Hotărârea nr. 2/2011

2/25.01.2011 privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât accea de locuinţă
Hotararea Consiliului Local 2/25.01.2011
privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât accea de locuinţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CDP2010 - 000045/17.01.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 37/2010 - privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
Avand in vedere Adresa Institutului National de Statistica inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDP2010 - 000045/13.01.2011;
Avand in vedere art. 4 alin . 2 din contractele de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 439/28.10.2008 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Incepand cu 01.02.2011 tarifele de baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 37/2010 , se majoreaza cu 7,96 %, reprezentând rata inflatiei pentru anul 2010.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitect Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROU LICITATII CONTRACTE SAD

NR. CDP2010 - 000045/17.01.2011

REFERAT

Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietate privata a statului, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si in imobile proprietate a Municipiului Timisoara sunt inchiriate la persoane fizice si persoane juridice pe baza unor contracte de inchiriere.

In contractele de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta se prevad la cap. IV PRETUL, art. 4, alin. 2, urmatoarele :

" Chiria lunară va fi reactualizata (modificata) pe durata derulării contractului, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, după realizarea unei dezbateri publice. ".

In prezent chiria lunara pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta se calculeaza potrivit tarifelor de baza pe m.p. prevazute in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 37/2010.

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 37/2010 - privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, majora tarifele la chiriile pentru spatiile aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara incepand cu data de 01.02.2010.

Din comunicarea Institutului National de Statistica inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDP2011 - 000045/13.01.2011 rezulta ca :

- pentru anul 2010 rata inflatiei aferenta anului 2009 a fost de 7,96 % ;

Avand in vedere cele prezentate;

PROPUNEM :

Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timișoara a unui proiect de hotarare privind majorarea tarifelor prevazute in Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 37/2010 -privind modificarea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta - cu 7,96 %, incepand cu 01.02.2011.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


Adrian Orza


ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU LICITAȚII - CONTRACTE SAD

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

sing. Kovacs Ileana

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC jur. Mirela Lasuschevici