - Ungaria;
- Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;
- Autorităţii de Management al Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Agenţia Naţională de Dezvoltare Budapesta - Ungaria;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


Registration number: 12-193-22/2010

Budapest, 22 December 2010

Manager: Nikoletta Horvâth

Phone: +36 1 474 9213

Szeged Megyei Jogu Văros Onkormânyzata

Szechenyi ter 10-11

6720 Szeged

Hungary pasztor.peter@szeged.eu

Păsztor Peter

Project acronym: BIOTOWNS

Project title: Biodiversity and nature protection - a responsible approach to environmental problems of two twin cities

Reg. No: HURO/0901/128/1.3.4

Subject: Notification on your Project Proposal

Cafl for Proposals ID: HURO/0901

Dear Pâsztor Peter,

With reference to the above mentioned registration number, I am pleased to inform you that based on the decision of the Joint Steering Committee (JSC) of the Hungary-Romania Cross-border Co-operation Programme at the JSC meeting on 27-28 July 2010 and of the Joint Monitoring Committee (JMC) at the JMC meeting on 15 November 2010 your Project Proposal have been seiected to be co-financed by the Programme.

The amount of ERDF awarded cannot exceed the maximum of 68 000,00 EUR.

Total amount of the approved budget: 80 000,00 EUR

I would like to inform you that the JSC set the following special conditions for your Project Proposal:

A declaration must be submitted by the Lead Partner and the Project Partner that they will undertake the following obligations:

  • 1. The relevant authorities (environmental entities) will be informed regarding the performed activities. In the end of the project these entities must be provided with a report containing the findings and results (Romanian side).

Moreover, regarding the activities on the Romanian side, the foilowing documents must be submitted:

  • 1. Support letter from the Central Authority for Waters

  • 2. Support letter from the National environment Protection Agency, or Local Environmental Protection Agency

European Union

European Regional Development Fund

  • 3. Support letter of the respective authority in charge of the natural protected areas and natural parks

With reference to the above and to the rules governing the Programme, the selected proposal has to be complemented with the documents listed under the special conditions, as well as the relevant obligatory documents presented in the "List of documents to be submitted for the conclusion of ERDF Subsidy Contract".

The above documents have to be submitted to the JTS within maximum 30 days in one original copy from the receipt of the present letter, to the below address:

Name of the Project Manager HU-RO Joint Technical Secretariat VÂTI Nonprofit Kft.

H-1016 Budapest, Gellerthegy u. 30-32.

Should you have any questions, please address them to your contact person at the Joint Technical Secretariat:

Hidvegi Csaba Tel.: +36-66-520-252 E-mail: hidvegi@huro-cbc.eu

Please note that in order to conclude the Subsidy Contract for the Community funding the Lead Partner has to submit all listed documents and has to fulfill all conditions stipulated in the present letter.

Thank you in advance for your co-operation.

Yours sincerely, 1

[tu


\ T)\ Balâzs Simo

Head of Managing Authority / •

The following annexes will be sent to you only electronically and are available for

download on the programme web page:


Subsidy Contract template with its annexes

Declaration of consent to personal data management

List of documents to be submitted for the conclusion of ERDF Subsidy Contract

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

SC2010-4235’ /18.01.2010.

REFERAT

Privind propunerea de depunere a unei cereri de finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013 pentru un proiect în domeniul protecției mediului, naturii și biodiversității, în parteneriat cu Primăria Orașului Szeged

Având în vedere buna colaborare între serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Primăriei Orașului Szeged, orașe înfrățite, experiența în depunerea în comun a unor proiecte cu finanțare europeană precum și intenția de continuare a unor relații de cooperare și colaborare între cele două instituții și orașe din perspectiva transfrontalieră pe noi domenii de interes comun, au avut loc întâlniri între reprezentanții celor două instituții. Acestea s-au finalizat prin conturarea unor teme pentru o viitoare colaborare comună, în domeniul protecției mediului, naturii, conservării și protejării biodiversității în mediul urban a celor două orașe.

în cadrul celei de-a treia solicitări de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 — 2013 ” , se propune documentarea și redactarea cererii de finanțare pentru un proiect în cadrul Axei prioritare 1 Protejarea mediului și a biodiversității între orașele înfrățite, domeniul major de intervenție 1.3. Protecția mediului, acțiunea 1.3.4. Elaborarea de studii și planuri’''. Titlul proiectului propus este „Biodiversitatea și protecția naturii - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite”, acronim „BIOTOWNS”, care va avea ca obiectiv evaluarea situației existente a biotopurilor din pădurea forestieră de protecție, parte din Pădurea Verde din Timișoara, parcurilor și zonele verzi ale municipiului Timișoara (floră și faună) și elaborarea unui Studiu strategic privind protejarea biodiversității existente și creării premiselor pentru dezvoltarea acesteia în condiții cât mai apropiate față de cel natural. Documentul strategic va face recomandări privind extinderile viitoare ale perdelei forestiere de protecție, ameliorarea situației existente, recomandări pentru reechilibrarea ecologică a acestor obiective, protejării florei și faunei, propuneri pentru structura și compoziția ierboasă, arbustivă și arboricolă a perdelelor de protecție, modalități de stimulare și protejare a lumii vii din aceste habitate, luând în considerare principiile dezvoltării durabile.

Proiectul este estimat să se deruleze pe parcursul a 8 luni și are estimat un buget de 40.000 EURO pentru partea română și 40.000 EURO pentru partea maghiară. Rolul de lider de proiect a fost asumat de Primăria Szeged, Primăria Timișoara fiind partener de proiect. Perioada de derulare propusă este noiembrie 2010 -Iunie 2011.

Pentru Timișoara, activitățile proiectului vizează realizarea unui Studiu științific, de specialitate care va cuprinde o evaluarea complexă situației biotopurilor și recomandări strategice privind viitoarele proiecte de dezvoltare și extindere a perdelei forestiere de protecție, de protejare și conservare a naturii și biodiversității, activitățile de management intern, realizarea unei pagini web comune, în limbile română, maghiară și engleză, de comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului precum și o conferință de specialitate internațională, de comunicare a rezultatelor proiectului - conferința de închidere.

Finanțarea acestor proiecte se va face prin contribuție proprie de la bugetul local al municipiului Timișoara în proporție de 2%, adică 800 EURO, iar 98% asistență financiară nerambursabilă, defalcată după cum urmează: 85% - UE (FEDR) și 13% bugetul de stat, sumele fiind inițial avansate, urmând a se rambursa ca urmare a depunerii rapoartelor de progres și financiare, aprobate de către organismele de control specifice proiectului.

Pentru redactarea documentelor proiectului propunem desemnarea doamnelor Consilier Iudit BERE - SEMEREDI - Persoană de contact între Liderul de proiect (LP) și partenerul de proiect (PP) și Adriana DEACONU - în calitate de Responsabil de proiect din partea partenerului de proiect (PP), iar în echipa de implementare a proiectului să fie implicați consilierii de specialitate ai Direcției de Mediu.

Considerăm că punctele de interes și obiectivele comune ale celor două administrații publice înfrățite, materializate în proiect, în domeniul protecției mediului și conservării biodiversității constituie un punct de plecare către viitoare dezvoltări de proiecte de investiții în viitor. Oportunitatea acestui proiect rezidă și din necesitatea de îmbunătățire a situației actuale în cadrul perdelelor forestiere de protecție/parcuri/zone verzi precum și abordarea segmentului de protecție și conservare a biodiversității, insuficient abordată până în prezent într-un context atât de larg, justificate de lipsa mijloacelor financiare proprii ale consiliului local.

Având în vedere timpul scurt rămas până la termenul limită de depunere a proiectelor -22.01.2010, propunem aprobarea redactării documentelor, formulării cererii de finanțare precum și angajarea participării municipiului Timișoara la acest program prin semnarea de către Primarul Municipiului Timișoara a Declarației privind disponibilitatea contribuției proprii -Anexa 6 la documentele proiectului, urmând ca această declarație să fie supusă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.


VICBPRIMAR,

ADRIAN'"DIRECTPR EXECUTIV, DIRECȚIA DE MEDIU,


ȘEF SERVICIU PROTECȚIA MEDIULUI, ȘEF BIROU AVIZE, CONTROL POLUARE,IUDIT BERE - SEMEREDI