Hotărârea nr. 20/2011

20/25.01.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 20/25.01.2011
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011 - 1065/18.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 431/30.11.2010 - privind caietele de sarcini întocmite pentru licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Prin excepţie de la prevederile art. 1, 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 431 / 30.11.2010, pentru proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru care studiile de fezabilitate şi documentaţiile de atribuire se întocmesc de către consultanţi angajaţi de către alte entităţi, factorii de evaluare se stabilesc conform legii şi cerinţelor finanţatorului.

Art. 2: Se modifică Art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010, care va avea următorul cuprins:
"Art1: Pentru toate licitaţiile publice organizate de Primăria Municipiului Timişoara, care vizează lucrări edilitare de infrastructură: apă-canalizare, lucrări rutiere aflate în proprietatea municipalităţii, lucrări la spaţiile verzi ca lucrări de investiţii în infrastructură şi toate lucrările care înseamnă investiţii în infrastructură, se instituie obligativitatea întocmirii Caietelor de Sarcini, în sensul evaluării ofertelor, conform legii, după cum urmează:
- 60% preţul;
- 35% durata;
- 5% garanţia execuţiei."

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI VEZI NOTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SC2011-

APROBAT,

PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind modificarea și completarea HCL 431/30.11.2010 privind privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara

Pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană", master planul, studiul de fezabilitate și documentația de atribuire au fost întocmite de către consorțiul Ramboll conform cerințelor Ministerului Mediului și au fost transmise Primăriei Municipiului Timișoara și SC Colterm SA spre aprobare în varianta finală în iunie 2010 înainte de apariția HCL 431/30.11.2010. În data de 22.11.2010 a fost semnat Contractul de finațare nr. 10283/22.11.2010 în baza Deciziei de Aprobare nr. C(2010)4768/08.07.2010 a Comisiei Europene și Ordinului MMP nr. 1711/18.10.2010.

În Contractul de finațare la art. 14 aliniat 1, Municipiul Timișoara se obligă să respecte prevederile din Anexa II - Monitorizare și control. În Anexa II la Contractul de finațare se specifică:

  • - beneficiarului îi revine responsabilitatea de a derula procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de furnizare/servicii/lucrări din cadrul proiectului, cu respectarea legislației naționale în vigoare.

  • - beneficiarul aprobă documentația de atribuire (DA) elaborată de consultant, atât din punct de vedere procedural, dar și din punct de vedere tehnic/calitativ, anterior demarării procedurii de atribuire, respectiv anterior publicării Anunțului de Participare.

  • - beneficiarul va transmite Autoritatii de Management o Declarație semnată de către persoana autorizată (aceeași care a aprobat și documentația de atribuire), prin care se atestă faptul că documentația de atribuire:respectă legislația în vigoare pentru achizițiile publice, este în concordanță cu Cererea de Finanțare și toate documentele suport (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, strategie locală de încălzire, alte avize și acorduri, etc.), documentația a fost verificată și aprobată. Declarație va fi transmisă AM POS Mediu anterior demarării_procedurii și va avea atașat documentul de aprobare a Documentației de Atribuire.

Ținând seama de prevederile contractelor de finantare pentru proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile si de prevederile OUG 34/2006 și HG 925/2006, modificate și completate,

PROPUNEM:

Modificarea și completarea HCL 431/30.11.2010 prin introducerea unui nou articol cu următorul conținut:

Prin excepție de la prevederile art. 1, 2 și 3 din HCL 431 / 30.11.2010, pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile pentru care studiile de fezabilitate și documentațiile de atribuire se întocmesc de către consultanți angajați de către alte entități, factorii de evaluare se stabilesc conform legii și cerințelor finanțatorului.

VICEPRIMAR

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAȘCU


AVIZAT JURIDIC,

RED. MM

Ex. 1