Hotărârea nr. 204/2011

204/31.05.2011 privind aprobarea participării Municipiului Timisoara în calitate de partener 11 la proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor", acronim CONURBANT, finanţat de Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010
Hotararea Consiliului Local 204/31.05.2011
privind aprobarea participării Municipiului Timisoara în calitate de partener 11 la proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor", acronim CONURBANT, finanţat de Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-8747/28.04.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b) şi (e), alin. 4 litera (a) şi (f) şi alin. 7 lit. (a) şi (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit. (a) şi (f) şi art. 115 alin.1 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timisoara în calitate de partener 11 al proiectului "An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", "O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenţia Primăriilor", acronim CONURBANT, finanţat de către Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010, proiect coordonat de Municipalitatea Vicenza (Italia), având pentru municipiul Timişoara un buget 43.093 EURO, din care 75% contribuţie finanţată de către UE (32.319,75 EUR) şi 25% contribuţie proprie (10.773,25 EUR).

Art.2:Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor Proiectului "An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", acronim CONURBANT, în procent de 25% din valoarea estimată a proiectului, respectiv echivalentul în lei a sumei de 10.773,25 EURO, inclusiv TVA aferentă şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, precum şi aprobarea avansării de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea proiectului.

Art.3: Se aprobă împuternicirea domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor pentru proiectul "An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors", acronim CONURBANT.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Primăriei Municipiului Vicenza (Italia);
- Agenţiei Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI);
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

INTELLIGENT

/^EUROPE {£]


ENERGY


List of Projects shortlisted to receive funding under the 2010 IEE Call for Proposals

FUNDING PRIORITY

PROJECT ACRONYM

PROJECT SHORT DESCRIPTION

PROJECT COORDINATOR

COUNTRY

CONTACT NAME

E-MAIL ADDRESS

Consumer behaviour

ACHIEVE

Actions in Low Income Households to Improve Energy Efficiency through Visits and Energy Diagnosis

Liaison Committee for Renewable Energies

France

Marie Moisan

marie.moisan@cler.org

Energy Efficient Transport

ADVANCE

Auditing and Certification Scheme to Increase the Quality of Sustainable Urban Mobility Plans in Cities

Austrian Mobility Research FGM-AMOR Gemeinnutzige GmbH

Austria

Jorg Kastelic

kastelic@fgm.at

Buildings

AFTER

Cost Optimum and Standard Solutions for Maintenance and Management of the Social Housing Stock

Development, Studies for the Housing, the Promotion of Habitat, Innovation and Socia

France

Baptiste Camus

camus@delphis-asso.org

Renewable

Electricity

beyond2020

Design and Impact of a Harmonised Policy for Renewable Electricity in Europe

Vienna University of Technology

Austria

Gustav Resch

resch@eeg.tuwien.ac.at

Bioenergy

BIOMASTER

Biomethane as an Alternative Source for Transport and Energy Renaissance

Institute of Studies for the Integration of Systems

Italy

Stefano Proietti

sproietti@isis-it.com

Bioenergy

BiomasTradeCentreII

Development of Biomass Trade and Logistics Centres for Sustainable Mobilisation of Local Wood Biomass Resources

Slovenian Forestry Institute

Slovenia

Nike Krajnc

nike.krajnc@gozdis.si

Bioenergy

Bio-methane Regions

Promotion of Bio-Methane and its Market Development through Local and Regional Partnerships

Severn Wye Energy Agency Ltd

United

Kingdom

Andy Bull

andy@swea.co.uk

Local leadership

CASCADE

Cities Exchanging on Local Energy Leadership

Eurocities Asbl

Belgium

Silke Moschitz

silke.moschitz@eurocities.eu

Energy Efficient Transport

C-LIEGE

Clean Last Mile Transport and Logistics Management for Smart and Efficient Local Governments in Europe

Fit Consulting SRL

Italy

Paola Cossu

cossu@fitconsulting.it

Buildings

CONSTRUCTION21

A European Green Building Exchange

French Institute for Energy Efficiency in

Buildings

France

Cedric Borel

ifpeb@ifpeb.fr

Local energy leadership

CONURBANT

An Inclusive Peer-To-Peer Approach to Involve EU CONURBations and Wide Urban Areas in the CovenANT of Mayors

Vicenza City Council

Italy

Umberto Lago

politichecomunitarie@comune.vicenza.it

Local energy leadership

Covenant capaCITY

Capacity Building of Local Governments to Advance Local Climate and Energy Action - from Planning through Action to Monitoring

ICLEI European Secretariat GmbH

Germany

Maryke van Staden

maryke.van.staden@iclei.org

Energy Efficient Transport

CYCLELOGISTICS

Moving goods by cycle

Austrian Mobility Research FGM-AMOR gemeinnutzige GmbH

Austria

Karl Reiter

reiter@fgm.at

Consumer behaviour

E4L

Energy for Life

EnerGia-Da Ltd.

Italy

Daniela Melandri

d.melandri@energiada.it

Consumer behaviour

EC-LINC

Energy Check for Low Income Households

Berlin Energy Agency

Germany

Achim Neuhauser

neuhaeuser@berliner-e-agentur.de

INTELLIGENT

/^EUROPE {£]


ENERGY


List of Projects shortlisted to receive funding under the 2010 IEE Call for Proposals

Energy Efficient Transport

ECOeffect

ECO TrainEr for Fleet CommErcial truCks and lighT vehicles

International Road Transport Union

Belgium

Gary Bridgeman

gary.bridgeman@iru.org

Energy Efficient Transport

ECOSTARS

ECO Stars Europe

Transport & Travel Research Ltd

United Kingdom

David Blackledge

david.blackledge@ttr-ltd.com

Consumer behaviour

EN2

Energy Neighbourhoods2 - the Energy Challenge

B.&S.U. Mbh Beratungs- Und Seivice-Gesellschaft Umwelt Mbh

Germany

Anke Merziger

amerziger@bsu-berlin.de

Buildings

E-SEAP

European Sustainable Energy Award for Prisons

Severn Wye Energy

United Kingdom

Rachel Close

rachel@swea.co.uk

Renewable Electricity

EUROCEIN

European Ocean Energy Initiative

European Ocean Energy Association

Belgium

Nathalie Rousseau

nathalie@eu-oea.com

Consumer behaviour

Euro-Topten-Max

Maximising Topten Communication on Top Runner Products

French Environment and Energy Agency

France

Therese Kreitz

therese.kreitz@ademe.fr

Renewable in Buildings

GBE Factory

Promotion and Development of Initiatives, Organisations and Investments that Improve the Use of Renewable Energy Sources in Industrial and Commercial Buildings

Regional Association of Chambers of Commerce of Veneto

Italy

Erica Holland

erica.holland@eurosportelloveneto.it

Renewable Electricity

GEOELEC

Developing Geothermal Electricity in Europe so as to Have a Renewable Energy Mix

European Geothermal Energy Council

Belgium

Philippe Dumas

p.dumas@egec.org

Bioenergy

GERONIMO II-BIOGAS

A Focussed Strategy for Enabling European Farmers to Tap into Biogas Opportunities

Industrial and Sustainable Research and Development

Spain

Naiara Elejalde

nelejalde@iris.cat

Bioenergy

GreenGasGrids

Boosting the European Market for Biogas Production, Upgrade and Feed-In into the Natural Gas Grid

German Energy Agency

Germany

Michael Herr

herr@dena.de

Buildings

iSERV

Inspection of HVAC Systems through Continuous Monitoring ane Benchmarking

Cardiff University

United Kingdom

Ian Knight

knight@cf.ac.uk

Local energy leadership

LEAP

Leadership for Energy Action and Planning

Town and Country Planning Association

United Kingdom

Diane Smith

diane.smith@tcpa.org.uk

Capacity building

mobile2020

More Biking in Small and Medium Sized Towns of Central and Eastern Europe by 2020

Baltic Environmental Forum Germany

Germany

Matthias Graetz

matthias.graetz@bef-de.org

Consumer behaviour

MOVIDA

MOving from Inspection to Domestic Advice by service companies

ecuba ltd

Italy

Marcello Antinucci

antinucci@ecuba.it

Energy Efficient Transport

Naviki

Energy Efficiency through Web 2.0 Bicycle Navigation and Communication

Munster University of Applied Sciences

Germany

Gernot Bauer

gernot.bauer@fh-muenster.de

Local energy leadership

NET-COM

Networking the Covenant of Mayors

Energy Cities

France

Kinga Kovacs

kinga.kovacs@energy-cities.eu

INTELLIGENT

/^EUROPE {£]


ENERGY


List of Projects shortlisted to receive funding under the 2010 IEE Call for Proposals

Bioenergy

OILECO

Fostering Public-Private Partnerships for the Local Bio-Energy Market Value Chains of Used Cooking Oils

ECBrussels

Belgium

Guido Mattei

guido.mattei@ecbrussels.com

Bioenergy

PellCert

European Pellet Quality Certification

European Biomass Association

Belgium

Jean-Marc Jossart

jossart@valbiom.be

Consumer behaviour

PROMISE

Promoting Best Practices to Support Energy Efficient Consumer Behaviour on European Islands

Innova S.p.A.

Italy

Antonella Vulcano

a.vulcano@innova-eu.net

RES Electricity

PV Parity

Definition of Grid-Parity for Photovoltaics and Development of Measures to Accompany PV Applications to the Grid Parity and Beyond

Energy Cities

Germany

Ingrid Weiss

ingrid.weiss@wip-munich.de

Energy Efficient Transport

QUEST

Quality Management Tool for Urban Energy Efficient Sustainable Transport

ECBrussels

The Netherlands

Maja Van Der Voet

maja@ligpart.nl

Buildings

Re-Co

Re-Commissioning - Raising Energy Performance in Existing Non-Residential Buildings (Hospitals, Universities, Office Buildings)

European Biomass Association

Austria

Jan Bleyl

bleyl@grazer-ea.at

Renewable in Buildings

RES-Hospitals

Towards Zero Carbon Hospitals with Renewable Energy Systems

Local Health Agency Asti

Italy

Simona Ganassi Agger

simona.agger@gmail.com

Bioenergy

SolidStandards

Enhancing the Implementation of Quality and Sustainability Standards and Certification Schemes for Solid Biofuels

Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG

Germany

Rainer Janssen

rainer.janssen@wip-munich.de

RES Electricity

stoRE

Facilitating Energy Storage to Allow High Penetration of Intermittent Renewable Energy

Wirtschaft und Infrastruktur Gmbh & Co Planungs

Germany

Michael Papapetrou

michael.papapetrou@wip-munich.de

Capacity building

TRANSPORT LEARNING

Empowerment of Practitioners to Achieve Energy Savings in Urban Transport

Technical University of Dresden

Germany

Udo Becker

becker@verkehrsoekologie.de

Bioenergy

UrbanBiogas

Urban Waste for Biomethane Grid Injection and Transport in Urban Areas

Wirtschaft und Infrastruktur Gmbh & Co Planungs KG

Germany

Dominik Rutz

dominik.rutz@wip-munich.de

Renewable in Buildings

UrbanSolPlus

Solar Thermal in Major Renovations and Protected Urban Areas

Ambiente Italia (Environment Italy)

Italy

Riccardo Battisti

riccardo.battisti@ambienteitalia.it

Renewable in Buildings

WIN FOR RES

Web Integrated Network for Renewable Energy Sources

Regional Centre for Assistance to Craftsmen' Cooperation

Italy

Maurizio Male

maurizio@craca.it

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU serviCiul AVIZE MEDIU URBAN

SC2011-8747 /28.04.2011.

SE APROBĂ,

P R I M A R,

Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de Partener 11 la proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”, „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbațiilor și aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenția Primăriilor”, acronim CONURBANT, finanțat de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010

Prin Referatul nr. SC2010-14607/17.06.2010 s-a aprobat propunerea de depunere a unei cereri de finanțare în cadrul Programului Intelligent Energy Europe 2010 proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors” - acronim CONURBANT. Proiectul a fost propus de Municipalitatea Vicenza (Italia) în calitate de coordonator, cu suportul tehnic al SOGESCA S.R.L. având ca parteneri municipii din Italia, Spania, Lituania, Cipru, Bulgaria, Croația și România (municipiul Arad și Alba lulia). Proiectul se concentrează pe Pactul Primarilor, în principal pe semnarea unui acord între primării, evaluarea emisiilor de CO2 în municipiile partenere, dezvoltare și implementare de planuri de acțiune energetice durabile și monitorizare a acțiunilor. Proiectul are la bază necesitatea armonizării politicilor Uniunii Europene din domeniul mediului și al surselor de energie regenerabilă prin creșterea nivelului de cunoștințe privind politicile de eficiență energetică, dezvoltarea instrumentelor de creștere a capacității de formare de personal și de specialiști în acest domeniu.

Proiectul se adresează municipiilor, având ca grupul țintă zonele urbane și localitățile periurbane și părți terțe cum ar fi: cetățeni, mica și marea industrie, companii, industria locală și regională, asociațiile profesionale, școlile care pot fi implicate în educația ecologică.

Proiectul se integrează cu politicile locale ale municipalității în domeniul protecției mediului, dezvoltării durabile, a energiilor regenerabile și eficienței energetice, venind în întâmpinarea obligațiilor municipalității de a pune în practică prevederile Strategiei locale privind schimbările climatice și planul strategic de acțiuni privind combaterea, atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice. În acest proiect, Municipiul Timișoara are rolul de promotor, fiind semnatar al Pactului Primarilor din anul 2010, având elaborată Strategia privind schimbările climatice și în implementarea Planului strategic de acțiuni privind combaterea, atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Considerăm că punctele de interes și obiectivele proiectului corespund cerințelor legislației în domeniul protecției mediului și dezvoltării cunoștințelor și percepțiilor privind conservarea energiei, printre care și reducerea emisiilor de CO2, privind beneficiile măsurilor de eficiență energetică, implementarea SEAP și implementarea pe viitor a unor proiecte privind energiile sustenabile.

În cursul lunii aprilie 2011 s-au finalizat procedurile de negociere a proiectului, urmând ca să se procedeze la semnarea contractului de finanțare.

Proiectul este estimat să se deruleze pe parcursul a 36 luni și are propus pentru municipiul Timișoara un buget de 43.093 EURO, din care 75% contribuție finanțată de către UE (32.319,75 EUR) și 25% contribuție proprie (10.773,25 EUR). Parte a contribuției proprii este acoperită prin munca depusă de funcționarii publici din cadrul Direcției de Mediu. Perioada de derulare propusă este a doua jumătate a anului 2011 - până în a doua jumătate a anului 2013.

Având în vedere prevederile Deciziei nr. 1693/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program cadru pentru competitivitate și inovație (2007-2013) precum și măsurile adoptate de Uniunea Europeană privind clima și energia din surse regenerabile (martie 2007) și Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului Europei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 28/29.06.2010 privind aprobarea Strategiei locale privind schimbările climatice și a Planului strategic de acțiuni privind combaterea, atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice în municipiul Timișoara;

PROPUNEM:

  • 1.     Aprobarea participarea municipiului Timișoara în calitate de partener 11 al proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors” - O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbațiilor și aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenția Primăriilor”, acronim CONURBANT, coordonat de Municipalitatea Vicenza (Italia),.finanțat de către Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI) prin Programului Intelligent Energy Europe 2010.

  • 2.     Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor Proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”, acronim CONURBANT, în procent de 25% din valoarea estimată a proiectului, respectiv echivalentul în lei a sumei de 10.773,25 EURO, inclusiv TVA aferentă și cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, precum și aprobarea avansării de la bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea proiectului.

  • 3.     Aprobarea împuternicirii domnului Gheorghe CIUHANDU în calitate de Primar al Municipiului Timișoara în vederea semnării tuturor documentelor pentru proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANTof Mayors”, acronim CONURBANT.

VICEPRIMAR,       DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

ADRIAN ORZA               VASILE CIUPA

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,


ȘEF SERVICIU AVIZE MEDIU URBAN,


SMARANDA HARACICU


ADRIAN BERE - SEMEREDI


CONSILIER, IUDIT BERE - SEMEREDI

Avizat juridic,

ȘEF SERVICIUL JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

Red,, Dact: BSi, Ex.2