Hotărârea nr. 200/2011

200/31.05.2011 cu privire la aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2011
Hotararea Consiliului Local 200/31.05.2011
cu privire la aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 10575/19.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere factura nr. 2010/251/10.12.2010 cu privire la plata taxei de membru al Asociaţiei Eurocities;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit b) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modofocată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alocarea sumei de 15.820 euro pentru achitarea taxei de membru al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2011 şi a sumei de 200 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

EUROCITIES

Rețeaua Marilor Orașe Europene

Municipiul Timișoara

Bd. C.D. Loga 1

RO-300030 Timișoara

România

Bruxelles, 10 decembrie 2010

Subiect: Cotizația de membru Eurocities pentru anul 2011

Stimată doamnă Donawell,

Anexez factura noastră corespunzatoare taxei de membru EUROCITIES pentru orașul dvs. Scrisoarea mea sosește la timp pentru a vă permite să plătiți taxa înainte de sfârșitul lui 2010, în caz că vă este convenabil. In fața presiunilor financiare ale orașelor membre, sunt bucuros că am putut recomanda pentru anul următor un buget care să nu depășească cu nimic taxele plătite până acum. Acesta este al doilea an în care taxele de membru Eurocities rămân aceleași.

Anul viitor va fi unul critic pentru orașele din agenda Europeană. Au început deja discuțiile asupra formei și structurii bugetului UE pentru 2014. Noua strategie, Europa 2020, a stabilit obiective clare și priorități politice, pentru care bugetul își propune să aloce fondurile necesare. Printre acestea, evaluarea politicii de coeziune este probabil cea mai importantă pentru membrii noștri. În timp ce am reușit în asigurarea aspirației pentru “o agendă urbană ambițioasă” în viitoarea noastră politică de coeziune, provocarea noastră este de a asigura că această intenție va fi menținută prin decizii ale Parlamentului și Consiliului și operaționalizată în așa fel încât să servească prioritățile urbane pe care le susținem.

Așadar, aș vrea să vă mulțumesc, dumneavoastră și colegilor pentru angajamentul și sprijinul acordate anul trecut. Dacă ați fi fost prezenți la Zaragoza luna trecută, la conferința noastră EUROCITIES anuală, ați fi aflat depre progresul semnificativ pe care l-am făcut anul precedent. Cum ne apropiem de aniversarea celui de al 25-lea an aniversar, vizibilitatea asociației EUROCITIES și a agendei sale pe temă urbană nu a fost niciodată mai mare. EUROCITIES a pledat convingător pentru o mai mare implicare a conducerilor locale ale orașelor în acțiuni strategice pentru a atinge obiectivele stabilite prin Europa 2020. “Creșterea inteligentă, durabilă și incluzivă” nu va fi atinsă fără orașe europene inteligente, durabile și incluzive.

În acest an, am continuat să îmbunătățim comunicarea și investim semnificativ într-un nou site internet care va facilita relaționarea în rețea și va reduce nevoile de călătorie. Chiar și așa, cele 6 forumuri ale noastre continuă să atragă nivele înalte de participare, abordând dezvoltarea urgentă a politicilor de dezvoltare și organizând dialoguri și ocazii de invățare și schimb de experiență; mare parte din acest schimb ia forma proiectelor de parteneriat finanțate prin programe europene. Finanțele noastre rămân puternice și stabile.

Pentru 2011, programul nostru de lucru continuă să se focuseze asupra celor 3 priorități: Revenire, Climat și Incluziune; detaliile au fost stabilite la Zaragoza și se pot găsi pe site-ul nostru. Nu ezitați să mă contactați dacă aveți întrebări sau comentarii despre EUROCITIES și activitățile noastre.

Mulțumnidu-vă pentru sprijinul constant acordat, cu stimă,

Paul Bevan

(semnat)

Secretar general

Atașată factură pentru cotizație 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

Biroul Cooperare Internă Și Internațională

SC2011-

SE APROBĂ

PRIMAR

DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

cu privire la aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi depline al Asociației Eurocities pentru anul 2011

Rețeaua Eurocities este o organizație neguvernamentală europeană, cu sediul la Bruxelles, care reunește peste 130 de orașe metropolă din peste 30 de state europene. Orașele membre ale Eurocities sunt orașe care sunt un important centru regional, au o dimensiune internațională și o populație de peste 250.000 locuitori. Alte orașe din România, membre ale Eurocities sunt București și Constanța.

Eurocities facilitează cooperarea și diverse schimburi de cunoștințe și experiențe în rețea, între orașele membre, și promovează proiecte transnaționale europene; face lobby pe lângă instituțiile Uniunii Europene pentru influențarea politicilor europene care au impact asupra orașelor și cetățenilor și contribuie la dezvoltarea și implementarea politicilor, legislației și programelor europene, Eurocities fiind un important partener de dialog al Comisiei Europene atât la nivel politic cât și la nivel tehnic; dezvoltă campanii de promovare cu o problematică vastă - pe teme economice, sociale, culturale, de mediu etc. - de interes pentru orașe, pentru conștientizarea și schimbarea comportamentului cetățenilor, împreună cu autoritățile municipale și cu cetățenii.

Municipiul Timișoara a aderat la rețeaua Eurocities, în calitate de membru asociat, în anul 2000, iar începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, Municipiul Timișoara a devenit membru cu drepturi depline al rețelei Eurocities.

Solicităm aprobarea achitării taxei de membru al Asociației Eurocities pentru anul 2011.

De asemenea, ca urmare a facturii nr. 2010/251 din 10.12.2010, emise de Eurocities, solicităm alocarea sumei de 15.820 euro pentru achitarea taxei de membru al Asociației Eurocities pentru anul 2011 și a sumei de 200 euro pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Anexăm la prezenta solicitare:

  • -   o copie a scrisorii privind taxa de membru, însoțită de traducere;

  • -   o copie a facturii, însoțită de traducere.

Arh. Aurelia Junie

Diana Donawell

Șef Birou


Întocmit,

Cons. Maria Telbis


Director Direcția Dezvoltare

Ec. Smaranda Haracicu Director Direcția Economică

Avizat Juridic

Cons. jur. Mirela Lasuschevici

Red. M.T.

2 ex.


COD FP 53 - 01, Ver. 1

EUROCITIES

TRADUCERE


Rețeaua Marilor Orașe Europene

FACTURA NR. 2010/251

Bruxelles, 10 decembrie 2010

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Dlui Adrian Bragea

Departamentul Cooperare Internațională

Bd. C.D. Loga, nr. 1

RO - 1900 Timișoara

România

Cotizația Eurocities pentru anul 2011 - pentru orașul Timișoara                  15.820 Euro

Scutit de TVA, conform articolului 44, §3, 11o

Termen de plată - în 30 de zile de la data emiterii facturii

Vă rugăm:

  • - să asigurați transferul sumei fără plata comisioanelor bancare de către Eurocities

  • - să menționați referința: 2010/251

EUROCITIES ASBL - Număr TVA: BE 0 447.820.987

Ing Belgium - Sucursala Comercială Marnix - rue du Trâne, 14/16 - BE - 1000 Bruxelles

Cont 310-1802383-15 - Swift BBRUBEBB - IBAN BE83 3101 8023 8315

Conform prevederilor Regulamentului nostru de Ordine Interioară, în cazul în care taxa nu este plătită în primele șase luni ale anului - orice sumă neplătită va fi supusă unei dobânzi de 1% pe lună.

1, Square de Meeus

B - 1000 Bruxelles

Tel: 0032-2-552.0888

Fax: 0032-2-552.0889

vat be 0 447 820 987

www.eurocities.org

info@eurocities.be