Hotărârea nr. 206/2011

206/31.05.2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a Analizei cost- beneficiu elaborate de către SC Subcontrol SRL în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 206/31.05.2011
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie şi a Analizei cost- beneficiu elaborate de către SC Subcontrol SRL în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 10745/20.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2011-010655/19.05.2011 a SC Subcontrol SRL, prin care s-a transmis Documentaţia de Avizare a lucrărilor de intervenţie nr. 1536.07.01/ 04.2011 şi a analizei cost-beneficiu în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara" şi principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara" şi Lista proiectelor prioritare, avizată de Comitetul de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale prin Decizia nr. 7/17.05.2010;
Având în vedere Decizia nr. 233/ 24.11.2009 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş;
Având în vedere Ordinul 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit.(b), alin. 4, lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală,republicată şi modificată,


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Documentaţia de Avizare a lucrărilor de intervenţie nr. 1536.07.01/ 04.2011 şi a Analizei cost- beneficiu elaborate de către SC Subcontrol SRL în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Timişoara;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi "Podul Lung";
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Municipiului Timișoara

Se aprobă PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


Primăria

Direcția Dezvoltare

Serviciul Investiții

SC2011 -      ’

Referat

privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenție nr. 1536.07.01/ 04.2011 și a Analizei cost- beneficiu " elaborate de către SC Subcontrol SRL în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara"

Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 298/27.06.2006, începând cu data de 01.08.2006, prin reorganizarea Centrului de Zi Podul Lung, iar prin Decizia nr. 233/24.11.2009, Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii sociale Timiș a acreditat Direcția de Asistență Socială Comunitară -Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu dizabilități Podul Lung pe tipul de servicii.

Serviciul funcționează pe str. Cornelia Sălceanu nr. 17, într-o clădire construită de către Trustul de Construcții și Montaj Timișoara în anul 1973, cu destinația de creșă, în regie proprie, clădire în care au început să funcționeze ulterior patru instituții: Societatea Română Speranța, Grădinița nr. 45 PP, Centrul de Resurse și Asistență Educațională Speranța și începând cu anul 1992, instituția subordonată în prezent Consiliului Local - Serviciul Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung.

De-a lungul timpului s-a constatat o nevoie crescută de servicii de zi pentru copiii cu dizabilități având domiciliul în municipiul Timișoara, Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități, Podul Lung fiind singura instituție de acest gen a autorităților locale. Cerințele rigide ale învățământului românesc, intoleranța comunității față de semenii care sunt altfel decât majoritatea și nevoia copiilor cu dizabilități de colectivitate și servicii destinate limitării handicapului lor, stau la baza necesității de extindere a serviciilor oferite în prezent.

Scopul Serviciului Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung, ca serviciu primar, îl constituie prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, conform OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale. Astfel, Centrul identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și pentru prevenirea separării copilului de familia sa, elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și acordă aceste servicii în condițiile legii, asigura și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a violenței în familie.

În prezent, Serviciul Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung se confruntă cu problema spațiului insuficient pentru desfășurarea activităților din grupe și a terapiilor individuale. Existența unei dizabilități în cazul fiecărui beneficiar al centrului impune asistarea atentă și supravegherea din partea adultului, ceea ce înseamnă de cele mai multe ori munca individuală a unui adult la un copil. De asemenea, dependența multora dintre copii de un fotoliu rulant solicită spațiu suplimentar care trebuie alocat copilului cu dizabilități în cadrul centrului. În acest sens se consideră necesare și oportune lucrări vizând reabilitarea spațiului existent, modernizarea și echiparea infrastructurii clădirii în care își desfășoară activitatea Serviciul Centrul de Zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung, lucrări ce presupun o alocare importantă de fonduri.

În acest context, în urma procedurii legale, a fost atribuită elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara" către firma S.C. Subcontrol S.R.L, în baza contractului de prestări servicii nr. 136/30.07.2010.

Contractul a fost încheiat în vederea elaborării unei documentații care să stea la baza accesării de fonduri nerambursabile în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere” Domeniul major de intervenție 1.1 -„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creștere” pentru realizarea, iar prestația constă din: a) Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție; b) Analiza cost beneficiu; c)Cerere de finanțare; d) Proiect tehnic și e) Detalii de execuție.

Având în vedere cele expuse mai sus, și cunoscând faptul că documentația de avizare a lucrărilor de intervenții împreună cu analiza cost beneficiu elaborate de către S.C. Subcontrol SRL, în baza Contractului de Prestare de Servicii nr. 136/30.07.2010, constituie etapa primordială în derularea investiției,

PROPUNEM spre aprobare:

- aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Analizei cost - beneficiu elaborate de către S.C. Subcontrol S.R.L. în vederea realizării obiectivului de investiții “Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara", cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa.

Director executiv Direcția Dezvoltare

Arh. Aurelia Junie                                         Șef Serviciul Investiții

Ing. Gabriela Bica

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat cons. Maria Telbis

Anexa nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

REABILITAREA, CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI ,,PODUL LUNG”str. Cornelia Salcianu nr.17, TIMIȘOARA - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010

AMPLASAMENT: str. Cornelia Salcianu nr.17, Timișoara

VALOAREA TOTALA a investiției (TVA inclus)    = 5176,979 mii lei / 1263,406 mii euro

C+M (TVA inclus)                                 = 3806,233 mii lei / 927,127 mii euro

1 euro= 4,1054 lei

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 12 luni

DATE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIEI EXISTENTE:

 • •  Regimul de înălțime:               Spartial+P+1E

 • •  Suprafața construita:                995,25 mp

 • •  Suprafața desfășurata:              2046,32 mp

 • •  Suprafața utilă:                      1627,11 mp

 • •  POT = 20,17%

 • •  CUT = 0,41

LUCRĂRI DE INTERVENȚII PROPUSE:

 • - consolidarea structurii de rezistență

 • - reabilitarea termica a anvelopei clădirii

 • - igienizarea subsolului

 • - recompartimentarea funcțională

 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare

 • - refacerea finisajelor clădirii

 • - refacerea sistematizării exterioare

 • - refacerea instalațiilor clădirii - sanitare, încălzire, incendiu, electrice

SURSE DE FINANȚARE:

 • - Finanțare nerambursabilă (FEDR + Bugetul de stat) prin Programul Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 1 - în proporție de 98 % din valoarea eligibilă a proiectului

 • - Finanțare de la bugetul local al Municipiului Timișoara - în proporție de 2% din valoarea eligibilă a proiectului

 • - Cheltuielile legate de plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile se vor recupera prin cereri de rambursare de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional.

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE                 ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII

Arh. Aurelia JUNIE                                         Ing. Gabriela BICA