Hotărârea nr. 205/2011

205/31.05.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timisoara la Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE derulat de către ICLEI - Local Governments for Sustainability
Hotararea Consiliului Local 205/31.05.2011
privind aprobarea participării Municipiului Timisoara la Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE derulat de către ICLEI - Local Governments for Sustainability


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-10035/12.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Invitaţia lansată Municipiului Timişoara de către Asociaţia ICLEI - Local Governments for Sustainability, înregistrată cu nr. CDM2011-90 din data de 27.04.2011, privind propunerea de participare a Municipiului Timişoara la Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE derulat de către ICLEI - Local Governments for Sustainability;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b) şi (e), alin. 4 litera (f) şi alin. 7 lit. (a) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timisoara la Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE, derulat de către ICLEI - Local Governments for Sustainability.

Art.2:Se aprobă împuternicirea domnului Gheorghe Ciuhandu in calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor proiectului.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- ICLEI - Local Governments for Sustainability;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

informed cities

MAKINC RESEARCH WORK FOR LOCAL SUSTAiNABiLlTY

ludit Semeredi Bere

Municipality of Timișoara, Romania

www.iclei-europe.org/informed-cities

informed-cities@iclei.org


Freiburg, 21111 April 2011

How good is your local process for sustainable development?

Dear Ms. Semeredi Bere,

In recent years local sustainable development has become a popular catchphrase, with hundreds of local governments in Europe and beyond engaging in various activities around this topic. We all “do” sustainable development now and your city is probably no exception. But how do you know if you are doing it right?

How does your city compare to others across Europe? Are you doing better or worse than other cities of the same size? What are your strengths? What is possible in terms of sustainability performance, and what is ambitious? Do you have the right management and governance processes in place?

We would like to invite you to participate in an exercise that will help you, along with 100 other selected European local governments, to find the answers to these important questions. Based on our long-term cooperation with local governments, we have identified two research-based tools for sustainable urban management and we are currently offering dedicated, individual support in their implementation.

The tools selected for the exercise, Local Evaluation 21 and Urban Ecosystem Europe, are based on existing data that you have collected, they are easy to use and provide relevant, complementary information on local sustainability, taking into account both governance processes and quantitative indicators. Participating cities will also have the opportunity to benchmark their activities against those undertaken by other local governments.

How to get started?

First, please let us know as soon as possible if you wish to participate in this exercise, by emailing informed-cities@iclei.org.

To use the online self-assessment tool Local Evaluation 21, simply visit www.localevaluation21.org, undertake the simple assessment, and receive your personalized report via email.

For Urban Ecosystem Europe, you will receive a set of spreadsheets by email. Please enter your information as requested and send them back to informed-cities@iclei.org. The data collected will not only give you the answers you need but also feed into the European Report on Urban Sustainability, to be delivered to the European Commission in 2012. All participating cities will receive a copy of the report, as well as the database containing all the indicators used in the report.

Informed Cities

is an inițiative of the PRIMUS project (Policies and Research for an Integrated Management of Urban Sustainability) co-funded by the 7th Framework Programme for Research of the European Commission.


ICLEI European Secretariat

Leopoldring 3

79098 Freiburg

Germany

Phone +49-761/3 68 92-0

Fax +49-761/3 68 92-69

iclei-europe@iclei.org

www.iclei.org/europe


Coordinated by


In partnership with


Co-funded by


ICLEI

Local Governments _ for Sustainability


northumbria AMBIENTE ITALIA /&

I N I V E R S I T Y                                           ISTITUTO Dl RlCERCHE

ENTH FRAMEWORK

PROGRAMME


informed cities

MAKING RESEARCH WORK FOR LOCAL SUSTAl NABI LITY

The report, serving both to show progress on local sustainability and to motivate others to undertake similar efforts, will be also used for local governments’ preparations towards the Rio+20 UN Conference on Sustainable Development in June 2012.

We hope you will take this occasion to take a critical look at your sustainability processes and results and... move forward!

Cristina Garzillo

Project Coordinator

The explorative application is part of the Informed Cities initiative, a three year European project which aims to enhance the connectivity between research and policy-making in sustainable development. To find out more about the project and opportunities it offers, you can visit the Informed Cities website at www.iclei-europe.org/informed-cities

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

P R I M A R,

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE MEDIU SC2011- 10035/12.05.2011

R E F E R A T

privind propunerea de participare a Municipiului Timișoara la Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE derulat de către ICLEI - Local Governments for Sustainability

În urma unor discuții telefonice purtate cu Doamna Isabel Fernândez de la Fuente - Asistent de proiect în cadrul Urban Governance and Sustainability Management, pentru proiectul „INFORMED CITIES INITIATIVE” s-au lansat propunerea și mai apoi invitația înregistrată cu nr. CDM2011-90 din data de 27.04.2011, privind propunerea de participare a Municipiului Timișoara la Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE derulat de către ICLEI - Local Governments for Sustainability.

Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE este o rezultantă a Proiectului PRIAMUS (Policies and Research for an Integrated Management of Urban Sustainability), finanțată în cadrul 7th Framework Programme for Research al Comisiei Europene.

De asemenea, doamna Cristina Garzillo - Coordonatoarea Proiectului a lansat invitația de participare la proiect. Justificarea proiectului rezidă prin faptul că deși sunt numeroase orașe care acționează în scopul dezvoltării sustenabile, nu totdeauna există o cuantificare a rezultatelor și o evaluare corectă a faptului că acțiunile întreprinse sunt cele corecte și se îndreaptă către scopul urmărit..

Proiectul este menit să răspundă următoarelor întrebări majore:

—Cum poate fi comparat Municipiul Timișoara cu alte orașe din Europa ?

—Acțiunile Municipiului Timișoara sunt mai bune sau mai puțin bune decât a altor orașe similare ? —Care sunt punctele forte ale municipiului ?

—Care sunt acțiunile posibile a fi realizate în scopul obținerii performanței privind sustenabilitatea și care sunt cele acțiunile care pot fi considerate ca ambițioase ?

—Are Municipiul Timișoara managementul și instrumentele de guvernare corecte ?

Participarea Municipiului Timișoara la acest proiect nu presupune cheltuieli din partea bugetului local al municipiului Timișoara, așa cum rezultă din invitația lansată.

Implementarea proiectului vizează un exercițiu care se bazează pe două instrumente care vizează sustenabilitatea managementului urban (sustainable urban management): Local Evaluation 21 și Urban Ecoystem Europe, la care participă un număr de peste 100 de municipalități din întreaga Europă.

Pentru participarea la proiect, este necesară colectarea și comunicarea de date din diverse domenii: profilul orașului, date privind factorii de mediu: aer, apă, planificare urbană, mobilitate, energie, deșeuri, zgomot, achiziții publice ecologice și management de mediu. Aceste date din diversele sectoare constituie o bază de evaluare privind dezvoltarea sustenabilă a municipiului, ținând cont de instrumentele de guvernare locală și indicatorii cantitativi. Astfel, orașele participante la proiect vor avea posibilitatea de a face o comparație între activitățile locale proprii și activitățile altor autorități locale.

Participarea la proiect presupune următoarele etape:

  • -  înscrierea intenției de participare pe adresa de e-mail: informed-cities@iclei.org;

  • -  utilizarea instrumentului Local Evaluation 21-online-la adresa www.localevaluation21.org, în vederea realizării și transmiterii propriei evaluări și ulterior, primirii unui raport personalizat, prin e-mail.

  • -  Pentru Urban Ecosystem Europe, se va primi un set de foi de calcul prin e-mail care, completate, vor fi restituite la adresa informed-cities@iclei.org. Datele colectate vor oferi

  • -  nu numai răspunsuri ci vor constitui informații pentru Raportul European pentru Sustenabilitate Urbană care va fi înaintat Comisiei Europene în anul 2012. Toate orașele participante vor primi o copie a raportului, baza de date și indicatorii utilizați în raport.

  • -  Raportul va reliefa atât progresul în sustenabilitatea locală și va constitui un mijloc de motivare a orașelor pentru a depune eforturi similare.

Considerăm că, participarea Municipiului Timișoara ar putea să constituie o oportunitate și un exercițiu pozitiv în vederea evaluării de către părți terțe a acțiunilor, măsurilor, rezultatelor și politicilor locale din domeniul dezvoltării sustenabile.

Există însă și inconveniente legate de anumite puncte slabe ale municipiului Timișoara, cum ar fi de exemplu calitatea aerului, în speță depășiri ale valorilor limită la PM10, lipsa unui management de mediu și a sistemului de achiziții publice verzi, care ar situa municipiul într-o poziție ușor defavorabilă. Dintr-un alt punct de vedere însă, asumarea acestei realități și implementarea Planului de acțiune cu măsuri concrete privind îmbunătățirea calității mediului urban poate constitui o motivație și un impuls pentru planurile și politicile de mediu pe termen scurt și mediu.

Desigur, angrenarea municipiului Timișoara într-o evaluare a performanțelor privitoare la dezvoltarea sustenabilă a localității va reliefa în mod inevitabil și diferențe cantitative și calitative față de autoritățile locale cu tradiție și experiență în implementarea politicilor de mediu și principiilor de dezvoltare sustenabilă.

În acest sens, propunem înregistrarea municipiului Timișoara în cadru Proiectului INFORMED CITIES INITIATIVE și implicarea tuturor Direcților Primăriei Municipiului Timișoara și Societăților Comerciale furnizoare de servicii publice, în culegerea și colectarea de date necesare pentru evaluare.

VICEPRIMAR,        DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

ADRIAN ORZA                 VASILE CIUPA

ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU URBAN,    ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI,

ADRIAN BERE - SEMEREDI


DIANA-MIHAELA NICA


CONSILIER,

IUDIT BERE - SEMEREDI

Red, Dact: BSI, Ex.3