Hotărârea nr. 209/2011

209/31.05.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport", str. Tacit nr. 8, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 209/31.05.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport", str. Tacit nr. 8, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-028285/18.04.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 10/12.11.2010;
În baza prevederilor art.25 alin.1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport", str. Tacit nr. 8, Timişoara, având ca beneficiar pe Primaria Municipiului Timisoara, cu drept de folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani in favoarea PAROHIEI ORTODOXE ROMANE TIMISOARA RONAT, întocmit conform Proiectului nr.318/06/2010, realizat de S.C. VEST ARHITECT S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2, accesul auto si realizarea locurilor de parcare se vor realiza exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2, spaţii verzi de 52,37% din suprafaţa totală a parcelei, conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului Timisoara nr. 768/11.02.2011.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport", str. Tacit nr. 8, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat in suprafata de 10.002 mp, este înscris în C.F. nr. 426570, având nr. topo 426570, fiind proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, cu drept de folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani in favoarea PAROHIEI ORTODOXE ROMANE TIMISOARA RONAT.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarului Primaria Municipiului Timisoara, pentru Parohia Ortodoxă Română Timişoara Ronaţ;
- Proiectantului S.C. VEST ARHITECT S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF BIROUL DEZVOLTARE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e - mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2010-028285/18.04.2011

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport”, str. Tacit nr. 8, Timișoa

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010-005651/22.03.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport”, str. Tacit nr. 8, Timișoara;

Ținând cont de Raportul de Avizare Favorabil nr. 10/12.11.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1634/26.04.2010;

Documentația P.U.D. “Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport”, str. Tacit nr. 8, Timișoara, beneficiar PAROHIA ORTODOXA ROMANA TIMISOARA RONAT, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna octombbrie 2010, iar în cadrul dezbaterii publice din data de 09 decembrie 2010, organizată în baza Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D./P.U.Z și a legislației în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului, nu au fost înregistrate sesizări in scris cu privire la această documentație;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu “Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport”, str. Tacit nr. 8, Timișoara;

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport”, str. Tacit nr. 8, Timișoara este elaborat de proiectantul S.C. VEST ARHITECT S.R.L, proiect nr. 318/06/2010, la cererea beneficiarului PAROHIA ORTODOXA ROMANA TIMISOARA RONAT.

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest a orașului, si conform PUG Timisoara, se afla în UTR 8;

Terenurile din aceasta documentatie de urbanism au fost atribuite in folosinta gratuita, Parohiei Ortodoxe Romane Ronat in vederea construirii unui Complex Social cu biserica, sediu administrativ si locuinta de serviciu, in strada Tacit, in baza Hotararilor Consiliului Local nr. 339/25.07.2006 si nr. 16/29.01.2008.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport”, str. Tacit nr. 8, Timișoara nu se


BIROUL DEZVOLTA


B d . Constantin Diaconovi

- mail:institutiaarhitectuluis


ci L o e f @ p


JUDE Ț UL TIMI Ș MUNICIPIUL TIMI Ș OARA INSTITU Ț IA ARHITECTULUI Ș EF RE URBAN Ă Ș I AVIZARE PUZ/PUD

. 1, 300030, tel/fax + 4 0 256 408341 atm.ro, internet:www. primariatm.ro


încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului, conform adresei Agentiei Regionale de Mediu nr. 768/11.02.2011.

Terenul studiat în suprafață totală de 10.002 mp, este înscris în CF nr. 426570 Timișoara având nr. top 426570, fiind proprietatea beneficiarului Primaria Municipiului Timisoara, cu drept de folosinta gratuita, pe o perioada de 49 ani, in favoarea PAROHIA ORTODOXA ROMANA TIMISOARA RONAT.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport”, str. Tacit nr. 8, Timișoara, se propune realizarea unei zone destinata dotarilor de cult si de protectie sociala, in vederea construirii unui complex care sa cuprinda: o biserica de rit ortodox, o gradinita, o sala polivalenta, un azil pentru persoane in varsta, o casa de oaspeti si un teren de sport.

Accesul auto si parcajele, se realizează din str. Tacit, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2010-000846/15.07.2010.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 și prelungit cu HCL 139/2007.

Indicii propuși sunt:

POT max admis = 40 %

CUT max admis = 1,2

Regim maxim de înălțime: P+2E;

Regim maxim de înălțime conform P.U.G. = P+2E

Spatii verzi min. 52,37 % conform adresei Agenției pentru Protecția Mediului Timișoara, nr. 768/11.02.2011.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus. Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislația în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire complex social cu biserica, gradinita, sala polivalenta, azil persoane in varsta, casa oaspeti si teren de sport”, str. Tacit nr. 8, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investițiile prevăzute în documentație.

Având în vedere Referatul de specialitate al Instituției Arhitectului Șef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local oportunitatea realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Ing. StelutaURSU


Arh. Emilian Sorin CIURARIU

AVIZAT JURIDIC,