Hotărârea nr. 207/2011

207/31.05.2011 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara pentru constituirea Asociaţiei "Cluster regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest România"
Hotararea Consiliului Local 207/31.05.2011
privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara pentru constituirea Asociaţiei "Cluster regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest România"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-10861/23.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
Luând în considerare Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată, precum şi Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice;
Având în vedere Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2011-63/05.04.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi lit. e), alin. (4), lit. a) şi alin. (7), lit. a) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru constituirea Asociaţiei "Cluster regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor - Regiunea Vest România", denumită în continuare "Asociaţia", în condiţiile prevăzute de Actul constitutiv din Anexa nr. 1 şi de Statutul din Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în valoare de 50 lei din bugetul local.

Art. 3: Se aprobă plata de către Municipiul Timişoara a cotizaţiei la Asociaţie pentru primul an, în valoare de 200 lei din bugetul local.

Art. 4: Se desemnează Primarul Municipiului Timişoara, D-l Gheorghe Ciuhandu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în cadrul Adunării Generale şi Consiliului Director ale Asociaţiei şi, totodată, se împuterniceşte să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                     SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                               PRIMAR

DIRECȚIA DEZVOLTARE                 DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană

SC2011- 10861/23.05.2011

REFERAT

privind aprobarea asocierii municipiului Timișoara pentru constituirea Asociației „Cluster regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România”

Sectorul Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) prezintă o importanță majoră în dezvoltarea economiei și contribuie la creșterea competitivității la nivel național și regional, iar existența unor forme instituționale asociative în acest sector constituie o premisă de dezvoltare prin oportunitățile pe care le oferă: posibilitate de lobby, servicii diverse(informare, schimb de experiență, târguri, etc.) și convergența unor acțiuni generale de planificare strategică și influență a cadrului legislativ.

În acest sens, ca urmare a unei inițiative regionale, în data de 24 noiembrie 2010, în Sala de Consiliu a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest Timișoara a avut loc întâlnirea privind constituirea unei Asociații - Cluster Regional pentru Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în Regiunea de Vest, care să fie organizată sub forma unui organism neguvernamental, nonprofit și să reunească principalii actori regionali din sector - IMM-uri, multinaționale, universități și administrație publică din Regiunea de Vest.

Obiectivul principal al asociației îl reprezintă derularea de servicii și activități care vizează promovarea și susținerea întreprinderilor regionale din sectorul Tehnologia Informației și a Comunicațiilor pentru a deveni actori pe piața globală, generatori de produse proprii, cu valoare adăugată, sub un brand regional puternic.

Asociația va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare ale sectorului TIC în Regiunea Vest:

 • -   evoluția modelului de business în sectorul TIC regional dinspre comerț și servicii către consultanță și produse proprii;

 • -   consolidarea sectorului TIC regional prin crearea unor centre de cercetare-dezvoltare și creșterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare;

 • -  integrarea ofertei de educație cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC regional;

 • -  menținerea resursei umane TIC în Regiunea Vest;

 • -   crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC și promovarea investițiilor publice în sector, precum și atragerea de noi resurse si investiții.

Astfel, prin crearea acestei Asociații, se vor deschide noi oportunități de finanțare în sprijinul firmelor din sectorul Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, precum și pentru pregătirea unui proiect integrat care să influențeze dinamica sectorului și a regiunii în ansamblu.

Prin informarea nr. SC2011 - 8262 / 19.04.2011 anexată prezentului referat, Direcția Dezvoltare a comunicat Consiliului Local observațiile de modificare ale actului constitutiv și ale statutului asociației solicitate ADR VEST, ținând cont de interesele municipiului Timișoara; observații ce n-au fost aplicate în actele mai sus menționate.

În data de 21.04.2011, în sala de consiliu a ADR VEST din Timișoara, a avut loc ședința în vederea constituirii asociației „Cluster regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor -Regiunea Vest România”, în cadrul căreia s-a ales primul Consiliu Director și Consiliul Consultativ.

Municipiul Timișoara nu face parte din Consiliul Director al asociației, D-nul primar dr. ing. Gheorghe Ciuhandu fiind ales în Consiliul Consultativ, structură onorifică fără rol decizional în cadrul asociației.

Având în vedere cele menționate mai sus,

PROPUNEM spre aprobare:

 • -   asocierea municipiului Timișoara, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru constituirea Asociației „Cluster regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România”, denumită în continuare “Asociația”, în condițiile prevăzute de Actul constitutiv din Anexa nr. 1 și de Statutul din Anexa nr. 2 la prezentul referat;

 • -  participarea Municipiului Timișoara la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în valoare de 50 lei din bugetul local;

 • -  plata de către Municipiul Timișoara a cotizației la Asociație pentru primul an, în valoare de 200 lei din bugetul local.

 • -  desemnarea Primarului Municipiului Timișoara, D-l Gheorghe Ciuhandu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în cadrul Adunării Generale și Consiliului Director ale Asociației și, totodată, împuternicirea acestuia să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației.

  Director executiv Direcția Dezvoltare

  Director executiv Direcția Economică

  Arh. Aurelia Junie

  Ec. Smaranda Haracicu

Serviciul Dezvoltare Locală

și Integrare Europeană

Ec. Daniela Ghinea

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat

Cons. Maria Telbis

Hql Wi 2>! 05.^/f

ACT CONSTITUTIV AL

ASOCIAȚIEI "Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România"

I. ASOCIAȚII

Art.1 Subscrisele:

AGENȚIA PENTRU DEVOLTARE REGIONALĂ VEST, reprezentată de D-nul Sorin

MAXIM, Director General

JUDEȚUL ARAD, prin Consiliul Județean Arad, reprezentat de D-nul Petru Nicolae IOȚCU, Președinte

JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, reprezentat de D-nul Sorin FRUNZĂVERDE, Președinte

JUDEȚUL TIMIȘ, prin Consiliul Județean Timiș, reprezentat de D-nul Constantin OSTAFICIUC, Președinte

MUNICIPIUL ARAD, prin Consiliul Local al Municipiului Arad, reprezentat de D-nul

Gheorghe FALCĂ, Primar

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat de D-nul Gheorghe CIUHANDU, Primar

MUNICIPIUL DEVA, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, reprezentat de D-nul Mircia MUNTEAN, Primar

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIȘOARA reprezentată de D-nul Prof. Dr. Nicolae

ROBU, Rector

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA reprezentată de D-nul Prof. Dr. loan

TALPOȘ, Rector

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU reprezentată de D-na Prof. Dr. Lizica MIHUȚ, Rector

ALCATEL LUCENT ROMANIA SRL reprezentată de D-nul Raoul Ros, General Manager

ACI WORLDWIDE SRL reprezentată de D-nul Mircea VELICESCU, Director General

SSI SCHAEFER SRL reprezentată de D-nuI Marius Avram NICORAȘ, Director General

LASTING SYSTEM SRL reprezentată de D-nul Horațiu MOLDOVAN, Administrator

OCE SOFTWARE SRL reprezentată de D-na Delia GOLCEA, Director General

KATHREIN ROMÂNIA SRL reprezentată de D-nul Dan Călin TOMIN, Director General

DELTATEL SRL reprezentată de D-nul Gelu Silviu CRĂSNIC, Director General

FLEXTRONICS ROMANIA SRL reprezentată de D-nul Adrian Florin DUMBRAVĂ, Director General

INSTITUTUL E AUSTRIA TIMIȘOARA, reprezentat de D-na Dana PETCU, Director

VOX F1LEMAKERS SOLUTIONS SRL reprezentată de D-nul Virgil TORNOREANU, Director General

MODATIM BUSINESS FACIL1TY SA, reprezentată de D-nul Ovidiu ȘANDOR, Director General

GENISOFT SRL reprezentată de D-nul Ciprian JICHICI, Director General

ETA 2U SRL reprezentată de D-nul Stelian CÎMPIANU, Director Executiv

INCUBATORUL DE AFACERI SOFTWARE TIMIȘOARA - UBIT SRL reprezentat de D-nul

Radu T1CIU, Director Executiv

SYONIC SRL, reprezentat de D-nul Michael BULLERT, Managing Partner

VISMA SOFTWARE SRL reprezentată de D-nul Sorin Ovidiu ROTARIU, Country Manager

am hotărât înființarea unei asociații în condițiile prevăzute mai jos.

II. DENUMIREA

Art.2 Asociația va avea denumirea de ASOCIAȚIA "Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România"

Disponibilitatea denumirii este confirmată prin dovada nr. 94727/14.02.2011 eliberată de Ministerul Justiției.

HI. SEDIUL

Art.3 Sediul Asociației se află în Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5.

 • IV. DURATA

Art.4 Asociația este constituită pe durată nelimitată de timp, începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Timișoara.

 • V. VOINȚA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAȚIEI

Art.5 Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației, propunându-și drept scop principal derularea de servicii și activități care vizează promovarea și susținerea întreprinderilor regionale TIC ca și actori pe piața globală, generatori de produse proprii, sub un brand regional puternic.

Asociația va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare ale sectorului TIC în Regiunea Vest:

 • • Evoluția modelului de business în sectorul TIC regional dinspre comerț și servicii către consultanță și produse proprii

 • • Consolidarea sectorului TIC regional prin crearea unor centre de cercetare-dezvoltare și creșterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare

 • • Integrarea ofertei de educație cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC regional.

 • • Menținerea resursei umane TIC în Regiunea Vest

 • • Crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC și prioritizarea investițiilor publice în sector, precum și atragerea de noi resurse și investiții

Art.6 Asociația este persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, constituit în baza dreptului la liberă asociere prevăzut de art. 37 din Constituția României, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și ale Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

 • VI. PATRIMONIUL INIȚIAL

F

Art.7 (1) Patrimoniul Asociației, de sine stătător, este format dintr-un activ patrimonial inițial în valoare de 1300 RON, fiecare asociat contribuind cu suma de 50 RON și a fost vărsat integral la momentul constituirii asociației.

J

întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului ei.

 • VII. ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE Șl CONTROL

Art.8 Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale Asociației este următoarea:

 • (1) Organul de conducere al Asociației este Adunarea Generală a Asociaților, constituită din totalitatea membrilor fondatori prevăzuți la art.1 al prezentului act constitutiv .

 • (2) Organul de administrare al Asociației este Consiliul Director, având la înființare structura și componența nominală prevăzute în anexa la prezentul Act Constitutiv.

 • (3) Controlul financiar intern al Asociației este realizat, în conformitate cu prevederile Art.27, alin, (3) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, de către d-na Elisabeta luhasz, cu domiciliul în Timișoara, blvd. Sudului nr.13, sc. E, et.3, ap.8, născută la data de 21 ianuarie 1971 în Timișoara, posesoare a CI seria TM 385528, CNP 2710121354722.

 • VIII. ÎMPUTERNICIRE

Art.9 Membrii Asociației împuternicesc pe dra Liliana Birău cu domiciliul Timișoara, Str. Martir C-tin Zăbulică, nr. 12, bl. A15, ap. 10, identificată prin CI seria TM, nr. 577811, CNP 274102316395, să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației, respectiv, depunerea capitalului social, autentificarea la notar sau atestarea la avocat a actului constitutiv și a statutului asociației și să obțină înscrierea acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei.

Prezentul înscris a fost redactat în 5 exemplare și atestat de către Cabinetul individual de avocat Dan Stan din Baroul Hunedoara, astăzi 2011.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

reprezentată de

D-nul Sorin MAXIM, Director General


JUDEȚUL ARAD, prin Consiliul Județean Arad, reprezentat de

D-nul Petru Nicolae IOȚCU, Președinte


JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, reprezentat de D-nul Sorin FRUNZĂVERDE, Președinte

MUNICIPIUL ARAD, prin Primăria

Municipiului Arad, reprezentat de

D-nul Gheorghe FALCĂ, Primar

JUDEȚUL TIMIȘ, prin Consiliul Județean Timiș, reprezentat de

D-nul Constantin OSTAFIC1UC, Președinte

MUNICIPIUL DEVA, prin Primăria

Municipiului Deva, reprezentat de

D-nul Mircia MUNTEAN, Primar

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul

Local al Municipiului Timișoara, reprezentat de

D-nul Gheorghe CIUHANDU, Primar

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN

TIMIȘOARA reprezentată de

D-nul Nicolae ROBU, Rector

UNIVERSITATEA DE VEST DIN

TIMIȘOARA reprezentată de

D-nul loan TALPOȘ, Rector

UNIVERSITATEA AUREL VLA1CU reprezentată de

D-na Lizica MIHUT, Rector

ALCATEL LUCENT ROMANIA SRL reprezentată de

D-nul Raoul Ros, General Manager

ACI WORLDWIDE SRL reprezentată de D-nul Mircea VELICESCU, Director General

SSI SCHAEFER SRL reprezentată de D-nul Marius Avram N1CORAȘ, Director General

LASTING SYSTEM SRL reprezentată de D-nul Horatiu MOLDOVAN, Administrator

OCE SOFTWARE SRL reprezentată de

D-na Delia GOLCEA, Director General

KATHREIN ROMÂNIA SRL reprezentată de D-nul Dan Călin TOM1N, Director General

DELTATEL SRL reprezentată de

D-nul Gelu Silviu CRASNIC, Director

General

FLEXTRONICS ROMANIA SRL reprezentată de

D-nul Adrian Florin DUMBRAVĂ, Director

General

GENISOFT SRL reprezentată de

D-nul Ciprian JICHICI, Director General

SYONIC SRL reprezentată de

D-nul Michael BULLERT, Managing Partner

INSTITUTUL E AUSTRIA TIMIȘOARA, reprezentat de

D-na Dana PETCU, Director

MODATIM BUSINESS FACILITY SA, reprezentată de

D-nul Ovidiu ȘANDOR, Director General

VOX FILEMAKERS SOLUTIONS SRL reprezentată de

D-nul Virgil TORNOREANU, Director

Generai

ETA 2U SRL reprezentată de

D-nul Stelîan CÎMPIANU, Director Executiv

VISMA SOFTWARE SRL reprezentată de D-nul Sorin Ovidiu Rotarîu, Country Manager

INCUBATORUL DE AFACERI SOFTWARE TIMIȘOARA - UB1T SRL reprezentat de D-nul Radu TICIU, Director Executiv

STATUTUL

ASOCIAȚIEI „Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România"

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Asociația "Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor -Regiunea Vest România", denumită în continuare și Asociația a fost constituită prin acordul de voință al membrilor săi, prevăzuți în anexa la prezentul statut, membri care s-au asociat și au constituit susnumita Asociație în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată ulterior, precum și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și juridice.

Art 2. (1) Scopul principal al Asociației îl reprezintă derularea de servicii și activități care vizează promovarea și susținerea întreprinderilor regionale TIC drept actori pe piața globală, generatori de produse proprii, sub un brand regional puternic.

Asociația va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare ale sectorului TIC în Regiunea Vest:

 • • Evoluția modelului de business în sectorul TIC regional dinspre comerț și servicii către consultanță și produse proprii

 • • Consolidarea sectorului TIC regional prin crearea unor centre de cercetare-dezvoltare și creșterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare

 • • Integrarea ofertei de educație cu nevoile mediului de afaceri în sectorul TIC regional.

 • • Menținerea resursei umane TIC în Regiunea Vest

 • • Crearea unui context regional favorabil afacerilor TIC și prioritizarea investițiilor publice în sector, precum și atragerea de noi resurse și investiții

 • (2) Scopul Asociației nu se limitează la cele de mai sus, dar va corespunde intereselor nepatrimoniale ale membrilor, care pun în comun contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor.

 • (3) Asociația nu are scop politic, lucrativ sau patrimonial, contrar ordinii publice și bunelor moravuri.

Art. 3. Asociația va desfășura orice activități permise de lege necesare atingerii scopurilor propuse.

Art. 4. Schimbarea scopului Asociației se face numai de către membrii fondatori, prin act adițional. în orice caz, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori dacă nu poate fi îndeplinit.

Art. 5. Denumirea Asociației este Asociația „Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România", conform disponibilității denumirii confirmată prin dovada nr. 94727/14.02.2011 eliberată de Ministerul Justiției.

Art. 6. Sediul Asociației este în România, Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, județul Timiș. Sediul poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director. Asociația poate deschide filiale cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. Asociația se constituie pe o perioada de timp nedeterminată.

Art. 8. Patrimoniul social inițial al este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de 1300 RON, format din aporturi în numerar ale membrilor săi, câte 50 RON pentru fiecare membru, și a fost vărsat integral la momentul constituirii Asociației.

întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului acesteia.

Art. 9. Patrimoniul inițial se completează cu dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale, dividendele societăților comerciale, înființate de Asociație, donații, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse diverse.

CAPITOLUL II MEMBRI, DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

Art. 10. (1) Asociația are minim 3 membri.

 • (2) Poate fi membru al Asociației orice persoană care prin liber consimțământ are disponibilitate de angajare, promovare și susținere a activităților în conexiune cu obiectivele Asociației, care se obligă să respecte prezentul statut și normele legale care reglementează activitatea Asociației, și care are domiciliul/reședința sau sediul social/punctul de lucru/sediul secundar/filiala în Regiunea Vest.

Art. 11. Asociația se constituie din următoarele categorii de membri:

 • a) Membrii fondatori - cei care au constituit asociația, au contribuit moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social;

 • b) Membrii asociați - cei care se asociază ulterior fondării și contribuie moral și material la completarea patrimoniului Asociației;

 • c) Membrii de onoare - personalități ale vieții sociale, culturale și științifice, persoanele fizice și persoanele juridice care au adus și care aduc servicii deosebite Asociației sau care o sprijină substanțial din punct de vedere strategic și/sau financiar.

Art. 12. (1) Calitatea de membru asociat și membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală prin votul a minim 2/3 dintre membrii Asociației.

 • (2) Calitatea de membru asociat se pierde prin retragerea acestuia sau prin excludere, pentru abateri grave de la statut, regulamente și hotărârile Consiliului Director sau neplata cotizației timp de 4 luni consecutive sau alternative într-un an.

 • (3) Calitatea de membru fondator nu poate fi retrasă în nici o modalitate. Membrii fondatori pot renunța la calitatea de membru al Asociației.

 • (4) Orice membru se poate retrage prin notificare scrisă, adresată membrilor fondatori și a membrilor asociați. în cazul membrilor care sunt persoane juridice aceștia vor fi reprezentat] prin persoane fizice desemnate prin hotărâre emisă de fiecare dintre membrii respectivi.

(2) Adunarea Generală are următoarele competențe:

 • a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

 • c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

 • e) înființarea de filiale;

 • f) modificarea actului constitutiv și a statutului;

 • g) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • h) stabilirea cotizației

 • i) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut

Art. 18. (1) Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an în ședință ordinară și are drept de control permanent asupra Consiliului Director.

(2) Adunarea generală se poate întruni ori de câte ori este necesar și în ședințe extraordinare, potrivit legii.

Art. 19. (1) Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei, iar în cazuri de urgență, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ei.

(2) Prin cazuri de urgență se înțelege:

 • a) se impune în mod necesar modificarea Statutului;

 • b) apar situații care pun în pericol existența Asociației,

 • c) la cererea scrisă a unui număr de cel puțin 1/3 din numărul membrilor fondatori și a membrilor asociați.

Art. 20. (1) Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul și ordinea de zi și care se va aduce la cunoștința celor interesați în termenele prevăzute la art. 19.

 • (2) Odată cu comunicarea datei, locului și a ordinii de zi a Adunării Generale, se pun la dispoziția participanților materialele supuse dezbaterii.

 • (3) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris, depuse la sediul Asociației cu cel puțin 2 zile înainte de data fixată pentru adunarea generală.

 • (4) în cazul în care Consiliul Director nu convoacă Adunarea Generală, aceasta poate fi convocată și de către 1/3 dintre asociați.

Art. 21. (1) La Adunarea Generală participă:

 • a) membrii fondatori;

 • b) membrii asociați;

 • c) membrii de onoare;

 • d) invitați;

 • e) membrii Consiliului Director.

(2) în cadru! Adunării Generale fiecare membru fondator și fiecare membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ;

(3) Membrii persoane fizice care într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală și afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociației dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 22. Alegerile pentru Consiliul Director au loc odată la doi ani, cu excepția cazurilor de revocare, retragere sau deces, când se pot organiza la Adunarea Generală ce urmează.

Art. 23. (1) Rapoartele de activitate ale Consiliului Director, programele de activitate, bugetele de venituri și cheltuieli, bilanțurile contabile se dezbat și se supun anual aprobării Adunării Generale.

(2) Adunarea Generală poate solicita Consiliului Director să prezinte orice raport, situație etc, referitoare la organizarea și funcționarea Asociației.

Art. 24. (1) Adunarea Generală va putea avea loc dacă sunt prezenți cel puțin o jumătate plus unul dintre membri.

(2) Dacă nu se întrunește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvocă după o perioadă de 3 de zile și poate avea loc indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 25. (1) Adunarea Generală adoptă hotărâri care se semnează de către Președintele Consiliului Director și se contrasemnează de către secretar.

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți, cu excepția celor care au ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului și care se iau cu votul a două treimi din numărul membrilor care constituie asociația la momentul ședinței.

Art. 26. Adunarea Generală este condusă de Președintele Consiliului Director, iar în lipsă de înlocuitorul său, care are obligația să comunice situația prezenței membrilor și lista nominală a celor prezenți.

Art. 27. (1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmește un proces verbal cu modul de desfășurare, dezbaterile care au avut loc și hotărârile care s-au luat.

(2) Procesul verbal va fi semnat de către Președintele Consiliului Director și secretarul Consiliului Director care în această situație devine secretar al Adunării Generale.

Art. 28. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului, pot fi atacate în justiție de oricare dintre membrii care nu au luat parte la ședința sau care au votat împotrivă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoștință despre hotărâre sau de Ia data la care a avut loc ședința, după caz.

SECȚIUNEA II CONSILIUL DIRECTOR

Art. 29. (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și are următoarea componență:

 • a) Președinte;

 • b) membru;

 • c) membru

 • d) membru

 • e) membru

 • f) membru

 • g) Secretar

(2) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de Adunarea Generală dintre reprezentanții desemnați prin hotărâre de către fiecare dintre asociați. După alegerea lor, dintre persoanele propuse de către membrii Asociației, cei 7 membri ai Consiliului Director își stabilesc prin vot secret funcțiile pe care urmează să le ocupe.

(3) Membrii Consiliului Director se aleg pe o perioadă de 2 ani, putând fi realeși.

 • (4) în caz că o funcție devine vacantă înainte de expirarea acestui termen, persoana aleasă va ocupă funcția respectivă doar până la expirarea mandatului de 2 ani a respectivului Consiliu Director.

 • (5) Cei cinci membri prevăzuți la lit.b)-f) de la alin. 1 vor avea rolul de a coordona cinci comisii tehnice care vor funcționa în cadrul Asociației, la înființarea Asociației aceste comisii vor fi specializate pe domeniul administrație, domeniul educație-instruire, domeniul dezvoltare de afaceri TIC și start-up, domeniul cercetare-dezvoltare-inovare și domeniul internaționalizare.

 • (6) în cadrul celor cinci comisii își vor desfășura activitatea specialiști din domeniile respective, persoane care pot participa pe principiul voluntariatului, fără să fie în mod obligatoriu membri ai Asociației, dar în limita a cel mult 1/2 din numărul de membri ai fiecărei comisii.

 • (7) Atribuțiile fiecărei comisii, funcționarea acestora, desființarea și înființarea altora, precum și modul de selectare a specialiștilor vor fi stabilite prin decizie a Consiliului Director.

Art 30. Competența Consiliului Director:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, etc.

 • b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

 • c) aprobă organigrama și politica de personal;

 • d) elaborează un regulament intern de funcționare;

 • c) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Art. 31. Dispozițiile art. 20 (3) se aplică în mod corespunzător și membrilor Consiliului Director.

Art. 32. Deciziile Consiliului Director contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului pot fi atacate în justiție în condițiile prevăzute la art. 28.

Art. 33. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru sau sunt străine de Asociație, pentru a exercita următoarele atribuții:

 • a) să încheie acte juridice in numele si pe seama Asociației;

 • b) sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 34. (1) Consiliul Director se întrunește cel puțin trimestrial - și de câte ori este necesar, atunci când se impune.

 • (2) Conducerea Consiliului Director se face de Președinte.

 • (3) Consiliul Director deliberează și adoptă decizii in mod valabil prin consens în prezența a minim 2/3 din numărul membrilor săi, sau, în lipsa acestuia, prin decizia a 3/4 din votul membrilor prezenți.

Art. 35. (1) Deliberările și deciziile Consiliului Director se consemnează în procesele verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.

(2) Deciziile Consiliului Director se semnează de Președinte și se contrasemnează de Secretar.

DIRECTORUL EXECUTIV

Art.36. (1) Conducerea curentă a Asociației poate fi asigurată de către un Director Executiv, angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, desemnat și salarizat de Consiliul Director pe baza unor criterii stabilite de către Consiliul Director, care va executa sarcinile încredințate de către Consiliul Director.

(2) Directorul Executiv va reprezenta și angaja Asociația doar în baza și în limita mandatului din partea Consiliului Director, va fi responsabil pentru fondurile Asociației și va efectua orice operații financiare și bancare pentru Asociație, va angaja și concedia personalul Asociației, în limita organigramei, rezolvând orice alte sarcini care i se vor încredința de către Asociație. J                                                                                       I

SECȚIUNEA III CONTROLUL FINANCIAR

Art. 37. (1) La constituire, controlul financiar intern al Asociației este realizat, în conformitate cu prevederile Art.27, alin, (3) din OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, de către d-na Elisabeta luhasz, cu domiciliul în Timișoara, blvd. Sudului nr.13, sc. E, et.3, ap.8, născută la data de 21 ianuarie 1971 în Timișoara, posesoare a CI seria TM 385528, CNP 2710121354722.

(2) In situația în care numărul membrilor Asociației impune numirea unui / cenzor sau comisii de cenzori, aceștia vor fi numiți conform prevederilor legale.

Art 38. în competența cenzorului, comisiei de cenzori sau a persoanei care exercită controlul financiar intră:

 • a) verificarea modului în care este administrat și gestionat patrimoniul Asociației;

 • b) întocmirea de rapoarte și prezentarea acestora către Adunarea Generală;

 • c)  poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;

 • d) elaborează Regulamentul propriu de funcționare;

 • e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

SECȚIUNEA IV

STRUCTURI ONORIFICE

Art.39. In cadrul Asociației se înființează următoarele organisme cu caracter onorific și consultativ:

 • a) Președintele Onorific

 • b) Consiliul Consultativ

Art.40 (1) Funcția de Președinte Onorific al Asociației se acordă unei personalități științifice recunoscute pe plan național și internațional în domeniile de activitate ale Asociației.

 • (2) Persoana care ocupă funcția de Președinte Onorific poate să nu fie membru al Asociației.

 • (3) Persoana care va ocupa funcția de Președinte Onorific va fi desemnată de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului director în condițiile prevăzute la art. 25 alin.(2).

Art.41 (1) Competența Președintelui Onorific:

 • a) Președintele Onorific girează și contribuie la activitatea Asociației, în concordanță cu scopul principal al acesteia;

 • b) în acest demers, Președintele Onorific utilizează capitalul de imagine și de lobby de care dispune, în calitate de personalitate marcantă în domeniu pentru promovarea intereselor strategice ale Asociației;

 • c) Activitățile Președintelui Onorific se află în concordanță cu deciziile conducerii Asociației, și nu implică patrimonial sau financiar Asociația.

Art.42. (1) Consiliul Consultativ este format din membri sau persoane din afara Asociației, personalități recunoscute pe plan național și internațional în sfera de activitate a Asociației.

(2) Membrii Consiliului Consultativ vor fi desemnați prin decizie de către Consiliul Director, la propunerea membrilor Asociației.

Art.43 (1) Competența Consiliului consultativ:

 • a) Membrii Consiliului Consultativ contribuie activ la dezvoltarea și punerea în practică a scopului principal al Asociației, prin propuneri strategice, recomandări, inițiative de parteneriat și colaborare;

 • b) Activitatea Consiliului consultativ este validată prin vot, de către Consiliul Director.

CAPITOLUL V VENITURILE Șl CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

Art. 44. Veniturile Asociației provin din.

 • a)     Cotizațiile membrilor;

 • b)    Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in condițiile legii.

 • c)     Donații, sponsorizări sau legate.

 • d)     Resurse obținute de la bugetul de stat și/ sau de la bugetele locale;

 • e)     Alte venituri prevăzute de lege.

Art 45. (1) Asociația poate înființa societăți comerciale al cărui unic asociat este, sau în asociere, și ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți se vor folosi exclusiv pentru realizarea scopului său, putând de asemenea desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și au legătură strânsă cu scopul ei principal, sens în care poate angaja personal conform legislației muncii.

 • (2) Asociația poate participa la licitații pentru achiziția de bunuri, servicii sau lucrări sau pentru obținerea dreptului de închiriere ori concesionare asupra unor bunuri sau servicii.

 • (3) La înființarea Asociației se stabilește o cotizație de 200 lei/an pentru fiecare membru. Cotizația se achită pentru anul înființării în termen de 30 de zile de la înregistrarea Asociației în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Art 46. (1) Principalele categorii de cheltuieli sunt:

 • a)  indemnizații, salarii, prime și premii;

 • b) procurări de materiale destinate îndeplinirii scopului propus;

 • c)  chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

 • d) cazare, masa, transport, diurne;

 • e)  apă, canal, salubritate, energie electrică și termică;

 • f)  alte cheltuieli legale.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director.

Art. 47. Exercițiul economico - financiar începe de Ia data de 01 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie al fiecărui an.

CAPITOLUL VI DIZOLVAREA Șl LICHIDAREA

Art.48. Asociația se va dizolva:

I. De drept prin:

a) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care potrivit Statutului, Adunarea Generală sau după caz, Consiliul Director, trebuia constituit;

b) reducerea numărului de membrilor sub limita stabilită de lege, daca acesta nu a fost completat în timp de trei luni.

H. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

 • a) scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) urmărirea unui alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d)  insolvabilitatea;

 • e)  nu mai obține autorizațiile prealabile necesare potrivit legii.

III. Prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 49. (1) în cazul dizolvării, lichidatorii se numesc de către instanță sau de către Adunarea Generală, după caz.

(2) Mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.

(3) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanții permanenți - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

Art. 50. (1) Imediat după intrarea lor in funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului Asociației.

 • (2) Lichidatorii sunt obligați sa primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

 • (3) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului, comisiei de cenzori sau a persoanei desemnate să exercite controlul financiar.

Art. 51. (1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 52. (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale se va consemna în contul sau.

(2) Daca plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art. 53. în orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de ia publicarea dizolvării Asociației.

Art. 54. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 55. Atât față de Asociație, cât și față de asociați sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art. 56. (1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare Ia Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația.

 • (2) Lichidatorii sunt obligați sa îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea Asociației din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 • (3) Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție teritoriala își are sediul persoana juridica, în termen de două luni de Ia terminarea lichidării.

Art. 57.Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se considera definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, împreună cu toate registrele si actele Asociației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărnați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 58. (1) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate.

(2) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației sau fundației din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 59. (1) Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile prevăzute la art. 57, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile OG 26/2000, completată și modificată ulterior.

Prezentul înscris a fost redactat în 5 exemplare și atestat de către Cabinetul individual de avocat Dan Stan din Baroul Hunedoara, azi 2011.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ VEST

reprezentată de

D-nul Sorin MAXIM, Director General

JUDEȚUL ARAD, prin Consiliul Județean

Arad, reprezentat de

D-nul Petru Nicolae IOȚCU, Președinte

JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN, prin Consiliu)

Județean Caraș-Severin, reprezentat de

D-nul Sorin FRUNZĂVERDE, Președinte

MUNICIPIUL ARAD, prin Primăria Municipiului

Arad, reprezentat de

D-nul Gheorghe FALCĂ, Primar

JUDEȚUL TIMIȘ, prin Consiliul Județean Timiș, reprezentat de

D-nul Constantin OSTAFICIUC, Președinte

MUNICIPIUL DEVA, prin Primăria

Municipiului Deva, reprezentat de

D-nul Mîrcia MUNTEAN, Primar

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul

Local al Municipiului Timișoara, reprezentat de

D-nul Gheorghe CIUHANDU, Primar

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN

TIMIȘOARA reprezentată de

D-nul Nicolae ROBU, Rector

UNIVERSITATEA DE VEST DIN

TIMIȘOARA reprezentată de

D-nul loan TALPOȘ, Rector

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU

reprezentată de

D-na Lizica MIHUT, Rector

ALCATEL LUCENT ROMANIA SRL reprezentată de

D-nul Raoul Ros, General Manager

ACI W0RLDW1DE SRL reprezentată de

D-nul Mircea VEL1CESCU, Director General

SSI SCHAEFER SRL reprezentată de D-nul Marius Avram N1CORAȘ, Director General

LAST1NG SYSTEM SRL reprezentată de D-nul Horatiu MOLDOVAN, Administrator

OCE SOFTWARE SRL reprezentată de

D-na Delta GOLCEA, Director General

KATHREIN ROMÂNIA SRL reprezentată de

D-nul Dan Călin TOM1N, Director General

DELTATEL SRL reprezentată de

D-nul Gelu Silviu CRASNIC, Director

General

FLEXTRON1CS ROMANIA SRL reprezentată de

D-nul Adrian Florin DUMBRAVĂ, Director

General

SYONIC SRL reprezentată de

D-nul Michael BULLERT, Manager Partner

INSTITUTUL E AUSTRIA TIMIȘOARA, reprezentat de

D-na Dana PETCU, Director

MODATIM BUSINESS FAC1LITY SA, reprezentată de

D-nul Ovidiu ȘANDOR, Director General

GENISOFT SRL reprezentată de

D-nul Ciprian JICHICI, Director General

VOX FILEMAKERS SOLUTIONS SRL reprezentată de

D-nul Virgil TORNOREANU, Director

General

ETA 2U SRL reprezentată de

D-nul Stelian CÎMP1ANU, Director Executiv

VISMA SOFTWARE SRL reprezentată de

D-nul Sorin Ovidiu Rotariu, Country

Manager

INCUBATORUL DE AFACERI SOFTWARE TIMIȘOARA - UBIT SRL reprezentat de D-nul Radu TICIU, Director Executiv